Efferalgan Vitamin C

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Efferalgan Vitamin C 330 mg + 200 mg tabletki musujące
 • Dawkowanie:
 • 330 mg + 200 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki musujące
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Efferalgan Vitamin C 330 mg + 200 mg tabletki musujące
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990337415, OTC; 20 tabl., 5909990337422, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03374
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Efferalgan Vitamin C, 330 mg + 200 mg, tabletki musujące

Paracetamolum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli u dorosłych ból nie ustąpi po upływie 5 dni, a objawy przeziębienia i grypy lub gorączka – po

upływie 3 dni, natomiast jeśli u dzieci i młodzieży po upływie 3 dni nie nastąpi poprawa, albo pacjent

czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Efferalgan Vitamin C i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efferalgan Vitamin C

Jak stosować lek Efferalgan Vitamin C

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Efferalgan Vitamin C

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Efferalgan Vitamin C i w jakim celu się go stosuje

Efferalgan Vitamin C jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Obniża

podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej.

Paracetamol w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka.

Dodatek witaminy C uzupełnia jej niedobory często występujące w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Wskazania do stosowania:

Ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle

miesiączkowe, nerwobóle i inne).

Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

Gorączka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efferalgan Vitamin C

Kiedy nie stosować leku Efferalgan Vitamin C

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub chlorowodorek

propacetamolu (prekursor paracetamolu), kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Efferalgan Vitamin C (wymienionych w punkcie 6),

u dzieci o masie ciała mniejszej niż 27 kg,

u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży,

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby,

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,

jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,

jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD, może prowadzić

do anemii hemolitycznej),

jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14

dni po zakończeniu leczenia,

w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-

antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną,

jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa, w przypadku, gdy podawane są duże dawki witaminy C

(większe niż 1 g).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ten lek zawiera paracetamol. Aby uniknąć ryzyka przedawkowania należy sprawdzić, czy inne

przyjmowane leki (w tym wydawane na receptę lub bez recepty) nie zawierają paracetamolu.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie dawek większych niż zalecane niesie

ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się

zazwyczaj po jednym do dwóch dni od przedawkowania paracetamolu, z maksymalnym nasileniem

występującym zazwyczaj po 3-4 dniach.

Paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne (patrz punkt 4), takie jak ostra uogólniona

osutka krostkowa,

zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,

które mogą być śmiertelne. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu reakcji skórnych i zaprzestać

stosowania leku w przypadku wysypki skórnej lub jakiegokolwiek innego objawu uczulenia.

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Efferalgan Vitamin C, jeśli u pacjenta występuje

którykolwiek z poniższych stanów:

zaburzenia czynności wątroby, w tym zespół Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia),

zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 3),

choroba alkoholowa, nadmierne spożycie alkoholu (przyjmowanie 3 lub więcej napojów

alkoholowych codziennie),

anoreksja, bulimia lub wyniszczenie organizmu,

niedożywienie,

małe rezerwy glutationu w wątrobie związane z np. zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą,

zakażeniem wirusem HIV, u pacjentów głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą,

odwodnienie organizmu,

hipowolemia (zmniejszona objętość krwi krążącej),

zaburzenia metabolizmu żelaza - ze względu na obecność witaminy C,

predyspozycje do powstawania kamieni moczowych lub nerkowych – ze względu na obecność

witaminy C.

W razie przedawkowania lub przypadkowego zażycia leku należy niezwłocznie skonsultować się z

lekarzem.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu tego leku, jeśli lekarz zleci pacjentowi wykonanie badania

stężenia kwasu moczowego, cukru we krwi lub moczu albo oznaczanie krwi utajonej w kale.

Lek Efferalgan Vitamin C a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie leku Efferalgan Vitamin C może zmienić działanie następujących leków lub

stosowanie następujących leków może zmienić działanie jednocześnie stosowanego leku Efferalgan

Vitamin C:

Inhibitory MAO – nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu

2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami ze względu na możliwość wystąpienia stanu

pobudzenia i wysokiej gorączki.

Leki zawierające salicylamid (lek przeciwbólowy, stosowany też w stanach gorączkowych) –

jednoczesne stosowanie wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Substancje indukujące enzymy: należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy – jednoczesne stosowanie paracetamolu i leków, takich

jak: ziele dziurawca, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany (leki stosowane głównie w padaczce),

ryfampicyna (lek stosowany w gruźlicy), może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas

stosowania zalecanych dawek paracetamolu (patrz „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Efferalgan Vitamin C” w punkcie 3). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego

stosowania.

Izoniazyd (lek stosowany w gruźlicy) i zydowudyna (lek przeciwwirusowy, stosowany w zakażeniu

wirusem HIV) – należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z tymi lekami.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia

zaburzeń czynności nerek.

Doustne leki przeciwzakrzepowe – jednoczesne stosowanie paracetamolu z lekami

przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny, w tym warfaryną, może prowadzić to wystąpienia

nieznacznych zmian w wartościach współczynnika INR. W takim przypadku lekarz zwiększy częstość

monitorowania wartości współczynnika INR w trakcie jednoczesnego stosowania, jak również przez

tydzień po odstawieniu paracetamolu.

Fenytoina (lek stosowany w padaczce) – jednoczesne przyjmowanie może spowodować zmniejszenie

skuteczności paracetamolu i zwiększenie ryzyka toksyczności dla wątroby. W czasie leczenia

fenytoiną należy unikać dużych i (lub) długotrwale stosowanych dawek paracetamolu. Pacjentów tych

należy stale kontrolować pod kątem wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby.

Probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej) – powoduje zmniejszenie wydalania paracetamolu.

Podczas jednoczesnego stosowania leku z probenecydem lekarz rozważy zmniejszenie dawki

paracetamolu.

Jednoczesne stosowanie wysokich dawek witaminy C z deferoksaminą (substancją chelatującą)

może zwiększać toksyczność tkankową żelaza i prowadzić do niewydolności serca.

Witamina C przyspiesza wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.

Stosowanie wysokich dawek witaminy C z substancjami o charakterze kwasów lub zasad może

powodować zmniejszenie wydalania produktów kwasowych z moczem oraz zwiększenie wydalania

produktów zasadowych z moczem.

Stosowanie leku Efferalgan Vitamin C z alkoholem

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ze

względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko

uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza

i w indywidualnych przypadkach. Zalecana dawka i czas trwania leczenia powinny być ściśle

monitorowane przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Efferalgan Vitamin C nie wpływa na sprawność psychofizyczną. Brak jest przeciwwskazań do

prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Efferalgan Vitamin C zawiera 330 mg sodu w jednej tabletce

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących

zawartość sodu w diecie.

Efferalgan Vitamin C zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Efferalgan Vitamin C zawiera 17 mg potasu w jednej tabletce.

3.

Jak stosować lek Efferalgan Vitamin C

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić. Nie żuć ani połykać

nierozpuszczonej tabletki.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Efferalgan Vitamin C, to:

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg

(w wieku powyżej 15 lat)

Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. co 4 do 6 godzin, maksymalna

dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg mc. na dobę

.

Minimalny odstęp między dawkami wynosi

4 godziny. Dawka jednorazowa wynosi jedną lub dwie tabletki. W razie konieczności dawkę można

powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4 godziny. Zwykle nie ma konieczności stosowania dobowej

dawki paracetamolu większej niż 3 g, tzn. 9 tabletek. Jednak w przypadku nasilonego bólu dawkę można

zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 4 g, czyli 12 tabletek na dobę.

Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg

Dawkę ustala się na podstawie masy ciała dziecka.

Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 mg/kg mc. W razie konieczności dawkę można

powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4, 6 lub 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu

wynosi 60 mg/kg mc. na dobę

.

Dzieci o masie ciała 27 do 33 kg

(w wieku 8 do 12 lat)

Dawka jednorazowa wynosi jedną tabletkę, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi

1980 mg).

Dzieci o masie ciała 33 do 50 kg

(w wieku od 12 do 15 lat)

Dawka jednorazowa wynosi jedną do dwóch tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać co

6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu

wynosi 2640 mg).

Przybliżony wiek odpowiadający określonej masie ciała został podany jedynie jako ogólna wskazówka.

Częstość stosowania leku

Regularne stosowanie leku pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki:

u dzieci należy zachować regularny odstęp w podawaniu dawek zarówno w dzień, jak i w nocy,

u dorosłych odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek minimalny odstęp pomiędzy dawkami powinien być zgodny

z następującym schematem:

Klirens kreatyniny

Odstęp pomiędzy dawkami

CrCl

50 ml/min

4 godziny

CrCl 10-50 ml/min

6 godzin

CrCl < 10 ml/min

8 godzin

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy

pomiędzy kolejnymi dawkami. W następujących sytuacjach maksymalna dawka dobowa nie powinna być

większa niż 60 mg/kg mc. na dobę (nie powinna być większa niż 2 g na dobę):

u dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg,

przewlekła lub wyrównana czynna choroba wątroby, zwłaszcza łagodna do umiarkowanej

niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia niehemolityczna),

przewlekła choroba alkoholowa,

długotrwałe niedożywienie,

odwodnienie.

Okres stosowania leku

U dorosłych nie stosować leku bez zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni w przypadku bólu, a w

przypadku

przeziębienia i grypy lub gorączki - dłużej niż 3 dni. U dzieci i młodzieży nigdy nie stosować leku dłużej

niż 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efferalgan Vitamin C

W przypadku przyjęcia za dużej dawki lub zażycia leku Efferalgan Vitamin C pomyłkowo należy

skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania odpowiedniej porady.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie jest szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów

długotrwale niedożywionych, z chorobą alkoholową, z chorobami wątroby oraz pacjentów przyjmujących

leki indukujące enzymy wątrobowe, ponieważ u tych osób występuje zwiększone ryzyko uszkodzenia

wątroby.

Przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku – kilkunastu godzin objawy, takie jak: nudności,

wymioty, jadłowstręt, bladość, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić

następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać

rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

W każdym przypadku przyjęcia tego leku jednorazowo w dawce 15 tabletek (5 g paracetamolu) lub więcej

trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się

natychmiast z lekarzem. Zaleca się podanie 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego

z wodą. Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Podanie dawki witaminy C (kwasu askorbowego), większej niż:

1 g (5 tabletek) na dobę, może powodować: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zgaga, biegunka,

wzdęcia) oraz zaburzenia nerek i dróg moczowych (kamica szczawianowa, kamica cystynowa i (lub)

kamica moczanowa);

2 g (10 tabletek) na dobę, może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych stężenia kreatyniny lub

glukozy we krwi i moczu. Może również powodować zaburzenia metabolizmu żelaza;

przekroczenie dawki kwasu askorbowego, wynoszącej 3 g (15 tabletek) na dobę, niesie z sobą ryzyko

wystąpienia hemolizy u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Pominięcie zastosowania leku Efferalgan Vitamin C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Efferalgan Vitamin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

W razie wystąpienia:

reakcji uczuleniowych

obejmujących świąd, wysypkę, pokrzywkę, rumień, duszność, skurcz oskrzeli,

ostrą uogólnioną osutkę krostkową, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk oczu, warg, języka, krtani,

duszność) i wstrząs anafilaktyczny (gwałtowny i znaczny spadek ciśnienia krwi prowadzący do

omdleń)

toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (ciężka gwałtownie przebiegająca choroba

objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami, rozległymi nadżerkami na skórze, spełzaniem

dużych płatów naskórka oraz gorączką), zespołu Stevensa-Johnsona

(ciężka choroba objawiająca się

pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami

stawowymi)

należy odstawić lek Efferalgan Vitamin C i natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ reakcje te

mogą zagrażać życiu.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego Efferalgan

Vitamin C jak również samego paracetamolu oraz witaminy C, w okresie po wprowadzeniu do obrotu.

Agranulocytoza

(zmniejszenie liczby granulocytów), trombocytopenia

(zmniejszenie liczby płytek

krwi), leukopenia

(zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia

(zmniejszenie liczby neutrofilów –

typu białych krwinek), ból brzucha

1,2,3

, biegunka

, zapalenie wątroby

, zwiększona aktywność

aminotransferaz wątrobowych

, reakcje anafilaktyczne

, reakcje nadwrażliwości

, wstrząs

anafilaktyczny

, obrzęk naczynioruchowy

, zmniejszenie wartości INR

, zwiększenie wartości INR

obrzęk naczynioruchowy

, zapalenie skóry

, świąd

, wysypka

1,2,3

, pokrzywka

1,2,3

, rumień

, ostra

uogólniona osutka krostkowa

, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

, zespół Stevensa-

Johnsona

, obniżenie ciśnienia krwi (jako objaw anafilaksji)

, zawroty głowy

, hiperoksaluria (nadmierna

ilość szczawianów w moczu)

, zmiana zabarwienia moczu

związane ze stosowaniem produktu leczniczego Efferalgan Vitamin C

związane ze stosowaniem paracetamolu

związane ze stosowaniem witaminy C

Ponadto paracetamol bardzo rzadko powoduje częstoskurcz, kolkę nerkową, martwicę brodawek

nerkowych, ostrą niewydolność nerek, wymioty i nudności oraz rzadko złe samopoczucie.

Duże dawki kwasu askorbowego (większe niż 1 g) mogą u niektórych osób powodować rozwój kamicy

szczawianowej i moczanowej oraz nasilać hemolizę u osób z niedoborem G6PD w postaciach

z przewlekłą hemolizą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Efferalgan Vitamin C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Efferalgan Vitamin C

Substancjami czynnymi leku są paracetamol i kwas askorbowy.

Pozostałe składniki to: potasu wodorowęglan, sodu wodorowęglan, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny,

sodu benzoesan, sodu dokuzynian, powidon.

Jak wygląda lek Efferalgan Vitamin C i co zawiera opakowanie

Tabletka musująca.

Opakowanie:

Tuba polipropylenowa, zamykana korkiem polietylenowym (zawierającym środek pochłaniający wilgoć:

sito molekularne), w tekturowym pudełku, zawierającym 1 lub 2 tuby po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26,

00-609 Warszawa

Wytwórca

UPSA SAS

979, Avenue des Pyrénées

47520 Le Passage, Francja

UPSA SAS

304, avenue du Dr Jean Bru

47000 Agen, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: