Fitoprost

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fitoprost 160 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 160 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fitoprost 160 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 kaps., 5909990418725, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04187
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FITOPROST

160 mg, kapsułki miękkie

Serenoae repentis fructus extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzeban jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli objawy utrzymują się, nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Fitoprost i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoprost

Jak stosować lek Fitoprost

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Fitoprost

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Fitoprost i w jakim celu się go stosuje

Fitoprost jest produktem leczniczym roślinnym zawierającym wyciąg z owoców boczni piłkowanej

(Serenoae repentis fructus extractum).

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Ułatwia oddawanie moczu zmniejszając dolegliwości

ze strony układu moczowego występujące w łagodnym rozroście prostaty I i II stadium choroby.

Działanie produktu tłumaczy się efektem antyandrogennym i przeciwobrzękowym.

Wskazaniami do stosowania leku są zaburzenia funkcjonalne występujące w łagodnym rozroście

gruczołu krokowego, takie jak: częste oddawanie moczu w nocy, zmniejszenie wielkości strumienia

moczowego, zaleganie moczu oraz dolegliwości bólowe związane z uciskiem rozrośniętego gruczołu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoprost

Kiedy nie stosować leku Fitoprost:

jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z owoców boczni piłkowanej

(Serenoae repentis fructus extractum) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fitoprost należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Stosowanie leku nie prowadzi do zmniejszenia rozrośniętego gruczołu krokowego, a łagodzi tylko

dolegliwości ze strony układu moczowego związane z tą chorobą. Przy stosowaniu należy regularnie

konsultować się z lekarzem.

W przypadku zaobserwowania śladów krwi w moczu lub całkowitego zatrzymania moczu należy

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek Fitoprost a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie leku Fitoprost z jedzeniem i piciem

Lek przyjmować po posiłku. Popić niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fitoprost nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Fitoprost

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka leku to 1 kapsułka 2 razy na dobę po posiłku.

Popić niewielką ilością płynu. Zaleca się stosowanie leku w równych odstępach czasowych.

O długości trwania kuracji powinien decydować lekarz prowadzący.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fitoprost

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Fitoprost

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest na ogół dobrze tolerowany. Sporadycznie mogą wystąpić nudności, zwłaszcza po przyjęciu na

pusty żołądek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Fitoprost

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Chronić przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fitoprost

Substancją czynną leku jest wyciąg z owoców boczni piłkowanej. Każda kapsułka zawiera

160 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej (Serenoae repentis fructus extractum), co

odpowiada 1040-1440 mg owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: dwutlenek węgla w warunkach nadkrytycznych.

Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171),

chlorofiliny kompleks miedziowy (E 141), tlenek żelaza czarny (E 172).

Jak wygląda lek Fitoprost i co zawiera opakowanie

Lek Fitoprost ma postać owalnych kapsułek o zielonej barwie i gładkiej, lśniącej powierzchni.

1 opakowanie leku zawiera 2 blistry po 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: