Escalar

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Escalar maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Escalar maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990763313, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07633
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ESCALAR

20 mg + 9,5 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na escynę/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Escalar i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar

Jak stosować lek Escalar

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Escalar

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Escalar i w jakim celu się go stosuje

Escalar jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym zawierającym wyciąg gęsty z arniki i nagietka

oraz suchy wyciąg z kasztanowca, standaryzowany na escynę. Skuteczność leku opiera się wyłącznie

na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Escalar jest lekiem tradycyjnie stosowanym pomocniczo:

w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (z objawami obrzęków podudzi) oraz

w pourazowych obrzękach i stłuczeniach,

w podskórnych wylewach (siniakach), także w przypadkach kontuzji sportowych .

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar

Kiedy nie stosować leku Escalar:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwiat arniki, kwiat nagietka lub inne rośliny z rodziny astrowatych

(Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Escalar należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących

bezpieczeństwa stosowania leku.

U dzieci powyżej 6 lat zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Lek Escalar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak jest danych dotyczących interakcji po zastosowaniu miejscowym substancji czynnych

wchodzących w skład leku Escalar.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Escalar zawiera alkohol cetostearylowy, kwas sorbinowy, glikol propylenowy i etylu

parahydroksybenzoesan

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), podrażnienie

skóry oraz inne reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Escalar

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na skórę.

Smarować maścią chore miejsca 2 do 3 razy dziennie.

W przypadku objawów przewlekłej niewydolności żylnej stosować w sposób ciągły nie dłużej niż

1 do 2 tygodni. Stosowanie przez okres dłuższy niż dwa tygodnie może powodować wystąpienie

wyprysków skórnych i/lub odczynów skórnych z powstawaniem pęcherzyków. W takim przypadku

konieczna jest konsultacja lekarska.

W przypadku kontuzji sportowych (obrzęki i stłuczenia pourazowe) zaleca się zastosowanie w ciągu

30 minut od ich wystąpienia. Stosowanie można kontynuować nie dłużej niż kilka dni, do ustąpienia

objawów. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących

bezpieczeństwa stosowania leku.

U dzieci powyżej 6 lat zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

Pominięcie zastosowania leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Escalar obejmują reakcje skórne mogące przybierać postać podrażnienia

skóry lub odczynów alergicznych w miejscu aplikacji. W takich przypadkach należy przerwać

stosowanie leku. Jeżeli objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Escalar

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Escalar

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg gęsty z kwiatu arniki górskiej i kwiatu nagietka

lekarskiego oraz wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego, standaryzowany na zawartość

escyny.

1 g maści zawiera:

20 mg wyciągu gęstego z kwiatu arniki górskiej i kwiatu nagietka lekarskiego (Arnicae et

Calendulae extractum spissum) (DER 6-9:1), ekstrahent: etanol 70% (V/V);

50 mg wyciągu suchego z nasion kasztanowca zwyczajnego (Hippocastani seminis extractum

siccum) (DER 5-7:1), zawierającego 9,5 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na

bezwodną escynę, ekstrahent: etanol 80% (V/V).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltodekstryna, parafina ciekła lekka, wazelina

biała, monostearynian glicerolu SE, alkohol cetostearylowy, Polisorbat 40, triglicerydy kwasów

tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glikol propylenowy, krzemionka koloidalna

bezwodna, kwas sorbinowy, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Escalar i co zawiera opakowanie

Lek Escalar to maść o barwie jasnobrązowej i swoistym zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: