Dip Rilif

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dip Rilif (50 mg + 30 mg)/g żel
 • Dawkowanie:
 • (50 mg + 30 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dip Rilif (50 mg + 30 mg)/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990432615, OTC; 1 tuba 30 g, 5909990432622, OTC; 1 tuba 50g, 5909990432639, OTC; 1 tuba 100 g, 5909990432646, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04326
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel

Ibuprofenum + Mentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 14 dni u dorosłego lub po 7 dniach u dziecka nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje

się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest DIP RILIF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIP RILIF

Jak stosować DIP RILIF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać DIP RILIF

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DIP RILIF i w jakim celu się go stosuje

DIP RILIF jest lekiem o skojarzonym działaniu dwóch substancji czynnych: ibuprofenu i mentolu.

DIP RILIF bardzo szybko po naniesieniu na skórę łagodzi ból.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Zmniejsza stan zapalny w miejscu zmienionym

chorobowo, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk.

Lek do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego w:

bólach reumatycznych (w tym bólach stawów spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi

i zapalnymi)

bólach pleców

bólach mięśniowych

bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł

(skręcenia stawów), kontuzjach sportowych

bólach w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach

lumbago (postrzale)

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIP RILIF

Kiedy nie stosować leku DIP RILIF:

Nie należy stosować leku:

- u osób, u których kiedykolwiek wystąpiły reakcje uczuleniowe na ibuprofen lub mentol, lub na

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), kwas

acetylosalicylowy, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

- u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony

śluzowej nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych

- na błony śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych

- do oczu i na skórę w okolicach oczu

- na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie

- u dzieci poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku DIP RILIF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występuje alergia na leki lub kosmetyki

- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek

- jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne leki

- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa

Przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpi pokrzywka lub podrażnienie skóry i poradzić się lekarza.

Lek DIP RILIF a inne leki

Stosowanie leku jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami

przeciwzapalnymi może nasilić częstość występowania działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować nawet o tych, które

wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dip Rilif

Dip Rilif zawiera 250 mg glikolu propylenowego w każdych 2,5 g żelu, co odpowiada 100 mg/g

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry

3. Jak stosować DIP RILIF

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DIP RILIF jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego, na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia

leku. Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę

w stosowaniu. W przypadku tubek zawierających 30 g, 50 g lub 100 g leku należy

jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu, a w przypadku tubek zawierających 15 g leku

4 – 10 cm żelu

Po użyciu żelu należy zawsze umyć ręce chyba, że są one miejscem zastosowania leku.

Miejsc nałożenia żelu nie należy przykrywać opatrunkami takimi, jak bandaże czy plastry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DIP RILIF

Przedawkowanie leku podczas miejscowego stosowania jest mało prawdopodobne.

Objawami przedawkowania ibuprofenu są bóle głowy, wymioty, senność, spadek ciśnienia krwi.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty. Może być konieczne wyrównanie zaburzeń elektrolitowych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych należą reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd,

pieczenie, wysypka, pokrzywka i oparzenia w miejscu stosowania.

Rzadziej występują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha i niestrawność.

U osób predysponowanych, u których występują lub występowały napady astmatyczne lub choroby

alergiczne, mogą wystąpić napady duszności.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy

poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DIP RILIF

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancjami czynnymi leku DIP RILIF są ibuprofen i mentol.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.

Pozostałe składniki to: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda

oczyszczona.

Opakowanie zawiera 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g żelu

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

The Mentholatum Company Limited

1 Redwood Avenue

Peel Park Campus

East Kilbride G74 5PE, Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45 D

02-146 Warszawa

tel. 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: