EndolucinBeta

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • EndolucinBeta
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • EndolucinBeta
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • TERAPEUTYCZNYCH, W KTÓRYCH STUDENCI UCZĄ
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Obrazowanie radionuklidami
 • Wskazania:
 • EndolucinBeta jest prekursorem radiofarmaceutycznym i nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów. To ma być używany tylko dla radioznakowania cząstek nośnych, które zostały specjalnie opracowane i pomocą chlorku lutetu (177Lu).
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 2

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003999
 • Data autoryzacji:
 • 06-07-2016
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003999
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 09-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/554249/2018

EMEA/H/C/003999

EndolucinBeta (chlorek lutetu (

177

Lu))

Przegląd wiedzy na temat leku EndolucinBeta i uzasadnienie udzielenia

Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE

Co to jest lek EndolucinBeta i w jakim celu się go stosuje

EndolucinBeta zawiera związek radioaktywny chlorek lutetu (

Lu) i jest stosowany do

radioznakowania innych leków. Radioznakowanie jest techniką znakowania (etykietowania) leków

związkami radioaktywnymi, dzięki czemu mogą one przenosić radioaktywność do określonych miejsc w

organizmie, np. w miejsce występowania guza.

EndolucinBeta jest przeznaczony do stosowania w celu radioznakowania leków specjalnie

opracowanych do stosowania z chlorkiem lutetu (

Lu).

Jak stosować lek EndolucinBeta

EndolucinBeta może być stosowany wyłącznie przez specjalistów mających doświadczenie w

radioznakowaniu.

Nigdy nie podaje się pacjentowi samego produktu EndolucinBeta. Radioznakowanie produktem

EndolucinBeta odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Radioznakowany lek jest następnie podawany

pacjentowi zgodnie z instrukcjami zawartymi w drukach informacyjnych dla tego leku.

Jak działa lek EndolucinBeta

Substancja czynna zawarta w produkcie EndolucinBeta, chlorek lutetu (

Lu), jest związkiem

radioaktywnym emitującym głównie promieniowanie beta i niewielką ilość promieniowania gamma. Po

podaniu pacjentowi leku znakowanego produktem EndolucinBeta przenosi on promieniowanie w

miejsce, gdzie lek jest potrzebny w organizmie w celu zabicia komórek nowotworowych (w przypadku

leczenia) lub w celu uzyskania obrazów na ekranie (w przypadku diagnostyki).

Korzyści ze stosowania leku EndolucinBeta wykazane w badaniach

W kilku opublikowanych badaniach określono przydatność lutetu (

Lu) w radioznakowaniu leków do

celów diagnostycznych i leczenia guzów neuroendokrynnych. Nowotwory te wpływają na komórki

EndolucinBeta (chlorek lutetu (177Lu))

EMA/554249/2018

Strona 2/3

wydzielające hormony w wielu częściach organizmu, w tym trzustce, jelicie, żołądku i płucach. Korzyści

ze stosowania produktu EndolucinBeta w znacznej mierze zależą od leku, który jest radioznakowany.

Ryzyko związane ze stosowaniem leku EndolucinBeta

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku EndolucinBeta w znacznej mierze zależą od leku,

z którym jest stosowany, i są opisane w ulotce dla pacjenta dotyczącej tego leku. EndolucinBeta sam w

sobie jest radioaktywny i, jak w przypadku każdego innego produktu radioaktywnego, jego stosowanie

może nieść ze sobą ryzyko rozwoju nowotworów i wad dziedzicznych. Jednak stosowana ilość produktu

EndolucinBeta jest bardzo niewielka i w związku z tym ryzyko uznano za małe. Lekarz dopilnuje, by

oczekiwane korzyści dla pacjentów ze stosowania produktu EndolucinBeta przewyższały ryzyko

związane z radioaktywnością.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku EndolucinBeta (mogące wystąpić u

więcej niż 1 na 10 pacjentów) to: niedokrwistość (mała liczba czerwonych krwinek), trombocytopenia

(mała liczba płytek krwi), leukopenia (mała liczba krwinek białych), limfopenia (mała liczba limfocytów,

szczególnego typu krwinek białych), nudności (mdłości), wymioty oraz łagodna i przejściowa utrata

włosów.

Leków radioznakowanych produktem EndolucinBeta można stosować u kobiet pod warunkiem

wykluczenia ciąży. Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku

EndolucinBeta znajduje się w ulotce dla pacjenta. Informacje na temat ograniczeń, które mają

zastosowanie w szczególności do leków radioznakowanych produktem EndolucinBeta znajdują się w

ulotkach dla pacjenta dotyczących tych leków.

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku EndolucinBeta w UE

Europejska Agencja Leków uznała, że stosowanie lutetu (

Lu) do radioznakowania leków jest dobrze

udokumentowane w piśmiennictwie naukowym. Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów

radioaktywnych do znakowania leków istnieje ryzyko związane z narażeniem na promieniowanie

pochodzące z produktu EndolucinBeta. Informacje na temat sposobów zminimalizowania ryzyka

zawarto w informacji o produkcie EndolucinBeta.

Agencja uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku EndolucinBeta przewyższają ryzyko i może on

być dopuszczony do stosowania w UE.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego

stosowania leku EndolucinBeta

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku EndolucinBeta w Charakterystyce

Produktu Leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla

personelu medycznego i pacjentów.

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku EndolucinBeta są stale monitorowane.

Zgłaszane działania niepożądane leku EndolucinBeta są starannie oceniane i podejmowane są

wszystkie czynności konieczne do ochrony pacjentów.

EndolucinBeta (chlorek lutetu (177Lu))

EMA/554249/2018

Strona 3/3

Inne informacje dotyczące leku EndolucinBeta

Lek EndolucinBeta otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ważne w całej UE od dnia 6 lipca

2016 r.

Dalsze informacje na temat leku EndolucinBeta znajdują się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Data ostatniej aktualizacji: 08.2018.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dla pacjenta: Informacje dla pacjenta

EndolucinBeta, 40 GBq/ml prekursor radiofarmaceutyku, roztwór

Chlorek lutetu (

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku wyznakowanego lekiem

EndolucinBeta, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza medycyny

nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi medycyny

nuklearnej. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek EndolucinBeta i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku wyznakowanego lekiem EndolucinBeta

Jak stosować leki wyznakowane lekiem EndolucinBeta

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek EndolucinBeta

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest EndolucinBeta i w jakim celu się go stosuje

EndolucinBeta jest lekiem radiofarmaceutycznym, który nie jest przeznaczony do samodzielnego

stosowania. Należy go stosować po wyznakowaniu nim innych leków (leków nośnikowych).

EndolucinBeta to typ leku określany jako prekursor radiofarmaceutyku. Zawiera on substancję

czynną, chlorek lutetu (

Lu), która emituje promieniowanie beta, zapewniając efekt miejscowego

napromieniania. To napromienianie jest stosowane w leczeniu określonych chorób.

Lek EndolucinBeta należy połączyć przed podaniem z lekiem nośnikowym w procesie określanym

jako radioznakowanie. Następnie lek nośnikowy przenosi lek EndolucinBeta do ogniska chorobowego

w organizmie.

Te leki nośnikowe opracowano specjalnie do stosowania w połączeniu z chlorkiem lutetu (

Lu) i

mogą to być substancje zaprojektowane w celu rozpoznawania określonego typu komórek w

organizmie.

Stosowanie leków radioznakowanych lekiem EndolucinBeta jest związane z ekspozycją na pewną

dawkę radioaktywności. Lekarz prowadzący i lekarz medycyny nuklearnej uznali, że korzyść

kliniczna wynikająca z zabiegu z zastosowaniem leku radiofarmaceutycznego przewyższa ryzyko

wynikające z napromieniowania.

Należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta do leku, który będzie radioznakowany lekiem

EndolucinBeta.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku radioznakowanego lekiem EndolucinBeta

Leku radioznakowanego lekiem radiofarmaceutycznym

EndolucinBeta nie wolno stosować:

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek lutetu (

Lu) lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta do leku, który

będzie radioznakowany lekiem radiofarmaceutycznym EndolucinBeta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek EndolucinBeta nie jest przeznaczony do bezpośredniego podawania pacjentom.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku leku radioznakowanego lekiem EndolucinBeta:

jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek lub choroba szpiku kostnego.

Leczenie radioligandami znakowanymi lutetem (

Lu) może prowadzić do wystąpienia następujących

działań niepożądanych:

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość),

zmniejszenie liczby płytek we krwi (trombocytopenia), które pełnią ważną rolę w zatrzymaniu

krwawienia,

zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, limfopenia lub neutropenia), które pełnią

ważną rolę w ochronie organizmu przed zakażeniem.

Większość tych zdarzeń jest łagodna i przemijająca. Ponieważ lutet (

Lu) może czasami wpływać na

komórki krwi, lekarz przeprowadzi badania krwi przed rozpoczęciem leczenia i będzie je wykonywać

w regularnych odstępach czasu w trakcie leczenia.

U niewielkiej liczby pacjentów pojawił się rak szpiku kostnego (zespół mielodysplastyczny) i rak krwi

(białaczka) po leczeniu lutetem (

Lu) guzów neuroendokrynnych. Nie wiadomo, czy te przypadki

raka były spowodowane przez lutet (

Lu).

Podczas celowanej terapii radioizotopowej opartej na analogach somatostatyny stosowanej w leczeniu

guzów neuroendokrynnych, radioznakowane analogi somatostatyny są wydalane przez nerki. Dlatego

przed rozpoczęciem leczenia przez pacjenta i w trakcie leczenia lekarz przeprowadzi badanie krwi w

celu sprawdzenia czynności nerek.

Leczenie lutetem (

Lu) może spowodować zaburzenia czynności wątroby. W celu monitorowania

czynności wątroby w trakcie leczenia lekarz prowadzący przeprowadzi badanie krwi.

Po leczeniu guzów neuroendokrynnych lutetem (

Lu) u pacjentów mogą wystąpić objawy związane

z uwalnianiem hormonów z komórek guza, co określa się mianem przełomu rakowiakowego. Pacjent

powinien poinformować lekarza, jeśli czuje się słabo lub ma zawroty głowy lub gdy występują u niego

nagłe zaczerwienienia twarzy lub biegunka po leczeniu.

Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności przedstawiono w Ulotce dla pacjenta do leku, który będzie

radioznakowany lekiem EndolucinBeta.

Dzieci i młodzież

Lek EndolucinBeta nie należy podawać bezpośrednio dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18. roku

życia.

Leki radioznakowane lekiem EndolucinBeta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi medycyny nuklearnej o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, ponieważ mogą one

zakłócać badanie.

Nie ma danych na temat możliwych interakcji chlorku lutetu (

Lu) z innymi lekami, ponieważ nie

przeprowadzono stosownych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży, jeżeli opóźnia się krwawienie miesiączkowe lub

jeżeli pacjentka karmi piersią, należy poinformować o tym lekarza medycyny nuklearnej przed

zastosowaniem leków radioznakowanych lekiem EndolucinBeta.

W razie wątpliwości ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą medycyny nuklearnej, który

będzie nadzorował badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży

Leków radioznakowanych lekiem EndolucinBeta nie wolno podawać, jeśli pacjentka jest w ciąży.

Jeśli pacjentka karmi piersią

Pacjentka zostanie poproszona o zaprzestanie karmienia piersią.

Możliwość powrotu do karmienia piersią należy uzgodnić z lekarzem medycyny nuklearnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leki stosowane w skojarzeniu z lekiem EndolucinBeta mogą wpływać na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta tego

leku.

3.

Jak stosować leki radioznakowane lekiem EndolucinBeta

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przygotowywania i usuwania produktów

radiofarmaceutycznych. Leki radioznakowane lekiem EndolucinBeta można stosować wyłącznie w

specjalnie kontrolowanych miejscach. Lek ten mogą przygotowywać i podawać wyłącznie osoby z

odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami w zakresie bezpieczeństwa jego stosowania. Osoby te

podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania leku i na bieżąco informują

pacjenta o swoich działaniach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący zabieg zdecyduje o dawce leku radioznakowanego lekiem

radiofarmaceutycznym EndolucinBeta, jaką należy zastosować w danym przypadku. Będzie to

najmniejsza dawka niezbędna do uzyskania odpowiedniego wyniku, w zależności od leku przyjętego

w połączeniu z lekiem radiofarmaceutycznym EndolucinBeta oraz powodu jego zastosowania.

Podanie leku radioznakowanego lekiem EndolucinBeta oraz przeprowadzenie badania

Lek radiofarmaceutyczny EndolucinBeta może być stosowany wyłącznie w skojarzeniu z innym

lekiem (lekiem nośnikowym), specjalnie opracowane i dopuszczone do stosowania w celu znakowania

za pomocą radionuklidu (

Lu). Sposób podania produktu będzie zależał od rodzaju użytego leku

nośnikowego. Należy zapoznać się z treścią Ulotki dla pacjenta tego leku.

Czas trwania badania

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o standardowym czasie trwania badania.

Po podaniu leku radioznakowanego lekiem EndolucinBeta

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o ewentualnych środkach ostrożności, jakie należy

podjąć po przyjęciu leku radioznakowanego lekiem radiofarmaceutycznym EndolucinBeta. Z

wszelkimi pytaniami należy zgłosić się do lekarza medycyny nuklearnej.

Podanie większej niż zalecana dawki leku radioznakowanego lekiem EndolucinBeta

Lek radioznakowany lekiem EndolucinBeta jest podawany przez lekarza medycyny nuklearnej w

warunkach ścisłej kontroli, więc istnieje bardzo niewielka możliwość podania większej dawki. Jednak

w przypadku przedawkowania lub nieumyślnego dożylnego wstrzyknięcia niewyznakowanego leku

zostanie wdrożone odpowiednie leczenie pozwalające wyeliminować radionuklid z organizmu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leków wyznakowanych

lekiem EndolucinBeta należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego zabieg.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek radioznakowany lekiem EndolucinBeta może powodować działania niepożądane,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wśród pacjentów z rakiem gruczołu krokowego otrzymujących lek z lutetem (

Lu) zgłaszano

suchość w jamie ustnej, która była przemijająca.

Do bardzo często występujących działań niepożądanych (mogą występować u więcej niż 1 pacjenta na

10) należy:

zmniejszenie liczby komórek krwi (płytki, krwinki czerwone lub białe)

nudności

wymioty

łagodne, przemijające wypadanie włosów

Nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

przełom rakowiakowy

Podanie leku radioznakowanego lekiem EndolucinBeta wiąże się z dostarczeniem pewnej dawki

promieniowania jonizującego (radioaktywności), które niesie ze sobą niewielkie ryzyko wystąpienia

nowotworu oraz powstania wad wrodzonych. We wszystkich przypadkach potencjalne korzyści z

przyjęcia leku radioznakowanego przewyższają ryzyko związane z przyjętą dawką promieniowania.

Szczegółowe informacje są dostępne w Ulotce dla pacjenta danego leku przeznaczonego do

radioznakowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi medycyny nuklearnej.

Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania”

wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić

więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek EndolucinBeta

Lek nie jest przechowywany przez pacjenta. Ten lek jest przechowywany w odpowiednim miejscu

pod nadzorem fachowego personelu medycznego. Leki radiofarmaceutyczne należy przechowywać

zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi ochrony radiologicznej oraz

materiałów promieniotwórczych.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego: Lek należy przechowywać

w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek EndolucinBeta nie należy stosować po upływie terminu ważności (dacie i godzinie)

zamieszczonego na etykiecie po skrócie „EXP”. Lek EndolucinBeta należy przechowywać w

oryginalnym opakowaniu, które zapewnia ochronę przed promieniowaniem.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera EndolucinBeta

Substancja czynna to chlorek lutetu (

Lu).

Jeden ml sterylnego roztworu zawiera 40 GBq lutetu chlorku (

Lu) w czasie aktywności

referencyjnej (odpowiadających 10 mikrogramom lutetu (

Lu) w postaci lutetu chlorku

Lu)). (GBq: gigabekerel to jednostka miary radioaktywności).

Pozostałe składniki to: kwas chlorowodorowy, roztwór.

Jak wygląda EndolucinBeta i co zawiera opakowanie

EndolucinBeta to prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór. Lek jest dostępny jako przejrzysty i

bezbarwny roztwór w bezbarwnej fiolce ze szkła typu I o pojemności 2 ml lub 10 ml - odpowiednio -

w kształcie litery V lub z płaskim dnem, zamkniętej korkiem z gumy bromobutylowej oraz

zabezpieczonej aluminiowym uszczelnieniem.

Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę umieszczoną w ołowianym pojemniku w celu zapewnienia

ochrony i zapakowaną w puszkę metalową i pudełko kartonowe.

Jedna fiolka zawiera objętość od 0,075 do 3,75 ml roztworu (odpowiadającą aktywności od 3 do

150 GBq w czasie aktywności referencyjnej). Objętość zależy od dawki leku wyznakowanego lekiem

EndolucinBeta, niezbędnej do podania przez lekarza medycyny nuklearnej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

Lichtenbergstrasse 1

D-85748 Garching

Niemcy

Tel.: + 49-89-289 139-08

info@itg-garching.de

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

miesiąc RRRR

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) EndolucinBeta jest dostępna jako oddzielny

dokument dołączony do opakowania produktu leczniczego, a jej zadaniem jest przekazanie

personelowi medycznemu innych, dodatkowych informacji naukowych i praktycznych dotyczących

stosowania tego produktu radiofarmaceutycznego.

Należy zapoznać się z ChPL.

ANEKS IV

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLEŃ NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

(PSUR) dotyczących chlorku lutetu (

Lu), wnioski naukowe przyjęte przez komitet CHMP są

następujące:

Dziewięć przypadków hepatotoksyczności (w tym jeden śmiertelny przypadek niewydolności wątroby

u pacjenta z rozległymi przerzutami do wątroby, kryptogenną marskością wątroby i istniejącą

wcześniej zakrzepicą żyły krezkowej górnej, 2 przypadki uszkodzenia wątroby i 5 przypadków nowo

nabytego lub nasilającego się wodobrzusza) zidentyfikowano w okresie od 1 dnia do 3 miesięcy po

terapii z użyciem radionuklidów celowanych na receptory peptydowe lutetem (

Lu) (PRRT) w bazie

danych Eudravigilance. W większości przypadków osoba zgłaszająca uznała, że hepatotoksyczność

miała co najmniej możliwy związek z lutetem (

Lu), jak i z chorobą zasadniczą. Zgłoszono także

przypadki hepatotoksyczności bezpośrednio związane z użyciem radionuklidów celowanych na

receptory peptydowe lutetem (

Lu) w trakcie szeregu prospektywnych badań klinicznych

prowadzonych z pojedynczą grupą pacjentów opublikowanych w piśmiennictwie. Wytyczne kliniczne

przestrzegają, że pacjenci z przerzutami do wątroby mogą być najbardziej podatni na działanie

hepatotoksyczne w przypadku terapii PRRT i zalecają monitorowanie czynności wątroby przed

każdym cyklem leczenia. Co więcej, działania niepożądane występujące podczas standardowego

leczenia wątroby i dróg żółciowych związane są z dopuszczonym niedawno do obrotu analogiem

somatostatyny znakowanym izotopem lutetu (

Lu) Lutathera. Z tego względu komitet PRAC uważa,

że zalecenia dla fachowego personelu medycznego dotyczące podejrzewanej hepatotoksyczności po

terapii z użyciem radionuklidów celowanych na receptory peptydowe lutetem (

Lu) są uzasadnione.

W bazie danych Eudravigilance istnieją dwa przypadki opisujące wystąpienie przełomu

rakowiakowego po terapii z użyciem radionuklidów celowanych na receptory peptydowe lutetem

Lu), w tym 1 przypadek opisany w piśmiennictwie. W obu tych przypadkach po wznowieniu

terapii objawy te wystąpiły ponownie. Zjawisko to opisano także w trzech publikacjach w

piśmiennictwie, gdzie w szeregu omówionych przypadków również doszło do wystąpienia tych

objawów po wznowieniu terapii. Większość przypadków zidentyfikowanych w bazie Eudravigilance i

zgłoszonych w piśmiennictwie to przypadki poważne i czas do momentu ich wystąpienia, tam gdzie

został podany, wynosił do 48 godzin. Wytyczne kliniczne zawierają informację, że terapia z użyciem

radionuklidów celowanych na receptory peptydowe (PRRT) może zaostrzyć objawy związane z

guzami hormonalnie czynnymi wskutek nagłego nadmiernego uwalniania hormonów i pobudzenia

receptorów. Należy zauważyć, że przełom rakowiakowy uznany jest za działanie niepożądane

dopuszczonego niedawno do obrotu produktu Lutathera, analogu somatostatyny znakowanego

izotopem lutetu (

Lu) wskazanego do terapii PRRT guzów neuroendokrynnych. Zważywszy na

poważny charakter rozpoznanych przypadków oraz spójność zgłaszanych informacji, komitet PRAC

uważa, że w drukach informacyjnych należy zamieścić ostrzeżenie dla fachowego personelu

medycznego, że przełom rakowiakowy i zespoły uwalniania hormonów mogą wystąpić w trakcie

stosowania lutetu (

Lu) w terapii z użyciem radionuklidów celowanych na receptory peptydowe i

należy je także wymienić jako działanie niepożądane.

W analizie wstępnej badania NETTER-1, randomizowanego otwartego badania porównującego

terapię PRRT z użyciem lutetu (

Lu) i oktreotydu LAR z oktreotydem w monoterapii u 229

pacjentów z guzami neuroendokrynnymi, 65 pacjentów (59%) w grupie otrzymującej lutet (

Lu) w

porównaniu z 13 pacjentami (12%) w grupie kontrolnej zgłosiło wystąpienie nudności o różnym

nasileniu (p<0,001). Dodatkowo 52 pacjentów (47%) zgłosiło wystąpienie wymiotów o różnym

nasileniu w porównaniu do 11 pacjentów (10%) w grupie kontrolnej (p<0,001). Choć w terapii PRRT

z użyciem lutetu (

Lu) nudności i wymioty przypisywano wlewowi aminokwasów podawanemu w

celu ochrony nerek, nie miało to miejsca we wszystkich zgłoszeniach wystąpienia nudności i

wymiotów w badaniu NETTER-1. Ponadto przytoczono szereg publikacji, w których podano

występowanie nudności i wymiotów zarówno u pacjentów otrzymujących leczenie lutetem (

Lu) w

terapii z użyciem radionuklidów celowanych na receptory peptydowe w kierunku guzów

neuroendokrynnych, jak i w terapii radioligandem

Lu skierowanym na antygen błony komórkowej

komórek stercza (PSMA) w opornym na kastrację raku gruczołu krokowego z przerzutami.

Napromienienie okolicy brzucha wskutek leczenia nowotworu złośliwego może być związane z ostrą

toksycznością objawiającą się w postaci nudności i wymiotów w ciągu 24 godzin. Komitet PRAC

uważa zatem, że należy uaktualnić druki informacyjne, by poinformować fachowy personel medyczny

i pacjentów o tym działaniu niepożądanym.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy do zalecenia zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących chlorku lutetu (

Lu), komitet CHMP uznał, że

bilans korzyści i ryzyka stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną chlorek

lutetu (

Lu) pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia proponowanych zmian do

druków informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

12-1-2019

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 3 (FGE.208Rev3): consideration of genotoxicity data on alicyclic aldehydes with α,β‐unsaturation in ring/side‐chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 3 (FGE.208Rev3): consideration of genotoxicity data on alicyclic aldehydes with α,β‐unsaturation in ring/side‐chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19

Published on: Fri, 11 Jan 2019 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings was requested to evaluate the genotoxic potential of flavouring substances from subgroup 2.2 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 208 Revision 3 (FGE.208Rev3). In FGE.208Rev1, the Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF) evaluated genotoxicity studies on the representative substance p‐mentha‐1,8‐dien‐7‐al [FL‐no: 05.117], which was found to be genotoxic in vivo. The Panel conclu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-1-2019

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from Bacillus subtilis (strain XAS)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from Bacillus subtilis (strain XAS)

Published on: Fri, 11 Jan 2019 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings was requested to evaluate the genotoxic potential of flavouring substances from subgroup 2.2 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 208 Revision 3 (FGE.208Rev3). In FGE.208Rev1, the Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF) evaluated genotoxicity studies on the representative substance p‐mentha‐1,8‐dien‐7‐al [FL‐no: 05.117], which was found to be genotoxic in vivo. The Panel conclu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-2-2019

#HeartMonth https://twitter.com/FDAWomen/status/1091317763203842048 …

#HeartMonth https://twitter.com/FDAWomen/status/1091317763203842048 …

#HeartMonth https://twitter.com/FDAWomen/status/1091317763203842048 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (Active substance: lutetium, isotope of mass 177) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6212 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00010391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety