Erdomed

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Erdomed 35 mg/ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • 35 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Erdomed 35 mg/ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990052929, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 12924
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ERDOMED

35 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Erdosteinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Erdomed i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Erdomed

Jak stosować Erdomed

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Erdomed

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Erdomed i w jakim celu się go stosuje

Lek Erdomed zawiera substancję czynną erdosteinę, która należy do grupy leków mukolitycznych,

zmniejszających lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwiających wykrztuszanie.

Erdomed jest zalecany w leczeniu sekretolitycznym w ostrych i przewlekłych chorobach górnych dróg

oddechowych, oskrzeli i płuc z towarzyszącym nieprawidłowym wydzielaniem i transportem

wydzieliny śluzowej. Stosowany jest również w leczeniu zapobiegawczym sezonowych zaostrzeń

przewlekłego zapalenia oskrzeli.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Erdomed

Kiedy nie stosować leku Erdomed:

jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którąkolwiek

substancję pomocniczą albo na substancje zawierające wolne grupy SH

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek

jeśli u pacjenta występuje homocystynuria (zwłaszcza u pacjentów na diecie wykluczającej

metioninę)

jeśli u pacjenta występuje fenyloketonuria

u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia typowych objawów nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka) należy

natychmiast przerwać leczenie.

Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania

rzęskowego (ze względu na ryzyko nagromadzenia dużych ilości śluzu).

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć poprzez stosowanie najmniejszych

skutecznych dawek, w możliwie najkrótszym okresie. W przypadku braku poprawynależy rozważyć

przerwanie leczenia.

Stosowanie leku Erdomed u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek mogą gromadzić się powstające w wątrobie metabolity

erdosteiny.

Stosowanie leku Erdomed u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom, które nie ukończyły 2. roku życia.

Erdomed z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływa na wchłanianie leku.

Inne leki i Erdomed

Nie obserwowano interakcji z innymi lekami, stosowanymi w leczeniu zakażeń dróg oddechowych i

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, takimi jak: teofilina, leki powodujące rozkurcz mięśni

gładkich oskrzeli (kortykosteroidy), erytromycyna, amoksycylina lub kotrimoksazol.

Po podaniu erdosteiny wykazano zwiększenie stężenia amoksycyliny (antybiotyk) w drogach

oddechowych.

Leczenie skojarzone z lekami zmniejszającymi odruch kaszlowy (przeciwkaszlowymi) może

powodować nagromadzenie dużej ilości wydzieliny oskrzelowej, co może doprowadzić do

pogorszenia stanu pacjenta w przebiegu choroby np. wskutek pogorszenia wydolności oddechowej.

Aby nie dopuścić do wystąpienia powikłań, nie należy jednocześnie stosować leków

przeciwkaszlowych i sekretolitycznych (zwiększających wydzielanie), szczególnie przed snem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. O zastosowaniu leku decyduje lekarz.

Lek Erdomed jest przeznaczony do stosowania u dzieci, które ukończyły 2. rok życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Erdomed

nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Erdomed jest przeznaczony do stosowania u dzieci, które ukończyły 2. rok życia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Erdomed:

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

2,5 ml leku zawiera 1 g sacharozy. 5 ml leku zawiera 2 g sacharozy. 7,5 ml leku zawiera

3 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek zawiera następujące substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, karboksymetyloskrobia

sodowa, aspartam, sacharyna sodowa, aromat pomarańczowy.

3.

Jak stosować Erdomed

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dzieci, które ukończyły 2. rok życia to:

10 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Stosować doustnie.

Leku nie należy stosować przed snem.

Leku nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia.

Masa ciała w kg

od 15 do 20

od 21 do 30

powyżej 30

Dawka

2,5 ml dwa razy na dobę

5 ml dwa razy na dobę

7,5 ml dwa razy na dobę

Przygotowanie zawiesiny:

W celu przygotowania zawiesiny należy dodać wodę o temperaturze pokojowej do zaznaczonego na

butelce wgłębienia. Dobrze wstrząsnąć, aż do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny, w razie potrzeby

dodać wody do zaznaczonego na butelce wgłębienia i jeszcze raz wstrząsnąć. W ten sposób uzyskuje

się 100 ml gotowej zawiesiny. Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w lodówce, tj. w

temperaturze od 2˚C do 8˚C, nie dłużej niż 10 dni.

Zawsze wstrząsnąć przed użyciem, gdyż zawiesina w trakcie przechowywania w lodówce może ulec

rozwarstwieniu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Erdomed

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie dawki leku Erdomed

Należy jak najszybciej przyjąć zaleconą dawkę a następnie postępować zgodnie z dotychczasowym

sposobem dawkowania. Jeżeli właśnie przypadnie czas przyjęcia kolejnej dawki, należy przyjąć tylko

jedną dawkę, a następnie kontynuować zalecony schemat dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Erdomed może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): dolegliwości żołądka (ból w nadbrzuszu), nudności, ból

głowy

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zgaga, zaparcie, biegunka, suchość w jamie ustnej,

zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): brak odczuwania smaku lub zaburzenia smaku, objawy

alergii: wysypka, pokrzywka, gorączka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Erdomed mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Erdomed

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w lodówce, tj. w temperaturze od 2˚C do 8˚C, nie

dłużej niż 10 dni.

Zawsze wstrząsnąć przed użyciem, gdyż zawiesina w trakcie przechowywania w lodówce może ulec

rozwarstwieniu.

Nie należy stosować leku Erdomed po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Erdomed

Substancją czynną leku jest erdosteina. Jeden ml zawiesiny doustnej zawiera 35mg erdosteiny,

Inne składniki leku to sacharoza, sodu benzoesan, karboksymetyloskrobia sodowa, aspartam,

sacharyna sodowa, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda Erdomed i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50 g proszku do sporządzania zawiesiny doustnej (100 ml), w butelce

o pojemności 140 ml, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca z

polipropylenu o pojemności 10 ml (z podziałką 2,5 ml, 5 ml, 10 ml).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

tel. (22) 70 28 200

email: angelini@angelini.pl

Wytwórca:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Paterni 7

63500 Brno

Republika Czeska

Alfasigma S.p.A.

Via Enrico Fermi 1

65020 Alanno (PE)

Włochy

Data zatwierdzenia ulotki: 04.12.2017