Famidyna

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Famidyna 10 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Famidyna 10 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990917310, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09173
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Famidyna, 10 mg, tabletki powlekane

Famotidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Famidyna i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Famidyna

Jak stosować lek Famidyna

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Famidyna

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Famidyna i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Famidyna jest famotydyna, antagonista receptorów histaminowych H

znajdujących się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Działanie famotydyny polega na

hamowaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Wskazania do stosowania

Lek Famidyna stosuje się w celu usunięcia objawów związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego:

zgaga,

niestrawność.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Famidyna

Kiedy nie stosować leku Famidyna

jeśli pacjent ma uczulenie na famotydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta stwierdzono w przeszłości nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów

receptora H

u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Famidyna należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli w przeszłości pacjent miał chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy,

jeśli pacjent ma niewydolność wątroby i (lub) nerek,

jeśli pacjent stosuje inne leki w związku ze współistniejącymi chorobami.

Lek Famidyna a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Szczególnie należy

poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku jednoczesnego stosowania następujących leków:

ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy), famotydyna zmniejsza wchłanianie ketokonazolu.

Pokarm i środki zobojętniające treść żołądkową nie wpływają na wchłanianie famotydyny.

Famidyna z jedzeniem i piciem

Lek Famidyna można przyjmować niezależnie do posiłku.

Pokarm nie wywiera istotnego wpływu na wchłanianie famotydyny.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Famidyna nie należy stosować w ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to bezwzględnie

konieczne.

Karmienie piersią

Famotydyna przenika do mleka kobiecego, dlatego lekarz rozważy, czy należy przerwać stosowanie

leku czy karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu leku Famidyna na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Tym nie mniej, u niektórych pacjentów lek może powodować działania

niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak np. zawroty głowy, zmęczenie,

dezorientację, splątanie czy omamy (patrz punkt 4). Pacjenci, u których wystąpią takie działania, nie

powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn do momentu ich całkowitego

ustąpienia.

3.

Jak stosować lek Famidyna

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Zalecana dawka:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat

O ile lekarz nie zaleci inaczej, jeśli wystąpią objawy zgagi lub niestrawności zwykle stosuje się

1 tabletkę (10 mg) raz na dobę.

Jeśli po zażyciu leku dolegliwości utrzymują się dłużej niż przez 1 godzinę lub nawracają, można

zażyć następną tabletkę. Nie należy zażywać więcej niż 2 tabletki na dobę.

Czas trwania leczenia

Jeżeli objawy choroby utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Leku Famidyna nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Famidyna

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

Pacjenci z patologicznym, nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego tolerowali dawki do

800 mg/dobę podawane do roku i nie wystąpiły u nich ciężkie działania niepożądane.

Pominięcie przyjęcia leku Famidyna

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Famidyna

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie

leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka

i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle,

trudności w połykaniu i oddychaniu – występowanie tego działania niepożądanego

odnotowywano niezbyt często

Ciężkie reakcje alergiczne dotyczace całego organizmu (anafilaksja) - występowanie tego

działania niepożądanego odnotowywano niezbyt często

Ciężkie reakcje skórne, takie jak martwica toksyczno-rozpływna naskórka, charakteryzujące

się występowaniem rozległych zmian w obrębie błon śluzowych, rozległą martwicą

i odwarstwianiem się naskórka. Działanie to obserwowano bardzo rzadko.

Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne, takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie,

niepokój, pobudzenie i omamy,

nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, spadek łaknienia, suchość

w jamie ustnej,

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna,

wysypka, świąd, pokrzywka,

bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśni,

nadmierne gazy jelitowe.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

bóle głowy, zawroty głowy,

zaparcia lub biegunki.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

zaburzenia czynności serca (blok przedsionkowo-komorowy),

ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), która ustępuje po zaprzestaniu stosowania

leku,

wypadanie włosów.

Obserwowano także rzadkie przypadki zaburzeń dotyczących krwi, takich jak zmniejszenie liczby

białych krwinek (leukopenia), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi

(pancytopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), istotne zmniejszenie liczby

jednego z rodzajów białych krwinek (agranulocytoza), oraz nasilenia istniejącej choroby wątroby,

jednak nie potwierdzono związku przyczynowego pomiędzy leczeniem famotydyną a występowaniem

tych działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Famidyna

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i

blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Skrót ,,Lot” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Famidyna

- Substancją czynną leku jest famotydyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg famotydyny.

- Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, wapnia wodorofosforan dwuwodny, hydroksypropyloceluloza,

sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 6000, talk, emulsja

symetykonowa, żelaza tlenek (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Famidyna i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane barwy różowej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Wielkość opakowania:

10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: