Fenoratio Retard

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fenoratio Retard 250 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fenoratio Retard 250 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps. w blistrach (3 x 10), 5909990478415, Rp; 100 kaps. w blistrach (10 x 10), 5909990478422, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04784
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Fenoratio retard, 250 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Fenofibratum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Fenoratio retard i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoratio retard

Jak stosować lek Fenoratio retard

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Fenoratio retard

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Fenoratio retard i w jakim celu się go stosuje

Lek Fenoratio retard należy do grupy leków ogólnie znanych jako fenofibraty. Leki te stosowane są w

celu obniżenia poziomu tłuszczów (lipidów) we krwi. Przykładem takich tłuszczów mogą być

trójglicerydy.

Lek Fenoratio retard jest stosowany łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi

sposobami leczenia, takimi jak ćwiczenia fizyczne oraz utrata masy ciała, które mają na celu obniżenie

poziomu tłuszczów we krwi.

Lek Fenoratio retard w niektórych przypadkach może być stosowany jako dodatek do innych leków

[statyn], jeżeli poziomu tłuszczów we krwi nie da się kontrolować przy użyciu samych statyn.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoratio retard

Kiedy nie stosować leku Fenoratio retard

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fenofibrat lub którykolwiek z

pozostałych składników leku Fenoratio retard

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby (niewydolność).

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/ min)

jeśli u pacjenta stwierdzono choroby pęcherzyka żółciowego z kamicą lub bez kamicy

żółciowej

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na światło lub reakcje fototoksyczne podczas

stosowania fibratów lub ketoprofenu

jeśli pacjentka jest w ciąży

leku Fenoratio retard nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fenoratio retard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występują wtórne przyczyny zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi takie,

jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia,

choroby wątroby z zastojem żółci, leczenie farmakologiczne, alkoholizm, lekarz powinien zalecić

odpowiednie leczenie przed rozpoczęciem leczenia fenofibratem

jeśli pacjentka z hiperlipidemią stosuje estrogeny lub środki antykoncepcyjne lekarz sprawdzi czy

hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe jest zwiększenie stężenia lipidów spowodowane

estrogenami podawanymi doustnie).

jeśli podczas stosowania leku następuje zwiększenie aktywności aminotransferaz (jeżeli aktywność

AspAT i AlAT zwiększy się powyżej trzykrotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe

lub powyżej 100 j.m., lekarz podejmie decyzję o odstawieniu leku). Przez pierwsze 12 miesięcy

podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące.

jeśli podczas leczenia wystąpią bóle, osłabienie, skurcze lub zapalenie mięśni

jeśli podczas leczenia nastąpi wzrost aktywności kinazy kreatynowej (poziom CK 5 razy powyżej

normy) lekarz powinien zalecić przerwanie podawania leku. Czynniki predestynujące do wystąpienia

miopatii i (lub) rozpadu mi

ęśni prążkowanych to: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna

skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm.

U pacjentów z tymi schorzeniami możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa

dlatego należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed

rozpoczęciem leczenia.

jeśli pacjent stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe lekarz powinien zalecić kontrolę wskaźnika

krzepliwości krwi INR

(ang. International Normalised Ratio)

podczas stosowania leku może wystąpić zapalenie trzustki

jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek, lekarz powinien podjąć decyzję o

przerwaniu leczenia, jeśli stężenie kreatyniny zwiększy się powyżej 50% GGN (górna granica normy).

Zaleca się kontrolowanie stężenia kreatyniny przez pierwsze trzy miesiące terapii.

jeśli po trzech miesiącach stosowania leku nie ma reakcji na leczenie, lekarz powinien

zalecić odstawienie leku.

Lek Fenoratio retard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Doustne leki przeciwzakrzepowe: fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych

i może zwiększyć ryzyko krwawień. Lekarz powinien zalecić zmniejszenie dawki doustnych leków

przeciwzakrzepowych o około jedną trzecią na początku leczenia i następnie stopniowo dostosować

dawkę, jeśli to potrzebne, monitorując wskaźnik INR. Dlatego też połączenie to nie jest zalecane.

Cyklosporyna: zgłoszono wystąpienie kilku ciężkich przypadków odwracalnej niewydolności nerek w

czasie równoczesnego podawania fenofibratu i cyklosporyny. Lekarz powinien zalecić monitorowanie

czynności nerek u tych pacjentów oraz przerwanie leczenia fenofibratem, gdy wystąpi znacząca

zmiana wyników badań laboratoryjnych.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA i inne fibraty: ryzyko ciężkiego oddziaływania toksycznego na

mięśnie wzrasta jeśli fenofibrat jest stosowany w połączeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub

innymi fibratami. Tego rodzaju leczenie powinno być stosowane z ostrożnością, a lekarz powinien

zalecić monitorowanie pacjenta w kierunku objawów toksyczności mięśniowej.

Enzymy cytochromu P - 450: z badań

in vitro

na ludzkich mikrosomach wątroby wynika, że fenofibrat

i kwas fenofibrynowy nie są inhibitorami izoform CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP1A2

cytochromu (CYP) P - 450. W stężeniu terapeutycznym są słabymi inhibitorami CYP2C19 i CYP2A6

i słabymi do umiarkowanych inhibitorami CYP2C9.

Leki przeciwcukrzycowe: nasilają działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych (np. metformin,

tolbutamid, glibenklamid) i insuliny.

Leki obniżające stężenie kwasu moczowego: nasilają działania leków obniżających stężenie kwasu

moczowego w surowicy krwi.

Fenoratio retard z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy stosować zawsze w czasie posiłku (kolacji), nie rozgryzając kapsułki, popijać niewielką

ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

W związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży.

Kobieta stosująca fenofibrat nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu lub wpływ ten jest nieistotny.

3. Jak stosować lek Fenoratio retard

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należ

ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Fenoratio retard to 1 kapsułka na dobę; lek należy przyjmować

zawsze w czasie posiłku (kolacji) nie rozgryzając kapsułki; popijać niewielką ilością płynu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Fenoratio retard u osób poniżej 18. roku życia.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku

z prawidłową czynnością nerek

zalecana jest dawka jak u

dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz może zmniejszyć dawkę. W razie takich zaburzeń należy

zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby nie przeprowadzono badań klinicznych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenoratio retard

Brak swoistego antidotum. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Fenofibrat nie podlega procesowi dializy.

Pominięcie zastosowania leku Fenoratio retard

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Fenoratio retard

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Fenoratio retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

W czasie stosowania leku Fenoratio retard wystąpiły niżej podane działania niepożądane z następującą

częstością:

Bardzo często: 1 na 10 pacjentów; często: 1 do 10 na 100 pacjentów; niezbyt często: 1 do 10 na 1000

pacjentów; rzadko 1 do 10 na 10 000 pacjentów; bardzo rzadko: mniej niż 1 na 10 000 pacjentów;

częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Często: zaburzenia trawienne, żołądkowe, jelitowe (ból w podbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka

i wzdęcia z oddawaniem gazów), niewielki wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy.

Niezbyt często: zapalenie trzustki, rozwój kamicy żółciowej, reakcje takie jak: wysypka, świąd,

pokrzywka lub nadwrażliwość na światło, choroba zatorowo-zakrzepowa (zatorowość płucna,

zakrzepica żył głębokich).

Rzadko: łysienie, rozsiane mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osł

abienie mięśni, zmniejszenie

stężenia hemoglobiny i ilości leukocytów, zaburzenia potencji, ból głowy, zwiększenie stężenia

kreatyniny i mocznika w krwi.

Bardzo rzadko: przypadki zapalenia wątroby. Jeśli wystąpią objawy zapalenia wątroby (np. żółtaczka,

świąd), lekarz powinien zalecić wykonanie badań analitycznych kontrolujących czynność wątroby aby

sprawdzić czy powinno się przerwać terapię fenofibratem.

Reakcja alergiczna na światło, może ona wystąpić w postaci rumienia, pęcherzyków, zmian

o charakterze liszajowatym lub guzków na częściach skóry wystawionej na światło słoneczne lub na

działanie sztucznego światła UV (np. lampy opalające), nawet po wielu miesiącach stosowania.

Rozpad mięśni prążkowanych, śródmiąższowe choroby płuc.

Zgłaszanie dział

ań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

. Dzięki

zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fenoratio retard

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fenoratio retard

Substancją czynną leku jest fenofibrat mikronizowany.

Pozostałe składniki to: sacharoza, skrobia kukurydziana, Eudragit E 100, Eudragit L 100, talk,

żelatyna, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Fenoratio retard i co zawiera opakowanie

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg

Opakowania

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

30 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (3 blistry po 10 kapsułek)

100 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (10 blistrów po 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wytwórca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: