Dostinex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dostinex 0,5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dostinex 0,5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 tabl., 5909990486311, Rp; 4 tabl., 5909990486328, Rp; 8 tabl., 5909990486335, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04863
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DOSTINEX, 0,5 mg, tabletki

Cabergolinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek DOSTINEX i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DOSTINEX

Jak stosować lek DOSTINEX

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek DOSTINEX

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek DOSTINEX i w jakim celu się go stosuje

Lek DOSTINEX jest pochodną ergoliny o aktywności dopaminergicznej, silnie i długotrwale

obniżającą stężenie prolaktyny. Działa poprzez bezpośrednie pobudzanie receptorów dopaminowych

w komórkach przedniego płata przysadki, hamując w ten sposób wydzielanie prolaktyny.

Lek DOSTINEX jest wskazany:

w celu zahamowania laktacji zaraz po porodzie albo w celu przerwania wydzielania mleka,

w leczeniu zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny (hiperprolaktynemią),

w tym zaburzeniach miesiączkowania (brak, skąpe lub nieregularne miesiączki), braku

jajeczkowania, mlekotoku,

w leczeniu gruczolaka przysadki, idiopatycznej hiperprolaktynemii lub zespołu pustego siodła

tureckiego, związanego z hiperprolaktynemią.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DOSTINEX

Kiedy nie stosować leku DOSTINEX

jeśli pacjent ma uczulenie na kabergolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma uczulenie na inne pochodne sporyszu;

jeśli u pacjenta występują lub występowały zwłóknienia w obrębie serca, płuc lub brzucha;

jeśli pacjent będzie stosował lek DOSTINEX długotrwale i stwierdzono u niego występujące

obecnie lub w przeszłości reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania stosowania leku DOSTINEX należy omówić to z lekarzem:

u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi,

u pacjentów z zespołem Raynauda,

u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniem z przewodu pokarmowego,

u pacjentów z wywiadem w kierunku poważnych zaburzeń psychiatrycznych, w szczególności

psychoz,

u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby - należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek

leku,

w przypadku jednoczesnego stosowania leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, gdyż po

podaniu kabergoliny może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne (szczególnie w pierwszych

dniach leczenia),

u pacjentów, u których występują objawy zaburzeń układu oddechowego lub sercowo -

naczyniowego związanych z procesem włóknienia bądź też z wywiadem w kierunku takich

zaburzeń,

u pacjentów z chorobą Parkinsona mogą wystąpić epizody nagłego zasypiania - należy rozważyć

zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia,

jeśli u pacjenta stwierdzono występujące obecnie lub w przeszłości reakcje w postaci zwłóknienia

(bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc lub narządów jamy brzusznej. W przypadku pacjentów

przyjmujących lek DOSTINEX długotrwale, przed rozpoczęciem leczenia lekarz sprawdzi, czy

funkcja serca, płuc i nerek jest prawidłowa. Przed rozpoczęciem leczenia, a także w regularnych

odstępach w trakcie leczenia, wykonywane będą badania echokardiograficzne (USG -

ultrasonografia serca). W przypadku wystąpienia reakcji w postaci włóknienia leczenie zostanie

przerwane,

należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą nietypowe zachowania

będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych

czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami

kontroli impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, kompulsywne lub napadowe

objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może

zdecydować o dostosowaniu leczenia lub odstawieniu leku.

Nie należy stosować leku u kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą, stanem przedrzucawkowym

czy z nadciśnieniem poporodowym, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Aby uniknąć niedociśnienia ortostatycznego nie należy przekraczać pojedynczej dawki 0,25 mg leku

DOSTINEX w celu zahamowania trwającej laktacji u kobiet karmiących.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku DOSTINEX wskazana jest szczegółowa ocena czynności

przysadki.

Ponieważ lek DOSTINEX przywraca owulację i płodność u kobiet z hipogonadyzmem związanym z

hiperprolaktynemią zalecane jest wykonywanie testu ciążowego przynajmniej co 4 tygodnie w okresie

przed pojawieniem się miesiączki, a później za każdym razem, gdy krwawienie opóźnia się o więcej

niż 3 dni. Kobiety, które chcą uniknąć ciąży, powinny stosować mechaniczne środki antykoncepcyjne

podczas leczenia lekiem DOSTINEX oraz po jego odstawieniu, do czasu ponownego zaniku

jajeczkowania. Kobiety, które zaszły w ciążę powinny być obserwowane w kierunku objawów

powiększenia przysadki, ponieważ podczas ciąży może dojść do wzrostu wcześniej istniejących

guzów przysadki.

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy w tym kabergoliny obserwowano występowanie

patologicznej skłonności do hazardu, zwiększenie libido i hiperseksualność. Objawy te były

zazwyczaj odwracalne po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu podawania leku.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji

występujących w przeszłości.

Lek DOSTINEX a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty.

Brak informacji na temat interakcji pomiędzy kabergoliną i innymi alkaloidami sporyszu, dlatego

nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków w trakcie długoterminowego stosowania leku

DOSTINEX.

Lek DOSTINEX nie powinien być przyjmowany razem z fenotiazyną, butyrofenonem,

tioksantenami (leki przeciwpsychotyczne), metoklopramidem (lek stosowany w zaburzeniach

motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego), gdyż leki te mogą zmniejszać działanie

terapeutyczne leku DOSTINEX.

Leku DOSTINEX podobnie jak innych pochodnych sporyszu, nie powinno się stosować łącznie z

antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną) z uwagi na zwiększenie dostępności

biologicznej kabergoliny.

Lek DOSTINEX może wywoływać niedociśnienie ortostatyczne u pacjentów, którzy przyjmują

leki przeciwnadciśnieniowe.

DOSTINEX z jedzeniem i piciem

Tolerancja leków dopaminergicznych jest lepsza, jeśli są przyjmowane jednocześnie z pokarmem,

dlatego zaleca się podawanie leku DOSTINEX razem z posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku DOSTINEX należy wykluczyć ciążę. Ponadto należy podjąć

działania zapobiegające zajściu w ciążę co najmniej przez miesiąc od zaprzestania leczenia lekiem

DOSTINEX.

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania leku DOSTINEX u kobiet w ciąży. Badania na

zwierzętach wykazały obniżoną płodność i możliwą toksyczność dla płodu.

Lek DOSTINEX powinien być stosowany w trakcie ciąży jedynie, gdy jest wyraźnie wskazany i po

dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Ze względu na długi okres półtrwania leku i ograniczone dane na temat narażenia płodu, kobiety

planujące zajść w ciążę powinny odstawić lek DOSTINEX jeden miesiąc przed planowanym

poczęciem. Jeżeli poczęcie nastąpi w trakcie terapii, leczenie należy przerwać niezwłocznie po

potwierdzeniu ciąży, aby ograniczyć narażenie płodu na lek.

Uwzględniając mechanizm działania leku DOSTINEX należy się spodziewać zahamowania lub

ograniczenia laktacji podczas jego stosowania. Kobiety przyjmujące lek DOSTINEX nie mogą karmić

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie rozpoczynania leczenia lekiem DOSTINEX pacjenci powinni zachować ostrożność

wykonując czynności wymagające szybkich i dokładnych reakcji.

Pacjenci przyjmujący lek DOSTINEX, u których występuje senność i (lub) napady nagłego

zasypiania, nie mogą prowadzić pojazdów i wykonywać czynności, w przypadku których upośledzona

czujność może narazić ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub zgonu (np.

podczas obsługiwania maszyn), do czasu ustąpienia senności i (lub) napadów nagłego zasypiania.

Lek DOSTINEX zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek DOSTINEX

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek DOSTINEX przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zaleca się przyjmowanie leku

DOSTINEX podczas posiłków.

W przypadku pacjentów z nietolerancją leków dopaminergicznych, w celu zmniejszenia

prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych lekarz może zadecydować o rozpoczęciu

leczenia zmniejszoną dawką leku (np. 0,25 mg raz w tygodniu) stopniowo zwiększając dawkę, aż do

osiągnięcia dawki terapeutycznej.

W przypadku wystąpienia uporczywych lub ciężkich działań niepożądanych w celu zwiększenia

tolerancji leku lekarz może zadecydować o okresowym zmniejszeniu dawki, a następnie powrocie do

dawki terapeutycznej poprzez stopniowe jej zwiększanie (np. 0,25 mg tygodniowo, co dwa tygodnie).

Zahamowanie laktacji

Zalecana dawka to: 1 mg kabergoliny (2 tabletki po 0,5 mg) w pierwszym dniu po porodzie.

Przerwanie wydzielania mleka

Zalecana dawka to: 0,25 mg (pół tabletki) co 12 godzin przez dwa dni.

Leczenie zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny

Zalecana dawka początkowa to 0,5 mg na tydzień podawana w jednej (1 tabletka 0,5 mg) lub dwóch

dawkach (2 razy na tydzień po pół tabletki podawane np. w poniedziałek i czwartek).

Dawka tygodniowa powinna być zwiększana stopniowo, najlepiej o 0,5 mg na tydzień w odstępach

miesięcznych, aż do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego. Dawka terapeutyczna wynosi

od 0,25 mg do 2 mg na tydzień, średnio 1 mg na tydzień. U pacjentów z hiperprolaktynemią

stosowano dawki do 4,5 mg tygodniowo.

Lekarz zadecyduje o odpowiednim podawaniu dawki tygodniowej: jednorazowo lub w dwóch, lub

więcej porcjach w zależności od tolerancji leku.

Lekarz ustali najmniejszą skuteczną dawkę, po której jest osiągany efekt terapeutyczny. Po ustaleniu

dawki terapeutycznej lekarz zadecyduje o odpowiedniej kontroli stężenia prolaktyny we krwi.

Normalizacja stężeń prolaktyny jest zazwyczaj osiągana w ciągu 2-4 tygodni.

Po zakończeniu terapii lekiem DOSTINEX obserwuje się zwykle nawrót hiperprolaktynemii. Jednak u

niektórych pacjentów obserwowano trwałe zmniejszenie stężenia prolaktyny przez wiele miesięcy. U

większości kobiet cykle owulacyjne występowały przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu

terapii.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności leku u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki leku DOSTINEX

(patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DOSTINEX).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono regularnych badań dotyczących stosowania leku DOSTINEX u osób w

podeszłym wieku z zaburzeniami związanymi z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DOSTINEX

W przypadku zażycia większej dawki leku DOSTINEX należy skontaktować się z lekarzem. Objawy

przedawkowania są przypuszczalnie takie jak objawy związane z nadmiernym pobudzeniem

receptorów dopaminowych, np. nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, niedociśnienie

ortostatyczne, splątanie i (lub) psychoza lub omamy.

W razie potrzeby lekarz zastosuje metody wspomagające usuwanie niewchłoniętego leku i ustabilizuje

wartości ciśnienia tętniczego krwi. Dodatkowo, lekarz może zastosować leczenie antagonistami

dopaminy.

Pominięcie zastosowania leku DOSTINEX

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć lek DOSTINEX, powinien przyjąć go tak szybko jak to

możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć

kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DOSTINEX

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zaobserwowane podczas stosowania leku w celu zahamowania laktacji:

Działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości występowania. Odzwierciedlają one

dane z badań klinicznych z zastosowaniem leku DOSTINEX podawanego w dawce 1 mg oraz u

kobiet karmiących piersią, u których stosowano lek DOSTINEX w dawce 0,25 mg, co 12 godzin w

celu zahamowania laktacji.

Zgłoszone działania niepożądane były w większości przypadków przejściowe, o nasileniu od

łagodnego do umiarkowanego.

Podczas pierwszych 3 – 4 dni po porodzie mogą wystąpić bezobjawowe obniżenia ciśnienia krwi

(≥20 mmHg skurczowe i ≥10 mmHg rozkurczowe).

Działania niepożądane zaobserwowane podczas stosowania leku w leczeniu zaburzeń związanych z

nadmiernym wydzielaniem prolaktyny:

Działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości występowania. Odzwierciedlają one

dane z 6-miesięcznych badań klinicznych, z zastosowaniem leku DOSTINEX w dawce od 1 do 2 mg

leku tygodniowo (podawanymi w dwóch dawkach tygodniowo). Zgłoszone działania niepożądane

były w większości o nasileniu łagodnym i umiarkowanym, i występowały głównie w pierwszych

dwóch tygodniach leczenia. Większość z nich ustąpiła podczas trwania leczenia lub w ciągu kilku dni

po odstawieniu leku.

Ogólne informacje:

Działania niepożądane zależą głównie od dawki.

Lek DOSTINEX przy długotrwałym stosowaniu może wywoływać obniżenie ciśnienia tętniczego

krwi, jakkolwiek niedociśnienie ortostatyczne czy omdlenia były zgłaszane rzadko.

Lek DOSTINEX jest pochodną sporyszu, dlatego może wykazywać działanie zwężające naczynia

krwionośne. Przy długotrwałym stosowaniu, nieprawidłowe wyniki standardowych testów

laboratoryjnych są mało prawdopodobne; u kobiet niemiesiączkujących zaobserwowano obniżenie

hemoglobiny w ciągu kilku pierwszych miesięcy po wznowieniu miesiączkowania.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

niezdolność do odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonywania czynności, które mogą

być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

silnego impulsu lub niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych

osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym

znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym

popędem seksualnym,

kompulsywnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania,

napadowego objadania się (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz

większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby

kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości ich występowania.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

wady zastawek serca (w tym cofanie) oraz choroby towarzyszące (zapalenia osierdzia, wysięk

osierdziowy)

ból głowy

, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i (lub) obwodowego

nudności

, dyspepsja, zapalenie żołądka

, ból brzucha

wyczerpanie

, zmęczenie

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób)

senność

depresja

zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów poddawanych długotrwałemu leczeniu;

niedociśnienie ortostatyczne, uderzenia gorąca

zaparcia, wymioty

ból piersi

bezobjawowe zmniejszenia ciśnienia krwi (skurczowe ≥20 mmHg i rozkurczowe ≥10 mmHg)

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób)

kołatanie serca

duszność, wysięk opłucnowy, włóknienie (w tym włóknienie płuc), krwawienie z nosa

reakcje nadwrażliwości

przemijające niedowidzenie połowicze, omdlenie, parestezja

zwiększone libido

skurcz naczyń palców

obrzęk, obrzęk obwodowy

wysypka, łysienie

kurcze mięśni kończyn dolnych

u kobiet niemiesiączkujących zaobserwowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny w trakcie

pierwszych kilku miesięcy po wznowieniu miesiączkowania

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

ból nadbrzusza

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

zwłóknienie opłucnej

Nieznana: częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych

dusznica bolesna

zaburzenia oddechu, niewydolność oddechowa, zapalenie opłucnej, ból w klatce piersiowej

napady nagłego zasypiania, drżenie

zaburzenia widzenia

zaburzenia czynności wątroby

zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej we krwi, nieprawidłowe wyniki testów czynności

wątroby

*Bardzo częste u pacjentów leczonych z powodu hiperprolaktynemii; Częste u pacjentek leczonych w

celu zahamowania i (lub) tłumienia laktacji

**Częste u pacjentów leczonych z powodu hiperprolaktynemii; Niezbyt częste u pacjentek leczonych

z powodu zahamowania i (lub) tłumienia laktacji

*** Bardzo częste u pacjentów leczonych z powodu hiperprolaktynemii; Bardzo częste u pacjentek

leczonych w celu zahamowania i (lub) tłumienia laktacji

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek DOSTINEX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: (EXP).

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DOSTINEX

Substancją czynną leku jest kabergolina. Jedna tabletka zawiera 0,5 mg kabergoliny.

Pozostałe składniki to: leucyna, laktoza bezwodna.

Jak wygląda lek DOSTINEX i co zawiera opakowanie

Lek DOSTINEX to białe, płaskie, podłużne tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „PU”,

podzielonym przez nacięcie, po jednej stronie tabletki oraz oznakowaniem „700”, z delikatnym

nacięciem nad i pod środkowym „0”, po drugiej stronie tabletki.

Tabletki umieszczone są w butelce ze szkła oranżowego z aluminiową zakrętką lub butelce z HDPE

zamkniętej zakrętką z PP, z integralnym pojemnikiem z LDPE zawierającym środek pochłaniający

wilgoć. Butelka znajduje się w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 2, 4 lub 8 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgia

Wytwórca:

Pfizer Italia S.r.l., 63100 Marino Del Tronto, Ascoli Piceno, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 B

02-676 Warszawa

tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2018