Flegamina o smaku miętowym

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Flegamina o smaku miętowym 4 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 4 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Flegamina o smaku miętowym 4 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 120 ml, 5909990192915, OTC; 1 butelka 200 ml, 5909990042869, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01929
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flegamina o smaku miętowym,

4 mg/5 ml, syrop

Bromhexini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina o smaku miętowym

Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Flegamina o smaku miętowym

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

Syrop Flegamina o smaku miętowym zawiera substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który

działa wykrztuśnie, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie

i oczyszczanie oskrzeli.

Flegamina o smaku miętowym wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych

przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina o smaku miętowym

Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym

w przypadku uczulenia na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;

u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę

należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe.

Podczas leczenia należy dużo pić. Odpowiednie nawodnienie organizmu wspomaga rozrzedzanie

wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie,

jak również,, z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy.

Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Jeżeli pojawią się nowe zmiany patologiczne na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie

zasięgnąć porady lekarza i odstawić leczenie bromoheksyną.

Flegamina o smaku miętowym a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność odnośnie stosowania leku Flegamina z atropiną i innymi lekami

cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę lub jej

pochodne, gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach

oddechowych.

Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną,

doksycykliną, cefuroksymem i amoksycyliną,) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Stosowanie leku Flegamina o smaku miętowym z jedzeniem i piciem:

Lek należy stosować po posiłku.

Dzieci

Ze względu na zawartość alkoholu, nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym u dzieci

poniżej 7 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może

być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad

potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowy lub senność.

Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera 96% etanol

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu.

Ze względu na zawartość alkoholu lek może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z

niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami

psychicznymi, a także u kobiet w ciąży i dzieci.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera parahydroksybenzoesan propylu

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu propylu, lek może powodować reakcje alergiczne

(możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera glukozę

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.

Ze względu na zawartość glukozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien porozumieć się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera 1,75 g

glukozy na 5 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Glukoza zawarta w leku może

wpływać szkodliwie na zęby.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera błękit patentowy (E 131)

Ze względu na zawartość błękitu patentowego (E 131), lek może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek należy stosować doustnie.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

-

dzieci od 7 do 10 lat

: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty) 3 razy na dobę.

-

dorośli i dzieci powyżej 10 lat

: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty) 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.

Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Flegamina o smaku miętowym:

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania leku.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W razie przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci

wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Flegamina o smaku miętowym:

Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki,

należy zażyć ją o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegamina o smaku miętowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:

niezbyt często

(może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): ból w górnej części brzucha,

nudności, wymioty, biegunka;

rzadko

(może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): reakcje nadwrażliwości, wysypka;

częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje

anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, bóle głowy, zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia krwi,

skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się,

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Flegamina o smaku miętowym

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po

określeniu „Termin ważności:” Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flegamina o smaku miętowym

- Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek

Pozostałe składniki to: glukoza jednowodna, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%,

lewomentol, substancja poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo płynna, błękit patentowy

(E 131), kurkuma, kwas solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Flegamina o smaku miętowym i co zawiera opakowanie

Butelka z brązowego szkła zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: