Echinacin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Echinacin 2,0 g/2,5 ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • 2,0 g/2,5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Echinacin 2,0 g/2,5 ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 50 ml, 5909991068110, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909991068127, OTC; 1 butelka 150 ml, 5909991068134, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10681
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ECHINACIN, 2,0 g/2,5 ml, płyn doustny

Echinaceae purpureae herbae succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Echinacin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Echinacin

3. Jak stosować lek Echinacin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Echinacin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest

lek

Echinacin i w jakim celu się go stosuje

Echinacin

zawiera

ziela

jeżówki

purpurowej

Echinacea

purpurea

.

jest

niespecyficznym środkiem immunostymulującym stosowanym w celu pobudzenia mechanizmów

obronnych organizmu.

Wskazania do stosowania

Echinacin jest środkiem wspomagającym w leczeniu nawracających infekcji dróg oddechowych oraz

dróg moczowych zstępujących.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Echinacin

Kiedy nie stosować leku Echinacin:

jeśli

pacjent

uczulenie

substancję

czynną

rośliny

rodziny

astrowatych

Asteraceae,

dawniej złożonych

Compositae

jeśli u pacjenta stwierdzono gruźlicę

jeśli u pacjenta stwierdzono leukocytozę

jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę

jeśli u pacjenta stwierdzono stwardnienie rozsiane

jeśli pacjent ma AIDS i/lub jest zakażony wirusem HIV

jeśli u pacjenta stwierdzono choroby autoimmunologiczne

u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W leczeniu dróg oddechowych:

przypadku

utrzymywania

się

dolegliwości,

utrudnionego

oddychania,

gorączki

ropnych

i krwawych odkrztuszeń należy skonsultować się z lekarzem.

W leczeniu układu moczowego:

W przypadku wystąpienia krwi w moczu, utrzymujących się dolegliwości w okresie dłuższym niż

5 dni należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z chorobą atopową, ze względu na możliwe ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej,

powinni przed rozpoczęciem stosowania leku Echinacin, płyn doustny skonsultować się z lekarzem

prowadzącym.

Lek Echinacin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Obecnie brak jest odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących stosowania leku Echinacin,

płyn doustny u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu ludzkiego jest nieznane. Lek

ten nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu (etanol) lek Echinacin, płyn doustny może osłabiać zdolność

kierowania

pojazdami

mechanicznymi

obsługiwania

maszyn,

także

osłabia

sprawność

psychoruchową.

Echinacin zawiera etanol

Lek zawiera 22% (V/V) etanolu (alkoholu), co oznacza, że w jednej dawce 2,5 ml leku jest ok. 435 mg

etanolu, co jest równoważne 11 ml piwa lub 4,5 ml wina w jednej dawce 2,5 ml leku.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy także wziąć pod uwagę podczas stosowania przez

kobiety w ciąży lub karmiące piersią, u dzieci i młodzieży oraz przez osoby z grup wysokiego ryzyka,

takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

3.

Jak stosować lek Echinacin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

2,5 ml 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

2,0 ml 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 4 do 6 lat:

1,25 ml 3 razy na dobę.

2,5 ml leku Echinacin, płyn doustny odpowiada 2 g wytłoczonego soku z jeżówki purpurowej.

Sposób stosowania

Lek należy popić niewielką ilością płynu.

Czas trwania terapii

Nie należy stosować leku dłużej niż 2 tygodnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Nie są znane przypadki toksycznego działania leku spowodowanego przedawkowaniem. W przypadku

przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Echinacin, płyn doustny może nastąpić wzmożenie

występowania działań niepożądanych. W takim wypadku należy zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować podwójnej dawki leku, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Stosowanie leku

należy kontynuować zgodnie ze wskazówkami lekarza lub zamieszczonymi w ulotce.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Następujące działania niepożądane występowały z częstością nieznaną:

Zaburzenia układu immunologicznego

Wstrząs anafilaktyczny, reakcja nadwrażliwości

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchow

y, zespół Stevens – Johnson

wypadku

wystąpienia

wyżej

wymienionych

działań

należy

zaprzestać

przyjmowanie

leku

Echinacin, płyn doustny i skonsultować się z lekarzem informując o wszystkich zaobserwowanych

działaniach niepożądanych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

Lek Echinacin, płyn doustny może wywoływać reakcje alergiczne u pacjentów z chorobami

atopowymi.

Nie można wykluczyć związku wystąpienia choroby autoimmunologicznej ze stosowaniem leku

Echinacin, płyn doustny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Echinacin

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek można przechowywać do 12 tygodni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Echinacin

Substancja czynna: sok z ziela jeżówki purpurowej (

Echinaceae purpureae herbae siccum)

100 g płynu zawiera:

98,1 g

Echinaceae purpureae herbae succus

(1,7 - 2,5:1) stabilizowanego 96% (V/V) etanolem.

Pozostały składnik to woda oczyszczona.

Produkt zawiera 20,5 - 22,7% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła barwnego z polietylenowym kroplomierzem z zakrętką z polipropylenu zaopatrzona

w miarkę z polistyrenu w tekturowym pudełku - 50 ml, 100 ml.

Butelka ze szkła barwnego z polietylenowym kroplomierzem z zakrętką z polipropylenu zaopatrzona

w miarkę z polistyrenu 2 butelki w tekturowym pudełku - 150 ml (2 x 75 ml).

Podmiot odpowiedzialny

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Niemcy

Wytwórca

MADAUS GmbH

51101 Köln

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

tel.: 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.