Dormicum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dormicum 7,5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 7,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dormicum 7,5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990094219, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00942
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołąc

zona do opakowania: informacja dla użytkownika

Dormicum, 7,5 mg, tabletki powlekane

Dormicum, 15 mg, tabletki powlekane

Midazolamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie działania

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Dormicum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dormicum

Jak stosować lek Dormicum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dormicum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Dormicum i w jakim celu się go stosuje

Dormicum jest krótko działającym lekiem nasennym. Lek wykazuje również działanie uspokajające,

przeciwdrgawkowe oraz zwiotczające mięśnie. Substancją czynną leku jest midazolam, należący do grupy

benzodiazepin.

Wskazania do stosowania:

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Stosowanie benzodiazepin jest wskazane jedynie, gdy dolegliwości są ciężkie, uniemożliwiają normalne

funkcjonowanie lub powodują znaczne wyczerpanie u pacjenta.

Midazolam stosowany jest również w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dormicum

Kiedy nie stosować leku Dormicum:

jeśli pacjent ma uczulenie na midazolam, inne benzodiazepiny lub na którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u p

acjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby;

jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu sennego;

jeśli u pacjenta występuje nużliwość mięśni (

Myasthenia gravis

u dzieci;

jeśli pacjent stosuje jednocześnie ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, inhibitory proteazy HIV,

włącznie z inhibitorami proteazy HIV wzmocnionymi rytonawirem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Dormicum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

jeśli pacjent zażywa lek wielokrotnie przez kilka tygodni, gdyż działanie leku może się osłabić;

jeśli pacjent zażywa lek wielokrotnie przez kilka tygodni, gdyż lek może powodować uzależnienie;

jeśli pacjent nadużywał alkoholu lub leków;

jeśli pacjent jest w wieku powyżej 60 lat;

jeśli u pacjenta występuje przewlekła niewydolność oddechowa;

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

lub ciężkie zaburzenia czynności nerek

lek może wywołać niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej w ciągu pierwszych kilku

godzin od zażycia leku, dlatego też pacjenci powinni upewnić się, że po zażyciu leku mogą sobie

pozwolić na 7-8 godzin nieprzerwanego snu.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli występują u niego zaburzenia psychotyczne, depresja i

stany lękowe związane z depresją.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Lek Dormicum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną

ostrożność, stosując jednocześnie z lekiem Dormicum:

flukonazol,

klarytromycynę,

telitromycynę,

erytromycynę,

diltiazem,

werapamil,

nefazodon,

aprepitant,

tebimorelinę.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie wymienione wyżej leki, dawka leku Dormicum powinna zostać

ustalona indywidualnie przez lekarza.

W wypadku jednoczesnego stosowania karbamazepiny, fenytoiny i ryfampicyny, efawirenzu i ziela

dziurawca pacjent powinien otrzymywać większe dawki leku Dormicum, w celu wywołania

odpowiedniego działania uspokajającego.

Jednoczesne stosowanie midazolamu z lekami uspokajającymi i (lub) nasennymi z dużym

prawdopodobieństwem prowadzi do zwiększenia efektu uspokajającego i nasennego Dormicum, jak również

zwiększa ryzyko spowolnienia lub spłycenia oddechu i (lub) spowolnienia rytmu serca. Do takich substancji

zaliczamy: alkohol, opiaty/opioidy (stosowane jako leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe lub w leczeniu

substytucyjnym), leki przeciwpsychotyczne, inne benzodiazepiny (stosowane jako leki uspakajające lub

nasenne), barbiturany, propofol, ketaminę, etomidat, uspokajające leki przeciwdepresyjne, leki

przeciwhistaminowe i działające ośrodkowo leki hipertensyjne.

Podanie 250 mg kofeiny częściowo odwraca efekt uspokajający midazolamu.

D

ormicum z jedzeniem i piciem

Należy unikać spożywania alkoholu w czasie leczenia lekiem Dormicum, gdyż jednoczesne stosowanie

midazolamu i alkoholu może nasilać efekt uspokajający i nasenny.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje

ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ma wystarczających danych, aby ocenić bezpieczeństwo stosowania midazolamu w trakcie ciąży. Nie

należy stosować benzodiazepin u kobiet w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, lekarz rozważa podawanie leku w czasie ostatniego trymestru ciąży lub

w czasie połogu, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia u noworodka hipotermii (obniżenia

temperatury ciała), hipotonii (osłabienia napięcia mięśni), zaburzeń ssania lub umiarkowanego hamowania

czynności układu odd

echowego, związanych z działaniem midazolamu. U dzieci matek, które długotrwale

przyjmowały benzodiazepiny w ostatnim okresie ciąży, może rozwinąć się uzależnienie fizyczne od leku i

ryzyko wystąpienia objawów odstawienia w okresie pourodzeniowym.

Leku Dormicum nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią, ponieważ midazolam przenika do

mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

Lek Dormicum zawiera laktozę

Dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją

galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

3.

Jak stosować lek Dormicum

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farm

aceuty.

Leczenie powinno trwać jak najkrócej, zazwyczaj od kilku dni do maksymalnie dwóch tygodni. Sposób

zmniejszania dawki w czasie odstawiania leku u poszczególnych pacjentów lekarz ustali indywidualnie.

Leczenia nie należy przerywać nagle. Niekiedy konieczne bywa przedłużenie leczenia poza zalecany

maksymalny okres leczenia. Decyzję taką lekarz podejmuje po powtórnej ocenie stanu pacjenta.

Ze względu na szybkie działanie leku tabletki Dormicum należy zażyć przed spoczynkiem. Tabletki leku

Dormicum można przyjmować o dowolnej porze dnia, pod warunkiem, że po zażyciu leku pacjent udaje

się na spoczynek i ma zapewnione przynajmniej 7-8 godzin niezakłóconego snu. Tabletki należy

przyjmować w całości, bez rozgryzania, popijając je płynem.

Zwykle stosowane dawkowanie

Dorośli: od 7,5 mg do 15 mg.

Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej

ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego,

włącznie z istotną klinicznie depresją układu oddechowego (spowolnienie lub spłycenie oddechu) i

depresją układu krążenia (spowolnienie rytmu serca).

Nie należy przyjmować leku dłużej niż zalecił lekarz.

Wskazówki dotycząc

e dawkowania w szczególnych grupach pacjentów

Osoby w podeszłym wieku i (lub) wyniszczone:

U osób w podeszłym wieku i (lub) wyniszczonych lek Dormicum działa silniej. Z tego powodu ryzyko

znaczącej depresji układu oddechowego i (lub) krążenia jest w tej grupie chorych wyższe. U osób w

podeszłym wieku i (lub) wyniszczonych zalecana dawka wynosi 7,5 mg.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby:

Dawka zalecana u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wynosi 7,5 mg. Lekarz będzie monitorował

objawy życiowe pacjenta, a w razie potrzeby zmniejszy dawkę leku.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów z ciężkim uszkodzeniem czynności nerek może dojść do bardziej nasilonej i przedłużonej

sedacji oraz zaburzeń układu oddechowego i (lub) krążenia. Zalecana dawka wynosi 7,5 mg lub mniej.

Premedykacja

W premedykacji (farmakologicznym przygotowaniu do zabiegu) lek Dormicum należy podać 30 do 60

minut przed zabiegiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Dormicum jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dormicum

Objawy

Midazolam, tak jak inne leki z grupy benzodiazepin, często powodują senność, bezład, zaburzenia mowy,

oczopląs. Przedawkowanie leku Dormicum rzadko zagraża życiu, jeśli nie zażyto go łącznie z innymi

lekami, ale może prowadzić do zniesienia odruchów (czyli zniesienia automatycznych reakcji organizmu na

bodźce), bezdechu, zmniejszenia napięcia mięśni, niedociśnienia, zaburzeń układu oddechowego i (lub)

układu krążenia i w rzadkich przypadkach do śpiączki. Śpiącz

ka, jeśli się pojawi, zwykle trwa kilka godzin,

ale może być nasilona i nawracająca, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Zaburzenia układu

oddechowego są silniejsze po zastosowaniu benzodiazepin przez osoby z chorobami układu oddechowego.

Benzodiazepiny nasilają efekt innych substancji oddziaływujących na układ nerwowy, łącznie z alkoholem.

Leczenie

Lekarz będzie monitorować objawy życiowe pacjenta i wdroży odpowiednie do jego stanu klinicznego

dodatkowe procedury monitorujące, diagnostyczne i lecznicze. Może być konieczne objawowe leczenie

zaburzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego i (lub) układu nerwowego.

W wypadku przedawkowania w ciągu 1-2 godzin po podaniu doustnym leku należy zastosować węgiel

aktywny w celu zmniejszenia wchłaniania leku. Jeśli pacjent jest senny i zdecydowano się podać węgiel

aktywny, należy zapewnić ochronę dróg oddechowych. W razie zatruć mieszanych można rozważyć

płukanie żołądka, nie jest to jedn

ak postępowanie rutynowe.

W razie zaburzeń układu nerwowego lekarz rozważy podanie leków działających przeciwnie do

benzodiazepin, takich jak flumazenil. Należy jednak pamiętać, że pacjent bezwzględnie wymaga

monitorowania stanu klinicznego. Flumazenil powinien być używany ze szczególną ostrożnością, gdy

doszło do jednoczesnego zatrucia lekami obniżającymi próg drgawkowy (np. trójpierścieniowe leki

przeciwdepresyjne).

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Dormicum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dormicum

Leczenia nie należy przerywać nagle.

Po przerwaniu leczenia lekiem Dormicum może wystąpić:

bezsenność z odbicia. Jest to przemijający zespół polegający na nawrocie objawów, które

doprowadziły do podawania leku Dormicum. Po przerwaniu leczenia lekiem Dormicum, może

nawrócić bezsenność, nawet bardziej nasilona niż przed włączeniem leczenia. Dodatkowo mogą

występować zmiany nastroju, lęk, niepokój zwłaszcza ruchowy;

objawy odstawienia. W przypadku rozwoju fizycznego i psychicznego uzależnienia po nagłym

przerwaniu leczenia wystąpią objawy odstawienia. Mogą być to: bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk,

napięcie, niepokój zwłaszcza ruchowy, splatanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach może

wystąpić: derealizacja (odczuwanie obcości świata), depersonalizacja (poczucie utraty własnej

tożsamości), nadwrażliwość na dźwięki, d

rętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło,

hałas i dotyk, halucynacje i drgawki.

Ze względu na to, że ryzyko objawów odstawienia lub bezsenności z odbicia jest większe w razie nagłego

przerwania leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często: występujące częściej niż

u 1 na 10 osób.

Często: występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób.

Niezbyt często: występujące częściej niż u 1 na 1 000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób.

Rzadko: występujące częściej u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1 000 osób.

Bardzo rzadko: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób.

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

W czasie stosowania leku Dormicum w tabletkach wystąpić mogą następujące działania niepożądane:

Wszystkie poniżej wymienione działania niepożądane wystąpiły z nieznaną częstością po doustnym podaniu

midazolamu.

Zaburzenia układu immunologicznego

: u osób podatnych mogą wy

stąpić reakcje nadwrażliwości i obrzęk

naczynioruchowy (obrzęk warg, języka, ust, utrudnione przełykanie).

Zaburzenia psychiczne

: stan splątania, zaburzenia emocjonalne (głównie na początku leczenia i są

przejściowe). Sporadycznie zgłaszano zaburzenia popędu płciowego. W trakcie stosowania leku Dormicum

może ujawnić się istniejąca przed leczeniem depresja. Inne objawy: niepokój zwłaszcza ruchowy,

pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, złość, koszmary nocne, omamy, psychozy, nieodpowiednie

zachowanie i inne niepożądane zaburzenia zachowania, częściej występują u osób w podeszłym wieku. W

razie wystąpienia takich objawów, należy przerwać stosowanie leku.

Uzależnienie: stosowanie Dormicum (nawet w dawkach leczniczych) może prowadzić do rozwoju

uzależnienia fizycznego (obserwowano rozwój uzależnienia, gdy lek Dormicum stosowały osoby

uzależnione od leków). Przerwanie leczenia może wywołać objawy odstawienia lub objawy z odbicia (czyli

objawy odwrotne do działania leku),

włącznie z bezsennością z odbicia, zmianami nastroju, lękiem,

niepokojem. Może także rozwinąć się uzależnienie psychiczne.

Zaburzenia układu nerwowego

: senność w ciągu dnia, ból głowy, zawroty głowy, zmniejszona czujność,

niezborność ruchów (głównie na początku leczenia, przemijające). Lek zastosowany w premedykacji

(farmakologiczne przygotowanie do zabiegu), może powodować pooperacyjne uspokojenie. Po dawkach

leczniczych leku mogą pojawić się zaniki pamięci pod postacią niepamięci następczej, częściej po przyjęciu

większych dawek leku. Z niepamięcią może być związane nieadekwatne zachowanie.

Zaburzenia oka

: podwójne widzenie, głównie na początku leczenia i zwykle ustępuje po kolejnych

podaniach leku.

Zaburzenia serca

: zgłaszano niewydolność serca, włącznie z zatrzymaniem czynności serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

: zgłaszano depresję oddechową

(stłumienie oddychania).

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenia przewodu pokarmowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

: reakcje skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

: osłabienie mięśni, głównie na początku leczenia i

zwykle ustępują po kolejnych podaniach leku.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

: znużenie, głównie na początku leczenia i zwykle ustępuje po

kolejnych podaniach leku.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

: zgłaszano przypadki upadków i złamań kości u osób

przyjmujących lek Dormicum. Ryzyko wystąpienia tych działań jest większe u osób w podeszłym wieku i

przyjmujących jednocześnie środki uspokajające i alkohol.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie działania niepożądane niewymienione

w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłas

zać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Dormicum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dormicum 7,5 mg tabletki powlekane: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Dormicum 15 mg tabletki powlekane: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w

oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dormicum

Substancją czynną leku jest midazolam w postaci maleinianu. Każda tabletka powlekana zawiera

7,5 mg lub 15 mg midazolamu

Pozostałe składniki to:

Dormicum 7,5 mg tabletki powlekane:

rdzeń tabletki: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana, magnezu

stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E171).

Dormicum 15 mg tabletki powlekane:

rdzeń tabletki: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, Eudragit E 30 D, polietylenoglikol 6000, polietylenoglikol 400,

talk, tytanu dwutlenek (E 171), karboksymetyloceluloza sodowa, indygokarmina.

Jak wygląda lek Dormicum i co zawiera opakowanie

Lek Dormicum pakowany jest w blistry umieszczane w tekturowym pudełku.

Lek Dormicum 7,5 mg dostępny jest w opakowaniu zawierającym 10 tabletek powlekanych.

Lek Dormicum 15 mg dostępny jest w opakowaniu zawierającym 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa

tel. 022 345 1888

fax. 022 345 1874

Data ostatniej aktualizacji ulotki: