Doxepin Teva

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Doxepin Teva 10 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Doxepin Teva 10 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990422104, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00549
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Doxepin TEVA, 10 mg, kapsułki, twarde

Doxepin TEVA, 25 mg, kapsułki, twarde

Doxepini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Doxepin TEVA i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxepin TEVA

Jak stosować lek Doxepin TEVA

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Doxepin TEVA

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Doxepin TEVA i w jakim celu się go stosuje

Doksepina należy do leków przeciwdepresyjnych o budowie trójpierścieniowej. Wykazuje działanie

przeciwdepresyjne

przeciwlękowe.

Mechanizm

działania

jest

końca

poznany.

Prawdopodobnie polega on na hamowaniu wychwytu zwrotnego amin biogennych (np. noradrenaliny)

w szczelinach synaptycznych.

Lek łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie we krwi po około 2 -

4 godzinach.

metabolizowany

jest

wątrobie

(powstaje

m.in.

aktywny

metabolit

demetylodoksepina).

Doksepina wydalana jest głównie w moczu, w postaci metabolitów.

Wskazania do stosowania:

stany depresyjne z lękiem i niepokojem w przebiegu psychoz, w tym depresja inwolucyjna i faza

depresyjna w chorobie afektywnej dwubiegunowej;

depresje i stany lękowe w przebiegu zaburzeń somatycznych oraz chorób organicznych;

zespoły depresyjno-lękowe w przebiegu choroby alkoholowej;

zaburzenia nerwicowe z objawami depresji lub lęku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxepin TEVA

Kiedy nie stosować leku Doxepin TEVA

Jeśli u pacjenta występują:

uczulenie na doksepinę, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

mania;

ciężkie choroby wątroby;

pacjentka karmi piersią;

jaskra;

skłonność do zatrzymania moczu;

stosowanie inhibitorów MAO jednocześnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Doxepin TEVA należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz zastosuje schemat dawkowania jeden raz na dobę z ostrożnością u pacjentów ze

współistniejącymi chorobami, także u pacjentów zażywających inne leki. Jest to szczególnie ważne w

przypadku stosowania leków o działaniu przeciwcholinergicznym.

Schemat ten będzie dostosowany ostrożnie również u pacjentów w podeszłym wieku, w zależności od

stanu klinicznego. Pacjenci tacy są szczególnie podatni na wystąpienie działań niepożądanych, takich

jak: pobudzenie, splątanie (dezorientacja), niedociśnienie ortostatyczne (występujące przy nagłej

zmianie pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą). Dawkę początkową lekarz ustali ostrożnie, pod

ścisłą kontrolą reakcji pacjenta. Zastosowanie połowy dawki podtrzymującej może wystarczyć dla

osiągnięcia właściwej reakcji klinicznej.

Podczas leczenia lekiem Doxepin TEVA może wystąpić senność oraz nasilenie reakcji na alkohol.

W przypadku nasilenia się objawów psychozy lub wystąpienia objawów manii, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem, który może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku Doxepin TEVA lub

o zastosowaniu dodatkowego leku.

Chociaż

stosowaniem

doksepiny

wiąże

się

mniejsze

ryzyko

wpływu

układ

krążenia

w porównaniu z innymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, wymagane jest zachowanie

ostrożności w przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi (blok serca,

arytmia, świeży zawał mięśnia sercowego).

Lek Doxepin TEVA należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub)

nerek.

Konieczne

jest

zachowanie

ostrożności

przypadku

pacjentów

napadami

padaczkowymi

przeszłości.

U pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego może zwiększyć się skłonność do zatrzymania

moczu

Lek Doxepin TEVA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Doksepina, podobnie jak inne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne metabolizowana jest w

wątrobie przez układ cytochromu P-450 (izoenzym CYP 2D6). Inhibitory lub substraty CYP2D6 (np.

chinidyna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) podane jednocześnie, mogą

zwiększać stężenie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych we krwi.

Podczas

jednoczesnego

stosowania

innymi

lekami

przeciwdepresyjnymi,

alkoholem,

lekami

przeciwlękowymi

należy

wziąć

uwagę

możliwość

nasilenia

działania

farmakologicznego.

Wiadomo, że inhibitory monoaminooksydazy mogą potęgować działanie innych leków i nasilać ich

reakcje niepożądane, dlatego doksepina nie może być podawana jednocześnie, ani w ciągu 2 tygodni

od zaprzestania stosowania inhibitorów MAO.

Cymetydyna powoduje znaczące wahania stężenia stacjonarnego doksepiny we krwi.

Doksepiny nie należy podawać w skojarzeniu z lekami sympatykomimetycznymi, takimi jak efedryna,

izoprenalina, noradrenalina, fenylefryna, fenylopropanolamina.

Leki znieczulające ogólnie i miejscowo (zawierające sympatykomimetyki) podawane podczas terapii

trójpierścieniowymi

lekami

przeciwdepresyjnymi

zwiększają

ryzyko

arytmii

i niedociśnienia

nadciśnienia. Jeżeli zabieg chirurgiczny jest konieczny, lekarz anestezjolog musi być poinformowany,

że pacjent jest obecnie leczony przeciwdepresyjnie.

Doksepina

może

osłabiać

działanie

leków

przeciwnadciśnieniowych,

takich

debryzochina,

betanidyna, guanetydyna i prawdopodobnie klonidyna. Aby lek nie wywierał wpływu na działanie

guanetydyny,

jego

dawka

dobowa

może

być

większa

niż

Pacjent

powinien

być

kontrolowany podczas jednoczesnego stosowania któregokolwiek z leków przeciwnadciśnieniowych.

Barbiturany mogą przyspieszać metabolizm doksepiny.

Doksepina może zmniejszać działanie azotanów stosowanych podjęzykowo.

Podczas jednoczesnego stosowania z doksepiną hormonów tarczycy, lekarz może zalecić zmniejszenie

ich dawki.

Doxepin TEVA z jedzeniem i piciem

Aby uniknąć podrażnienia żołądka zaleca się zażywać lek z pokarmem, nawet, jeżeli stosowany jest

raz na dobę, wieczorem.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Doxepin TEVA u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Doxepin TEVA u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie ustalono

bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Doxepin TEVA u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby

W przypadku pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i (lub) nerek należy zachować ostrożność,

może być konieczne zmniejszenie dawki.

Stosowanie leku Doxepin TEVA u pacjentów w podeszłym wieku

pacjentów

podeszłym

wieku

zwykle

stosuje

się

mniejsze

dawki

leku

Doxepin

TEVA.

W przypadkach, gdy objawy są łagodne, lekarz zaleci rozpoczynanie leczenia od dawki 10 mg do 50

mg na dobę. U znacznej części pacjentów zadowalającą reakcję pacjenta uzyskiwano po zastosowaniu

doksepiny w dawce od 30 mg do 50

mg na dobę. Lekarz dostosuje dawkę

w zależności od

indywidualnej reakcji pacjenta.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią

Doksepina i jej aktywny metabolit demetylodoksepina przenikają do mleka matki. Donoszono o

wystąpieniu bezdechu i senności u dziecka karmionego piersią, którego matka zażywała doksepinę,

dlatego lek ten jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Doksepina może wywoływać senność i powodować wydłużenie czasu reakcji. Pacjenci, u których

występują takie reakcje, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Doxepin TEVA zawiera laktozę.

Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja pewnych

cukrów, przed zażyciem leku Doxepin TEVA pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Doxepin TEVA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie zależy od nasilenia choroby, stanu klinicznego pacjenta i reakcji indywidualnej na lek.

Dawka doksepiny wynosi od 30 mg do 300 mg na dobę. Dawki do 100 mg na dobę mogą być

przyjmowane jednorazowo, albo w dawkach podzielonych. Dawki większe niż 100 mg na dobę należy

przyjmować

dawkach

podzielonych.

Maksymalna

dawka

jednorazowa

wynosi

i przyjmowana jest zwykle przed snem.

W przypadkach o umiarkowanym i ciężkim nasileniu lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia zwykle od

dawki 75 mg na dobę. Reakcja większości pacjentów na tę dawkę jest zadowalająca. Jeżeli reakcja nie

jest właściwa, lekarz dostosuje dawkę indywidualnie; w cięższych przypadkach może zwiększyć ją

maksymalnie do dawki 300 mg na dobę, przyjmowanej w dawkach podzielonych.

Po uzyskaniu oczekiwanego efektu klinicznego, dawkowanie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Optymalne działanie przeciwdepresyjne może nie być widoczne przez 2 do 3 tygodni stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxepin TEVA

Objawy przedawkowania

Stan klinicznie lekki: senność, osłupienie, nieostre widzenie, nadmierna suchość błony śluzowej jamy

ustnej.

W razie wystąpienia takich objawów należy lek odstawić i prowadzić obserwację pacjenta.

W razie konieczności należy prowadzić leczenie podtrzymujące.

Stan klinicznie ciężki: senność, depresja oddechowa, niedociśnienie tętnicze krwi, śpiączka, drgawki,

zaburzenia

rytmu

serca

(częstoskurcz),

zatrzymanie

moczu

(atonia

pęcherza

moczowego),

zmniejszenie perystaltyki przewodu pokarmowego (niedrożność porażenna jelit), podwyższenie lub

obniżenie temperatury, wzmożone odruchy ścięgniste.

Postępowanie

przypadku

zatrucia:

lekarz

przeprowadzi

płukanie

żołądka

(jeżeli

pacjent

jest

przytomny) i zastosuje leczenie objawowe i podtrzymujące (leczenie zaburzeń rytmu serca, leczenie

przeciwdrgawkowe, wspomaganie oddechu). Nie zaleca się stosowania dializoterapii i wymuszonej

diurezy.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Doxepin TEVA, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Doxepin TEVA

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku, jeżeli stosowany jest on w schemacie 1 raz

dobę

wieczorem, nie należy pominiętej dawki zażywać rano, ponieważ lek może wpłynąć na normalne

funkcjonowanie w ciągu dnia. Jeżeli stosowany jest inny schemat leczenia, pominiętą dawkę należy

zażyć tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeżeli zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy

poczekać i zażyć ją o wyznaczonej porze.

Przerwanie stosowania leku Doxepin TEVA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

nagłym

zaprzestaniu

przyjmowania

trójpierścieniowych

leków

przeciwdepresyjnych

mogą

wystąpić objawy odstawienia obejmujące: bezsenność, drażliwość, nadmierne pocenie się. Objawy

odstawienia

noworodków,

których

matki

trzecim

trymestrze

ciąży

zażywały

leki

przeciwdepresyjne, obejmują: zaburzenia oddychania, drgawki i wzmożone odruchy.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Doksepina

jest

dobrze

tolerowana.

Większość

działań

niepożądanych

jest

łagodna,

występuje

zazwyczaj na początku leczenia i ustępuje w trakcie stosowania leku albo po zmniejszeniu dawki,

jeżeli zaistnieje taka konieczność. Niektórych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, nie

opisywano jako specyficzne dla doksepiny, jednak z uwagi na ścisłe podobieństwo właściwości

farmakologicznych pomiędzy lekami trójpierścieniowymi, należy wziąć pod uwagę możliwość ich

wystąpienia.

Częstość

działań

niepożądanych

dorosłych

stwierdzona

badaniach

klinicznych

określa

się

następująco:

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób)

Niezbyt częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)

Rzadkie (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki.

Bardzo często: senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia.

Niezbyt

często

bóle

zawroty

głowy,

bezsenność,

koszmary

nocne,

splątanie

(zaburzenie

świadomości), stany dezorientacji, pobudzenie, uczucie drętwienia albo parestezje (uczucie kłucia,

mrowienia), drżenia (zwykle łagodne). Podczas stosowania dużych dawek (zwłaszcza u pacjentów w

podeszłym wieku) mogą wystąpić inne objawy pozapiramidowe, w tym dyskinezy późne (mimowolne

ruchy mięśni twarzy i (lub) języka), reakcje alergiczne, w tym wysypka skórna, obrzęk twarzy,

wrażliwość

światło,

świąd,

pokrzywka.

Podczas

stosowania

trójpierścieniowych

leków

przeciwdepresyjnych może dochodzić do zaostrzenie objawów astmy.

Rzadko

: halucynacje (omamy), ataksja (bezład ruchowy, zwłaszcza, gdy podaje się kilka leków

działających na ośrodkowy układ nerwowy), drgawki (u pacjentów z predyspozycjami wynikającymi

z uszkodzeń mózgu albo z uzależnienia od alkoholu lub leków). Podczas leczenia trójpierścieniowymi

lekami przeciwdepresyjnymi zaostrzeniu mogą ulec objawy psychotyczne, w tym mania i urojenia

paranoidalne.

Rzadko

donoszono

wystąpieniu

szumów

usznych;

niedociśnienie

ortostatyczne,

zaczerwienienie twarzy, wzmożone wydzielanie potu, wymienione powyżej skórne reakcje alergiczne;

zwiększona liczba granulocytów kwasochłonnych (rodzaj białych krwinek) we krwi i zaburzenia

czynności szpiku kostnego z objawami, takimi jak: brak granulocytów we krwi, zmniejszona liczba

krwinek

białych

krwi,

zmniejszona

liczba

płytek

krwi

krwi,

plamica,

niedokrwistość

hemolityczna; nudności, wymioty, niestrawność, zaburzenia smaku, biegunka, jadłowstręt, aftowe

zapalenie jamy ustnej; zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego, powiększenie

sutków u mężczyzn, powiększenie sutków oraz mlekotok u kobiet; zatrzymanie moczu (u mężczyzn z

tego typu predyspozycjami, spowodowanymi rozrostem gruczołu krokowego może dochodzić do

nasilenia dolegliwości); żółtaczka.

Bardzo rzadko

: zaburzenia widzenia (nieostre widzenie), przyspieszenie rytmu serca, zmiany w

elektrokardiogramie (EKG); wypadanie włosów; zmęczenie, osłabienie, zwiększenie masy ciała,

dreszcze, podwyższenie temperatury (u pacjentów zażywających jednocześnie chloropromazynę).

Pojedyncze przypadki: zmniejszony lub zwiększony popęd płciowy, obrzęk jąder, zwiększone lub

zmniejszone stężenie glukozy we krwi.

U pacjentów przyjmujących tego typu leki zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby,

których

występuje

depresja

zaburzenia

lękowe,

mogą

czasami

mieć

myśli

samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie może nasilać się na

początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po

upływie 2 tygodni, czasem później.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej

prawdopodobne jeżeli:

- u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

pacjent

jest

młodym

dorosłym;

dane

badań

klinicznych

wskazują

zwiększone

ryzyko

wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi,

którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach

lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc

do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się

lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

U

niektórych

osób

w

czasie

stosowania

leku

Doxepin

TEVA

mogą

wystąpić

inne

działania

niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Doxepin TEVA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po:

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Doxepin TEVA

Substancją

czynną

leku

jest

odpowiednio

albo

doksepiny

w postaci

chlorowodorku doksepiny.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, sodu

laurylosiarczan

.

Skład kapsułki twardej 10 mg: indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna, erytrozyna

(E127), błękit patentowy (E131).

Skład kapsułki twardej 25 mg: indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna, erytrozyna

(E127).

Jak wygląda lek Doxepin TEVA i co zawiera opakowanie

Doxepin TEVA, 10 mg - kapsułki żelatynowe twarde nr 4, dwubarwne, korpus barwy niebieskiej a

wieczko barwy wiśniowej.

Doxepin TEVA, 25 mg - kapsułki żelatynowe twarde nr 4, dwubarwne, korpus barwy różowej a

wieczko barwy wiśniowej.

Wypełnienie kapsułek stanowi proszek barwy białej.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek twardych w 3 blistrach z folii Aluminium/PVC po 10 kapsułek w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: