Exoderil

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Exoderil 10 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Exoderil 10 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990422319, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04223
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLE.4020.7589.2012

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Exoderil

10 mg/g, krem

Naftifini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Exoderil i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exoderil

Jak stosować Exoderil

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Exoderil

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Exoderil i w jakim celu się go stosuje

Exoderil ma postać kremu do stosowania na skórę. Zawiera substancję czynną naftyfinę, która działa

przeciwgrzybiczo i zabija większość grzybów, drożdżaków i pleśniaków, które wywołują zakażenia

skóry u człowieka.

Exoderil stosuje się w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, takich jak:

grzybica skóry i fałdów skórnych, np. grzybica skóry gładkiej, grzybica pachwin (często swędzące,

nieregularne, różowo-czerwone, lekko wzniesione plamy, na których obwodzie mogą pojawiać się

grudki i pęcherzyki);

grzybica międzypalcowa (grzybica dłoni, grzybica stóp), objawiająca się najczęściej nadmiernym

łuszczeniem się i pękaniem skóry, ze świądem i pieczeniem;

zakażenie skóry wywołane przez drożdżaki (zakażenie takie zwane jest także kandydozą lub

drożdżycą), objawiające się swędzącymi, zaczerwienionymi, często złuszczającymi się plamami,

w których otoczeniu mogą powstawać pęcherzyki;

łupież pstry (plamiste zmiany w kolorze od białego do brązowego, nieregularne, o złuszczającej się

powierzchni, występujące głównie na skórze tułowia; zmiany te nie zmieniają barwy pod wpływem

słońca)

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exoderil

Kiedy nie stosować leku Exoderil

Jeśli pacjent ma uczulenie na naftyfinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6);

U dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którakolwiek z poniższych informacji budzi wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku

Exoderil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

UR.DZL.ZLE.4020.7589.2012

Leku nie należy stosować w okolicach oczu, ust oraz na błony śluzowe i rany, ponieważ może

powodować podrażnienie. Miejsca te należy chronić przed kontaktem z lekiem Exoderil.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się

z lekarzem.

Exoderil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, zwłaszcza działających

miejscowo.

Nie przeprowadzono badań dotyczących oddziaływania leku Exoderil z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Exoderil nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego lek może powodować

miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.

Jak stosować Exoderil

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Cienką warstwę leku Exoderil należy nanosić jeden raz na dobę na zmienioną chorobowo skórę i

okolice tych zmian. Przed zastosowaniem leku skórę należy umyć i osuszyć.

Exoderil należy stosować co najmniej 7 dni

Ustąpienie objawów zakażenia (takich jak świąd i pieczenie) zwykle następuje szybko. Aby zapobiec

nawrotowi choroby należy kontynuować stosowanie leku Exoderil przez 2 tygodnie po ustąpieniu

objawów choroby. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotem zakażenia.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Jak postępować podczas stosowania leku Exoderil

Drobnoustroje wywołujące zakażenie grzybicze mogą znajdować się na częściach ubrania, które

przylegają do chorych miejsc na skórze. Dlatego należy dbać o codzienną zmianę tych części

garderoby.

Zdrowa, a zwłaszcza sucha skóra, stanowi najlepszą barierę ochronną przed zakażeniami grzybiczymi.

Należy pamiętać o dokładnym wysuszeniu chorej skóry po umyciu i codziennej zmianie ręcznika.

Należy unikać kontaktu ciasnych i nieprzewiewnych ubrań (jak np. skarpetki z syntetycznego

materiału w zamkniętych butach) ze zmienioną chorobowo skórą.

UR.DZL.ZLE.4020.7589.2012

Jeśli zakażenie grzybicze obejmuje stopy, należy unikać chodzenia boso w domu i w miejscach

publicznych (np. na basenie). Pozwoli to zapobiec przeniesieniu zakażenia na inne osoby.

Nie należy korzystać z sauny lub łaźni parowej do czasu pełnego wyleczenia zakażenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exoderil

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Exoderil lub przypadkowego przyjęcia

doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: podrażnienie skóry, zaczerwienienie, suchość

i pieczenie.

Pominięcie zastosowania leku Exoderil

Należy kontynuować stosowanie leku bez zwiększania następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Exoderil

Nie należy przerywać stosowania leku bezpośrednio po ustąpieniu objawów, gdyż grozi to nawrotem

zakażenia. Należy kontynuować stosowanie leku Exoderil przez 2 tygodnie po ustąpieniu objawów

choroby, w celu całkowitego wyleczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości zwiazanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zaczerwienienie, suchość skóry, odczucie pieczenia skóry; objawy te zwykle są przemijające.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Exoderil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C, nie zamrażać.

Nie należy stosować leku Exoderil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

UR.DZL.ZLE.4020.7589.2012

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Exoderil

Substancją czynną leku jest naftyfiny chlorowodorek.

1 gram kremu zawiera 10 mg naftyfiny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu

palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, woda

oczyszczona.

Jak wygląda Exoderil i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu.

Opakowanie: tuba aluminiowa zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz

z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel.: 22 209 70 00

e-mail: biuro.pl@sandoz.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz