Etopiryna Kontrol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Etopiryna Kontrol 300 mg + 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 300 mg + 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Etopiryna Kontrol 300 mg + 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990665099, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00848
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ETOPIRYNA KONTROL, 300 mg + 50 mg, tabletki

Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Etopiryna Kontrol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etopiryna Kontrol

Jak stosować lek Etopiryna Kontrol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Etopiryna Kontrol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Etopiryna Kontrol i w jakim celu się go stosuje

Etopiryna Kontrol jest lekiem złożonym, który łączy działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne

i przeciwgorączkowe kwasu acetylosalicylowego oraz kofeiny, która nasila działanie przeciwbólowe

kwasu acetylosalicylowego.

Lek zaleca się stosować w następujących wskazaniach:

ból o słabym lub średnim nasileniu, np.: ból głowy, bóle mięśniowe i stawów oraz inne.

gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Etopiryna Kontrol

Kiedy nie stosować leku Etopiryna Kontrol:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych

na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet

wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;

jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami

takimi jak: skurcz oskrzeli, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę

sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na

niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony

śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;

jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub

krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu

pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca, ciężkie uszkodzenie nerek;

jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent

jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);

jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);

jeśli u pacjenta stwierdzono dnę moczanową lub miał ją w przeszłości;

jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych

(patrz „Etopiryna Kontrol a inne leki”);

u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej;

w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Etopiryna Kontrol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Etopiryna Kontrol:

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;

jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika,

metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg/tydzień lub leki przeciw dnie (patrz „Etopiryna

Kontrol a inne leki”);

u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym

oraz z niewydolnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów; u tych pacjentów

należy kontrolować czynność wątroby;

w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania

wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;

u pacjentów z hipoprotrombinemią (niedobór we krwi czynnika krzepnięcia krwi), niedoborem

witaminy K, trombocytopenią (zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące zwiększenie ryzyka

krwawienia i powstawania siniaków) i leczonych lekami działającymi przeciwkrzepliwie;

przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu

krwawienia zarówno w czasie, jak i po zabiegu, lek należy odstawić na 5 do 7 dni przed

planowanym zabiegiem chirurgicznym;

u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ u tych pacjentów może częściej wystąpić

podrażnienie błony śluzowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego, może również

zmienić się szybkość przemiany leku w organizmie.

u pacjentów pobudzonych psychoruchowo lub cierpiących na bezsenność.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Długotrwałe stosowanie leku może być szkodliwe, dlatego powinno być pod nadzorem lekarza.

Podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego może wystąpić

niedokrwistość z niedoboru żelaza lub działania niepożądane ze strony nerek; należy okresowo

kontrolować czynność nerek i hematokryt.

W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy

typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko

wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Występowanie uporczywych

wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga

natychmiastowej pomocy medycznej.

Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli

jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został

udowodniony.

Z ww. względów u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia nie należy stosować produktów

zawierających kwas acetylosalicylowy (chyba że lekarz zaleci inaczej).

Nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym

i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (patrz poniżej).

Lek może powodować zaburzenia płodności u kobiet (patrz poniżej).

Podczas stosowania tego leku należy unikać nadmiernego spożywania kofeiny (np. kawa, herbata

i napoje w puszkach).

Etopiryna Kontrol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność stosując lek Etopiryna Kontrol z:

inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), gdyż kwas acetylosalicylowy

zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków;

acetazolamidem, gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność acetazolamidu;

lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna i warfaryna), gdyż występuje zwiększone ryzyko

krwawienia;

kwasem walproinowym, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu

walproinowego, a kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne (zapobiegające zlepianiu

płytek krwi) kwasu acetylosalicylowego;

beta-adrenolitykami, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszać działanie obniżające

ciśnienie krwi tych leków;

lekami moczopędnymi, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność tych leków

oraz nasilać ototoksyczność (działanie uszkadzające słuch) furosemidu;

metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (stosowanie z metotreksatem

w dawkach większych niż 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane), gdyż kwas

acetylosalicylowy nasila jego toksyczne działanie na szpik kostny;

niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen), gdyż istnieje zwiększone ryzyko

występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego;

glikokortykosteroidami stosowanymi układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako

terapia zastępcza w chorobie Addisona), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia choroby

wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów

w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania

salicylanów;

lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące

(zmniejszające stężenie glukozy we krwi) tych leków;

lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon), gdyż

salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu

acetylosalicylowego z tymi lekami;

digoksyną, gdyż kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tego leku;

lekami trombolitycznymi (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza, gdyż

kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tych leków;

lekami z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) - ze względu

na zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek

synergistycznego działania tych leków;

ibuprofenem, gdyż może on hamować wpływ kwasu acetylosalicylowego przyjmowanego

w małych dawkach na agregację płytek krwi;

doustnymi lekami antykoncepcyjnymi, cymetydyną i disulfiramem, ponieważ zwalniają

metabolizm kofeiny;

barbituranami, ponieważ przyspieszają metabolizm kofeiny;

lekami pobudzającymi i ergotaminą, ponieważ lek może nasilać ich działanie.

Omeprazol i kwas askorbowy (witamina C) nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

Etopiryna Kontrol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować w czasie posiłku, popijając obficie wodą.

Podczas leczenia nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony

śluzowej przewodu pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Etopiryna Kontrol u kobiet w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że

lekarz zdecyduje inaczej.

W razie konieczności stosowania leku Etopiryna Kontrol przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub

w pierwszych 6 miesiącach ciąży, lekarz zaleci stosowanie jak najmniejszej dawki leku przez jak

najkrótszy czas.

Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ lek może

wywierać szkodliwe działanie na organizm matki i dziecka.

Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to

działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na sprawność psychofizyczną.

3.

Jak stosować lek Etopiryna Kontrol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat: 1 do 2 tabletek, w razie konieczności dawkę jednorazową

można powtarzać 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

U pacjentów w podeszłym wieku należy zwiększyć odstępy między kolejnymi dawkami kwasu

acetylosalicylowego (patrz „Ostrzeżenia

i środki ostrożności” w punkcie 2).

Dzieci i młodzież poniżej 16 lat

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie posiłku, popijając obficie wodą.

Lek nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etopiryna Kontrol

Objawy przedawkowania kwasu acetylosalicylowego:

Pierwszymi objawami zatrucia kwasem acetylosalicylowym są nudności, wymioty, szumy uszne

i przyspieszenie oddechu.

Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy,

pobudzenie ruchowe, senność i śpiączka, drgawki, hipertermia (przegrzanie organizmu). W ciężkich

zatruciach występują poważne zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej

(kwasica metaboliczna i odwodnienie).

Łagodne lub średnio ciężkie objawy toksyczne występują po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego

w dawce 150-300 mg/kg mc. Ciężkie objawy zatrucia występują po dawce 300-500 mg/kg mc.

Potencjalnie śmiertelna dawka kwasu acetylosalicylowego jest większa niż 500 mg/kg mc.

Zgon w przebiegu zatrucia kwasem acetylosalicylowym obserwowano po przyjęciu przez osoby

dorosłe jednorazowej dawki leku wynoszącej od 10 do 30 g. Opisano również przypadek pacjenta,

który przeżył po przyjęciu 130 g kwasu acetylosalicylowego.

Objawy przedawkowania kofeiny:

Przy przedawkowaniu kofeiny obserwuje się: bezsenność, zmęczenie, drżenie mięśni, majaczenie,

tachykardię, skurcze dodatkowe, drgawki.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą.

Można sprowokować wymioty w celu zmniejszenia wchłaniania leku. Takie postępowanie jest

skuteczne w czasie 3-4 godzin po przyjęciu leku, a w razie zatrucia bardzo dużą dawką leku nawet do

10 godzin. Można podać węgiel aktywny w postaci wodnej zawiesiny (w dawce 50-100 g u dorosłych

i 30-60 g u dzieci), aby zmniejszyć wchłanianie kwasu acetylosalicylowego. W przypadku przegrzania

ciała należy obniżyć temperaturę przez utrzymywanie niskiej temperatury otoczenia oraz zastosowanie

chłodnych okładów. Pacjentom z zaburzeniami oddechu należy zapewnić dopływ świeżego powietrza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość

hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia,

agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,

wydłużenie czasu protrombinowego, niedokrwistość z niedoboru żelaza potwierdzona wynikami

badań laboratoryjnych i objawami klinicznymi, hemoliza.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd), obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy,

skurcz oskrzeli, reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny potwierdzony wynikami badań

laboratoryjnych i objawami klinicznymi.

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji oraz u 20% chorych na astmę

oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą

wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia leku.

Zaburzenia układu nerwowego

Krwotok mózgowy i wewnątrzczaszkowy, zawroty głowy.

Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu

głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne, odwracalna utrata słuchu.

Szum i dzwonienie w uszach są pierwszymi objawami zatrucia salicylanami.

Zaburzenia serca

Niewydolność serca, obrzęk, niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie, krwotoki, okołooperacyjne krwotoki, krwiaki, krwotoki do mięśni.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego (występuje głównie w przewlekłym lub ostrym zatruciu).

krwawienie z nosa, zespół astmy aspirynowej, zapalenie śluzówki nosa, przekrwienie błony śluzowej

nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle

brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie

choroby wrzodowej, perforacje, krwawienie dziąseł, stany zapalne przewodu pokarmowego.

Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas

acetylosalicylowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie

u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem

rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie

aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wykwity skórne różnego rodzaju, rzadko pęcherze lub plamica.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, nefropatia z martwicą brodawek

nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwotoki z układu moczowo-płciowego, zaburzenia

czynności nerek, ostra niewydolność nerek.

W przypadku przedawkowania: znaczne obniżenie klirensu kreatyniny lub ostra martwica kanalików

nerkowych z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka.

Działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez kofeinę mogą być:

Ból głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drżenie rąk, zaburzenia ze strony układu

pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty).

Kofeina może spowodować uzależnienie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Etopiryna Kontrol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Etopiryna Kontrol

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy oraz kofeina.

Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 50 mg kofeiny.

Pozostałe składniki leku to: skrobia żelowana i celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Etopiryna Kontrol i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Etopiryna Kontrol są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o średnicy 11 mm.

Opakowanie zawiera 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: