DISTREPTAZA

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • DISTREPTAZA 1250 j.m. + 15000 j.m. czopki doodbytnicze
 • Dawkowanie:
 • 1250 j.m. + 15000 j.m.
 • Forma farmaceutyczna:
 • czopki doodbytnicze
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • DISTREPTAZA 1250 j.m. + 15000 j.m. czopki doodbytnicze
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 szt., 5909990021116, Rp; 10 szt., 5909990695249, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00211
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DISTREPTAZA

Streptokinaza + Streptodornaza

15 000 j.m. + 1250 j.m.

Czopki doodbytnicze

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Distreptaza i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Distreptaza

Jak stosować lek Distreptaza

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Distreptaza

Zawartość opakowania

i inne informacje

Co to jest lek Distreptaza i w jakim celu się go stosuje

Distreptaza jest lekiem w postaci czopków doodbytniczych, zawiera substancje czynne streptokinazę

i streptodornazę.

Distreptaza powoduje upłynnienie skrzepów krwi oraz składników morfotycznych ropy, dzięki czemu

antybiotyki, chemioterapeutyki i przeciwciała łatwo docierają do źródeł zakażenia.

Stosowana jest z bardzo dobrym skutkiem w następujących stanach chorobowych:

przewlekłe zapalenie przydatków,

zmiany naciekowe, pooperacyjne,

zapalenie błony śluzowej macicy,

żylaki odbytu (hemoroidy) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym,

ropnie okołoodbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym,

ropiejące torbiele okolicy kości guzicznej (kość guziczna inaczej ogonowa znajduje się w dolnej

części kręgosłupa, poniżej kości krzyżowej).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Distreptaza

Kiedy nie stosować leku Distreptaza:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6), skazy krwotoczne, rany pokryte świeżym strupem lub szwy

chirurgiczne w okolicy podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek nie powinien stykać się z raną świeżo pokrytą strupem albo ze świeżo założonym szwem,

ponieważ może to doprowadzić do rozluźnienia szwów i do wtórnego krwawienia z rany.

Inne leki i Distreptaza

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także

o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą powstać

miejscowe krwawienia.

Ciąża i karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.

Jak stosować lek Distreptaza

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Czopek po wyjęciu z foremki blistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia nasilenia stanu zapalnego.

W stanach ciężkich stosuje się:

3 x po 1 czopku przez pierwsze 3 dni

2 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni

1 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni

lżejszych:

2 x po 1 czopku przez 3 dni

1 x po 1 czopku przez kolejne 4 dni

2 x po 1 czopku przez 2 dni

Przeciętna ilość czopków stosowanych w kuracji wynosi 8 - 18.

Przeciętne leczenie trwa 7 - 10 dni.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół jest dobrze tolerowany.

Niekiedy mogą wystąpić odczyny alergiczne, podwyższenie ciepłoty ciała oraz skłonność do

krwawień.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Distreptaza

Przechowywać w lodówce (2ºC - 8ºC). Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Distreptaza

Substancjami czynnymi leku są: streptokinaza i streptodornaza.

Substancje pomocnicze to: parafina ciekła, witepsol H15

Jak wygląda lek Distreptaza i co zawiera opakowanie

Jak wygląda lek Distreptaza

Lek ma postać czopka barwy biało-kremowej w kształcie stożka lub walca o zaostrzonym końcu.

Opakowanie

1 blister po 6 sztuk czopków

2 blistry po 5 sztuk czopków

Blister z PVC/PE w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

tel 81 533 82 21

faks 81 533 80 60

e-mail

biomed@biomed.lublin.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: