Faringosept

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Faringosept 10 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Faringosept 10 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909991010713, OTC; 20 tabl., 5909991010720, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10107
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Faringosept, 10 mg,

tabletki do ssania

Ambazone monohydrate

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Faringosept i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Faringosept

3. Jak stosować lek Faringosept

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Faringosept

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Faringosept i w jakim celu się go stosuje

Faringosept jest lekiem odkażającym stosowanym w zakażeniach jamy ustnej i gardła. Wykazuje

działanie bakteriostatyczne (hamuje rozwój bakterii) na niektóre rodzaje bakterii, jak paciorkowce

(hemolizujące, zieleniące) i pneumokoki, będące częstą przyczyną zakażenia jamy ustnej i gardła. Na

gronkowce ma umiarkowane działanie. Faringosept nie zaburza fizjologicznej flory jelitowej.

Lek Faringosept stosuje się pomocniczo w ostrych zakażeniach jamy ustnej i gardła przy: zapaleniu

migdałków, zapaleniu dziąseł, zapaleniu jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków i po

ekstrakcji zębów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Faringosept

Kiedy nie stosować leku Faringosept:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę i sacharozę (dalsze informacje: patrz poniżej).

Faringosept a inne leki

Nie stwierdzono interakcji leku Faringosept z innymi lekami. Jednak, jeśli lekarz zaleci przyjmowanie

innych leków, należy poinformować go o stosowaniu leku Faringosept.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Faringosept może być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią, jednak przed

zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Faringosept nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Lek Faringosept zawiera sacharozę i laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przez przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Faringosept

Ssać powoli 3 do 5 tabletek na dobę przez 3 do 4 dni. Tabletek nie należy połykać, ale pozwolić, aby

powoli rozpuściły się w jamie ustnej.

Przyjmować w niedługim czasie po jedzeniu (15-30 minut), nie jeść i nie pić przez 2-3 godziny po

zażyciu leku.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania. Jeżeli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z

lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Faringosept

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dotychczas brak jest doniesień o przedawkowaniu leku. Nie ma specyficznej odtrutki na ambazon. W

przypadku znacznego przedawkowania, należy wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.

Pominięcie przyjęcia leku Faringosept

W przypadku pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie odnotowano działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Faringosept

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Faringosept

- Substancją czynną leku jest ambazon (w postaci ambazonu jednowodnego).

- Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza, kakao, powidon K30, kwas stearynowy, wanilina.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa

Wytwórca:

Terapia S.A.

Str. Fabricii No.124, 400632 Cluj-Napoca

Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: