Envil kaszel junior

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Envil kaszel junior 15 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 15 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Envil kaszel junior 15 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 120 ml, 5909990646630, OTC; 1 op. 100 ml, 5909990373710, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03737
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Envil kaszel junior, 15 mg/5 ml, syrop

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Envil kaszel junior i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Envil kaszel junior

Jak przyjmować lek Envil kaszel junior

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Envil kaszel junior

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Envil kaszel junior i w jakim celu się go stosuje

Envil kaszel junior zawiera substancję czynną – ambroksol, który ma działanie wykrztuśne i

rozrzedzające wydzielinę w drogach oddechowych. Lek ma postać syropu do stosowania doustnego.

Wskazania do stosowania

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających

z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, jak rozedma płuc, astma oskrzelowa,

rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani.

Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Envil kaszel junior

Kiedy nie przyjmować leku Envil kaszel junior

jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Envil kaszel junior należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą:

jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby;

jeśli pacjent ma osłabiony odruch kaszlowy (trudność w odksztuszaniu) lub zaburzenia

oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny;

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, ponieważ początkowo ambroksol może nasilać kaszel

i powodować nadmierne odkrztuszanie wydzieliny.

Na początku leczenia może pojawiać się w nadmiernej ilości płynna wydzielina z dróg oddechowych.

W takim przypadku należy sprowokować kaszel celem jej odkrztuszenia. Może być konieczne

odessanie wydzieliny, wtedy pacjent powinien zgłosić się do lekarza.

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem chlorowodorku

ambroksolu. Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła,

nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Envil kaszel junior i natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Lek Envil kaszel junior a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń, jak np.: amoksycyklina, erytromycyna,

ampicylina, doksycyklina i cefuroksym), ponieważ ambroksol zwiększa ich przenikanie do płuc i

nasila ich działanie;

teofilinę (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej), ponieważ nasila ona działanie

ambroksolu;

leki przeciwkaszlowe (stosowane w leczeniu suchego, męczącego kaszlu), ponieważ mogą one

hamować odruch kaszlowy i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Stosowanie leku Envil kaszel junior z jedzeniem i piciem

Lek Envil kaszel junior należy przyjmować po posiłku.

Nie należy przyjmować leku przed snem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży, ponieważ może być szkodliwy dla zarodka i płodu.

Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie karmienia piersią, ponieważ przenika on do mleka

kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi ból

głowy, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności

wymagających koncentracji.

Lek Envil kaszel junior zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Envil kaszel junior

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to

Zalecane dawki stosuje się w leczeniu ostrych chorób dróg oddechowych oraz w początkowym

okresie leczenia stanów przewlekłych. W leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) dawki można

zmniejszyć do połowy.

Wiek pacjenta

Dawka

Stosować

dzieci do 2 lat

2,5 ml syropu

2 razy na dobę

dzieci od 3 do 5 lat

2,5 ml syropu

3 razy na dobę

dzieci od 6 do 12 lat

5 ml syropu

2 do 3 razy na dobę

Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie.

Lek należy przyjmować po posiłku.

Nie stosować przed snem.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać

lek.

Syrop nie zawiera cukru.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Envil kaszel junior

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania: nudności, zmęczenie, nadmierne wydzielanie śluzu z

oskrzeli.

Pominięcie przyjęcia leku Envil kaszel junior

Należy przyjąć syrop tak szybko, jak to jest możliwe, a następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Envil kaszel junior i niezwłocznie skontaktować się z

lekarzem, jeśli wystąpi:

wstrząs anafilaktyczny (wysypka na skórze, świąd dłoni i stóp obejmujący całe ciało, obrzęk

twarzy, ust lub gardła utrudniający oddychanie, świszczący oddech, duszność, niewyczuwalne

tętno, znacznie obniżone ciśnienie krwi, poty, zimne kończyny, utrata przytomności, zatrzymanie

akcji serca).

Mogą wystąpić inne działania niepożądane

Rzadko: mogą występować u nie więcej niż 1 na 1 000 osób:

reakcje nadwrażliwości;

wysypka, pokrzywka;

ból i pieczenie podczas oddawania moczu (dyzuria).

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko

postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i

świąd;

ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-

Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica);

zgaga, niestrawność;

nudności, wymioty;

biegunka, zaparcia;

zmiany skórne, gorączka, duszność, dreszcze, obrzęk twarzy, ból głowy;

suchość błony śluzowej jamy ustnej spowodowana brakiem wytwarzania śliny (kserostomia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Envil kaszel junior

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym

opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Envil kaszel junior

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.

5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza, sorbitol, ciekły niekrystalizujący, glicerol, glikol

propylenowy, sacharyna sodowa, kwas benzoesowy, aromat Tutti-Frutti, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Envil kaszel junior i co zawiera opakowanie

Lek Envil kaszel junior ma postać syropu.

Opakowanie leku to butelka ze szkła brunatnego, zawierająca 100 ml, 120 ml syropu, zamknięta

zakrętką aluminiową z miarką, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: