Diprivan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Diprivan 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • emulsja do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Diprivan 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. 50 ml, 5909990170029, Lz; 1 amp.-strzyk. 50 ml, 5909990170036, Lz; 5 amp. 20 ml, 5909990170012, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01700
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Diprivan, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań

Propofolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Diprivan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprivan

Jak stosować lek Diprivan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Diprivan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Diprivan i w jakim celu się go stosuje

Lek Diprivan należy do grupy leków zwanych środkami znieczulenia ogólnego. Środki znieczulenia

ogólnego służą uśpieniu pacjenta do operacji chirurgicznych lub innych zabiegów. Stosowane są

również aby wywołać efekt uspokojenia.

Propofol - substancja czynna leku Diprivan - jest krótko działającym środkiem stosowanym do

znieczulenia ogólnego. Po zastosowaniu propofolu wprowadzenie do znieczulenia i wybudzenie po

znieczuleniu, jest zwykle szybkie.

Lek Diprivan jest stosowany w celu:

wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych pacjentów i dzieci w wieku

powyżej 1. miesiąca życia;

uspokojenia sztucznie wentylowanych pacjentów w wieku powyżej 16 lat leczonych w oddziale

intensywnej terapii;

uspokojenia z zachowaniem świadomości pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej

1. miesiąca poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym, stosując sam propofol lub

w połączeniu z innymi środkami znieczulającymi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprivan

Kiedy nie stosować leku Diprivan:

jeśli pacjent ma uczulenie na propofol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma uczulenie na soję lub orzeszki ziemne,

w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat

i młodszych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o wszystkich niepokojących objawach, które występowały wcześniej po

zastosowaniu leku zawierającego propofol lub któregokolwiek ze składników leku Diprivan

wymienionych w punkcie 6.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu

innych leków.

Nie zaleca się stosowania leku Diprivan u noworodków.

Przed zastosowaniem leku Diprivan należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

padaczka lub napad drgawek kiedykolwiek w życiu,

duże stężenie substancji tłuszczowych (lipidów) lub choroby związane z metabolizmem

tłuszczów w organizmie,

odwodnienie, choroby serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby, złe samopoczucie od

dłuższego czasu,

choroba mitochondrialna.

Dzieci i młodzież

Patrz powyżej „Kiedy nie stosować leku Diprivan”.

Stosowanie leku Diprivan u noworodków nie jest zalecane.

Badania na zwierzętach wskazują, że leki do znieczulenia ogólnego mogą wpływać niekorzystnie na

rozwój mózgu dziecka.

Lekarz oceni korzyść i ryzyko zastosowania tego leku.

Lek Diprivan a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez

recepty. Obejmuje to:

leki uspokajające (takie jak pochodne benzodiazepiny), leki przeciwbólowe (takie jak fentanyl

oraz opioidy) lub spożywanie alkoholu, ponieważ mogą one nasilić działanie leku Diprivan.

ryfampicynę (antybiotyk), ponieważ może to prowadzić do zmniejszenia ciśnienia tętniczego

krwi w związku ze znieczuleniem.

walproinian (lek stosowany w leczeniu padaczki, choroby dwubiegunowej oraz w zapobieganiu

migrenowym bólom głowy), ponieważ może być konieczne zmniejszenia dawki leku Diprivan.

Lek Diprivan z alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu co najmniej 8 godzin przed podaniem leku Diprivan i 8 godzin po jego

podaniu.

Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Diprivan u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Wykazano, że niewielka ilość leku Diprivan przenika do mleka ludzkiego. Nie należy karmić piersią

przez 24 godziny od zastosowania leku Diprivan, a mleko zebrane w tym czasie należy wyrzucić.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak prowadzenie samochodu czy obsługa

urządzeń mechanicznych, może być upośledzona co najmniej przez 24 godziny po znieczuleniu.

Lek Diprivan zawiera sód, olej sojowy i disodu edetynian:

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo

soję.

Diprivan zawiera edetynian disodu. Podczas przedłużonego stosowania leku Diprivan może być

konieczne podawanie produktów cynku. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów ze zwiększonym ryzykiem

niedoboru cynku, np. pacjentów poparzonych, pacjentów z biegunką i (lub) uogólnionymi

zakażeniami.

3.

Jak stosować lek Diprivan

Lek Diprivan jest podawany dożylnie przez lekarza anestezjologa lub lekarza w oddziale intensywnej

terapii. Do podania może być użyta igła lub plastikowa kaniula. Dodatkowo, podczas dłuższych

zabiegów chirurgicznych lub na oddziale intensywnej terapii, może być zastosowana pompa

elektryczna w celu kontroli dawkowania propofolu.

Wielkość dawki leku Diprivan zależy od wieku, masy ciała, stanu ogólnego pacjenta. Lekarz poda

odpowiednią dawkę, aby wprowadzić pacjenta w stan znieczulenia, podtrzymać efekt znieczulenia lub

osiągnąć odpowiednio głębokie znieczulenie, na podstawie odpowiedzi pacjenta na lek i obserwacji

parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa, itp.).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diprivan

Lek Diprivan jest przygotowywany i podawany przez lekarza anestezjologa lub pielęgniarkę. Jest więc

mało prawdopodobne, aby doszło do przedawkowania propofolu. W razie przypadkowego podania

dawki leku większej niż zalecana przez lekarza stosuje się leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania zażycia leku Diprivan

Lek Diprivan jest przygotowywany i podawany przez lekarza anestezjologa lub pielęgniarkę.

Specyfika podawania środków stosowanych do znieczulenia ogólnego nie wymaga ich regularnego

dawkowania, np. 2 razy na dobę. Pominięcie dawki leku nie dotyczy więc leku Diprivan.

Przerwanie stosowania leku Diprivan

Nie dotyczy

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane u pacjentów, którym podawano propofol.

Wprowadzenie do znieczulenia i jego podtrzymanie lub uspokojenie przebiega zazwyczaj łagodnie z

niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej występujące działania niepożądane, np. niedociśnienie

tętnicze, są znanymi działaniami środków anestetycznych i uspokajających.

Rodzaj, nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów

otrzymujących lek Diprivan mogą być związane ze stanem pacjenta oraz procedurami zabiegowymi

i leczniczymi, którym pacjent był poddawany.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

ból w miejscu wstrzyknięcia

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

ból głowy podczas wybudzania

niskie ciśnienie tętnicze krwi

przemijający bezdech podczas wprowadzenia do znieczulenia

wolne bicie serca

nudności i wymioty podczas wybudzania

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły lub zakrzepica

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

drgawki i drżenia

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

ciężkie reakcje alergiczne takie jak: obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień

i niedociśnienie tętnicze

obrzęk płuc

wydłużony czas do wybudzenia

zapalenie trzustki

zmiana zabarwienia moczu

pobudzenie seksualne podczas wybudzania

gorączka pooperacyjna

martwica tkanek po przypadkowym podaniu pozanaczyniowym

Lekarz anestezjolog lub lekarz w oddziale intensywnej terapii nadzorują stosowanie leku Diprivan

u pacjenta. W razie wystąpienia działań niepożądanych zostanie wdrożone właściwe postępowanie.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych

zwiększenie kwasowości krwi (kwasica metaboliczna), co może powodować przyspieszenie

oddechu

podwyższone stężenie potasu we krwi

wysokie stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi

euforia

nadużywanie i uzależnienie od leku

mimowolne ruchy

arytmia serca

niewydolność serca

zatrzymanie pracy serca

powiększenie wątroby

niewydolność nerek

rozpad komórek mięśniowych (rabdomioliza)

zmiany w zapisie EKG

kłopoty z oddychaniem

miejscowa bolesność po przypadkowym podaniu pozanaczyniowym

obrzmienie w miejscu podania po przypadkowym podaniu pozanaczyniowym

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Diprivan

Lek Diprivan należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu roztwór jest trwały przez 6 godzin.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla

dzieci.

Nie stosować leku Diprivan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i

ampułce/fiolce/ampułko-strzykawce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diprivan

Substancją czynną leku jest propofol. 1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu.

Każda ampułka po 20 ml zawiera 200 mg propofololu

Każda fiolka po 50 ml zawiera 500 mg propofololu.

Każda ampułkostrzykawka po 50 ml zawiera 500 mg propofololu.

Pozostałe składniki to: olej sojowy oczyszczony, oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego,

glicerol, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Diprivan i co zawiera opakowanie

Lek Diprivan to biała, izotoniczna emulsja typu olej w wodzie.

Wielkości opakowań:

5 ampułek po 20 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku

1 fiolka 50 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku

1 ampułko-strzykawka 50 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irlandia

Tel: 0048 221253376

Wytwórca

AstraZeneca UK Ltd

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire SK10 2NA

Wielka Brytania

Corden Pharma S.P.A

Viale dell’ Industria 3

20867 Caponago

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku, w tym informacje przeznaczone

dla fachowego personelu

medycznego,

zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dostępnej na stronie internetowej

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

www.urpl.gov.pl.