Diprobase

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Diprobase maść
 • INN (International Nazwa):
 • -
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Diprobase maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 50 g, 5909990786817, OTC; 1 dyspenser 500 g, 5909990786824, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07868
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Diprobase, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Diprobase i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprobase

Jak stosować lek Diprobase

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Diprobase

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Diprobase i w jakim celu się go stosuje

Lek Diprobase to maść o właściwościach łagodzących dolegliwości w chorobach skóry poddających

się kortykoterapii.

Lek Diprobase w postaci maści może być stosowany wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami

alergicznych i zapalnych chorób skóry.

Lek Diprobase w postaci maści może być stosowany wspomagająco w kortykoterapii w następujących

przypadkach:

w okresach remisji przewlekłych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna,

w codziennej terapii jednocześnie ze stosowaniem kortykosteroidów,

w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym również skóry głowy, kiedy terapia

kortykosteroidami nie jest już konieczna.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprobase

Kiedy nie stosować leku Diprobase:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania Diprobase należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Diprobase a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Diprobase

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się cienką warstwą na skórę i delikatnie wmasowuje

w skórę.

Częstość stosowania leku powinna być ustalana przez lekarza, w zależności od wybranego schematu

leczenia. Lek Diprobase maść może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Diprobase

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 tygodni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin

ważnosci.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diprobase: parafinę ciekłą, wazelinę białą.

Jak wygląda lek Dirpobase i co zawiera opakowanie:

Tuba aluminiowa z zakrętką z HDPE, zawierająca 50 g maści, w tekturowym pudełku.

Pojemnik z PP z zakrętką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g maści,

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Tel.: +48 22 572 35 00

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Famar A.V.E Avlon Plant (49th km)

49th km National Road Athens - Lamia

Avlona Attiki 19011

Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.2016