Divascan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Divascan 2,5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 2,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Divascan 2,5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 tabl., 5909990333110, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03331
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Divascan,

2,5 mg, tabletki

Iprazochromum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Divascan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Divascan

Jak stosować lek Divascan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Divascan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Divascan i w jakim celu się go stosuje

Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym.

Stosowany jest u dorosłych w leczeniu zapobiegawczym migreny (z aurą bądź bez aury) oraz w leczeniu

zmian w tylnej części oka, które mogą wystąpić jako powikłanie cukrzycy (wczesne stadium retinopatii

cukrzycowej).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Divascan

Kiedy nie stosować leku Divascan:

jeśli pacjent ma uczulenie na iprazochrom lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjentka jest w ciąży;

jeśli pacjentka karmi piersią.

Leku Divascan nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Divascan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Divascan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jak dotąd, nie stwierdzono występowania interakcji leku Divascan z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Divascan w ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ nie ma wystarczającego

doświadczenia w stosowaniu leku Divascan u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku Divascan podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

Lek Divascan zawiera laktozę jednowodną

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem

przed zastosowaniem leku.

3.

Jak stosować lek Divascan

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Migrena:

U pacjentów dorosłych zazwyczaj stosowaną dawką jest 1 – 2 (maksymalnie 3) tabletki leku Divascan

3 razy na dobę.

Uwaga:

Ponieważ lek Divascan łagodzi objawy migreny, a nie likwiduje ich całkowicie, jednoczesne podawanie

innych leków przerywających napad jest w razie potrzeby zalecane.

Retinopatia cukrzycowa:

U pacjentów dorosłych zazwyczaj stosowaną dawką są 2 tabletki 3 razy na dobę. Jeśli po upływie kilku

miesięcy leczenia lekiem Divascan pacjent odpowiada na leczenie, dawkę można zmniejszyć do 1

tabletki, którą należy przyjmować 3 razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością płynu (np. szklanką wody).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Divascan

Jak dotąd nie stwierdzono objawów przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Divascan

W razie pominięcia zastosowania jednej lub więcej tabletek, należy zastosować kolejną tabletkę w

wyznaczonym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Divascan

W takiej sytuacji może nastąpić nawrót objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie leczenia może pojawić się czerwonawo-brązowe zabarwienie moczu. Oznacza to, że substancja

czynna leku jest wydalana z moczem. Jest to objaw całkowicie niegroźny.

Działania niepożądane:

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do

1

na 1000 osób)

Skórne reakcje alergiczne (wysypka alergiczna polekowa) ustępujące po kilku dniach od odstawienia

leczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10000 osób)

Na początku leczenia lekiem Divascan może wystąpić utrata apetytu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Divascan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Divascan

Substancją czynną leku jest iprazochrom.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Divascan i co zawiera opakowanie

Pomarańczowe, dwupłaszczyznowe tabletki nakrapiane na czerwono o skośnie ściętych brzegach.

Opakowanie zawiera 60 tabletek w butelce z przezroczystego szkła zamkniętej zatyczką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: (22) 566 21 00

Fax: (22) 566 21 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: