Duspatalin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Duspatalin 135 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 135 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Duspatalin 135 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl. (2 x 15), 5909990367726, Rp; 50 tabl. (2 x 25), 5909990367719, Rp; 50 tabl. (5 x 10), 5909990569953, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03677
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Duspatalin

135 mg, tabletki

Mebeverini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Duspatalin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Duspatalin

Jak przyjmować lek Duspatalin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Duspatalin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Duspatalin i w jakim celu się go stosuje

Co to jest Duspatalin

Duspatalin

ma postać tabletek. Duspatalin zawiera lek o nazwie mebeweryny chlorowodorek. Należy

do grupy leków nazywanych spazmolitykami, które działają w jelicie.

Jelito jest częścią przewodu pokarmowego. Jego ściany zbudowane są z mięśni. Przez jelito

przemieszcza się trawiony pokarm. Jeśli mięśnie jelita mocno się skurczą powoduje to ból. Duspatalin

działa rozkurczowo na mięśnie i usuwa ból.

W jakim celu stosuje się lek Duspatalin

Duspatalin jest stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Objawy zespołu jelita

drażliwego różnią się u poszczególnych osób i mogą obejmować:

bóle i kurcze brzucha

wzdęcia i oddawanie wiatrów

biegunkę, zaparcia lub obie te dolegliwości

małe, twarde stolce w kształcie kulek lub wstążek

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Duspatalin

Kiedy nie przyjmować leku Duspatalin

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Duspatalin (wymienionych w punkcie 6).

Nie należy stosować leku Duspatalin, jeśli pacjenta dotyczy powyższe stwierdzenie. W przypadku

wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Lek Duspatalin a inne leki

Nie przewiduje się, aby lek Duspatalin wpływał na działanie jakiegokolwiek innego przyjmowanego

leku. Należy jednak powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub podejrzeniu ciąży. Duspatalin nie jest zalecany w

czasie ciąży. Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leku Duspatalin lub

przyjmowanie innego leku zamiast leku Duspatalin.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Duspatalin

nie jest zalecany dla matek karmiących piersią. Lekarz może zalecić przerwanie karmienia

piersią lub przyjmowanie innego leku w przypadku karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Duspatalin wpływał na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie

maszyn.

Lek Duspatalin zawiera laktozę i sacharozę

(rodzaje cukrów). Jeśli wcześniej stwierdzono u

pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

zastosowaniem leku.

3.

Jak przyjmować lek Duspatalin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

Duspatalin może być przyjmowany przez dorosłych i dzieci powyżej 10 lat.

Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100 ml).

Tabletek nie należy rozgniatać ani gryźć.

Należy spróbować przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. Pomoże to pamiętać o ich

przyjęciu.

Ile leku przyjąć

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka 135 mg 3 razy dziennie.

Lek należy przyjmować 20 minut przed posiłkiem w regularnych odstępach czasu w ciągu

dnia.

Nie należy stosować leku Duspatalin u dzieci poniżej 10 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Duspatalin

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem lub udać się do szpitala. Należy wziąć opakowanie leku i ulotkę dołączoną do opakowania

ze sobą.

Pominięcie przyjęcia leku Duspatalin

Jeśli pominięto dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Należy pominąć

zapomnianą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zażyciu tego leku mogą wystąpić wymienione poniżej objawy niepożądane.

Należy przerwać przyjmowanie leku Duspatalin i natychmiast skontaktować się z lekarzem w

przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych.

Może być konieczna pilna pomoc lekarska:

Trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, szyi, ust, języka lub gardła. Może to być silna

reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na lek.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów należy przerwać przyjmowanie leku i

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

Mogą wystąpić słabsze reakcje alergiczne (nadwrażliwości) na lek np. wysypka, czerwone,

swędzące zaczerwienienia na skórze.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Duspatalin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Duspatalin

Substancją czynną leku jest chlorowodorek mebeweryny. Każda tabletka zawiera 135 mg

substancji czynnej.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia (kukurydziana lub ziemniaczana),

powidon (K25), talk, magnezu stearynian.

Otoczka: talk, sacharoza, żelatyna, guma arabska, wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Duspatalin i co zawiera opakowanie

Tabletki są okrągłe i białe.

Tabletki są pakowane w blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Wytwórca

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville, Lieu dit Maillard

01400 Châtillon sur Chalaronne, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

tel. 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: