Duphaston

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Duphaston 10 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Duphaston 10 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990868513, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08685
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Duphaston

10 mg, tabletki powlekane

Dydrogesteronum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Duphaston i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Duphaston

Jak przyjmować lek Duphaston

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Duphaston

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Duphaston i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Duphaston

Duphaston zawiera substancję czynną o nazwie „dydrogesteron”.

Dydrogesteron jest hormonem syntetycznym.

Jest on bardzo podobny w budowie i działaniu do hormonu o nazwie „progesteron”,

naturalnie wytwarzanego w organizmie.

Leki takie jak Duphaston nazywane są progestagenami.

W jakim celu stosuje się Duphaston

Duphaston może być stosowany sam lub w połączeniu z estrogenem. Równoczesne przyjmowanie

estrogenu jest uzależnione od wskazania do stosowania.

Duphaston jest stosowany w leczeniu:

Zaburzeń wywołanych niewystarczającym wytwarzaniem progesteronu przez

organizm, takich jak:

bolesne miesiączkowanie

endometrioza – stan, w którym błona śluzowa macicy występuje poza jamą macicy

brak miesiączek w okresie przed menopauzą

nieregularne miesiączki

krwawienie miesiączkowe, które jest nadmiernie obfite lub występuje w

nieprawidłowym momencie cyklu (między okresami)

zespół napięcia przedmiesiączkowego

niepłodność spowodowana zbyt niskim stężeniem progesteronu oraz

w celu zmniejszenia ryzyka poronienia

Objawów przekwitania – leczenie to nazywa się Hormonalną Terapią Zastępczą lub w

skrócie - HTZ.

Objawy te są różne u różnych kobiet.

Mogą one obejmować uderzenia gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu, suchość

pochwy i zaburzenia układu moczowego.

Jak działa Duphaston

Zwykle organizm wytwarza stosowne ilości naturalnego progesteronu oraz naturalnego estrogenu

(inny ważny hormon kobiecy) w odpowiednich proporcjach. Jeśli organizm nie wytwarza

wystarczającej ilości progesteronu, Duphaston uzupełnia tą ilość i przywraca równowagę.

Lekarz może zlecić równoczesne przyjmowanie estrogenu z lekiem Duphaston. Zależy to od

wskazania w jakim przyjmowany jest lek.

U niektórych kobiet stosujących HTZ, przyjmowanie samego estrogenu może spowodować

przerost błony śluzowej macicy. Może to wystąpić również w przypadku, gdy pacjentce usunięto

macicę i gdy stwierdzono u niej endometriozę w przeszłości. Przyjmowanie przez te pacjentki

dydrogesteronu przez część cyklu zapobiega przerostowi błony śluzowej macicy.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Duphaston

Kiedy nie przyjmować leku Duphaston

jeśli pacjentka ma uczulenie na dydrogesteron lub którykolwiek z pozostałych składników

leku Duphaston (wymienione w punkcie 6).

jeśli występuje lub istnieje uzasadnione podejrzenie występowania nowotworu (guza),

którego wzrost jest uzależniony od progesteronu – taki jak guz mózgu o nazwie „oponiak”.

jeśli występują krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie.

Nie należy przyjmować leku Duphaston jeśli jakakolwiek z powyższych informacji dotyczy

pacjentki. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed

przyjęciem leku Duphaston.

W przypadku

przyjmowania leku Duphaston równocześnie z estrogenem

, np. jako HTZ,

należy również zapoznać się z punktem 2 ulotki dla pacjenta dołączonej do leku zawierającego

estrogen.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku konieczności zażywania leku Duphaston z powodu nieprawidłowego krwawienia

lekarz stwierdzi przyczynę krwawienia przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Zwykle

wystąpienie niespodziewanego krwawienia lub plamienia z pochwy

nie stanowi

powodu do niepokoju. Zdarza się to zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy przyjmowania

leku Duphaston.

Jednak

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

jeśli krwawienie lub plamienie:

występuje dłużej niż przez kilka miesięcy

pojawia się po pewnym czasie od rozpoczęcia leczenia

występuje nawet po zaprzestaniu leczenia.

Mogą to być objawy przerostu błony śluzowej macicy. Lekarz znajdzie przyczynę

krwawień lub plamień i może zlecić wykonanie badania w kierunku występowania raka

błony śluzowej macicy.

Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem przyjmowania

leku Duphaston

jeśli występuje jakakolwiek z poniższych chorób:

depresja

choroby wątroby

rzadka, dziedziczna choroba krwi o nazwie „porfiria”.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjentki (lub w przypadku

wątpliwości) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem

przyjmowania leku Duphaston. Szczególnie istotne jest, aby poinformować lekarza jeśli w

czasie ciąży lub w trakcie poprzedniej terapii hormonalnej nastąpiło pogorszenie w

przebiegu wymienionych powyżej chorób. W przypadku pogorszenia lub nawrotu w czasie

stosowania leku Duphaston lekarz może zalecić zaprzestanie leczenia.

Duphaston i HTZ

HTZ oprócz korzyści niesie pewne ryzyko, które pacjentka i lekarz muszą rozważyć przed

rozpoczęciem leczenia. W przypadku przyjmowania leku Duphaston równocześnie z estrogenem

w HTZ ważne są poniższe informacje. Należy również zapoznać się z ulotką dla pacjenta

załączoną do leku zawierającego estrogen.

Wczesna menopauza

Dostępne są ograniczone dane dotyczące ryzyka stosowania HTZ w czasie pojawienia się

pierwszych objawów przekwitania. Ryzyko jest mniejsze w przypadku młodszych kobiet.

Oznacza to, że u młodszych kobiet stosujących HTZ relacja pomiędzy korzyściami a

ryzykiem jest lepsza niż u kobiet starszych.

Badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub powtórnym zastosowaniem HTZ lekarz przeprowadzi wywiad

dotyczący pacjenki i jej rodziny. Lekarz może również zlecić badanie piersi i narządów

miednicy.

Przed i w czasie leczenia lekarz może zlecić badania przesiewowe, takie jak mammografia

(badnie piersi z użyciem promieni rentgenowskich). Lekarz poinformuje jak często należy

wykonywać te badania. Po rozpoczęciu leczenia lekiem Duphaston należy regularnie

umawiać się na wizyty kontrolne u lekarza (przynajmniej raz w roku).

Rak błony śluzowej macicy i przerost błony śluzowej macicy

U kobiet z zachowaną macicą przyjmujących przez dłuższy czas same estrogeny w ramach

HTZ istnieje większe ryzyko wystąpienia:

raka błony śluzowej macicy

przerostu błony śluzowej macicy

Przyjmowanie leku Duphaston równocześnie z estrogenem (przez przynajmniej 12 dni w

miesiącu w 28-dniowym cyklu) lub jako terapia ciągła złożona może zapobiec temu

dodatkowemu ryzyku.

Rak piersi

U kobiet przyjmujących w ramach HTZ estrogen i progestogen lub sam estrogen

(prawdopodobnie), istnieje większe ryzyko wystąpienia raka piersi. Ryzyko to zależy od

czasu trwania HTZ. Dodatkowe ryzyko ujawnia się po około 3 latach terapii. Jednakże,

ryzyko to zmniejsza się do poziomu charakterystycznego dla kobiet nie stosujących HTZ w

ciągu 5 lat po zakończeniu leczenia.

Należy:

wykonywać regularne badania kontrolne - lekarz poinformuje jak często należy je

wykonywać

regularnie samodzielnie badać piersi szukając następujących zmian:

wgłębień skóry

zmian w brodawce

widocznych lub wyczuwalnych grudek.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Nowotwór jajnika

Nowotwór jajnika występuje rzadko – znacznie rzadziej, niż nowotwór piersi. Stosowanie

HTZ obejmującej tylko estrogeny lub skojarzenie estrogenów i progestagenów wiąże się z

nieznacznie zwiększonym ryzykiem nowotworu jajnika.

Ryzyko nowotworu jajnika zależy od wieku. Na przykład, u kobiet w wieku od 50 do 54 lat,

które nie stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie 5 lat u około 2

kobiet na 2000. U kobiet, które przyjmowały HTZ przez 5 lat, wystąpi u około 3 kobiet na

2000 stosujących (tj. około 1 dodatkowy przypadek).

Zakrzepy krwi

HTZ zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach. Ryzyko to jest 3 razy większe

niż u kobiet nie stosujących HTZ. Ryzyko jest największe w pierwszym roku stosowania

HTZ.

Wystąpienie zakrzepów krwi jest bardziej prawdopodobne w przypadku:

starszego wieku

występowania raka

nadwagi

przyjmowania estrogenów

ciąży lub zaraz po urodzeniu dziecka

występowania w przeszłości u pacjentki (lub bliskiej rodziny) zakrzepów krwi w

nogach lub płucach

unieruchomienia z powodu operacji, urazu lub choroby (patrz informacje w części

„Operacje”, poniżej)

występowania choroby o nazwie „toczeń rumieniowaty układowy” - choroba

powodująca bóle stawów, wysypkę i gorączkę.

Jeśli pacjentki dotyczy którykolwiek z powyższych czynników ryzyka (lub w przypadku

wątpliwości) należy skontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że pacjentka może

rozpocząć HTZ.

W przypadku wystąpienia bolesnego obrzęku nóg, nagłego bólu w klatce piersiowej lub

trudności w oddychaniu należy:

natychmiast skontaktować się z lekarzem

zaprzestać stosowania HTZ do czasu decyzji lekarza dotyczącej wznowienia leczenia.

Mogą to być objawy zakrzepów krwi.

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków

zapobiegających wystąpieniu zakrzepów krwi (przeciwzakrzepowych), takich jak

warfaryna. Lekarz zwróci szczególną uwagę na korzyści i ryzyko stosowania HTZ.

Operacje

W przypadku planowanej operacji należy poinformować lekarza o stosowaniu HTZ. Może

być konieczne zaprzestanie stosowania HTZ kilka tygodni przed operacją. W niektórych

przypadkach może konieczne być zastosowanie innego leczenia przed i po operacji. Lekarz

poinformuje kiedy można zacząć ponownie stosować HTZ.

Choroby serca

HTZ nie zapobiega chorobom serca. U kobiet przyjmujących estrogen i progesteron w

ramach HTZ istnieje niewiele większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca niż u

kobiet nie stosujących HTZ. Ryzyko chorób serca wzrasta wraz z wiekiem. Ilość

dodatkowych przypadków wystąpienia chorób serca z powodu stosowania HTZ estrogenem

z progestagenem jest bardzo mała u zdrowych kobiet z pierwszymi objawami przekwitania,

ale przed menopauzą. Liczba dodatkowych przypadków wzrasta wraz z wiekiem.

W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej, który sięga do ramienia lub szyi należy:

natychmiast skontaktować się z lekarzem

zaprzestać stosowania HTZ do czasu wznowienia leczenia przez lekarza.

Ból ten może być objawem zawału mięśnia sercowego.

Udar mózgu

Stosowanie HTZ w postaci terapii estrogenem z progestagenem lub w postaci terapii

samym estrogenem zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Ryzyko to jest do 1,5-raza

większe niż u osób nie stosujących HTZ. Zwiększenie ryzyka u stosujących HTZ w

porównaniu do niestosujących nie zmienia się z wiekiem i czasem który upłynął od

wystąpienia menopauzy. Jednakże, w związku z tym, że ryzyko wystąpienia udaru mózgu

jest silnie zależne od wieku, całkowite ryzyko udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ

zwiększa się wraz z wiekiem.

W przypadku wystąpienia ciężkiego, nieuzasadnionego bólu głowy lub migreny (z lub bez

zaburzeń widzenia) należy:

natychmiast skontaktować się z lekarzem

przestać stosować HTZ do czasu wznowienia leczenia przez lekarza.

Może to być wczesny objaw udaru mózgu.

Dzieci i młodzież

Nie ma wskazań do stosowania leku Duphaston u dzieci przed pierwszą miesiączką. Nie wiadomo

czy lek Duphaston jest bezpieczny i skuteczny u młodzieży w wieku 12-18 lat.

Lek Duphaston a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które

wydawane są bez recepty oraz o lekach ziołowych.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących

leków:

leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (

Hypericum perforatum

), szałwię i

miłorząb

leki przeciwdrgawkowe (np. stosowane w leczeniu padaczki) – takie jak fenobarbital,

karbamazepina, fenytoina

leki przeciwbakteryjne (stosowane w leczeniu zakażeń) – takie jak ryfampicyna, ryfabutyna,

newirapina, efawirenz

leki przeciwwirusowe (stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV - AIDS) – takie jak

rytonawir, nelfinawir.

Wyżej wymienione leki mogą zmniejszać skuteczność leku Duphaston i prowadzić do krwawień i

plamień.

Jeśli pacjentka stosuje którykolwiek z powyższych leków (lub w przypadku wątpliwości) należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem HTZ.

Duphaston z jedzeniem i piciem

Duphaston można przyjmować z lub bez jedzenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub

gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Być może, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia spodziectwa (wrodzona wada prącia

polegająca na występowaniu ujścia cewki moczowej w nieprawidłowym miejscu) u dzieci,

których matki przyjmowały pewne progestageny. Jednakże, to zwiększenie ryzyka nie

zostało jednoznacznie potwierdzone. Dotychczas brak jest dowodów, że stosowanie

dydrogesteronu w czasie ciąży jest szkodliwe. Lek Duphaston przyjmowało więcej niż 10

milionów kobiet w ciąży.

Jeśli pacjentka jest w ciąży przed przyjęciem leku Duphaston powinna skonsultować

się z lekarzem.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży powinna skontaktować

się z lekarzem. Lekarz omówi z pacjentką korzyści i ryzyko przyjmowania leku

Duphaston w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Duphaston w czasie karmienia piersią. Nie wiadomo czy

Duphaston przenika do mleka kobiet karmiących i czy wpływa na dziecko. Badania

dotyczące innych progestagenów wykazały przenikanie niewielkiej ilości leku do mleka

kobiet karmiących.

Płodność

Brak dowodów potwierdzających, że dydrogesteron zmniejsza płodność w przypadku

przyjmowania zgodnie z zaleceniami lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po przyjęciu leku Duphaston może wystąpić niewielka senność lub zawroty głowy. Jest to

bardziej prawdopodobne w czasie pierwszych kilku godzin po przyjęciu leku. W przypadku

wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Pacjentka powinna poczekać i zaobserwować jak lek na nią wpływa, zanim zdecyduje się na

prowadzenie pojazdu lub obsłgiwanie narzędzi lub maszyn.

Duphaston zawiera cukier mleczny (laktozę).

Jeśli pacjentka została poinformowana przez

lekarza o nietolerancji lub niemożliwości trawienia niektórych cukrów należy skontaktować się z

lekarzem przed zażyciem leku. Dotyczy to rzadkich chorób dziedzicznych, które wpływają na

wykorzystywanie przez organizm laktozy, takich jak „niedobór laktazy typu Lapp” lub „zespół

złego wchłaniania glukozy-galaktozy”.

3.

Jak przyjmować lek Duphaston

Duphaston należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz dostosuje dawkę w zależności od potrzeb.

Przyjmowanie leku

Połknąć tabletkę popijając wodą.

Tabletkę można przyjmować z lub bez jedzenia.

W przypadku przyjmowania więcej niż jednej tabletki na dobę, należy rozłożyć zażywanie

leku równomiernie w ciągu dnia, np. należy przyjmować jedną tabletkę rano i jedną

wieczorem.

Należy starać się przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. Pozwoli to upewnić

się, że w organizmie jest stała ilość leku. Pomoże to również pamiętać o przyjmowaniu

leku.

Linia podziału na tabletce umożliwia tylko złamanie tabletki w celu ułatwienia połknięcia.

Nie należy jej stosować w celu podziału dawki na połowy.

Ile leku przyjąć

Ilość przyjmowanych tabletek i dni, w których lek jest zażywany zależą od wskazania. Jeśli

pacjentka wciąż miesiączkuje 1. dzień cyklu to dzień rozpoczęcia krwawienia. Jeśli pacjentka już

nie ma naturalnych okresów, lekarz wyznaczy pierwszy dzień cyklu i zdecyduje kiedy rozpocząć

przyjmowanie tabletek.

Stosowanie w leczeniu bolesnego miesiączkowania

Przyjąć 1 lub 2 tabletki na dobę.

Stosować tylko od 5 do 25 dnia cyklu.

Stosowanie w leczeniu endometriozy

Przyjąć 1 do 3 tabletek na dobę.

Lekarz zleci przyjmowanie tabletek

Każdego dnia cyklu lub

Tylko od 5 do 25 dnia cyklu.

Stosowanie w leczeniu zatrzymania miesiączkowania przed menopauzą

Przyjąć 1 lub 2 tabletki na dobę.

Stosować przez 14 dni drugiej połowy spodziewanego cyklu.

Stosowanie w leczeniu nieregularnego miesiączkowania

Przyjąć 1 lub 2 tabletki na dobę.

Stosować od drugiej połowy cyklu do pierwszego dnia następnego cyklu.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania leku i ilość dni, w których lek jest zażywany zależy od

długości cyklu.

Stosowanie w leczeniu nieprawidłowych krwawień z macicy

W przypadku leczenia w celu zatrzymania krwawienia

Przyjąć 2 lub 3 tabletki na dobę.

Stosować do 10 dni.

Stosowanie w leczeniu ciągłym

Przyjąć 1 lub 2 tabletki na dobę.

Stosować w drugiej połowie cyklu.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania leku i ilość dni, w których lek jest zażywany zależy od

długości cyklu.

Stosowanie w leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego

Przyjąć 2 tabletki na dobę.

Stosować od drugiej połowy cyklu do pierwszego dnia następnego cyklu.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania leku i ilość dni, w których lek jest zażywany zależy od

długości cyklu.

Stosowanie w celu zmniejszenia ryzyka poronienia

W przypadku gdy pacjentka nie poroniła w przeszłości:

Przyjąć jedną dawkę zawierającą do 4 tabletek.

Następnie przyjmować 2 lub 3 tabletki na dobę do czasu ustąpienia objawów.

W przypadku gdy pacjentka poroniła w przeszłości:

Przyjąć 2 tabletki na dobę.

Stosować do 12 tygodnia ciąży.

Stosowanie w niepłodności spowodowanej zbyt małym stężeniem progesteronu

Przyjąć 1 lub 2 tabletki na dobę.

Stosować od drugiej połowy cyklu do pierwszego dnia następnego cyklu.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania leku i ilość dni, w których lek jest zażywany zależy od

długości cyklu.

Leczenie kontynuować przez przynajmniej 3 kolejne cykle.

Stosowanie w celu leczenia objawów menopauzy - HTZ

W przypadku gdy pacjentka stosuje HTZ w sposób „sekwencyjny” (przyjmuje tabletkę lub

stosuje plaster z estrogenem przez cały 28-dniowy cykl)

Przyjąć 1 tabletkę leku Duphaston raz na dobę.

Stosować przez ostatnie 14 dni każdego 28-dniowego cyklu.

W przypadku gdy pacjentka stosuje HTZ w sposób „cykliczny” (przyjmuje tabletkę lub

stosuje plaster z estrogenem zwykle przez 21 dni po których następuje 7-dniowa przerwa

bez przyjmowania estrogenu)

Przyjąć 1 tabletkę leku Duphaston na dobę.

Stosować przez ostatnie 12 do 14 dni terapii estrogenem.

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 2 tabletek na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Duphaston

Jest mało prawdopodobne, aby przyjęcie przez pacjentkę (lub inną osobę) zbyt dużej ilości

tabletek leku Duphaston było szkodliwe. Nie ma konieczności leczenia tego stanu. W przypadku

wątpliwości lub wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy skontaktować się z

lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Duphaston

W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki należy przyjąć dawkę tak szybko jak to jest

możliwe. Jednak, jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin od wyznaczonego terminu przyjęcia

leku, nie należy przyjmować pominiętej tabletki i zażyć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki może wystąpić krwawienie lub plamienie.

Przerwanie przyjmowania leku Duphaston

Nie należy przerywać stosowania leku Duphaston bez porozumienia z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Duphaston może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią. W czasie przyjmowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane w czasie przyjmowania wyłącznie leku Duphaston

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych działań

niepożądanych należy natychmiast przestać przyjmować lek Duphaston i

skontaktować się z lekarzem:

zaburzenia wątroby – objawy mogą obejmować zażółcenie skóry lub białek oczu

(żółtaczka), osłabienie, ogólne złe samopoczucie lub ból żołądka (dotyczy mniej niż 1

na 100 pacjentów)

reakcje alergiczne – objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu lub objawy

dotyczące całego ciała, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub niskie ciśnienie

tętnicze (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

obrzęk skóry w okolicy twarzy i gardła, który może spowodować trudności w

oddychaniu (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów).

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych należy natychmiast

przestać przyjmować lek Duphaston i skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane w czasie przyjmowania samego leku Duphaston

Często

(dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

migrena, bóle głowy

nudności

tkliwość lub bolesność piersi

nieregularne, obfite lub bolesne krwawienia miesięczne

brak miesiączki lub krwawienia miesięczne występujące rzadziej niż normalnie.

Niezbyt często

(dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

zwiększenie masy ciała

zawroty głowy

przygnębienie

wymioty

skórne reakcje uczuleniowe – takie jak wysypka, silne swędzenie lub pokrzywka.

Rzadko

(dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

senność

obrzęk piersi

rodzaj anemii występujący w przypadku rozpadu krwinek czerwonych

obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów, często dotyczą podudzi lub okolic kostek

zwiększenie rozmiaru guzów pod wpływem progestagenów (takich jak oponiak).

U młodszych pacjentek spodziewane są podobne działania niepożądane jak te, które

wystąpiły u dorosłych.

Działania niepożądane w czasie przyjmowania leku Duphaston z estrogenem (HTZ -

estrogen z progestagenem)

W przypadku przyjmowania leku Duphaston równocześnie z estrogenem, należy również

zapoznać się z ulotką dla pacjenta załączoną do leku zawierającego estrogen. W celu uzyskania

dalszych informacji dotyczących poniższych działań niepożądanych, patrz punkt „Informacje

ważne przed zastosowaniem leku Duphaston”.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych działań

niepożądanych należy natychmiast przestać przyjmować lek Duphaston

i skontaktować się z lekarzem

bolesny obrzęk nóg, nagły ból w klatce piersiowej lub trudności w oddychaniu. Mogą to

być objawy zakrzepów krwi

ból w klatce piersiowej sięgający do ramienia lub szyi. Mogą to być objawy zawału

mięśnia sercowego

ciężkie, nieuzasadnione bóle głowy lub migrena (z lub bez zaburzeń widzenia). Mogą to

być objawy udaru mózgu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych należy natychmiast

zaprzestać przyjmowania leku Duphaston i skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast umówić się na wizytę u lekarza jeśli pacjentka zaobserwuje:

wgłębienia skóry na piersi, zmiany w brodawce, widoczne lub wyczuwalne grudki.

Mogą to być objawy raka piersi.

Inne działania niepożądane występujące w czasie przyjmowania leku Duphaston z

estrogenem to:

- nadmierny przerost błony śluzowej macicy

- rak błony śluzowej macicy

- rak jajnika.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Duphaston

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Duphaston

Substancją czynną leku jest dydrogesteron

każda tabletka powlekana zawiera 10 mg dydrogesteronu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, hypromeloza, skrobia kukurydziana,

krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka: Opadry Y-1-7000

(hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171)).

Jak wygląda lek Duphaston i co zawiera opakowanie

Okrągłe, dwuwypukłe, podzielne tabletki powlekane w kolorze białym, z napisem „155” po obu

stronach linii podziału, na jednej stronie tabletki.

20 tabletek w blistrze z PVC/Al lub PVC/PVDC/Al, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

8121 AA Olst, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

tel. 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: