Etopiryna tabletki od bólu głowy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Etopiryna tabletki od bólu głowy 300 mg + 100 mg + 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 300 mg + 100 mg + 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Etopiryna tabletki od bólu głowy 300 mg + 100 mg + 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 tabl., 5909991000981, OTC; 6 tabl. (1 x 6), 5909990189922, OTC; 6 tabl. (1 x 6), 5909990189960, OTC; 10 tabl. (1 x 10), 5909990189946, OTC; 10 tabl. (1 x 10), 5909990189984, OTC; 30 tabl., 5909990066445, OTC; 50 tabl., 5909990739370, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01899
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ETOPIRYNA tabletki od bólu głowy

(300 mg + 100 mg + 50 mg), tabletki

Acidum acetylsalicylicum + Ethenzamidum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punka 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Etopiryna tabletki od bólu głowy i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etopiryna tabletki od bólu głowy

Jak stosować lek Etopiryna tabletki od bólu głowy

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Etopiryna tabletki od bólu głowy

Zawartość opakowania i inne informacje

a.

Co to jest lek Etopiryna tabletki od bólu głowy i w jakim celu się go stosuje

Etopiryna tabletki od bólu głowy jest lekiem stosowanym w leczeniu bólów głowy oraz bólów

o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

b.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etopiryna tabletki od bólu głowy

Kiedy nie stosować leku Etopiryna tabletki od bólu głowy

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, etenzamid, kofeinę lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych

na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet

wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;

jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami

takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę

sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na

niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony

śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;

jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub

krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu

pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) lub gdy pacjent

jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);

jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba

dziedziczna);

jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,

ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;

u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze

względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej

uszkodzenie wątroby i mózgu;

w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Etopiryna tabletki od bólu głowy należy omówić to

z lekarzem, w następujących sytuacjach:

jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze

względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy

we krwi), lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw dnie;

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;

u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym

oraz z niewydolnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów, u tych pacjentów

należy kontrolować czynność wątroby;

w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania

wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;

u pacjentów pobudzonych psychoruchowo i cierpiących na bezsenność;

podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu

na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Jednoczesne stosowanie

z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane;

na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić, ze względu na

ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu.

Etopiryna tabletki od bólu głowy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Etopiryna tabletki od bólu głowy jest przeciwwskazane z:

lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny);

metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Należy zachować ostrożność stosując lek Etopiryna tabletki od bólu głowy z:

inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), gdyż Etopiryna tabletki od

bólu głowy może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków;

acetazolamidem, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może zwiększać toksyczność

acetazolamidu;

kwasem walproinowym, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu

walproinowego, a kwas walproinowy zaś nasila działanie antyagregacyjne (zapobiegające

zlepianiu płytek krwi) kwasu acetylosalicylowego;

lekami moczopędnymi, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może zmniejszyć skuteczność

tych leków oraz nasilać ototoksyczność (działanie uszkadzające słuch) furosemidu;

metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, gdyż kwas acetylosalicylowy

nasila jego toksyczne działanie na szpik kostny;

niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen), gdyż istnieje zwiększone ryzyko

występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego;

glikokortykosteroidami stosowanymi układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako

terapia zastępcza w chorobie Addisona), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia choroby

wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów

w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania

salicylanów;

lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać działanie

hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi) tych leków;

lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon), gdyż

salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu

acetylosalicylowego z tymi lekami;

digoksyną, gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać działanie tego leku;

lekami trombolitycznymi (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza, gdyż

Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać działanie tych leków;

barbituranami (np. fenobarbital);

doustnymi środkami antykoncepcyjnymi;

cymetydyną i disulfiramem;

ergotaminą i analeptykami (np. niketamid), gdyż Etopiryna tabletki od bólu głowy może nasilać

działanie tych leków;

omeprazolem i kwasem askorbowym (witamina C) nie wpływają na wchłanianie kwasu

acetylosalicylowego.

Stosowanie leku Etopiryna tabletki od bólu głowy z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.

W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia

błony śluzowej przewodu pokarmowego;

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań

niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia

ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.

Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach

i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów

niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza

jest to bezwzględnie konieczne.

Lek jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży.

Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie

wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Lek Etopiryna tabletki od bólu głowy zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Etopiryna tabletki od bólu głowy

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłku, z dużą ilością wody.

Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki przez najkrótszy okres konieczny do

łagodzenia objawów, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Leku nie należy stosować dłużej niż kilka dni.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt „Kiedy nie stosować

leku Etopiryna tabletki od bólu głowy”).

Stosowanie u dorosłych i dzieci powyżej 16 lat

Od 1 do 2 tabletek jednorazowo lub w razie potrzeby tę samą dawkę co 8 godzin.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etopiryna tabletki od bólu głowy

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza,

a w przypadku ciężkiego zatrucia, pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci (przyjmowanie dawek większych niż

zalecane lub zatrucia przypadkowe) wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą one w tych grupach

pacjentów prowadzić do zgonu.

Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty,

przyspieszenie oddechu, szumy uszne.

Obserwowano również inne objawy, takie jak utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy,

pobudzenie ruchowe, senność i śpiączka, drgawki, hipertermia (temperatura ciała powyżej wartości

prawidłowej). W ciężkich zatruciach występują zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-

elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie).

Objawami przedawkowania kofeiny są: bezsenność, zmęczenie, drżenie mięśni, majaczenie,

tachykardia (przyspieszone bicie serca), skurcze dodatkowe, drgawki.

Łagodne lub średnio ciężkie objawy toksyczności występują po zastosowaniu kwasu

acetylosalicylowego w dawce 150-300 mg/kg masy ciała (mc.). Ciężkie objawy zatrucia występują po

zażyciu dawki 300-500 mg/kg mc. Potencjalnie śmiertelna dawka kwasu acetylosalicylowego jest

większa niż 500 mg/kg mc.

Leczenie przedawkowania:

Nie ma specyficznej odtrutki na kwas acetylosalicylowy. Pacjenta należy przewieźć do szpitala.

Postępowanie w razie zatrucia

Sprowokować wymioty i płukać żołądek (w celu zmniejszenia wchłaniania leku).

Takie postępowanie jest skuteczne w czasie 3-4 godzin po przyjęciu leku, a w razie zatrucia

bardzo dużą dawką leku nawet do 10 godzin.

Podać węgiel aktywny w postaci wodnej zawiesiny (w dawce 50-100 g u dorosłych i 30-60 g

u dzieci), aby zmniejszyć wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

W przypadku hipertermii należy obniżyć temperaturę ciała przez utrzymywanie niskiej

temperatury otoczenia oraz zastosowanie chłodnych okładów.

W ciężkich zatruciach może być konieczna forsowana diureza alkaliczna (nasilone wydalanie moczu

pod wpływem odpowiednich leków), dializa otrzewnowa lub hemodializa.

Pominięcie zastosowania leku Etopiryna tabletki od bólu głowy

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy

przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

iv.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość wskutek mikrokrwawień

z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy

glukozo-6-fosforanowej, leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), agranulocytoza (brak

granulocytów we krwi), eozynopenia (zmniejszenie liczby eozynofili we krwi), zwiększone ryzyko

krwawień, wydłużenie czasu krwawienia i (lub) wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka

i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), skurcz oskrzeli. W przypadku ich wystąpienia

należy natychmiast poinformować lekarza.

Zaburzenia układu nerwowego

szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy.

Zaburzenia serca

niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe

nadciśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha,

krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby

wrzodowej, perforacje.

Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas

acetylosalicylowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie

pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem

rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby; przemijające zwiększenie aktywności

aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy alkalicznej oraz stężenia bilirubiny.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych,

śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

v.

Jak przechowywać lek Etopiryna tabletki od bólu głowy

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

vi.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Etopiryna tabletki od bólu głowy

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy, etenzamid i kofeina. Każda tabletka

zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu i 50 mg kofeiny.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana i laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Etopiryna tabletki od bólu głowy i co zawiera opakowanie

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki.

Opakowanie zawiera 2, 6, 10, 30 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: