Estazolam Polfarmex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Estazolam Polfarmex 2 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Estazolam Polfarmex 2 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl. w blistrach (2 x 10), 5909991098315, Rp; 20 tabl. w blistrze (1 x 20), 5909991098322, Rp; 20 tabl. w pojemniku, 5909991098339, Rp; 28 tabl., 5909991280260, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10983
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ESTAZOLAM POLFARMEX, 2 mg, tabletki

Estazolamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Estazolam Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Estazolam Polfarmex

Jak stosować Estazolam Polfarmex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Estazolam Polfarmex

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Estazolam Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Estazolam należy do grupy benzodiazepin; działa nasennie, ułatwia zasypianie, w niewielkim stopniu

zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, działa słabo przeciwdrgawkowo.

Estazolam wpływa głównie na skrócenie okresu zasypiania, słabiej na wydłużenie snu.

Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Estazolam jest metabolizowany

w wątrobie i wydalany z moczem.

Estazolam Polfarmex wskazany jest do stosowania:

w doraźnym i krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu (trudności z zasypianiem, częste przebudzenia

nocne, wczesne przebudzenia poranne).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Estazolam Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Estazolam Polfarmex:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma miastenię;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego;

jeśli pacjent ma zamknięty kąt przesączania;

w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Estazolam Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego, nie są wskazaniem do stosowania

estozolamu.

Pacjenci stosując lek długotrwale lub stosując duże dawki leku powinni pozostawać pod stałą kontrolą

lekarską. Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do stopniowego osłabienia jego działania w wyniku

rozwoju zjawiska tolerancji.

Utrzymanie lub nasilanie się bezsenności po 7-10-dniowym okresie stosowania leku może wskazywać na

inne podłoże zaburzeń i stanowić wskazanie do weryfikacji diagnozy.

Długotrwałe stosowanie estozolamu może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko

uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem przyjmowania leku oraz u pacjentów

nadużywających alkoholu i narkotyków. Nagłe odstawienie leku, po długim okresie stosowania dużych

dawek, może powodować wystąpienie zespołu odstawiennego, którego objawami są bezsenność, bóle

głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzenie psychoruchowe, stany splątania i drażliwości.

W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości); derealizacja

(zmiany odbioru rzeczywistości); przeczulica słuchowa; drętwienie i mrowienie kończyn; nadwrażliwość na

światło, hałas i dotyk; omamy lub napady padaczkowe. Nasilenie objawów zespołu odstawiennego zależy

od czasu stosowania i dawki leku. U pacjentów stosujących duże dawki leku lub stosujących lek dłużej niż

4 tygodnie, lek należy odstawić pod kontrolą lekarza stopniowo zmniejszając dawki.

Estazolam należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów w przebiegu chorób psychicznych po

kuracji odtruwającej po przedawkowaniu, np. narkotyków. Należy zachować szczególną ostrożność

u pacjentów z niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek oraz u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki

w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych,

zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej.

Estazolam może nasilać niewydolność oddechową; należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami

oddychania i stosować najmniejsze zalecane dawki.

Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia

psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana

zachowania). Lek może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 godzin snu po

przyjęciu leku.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku

poniżej 18 lat.

W czasie długotrwałego stosowania estazolamu wskazane jest okresowe badanie krwi (morfologiczne

z rozmazem) i analiza moczu.

W trakcie leczenia estazolamem i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy spożywać żadnych napojów

alkoholowych.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Inne leki i Estazolam Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Alkohol nasila działanie nasenne estazolamu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych

(pobudzenie psychoruchowe, agresywność, drażliwość).

Estazolam nasila działanie środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (środków do

znieczulenia ogólnego, neuroleptyków, leków przeciwhistaminowych, wykazujących działanie

uspokajające, a także środków nasennych, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych),

zwiększa euforyzujące działanie opioidowych leków przeciwbólowych, zwiększając ryzyko uzależnienia

psychicznego.

Leki hamujące układ cytochromu P450 (np. cymetydyna, erytromycyna) mogą nasilać działanie

pochodnych benzodiazepiny. Doustne leki antykoncepcyjne przyspieszają metabolizm estazolamu;

jednocześnie stosowanie tych leków może osłabić działanie estazolamu. Palenie tytoniu osłabia działanie

leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje

ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Estazolam Polfarmex jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Estazolam Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Estazolam Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku należy dostosować indywidualnie w zależności od wieku i reakcji pacjenta na lek.

W leczeniu zaburzeń snu: zalecana dawka początkowa 1 do 2 mg (pół – 1 tabletka) 30 minut przed snem.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): dawkę leku należy zmniejszyć o połowę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby i (lub) nerek: zalecane jest zmniejszenie dawki leku.

Leczenie należy zacząć od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Estazolam Polfarmex

Każde przedawkowanie wymaga interwencji lekarskiej.

Objawy przedawkowania estazolamu: senność; stany splątania (dezorientacja); zaburzenia koordynacji

(ataksja); niedociśnienie; zaburzenia czynności oddechowej; rzadko śpiączka.

Zagrożenie dla życia mogą stanowić zatrucia mieszane estazolamem i alkoholem lub estazolamem i innymi

lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku zatrucia estazolamem należy

wywołać wymioty (pod warunkiem zachowanej przytomności) oraz podać węgiel aktywowany.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Estazolam Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Senność w czasie dnia; bóle głowy; ospałość; zawroty głowy; astenia (zmniejszona wydolność

czynnościowa organizmu); zaparcia; suchość błony śluzowej jamy ustnej; lęk; zaburzenia koordynacji;

nudności; znużenie; złe samopoczucie; ogólne osłabienie; nerwowość; zaburzenia myślenia; dezorientacja;

wydłużenie czasu reakcji.

Inne, rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000) występujące działania niepożądane obserwowane w czasie

stosowania leku: kołatanie serca; zmiana apetytu; wymioty; wzdęcia; zwiększone pragnienie; skurcze

mięśni; bóle stawów i mięśni; niepamięć następcza; apatia; labilność emocjonalna; zaburzenia snu; kaszel;

astma; wysypka; pokrzywka; zaburzenia widzenia; zmiana smaku; zaburzenia miesiączkowania;

sporadycznie arytmia serca; omdlenia; zmiany obrazu krwi (leukopenia, agranulocytoza); zmiana masy

ciała; ataksja; zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu płciowego); reakcje paradoksalne.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować fizyczne lub psychiczne uzależnienie. Nagłe odstawienie

leku po długotrwałym stosowaniu może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego.

U pacjentów w podeszłym wieku mogą wystąpić objawy neurologiczne (uczucie znużenia, zaburzenia

koordynacji ruchów, zaburzenia napięcia mięśni szkieletowych). Objawy te mogą być przyczyną upadku

pacjentów i niebezpiecznych złamań kości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Estazolam Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku

po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Estazolam Polfarmex

Substancją czynną leku jest estazolam. Jedna tabletka zawiera 2 mg estazolamu.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, powidon,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Jak wygląda Estazolam Polfarmex i co zawiera opakowanie

W opakowaniu znajduje się 20 lub 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel.: 24 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: