Eryseng Parvo

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Eryseng Parvo
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Eryseng Parvo
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Wieprzowy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Immunomodulatorów dla suidae, inaktywowane wirusowe i bakteryjne szczepionki dla trzody chlewnej
 • Wskazania:
 • Do czynnej immunizacji samic świń w celu ochrony potomstwa przed infekcją przezpochwową wywołaną przez parwowirusa świń. W celu aktywnej immunizacji samców i samic świń w celu zmniejszenia objawów klinicznych (zmiany skórne i gorączka) różycy świńskiej wywołanych przez Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyp 1 i serotyp 2.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 4

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/002762
 • Data autoryzacji:
 • 08-07-2014
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/002762
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/299177/2014

EMEA/V/C/002762

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

ERYSENG PARVO

Szczepionka przeciwko różycy i parwowirozie świń (inaktywowana)

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego

celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów

Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń

dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z

weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać

się z dyskusją naukową (również część EPAR).

Co to jest Eryseng Parvo?

Eryseng Parvo jest szczepionką weterynaryjną zawierającą inaktywowane (zabite) parwowirus świński i

bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Zawiera ona szczep parwowirusa świńskiego o nazwie NADL-2

oraz szczep bakterii Erysipelothrix rhusiopathiae o nazwie R32E11. Produkt Eryseng Parvo jest

dostępny w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.

W jakim celu stosuje się produkt Eryseng Parvo?

Produkt Eryseng Parvo stosuje się w celu ochrony embrionów i płodów (nienarodzonych) prosiąt przed

zakażeniem parwowirusem świńskim za pośrednictwem łożyska. Parwowirus świński powoduje

niepłodność, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu oraz małe mioty u loch (samic świni, które już rodziły

prosięta). Produkt Eryseng Parvo stosuje się również w celu ochrony samców i samic świń przed różycą

świń wywoływaną przez bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae o serotypie 1 i 2. Różyca świń to

bakteryjna choroba świń, w przebiegu której występuje nagła śmierć, gorączka związana z

romboidalnymi zmianami skórnymi, zapalenie stawów oraz poronienia u ciężarnych loch.

Szczepionkę podaje się świniom od szóstego miesiąca życia w postaci wstrzyknięcia w mięśnie karku,

które powtarza się po trzech-czterech tygodniach. Pojedyncze wstrzyknięcie jest podawane dwa-trzy

tygodnie przed każdym kryciem, czyli co około sześć miesięcy.

ERYSENG PARVO

EMA/299177/2014

Strona 2/3

Jak działa produkt Eryseng Parvo?

Produkt Eryseng Parvo to szczepionka. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu

odpornościowego (naturalny układ obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobą. Po

podaniu produktu Eryseng Parvo świni układ odpornościowy zwierzęcia rozpoznaje wirusy i bakterie

jako struktury „obce” i wytwarza skierowane przeciwko nim przeciwciała. W przypadku narażenia na

parwowirus świński oraz bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae w przyszłości układ odpornościowy

zwierzęcia będzie w stanie zareagować szybciej. Pomoże to w ochronie zwierząt przed parwowirusem

świńskim i różycą świń.

Produkt Eryseng Parvo zawiera adjuwant (wodorotlenek glinu, DEAE-dekstran oraz żeń-szeń) mający

na celu wzmocnienie odpowiedzi układu odpornościowego.

Jak badano produkt Eryseng Parvo?

W przypadku parwowirusa świńskiego przeprowadzono badanie laboratoryjne obejmujące trzy grupy

11 loszek (samic świni, które jeszcze nie rodziły prosiąt), którym podano szczepionki o różnych

stężeniach parwowirusa świńskiego. Świniom podano dwie dawki szczepionki w odstępie trzech

tygodni, przy czym drugą dawkę podano trzy-cztery tygodnie przed kryciem. W badaniu była także

obecna niezaszczepiona grupa kontrolna. U świń wykonano testy prowokacyjne z użyciem parwowirusa

w 40. dniu ciąży, a następnie poddano je eutanazji (uśmiercono humanitarnie) w 90. dniu ciąży.

kryterium oceny skuteczności był brak parwowirusa świńskiego i przeciwciał skierowanych przeciwko

niemu w płodach.

W przypadku różycy świń przeprowadzono dwa badania laboratoryjne. W pierwszym badaniu

obejmującym 40 świń, 30 świń zaszczepiono dwiema dawkami w odstępie trzech tygodni, podczas gdy

10 świniom należącym do grupy kontrolnej podano placebo (leczenie pozorowane). Po 22 dniach od

podania drugiej dawki szczepionki u wszystkich świń wykonano testy prowokacyjne w postaci

wstrzyknięć bakterii Erysipelothrix rhusiopathiae należących do serotypów 1 i 2. Kryterium oceny

skuteczności był odsetek zaszczepionych świń, u których w miejscu zakażenia prowokacyjnego nie

pojawiły się charakterystyczne (romboidalne) zmiany skórne. Drugie badanie laboratoryjne

obejmowało 15 loszek, które były szczepione zgodnie z podstawowym kalendarzem szczepień i którym

sześć miesięcy później podano dawkę przypominającą. Po kolejnych sześciu miesiącach u świń

wykonano testy prowokacyjne w postaci wstrzyknięć bakterii Erysipelothrix rhusiopathiae należących

do serotypów 1 i 2, a kryterium oceny skuteczności był odsetek świń chronionych dzięki szczepieniu.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Eryseng Parvo zaobserwowano w

badaniach?

W badaniu nad parwowirusem wykazano, że produkt Eryseng Parvo ochronił 100% płodów, podczas

gdy 89% płodów w grupie kontrolnej uległo mumifikacji.

W przypadku różycy świń w pierwszym badaniu laboratoryjnym wykazano, że 90% (27 z 30)

zaszczepionych świń było chronionych przed bakteriami Erysipelothrix rhusiopathiae o serotypie 1 i nie

pojawiły się u nich charakterystyczne zmiany skórne, a jednocześnie 93% (28 z 30) zaszczepionych

świń było chronionych przed bakteriami Erysipelothrix rhusiopathiae o serotypie 2 i nie pojawiły się u

nich charakterystyczne zmiany skórne. Wykazano, że początek odporności ma miejsce po trzech

tygodniach. W drugim badaniu laboratoryjnym wykazano, że 93% (14 z 15) świń było chronione przed

zakażeniem prowokacyjnym bakteriami Erysipelothrix rhusiopathiae o serotypie 1 i 2. Potwierdzono, że

czas trwania ochrony wynosi sześć miesięcy.

ERYSENG PARVO

EMA/299177/2014

Strona 3/3

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Eryseng Parvo?

Najczęstsze działanie niepożądane (obserwowane u więcej niż 1 na 10 świń) związane ze stosowaniem

produktu Eryseng Parvo to stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia o nasileniu od łagodnego do

umiarkowanego, który zazwyczaj ustępuje w ciągu czterech dni, ale w niektórych przypadkach może

trwać do 12 dni po szczepieniu.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

W razie przypadkowego zastosowania szczepionki u ludzi należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc

lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Jaki jest okres karencji?

Okres karencji to czas, jaki powinien upłynąć od podania leku do momentu uboju zwierzęcia i

pozyskania mięsa do konsumpcji przez ludzi. Okres karencji w przypadku produktu Eryseng Parvo

wynosi zero dni.

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Eryseng Parvo?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) stwierdził, że korzyści płynące ze

stosowania produktu Eryseng Parvo w leczeniu zatwierdzonego wskazania przewyższają ryzyko, i

zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Eryseng Parvo do obrotu. Opis stosunku korzyści

do ryzyka można znaleźć w module zawierającym dyskusję naukową, będącym częścią niniejszego

sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące produktu Eryseng Parvo:

W dniu 8 lipca 2014 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Eryseng

Parvo do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego

produktu znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: maj 2014 r.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

ERYSENG PARVO zawiesina do wstrzykiwań dla świń

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ERYSENG PARVO zawiesina do wstrzykiwań dla świń

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna dawka (2 ml) zawiera:

Inaktywowany parwowirus świński, szczep NADL-2 ........................................... RP > 1,15 *

Inaktywowany

Erysipelothrix rhusiopathiae

, szczep R32E11 ..... ELISA > 3,34 log

50 %

* RP, względna moc (ELISA)

** IE

50 %

hamowania ELISA - 50%

Wodorotlenek glinu

5,29 mg (glin)

DEAE-Dekstran

Żeń-szeń

Biaława zawiesina do wstrzykiwań

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Do czynnej immunizacji osobników żeńskich w celu ochrony potomstwa przed zakażeniem

przezłożyskowym powodowanym przez parwowirusa świńskiego.

Do czynnej immunizacji osobników męskich i żeńskich w celu ograniczenia objawów klinicznych

(zmiany skórne i gorączka) różycy świń powodowanej przez

Erysipelothrix rhusiopathiae

, serotyp 1 i

serotyp 2.

Początek odporności:

Parwowirus świński: od początku okresu ciąży.

E. rhusiopathiae

: po trzech tygodniach od ukończenia podstawowego programu szczepień.

Okres utrzymywania się odporności:

Parwowirus świński: szczepionka zapewnia ochronę płodu do końca ciąży. Ponowne szczepienie

należy wykonać przed każdą ciążą, patrz punkt "Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i

sposób podania".

E. rhusiopathiae

: szczepienie chroni przed różycą świńską do czasu zalecanego ponownego

szczepienia (około sześć miesięcy po podstawowym programie szczepień), patrz punkt

"Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania".

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, na adiuwant lub na dowolną

substancję pomocniczą.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo częste reakcje niepożądane:

- Łagodny lub umiarkowany stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, który zwykle ustępuje w ciągu

czterech dni, ale w niektórych przypadkach może utrzymywać się do 12 dni po wstrzyknięciu.

Częste działania niepożądane:

- Przemijające podwyższenie temperatury ciała w ciągu pierwszych 6 godzin po wstrzyknięciu, które

ustępuje samoistnie w ciągu 24 godzin.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu

leczenia)

- często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów

niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie domięśniowe

Podać jedną dawkę wynoszącą 2 ml za pomocą wstrzyknięcia domięśniowego do mięśni szyjnych

zgodnie z następującym programem:

Szczepienie podstawowe:

Świnie w wieku od 6 miesięcy, wcześniej nie szczepione tym produktem leczniczym weterynaryjnym

powinny otrzymać dwa wstrzyknięcia w odstępie 3-4 tygodni. Drugie wstrzyknięcie należy podać na

3-4 tygodnie przed kryciem.

Ponowne szczepienie:

Pojedyncze szczepienie należy podać na 2-3 tygodnie przed każdym kolejnym kryciem (co około 6

miesięcy).

Do jednoczesnego stosowania z UNISTRAIN PRRS w przypadku loch rozpłodowych od 6 miesiąca

życia, podawanie zmieszanych produktów ERYSENG PARVO i UNISTRAIN PRRS może być tylko

stosowane w szczepieniach zwierząt przed kryciem.

Należy wykonać według następujących instrukcji: zawartość jednej fiolki UNISTRAIN PRRS

rekonstytuuje się z zawartością jednej fiolki ERYSENG PARVO. Jedna dawka (2 ml) zmieszanych

szczepionek powinna być wstrzyknięta w przeciągu 2 godzin drogą domięśniową.

UNISTRAIN PRRS

ERYSENG PARVO

10 dawek

10 dawek (20 ml)

25 dawek

25 dawek (50 ml)

50 dawek

50 dawek (100 ml)

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Przed podaniem pozostawić szczepionkę do osiągnięcia temperatury pokojowej (15-25 ºC).

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Zero dni

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 ˚C – 8 ˚C)

Nie zamrażać

Chronić przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

etykiecie po Termin ważności.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: zużyć natychmiast.

Okres ważności po zmieszaniu z UNISTRAIN PRRS: 2 godziny

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Należy szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie

zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Ciąża i laktacja:

Może być stosowana w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, które wykazują, że ta szczepionka może

być mieszana z UNISTRAIN PRRS (tam gdzie ta szczepionka jest dopuszczona do obrotu) i

podawana w tym samym miejscu wkłucia. Przed podaniem zmieszanych produktów należy zapoznać

się z informacją na temat produktu UNISTRAIN PRRS.

Podawanie zmieszanych szczepionek UNISTRAIN PRRS i ERYSENG PARVO można tylko

stosować szczepiąc zwierzęta przed kryciem.

Wykazane zostało, że przy zastosowaniu zmieszanych szczepionek odporność na parvowirusa

rozpoczyna się i trwa tyle samo jak w przypadku zastosowania samego ERYSENG PARVO. W

przypadku różycy wykazane zostało, że przy zastosowaniu zmieszanych szczepionek odporność

rozpoczyna się w tym samym momecie jak przy zastosowaniu samego ERYSENG PARVO, jednakże

nie zostały przeprowadzone badania wykazujące czas trwania odporności na różycę po podaniu

zmieszanych szczepionek.

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z

innym produktem leczniczym weterynaryjnym za wyjątkiem wyżej wymienionego produktu. Dlatego

decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego

weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Po podaniu dwukrotnej dawki nie obserwowano żadnych działań niepożądanych, oprócz

wymienionych w punkcie „Działania niepożądane”.

Niezgodności farmaceutyczne:

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym z wyjątkiem UNISTRAIN PRRS.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii lub farmaceutę. Pozwolą one na

lepszą ochronę środowiska.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w

witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

15.

INNE INFORMACJE>

Wielkości opakowań:

Pudełko tekturowe z 1 fiolką szklaną zawierającą 10 dawek (20 ml).

Pudełko tekturowe z 1 fiolką szklaną zawierającą 25 dawek (50 ml).

Pudełko tekturowe z 1 fiolką szklaną zawierającą 50 dawek (100 ml).

Pudełko tekturowe z 1 butelką PET zawierającą 10 dawek (20 ml).

Pudełko tekturowe z 1 butelką PET zawierającą 25 dawek (50 ml).

Pudełko tekturowe z 1 butelką PET zawierającą 50 dawek (100 ml).

Pudełko tekturowe z 1 butelką PET zawierającą 125 dawek (250 ml).

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie .

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Münsterstraße 306

40470 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

e-mail: deutschland@hipra.com

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

e-mail: benelux@hipra.com

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Münsterstraße 306

40470 Düsseldorf

e-mail: deutschland@hipra.com

Ελλάδα

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Ψuχάρη 3 / 184 53 Níκαια

Tηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661

e-mail: greece@hipra.com

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

France

HIPRA FRANCE

7 rue Roland Garros, Batiment H

44700 - Orvault

Tél. - 02 51 80 77 91 Fax - 02 51 8082 20

e-mail: france@hipra.com

Ireland

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Innovation Center

BioCity Nottingham

Pennyfoot Street

Nottingham

NG1 1GF - UNITED KINGDOM

e-mail: ukandireland@hipra.com

Italia

Hipra Italia S.r.l.

Via Rovato, 29

25030 Erbusco (BS)

e-mail: italia@hipra.com

Luxembourg

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

BELGIUM

e-mail: benelux@hipra.com

Netherland

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

BELGIUM

e-mail: benelux@hipra.com

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

Ul. Królowej Marysieńki, 9 - 1

02-954 – WARSZAWA

e-mail: admin.polska@hipra.com

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários

De Uso Animal, Lda

Portela de Mafra e Fontaínha - Abrunheira

2665 – 191 Malveira

e-mail: portugal@hipra.com

United Kingdom

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Innovation Center

BioCity Nottingham

Pennyfoot Street

Nottingham

NG1 1GF

e-mail: ukandireland@hipra.com

11-7-2018

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG (Active substance: Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4523 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Active substance: Inactivated porcine parvovirus, strain NADL-2 / Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4354 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety