Diovan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Diovan 160 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 160 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Diovan 160 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 14 tabl., 5909990929238, Rp; 28 tabl., 5909990929214, Rp; 56 tabl., 5909990929221, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09292
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Diovan 80 mg tabletki powlekane

Diovan 160 mg tabletki powlekane

Valsartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Diovan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diovan

Jak stosować lek Diovan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Diovan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Diovan i w jakim celu się go stosuje

Lek Diovan zawiera substancję czynną: walsatran i należy do grupy leków zwanych antagonistami

receptorów angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Angiotensyna II

jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym

samym podwyższając ciśnienie tętnicze. Lek Diovan działa poprzez blokowanie aktywności

angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się a ciśnienie tętnicze zostaje obniżone.

Lek Diovan 80 mg tabletki powlekane

można stosować w leczeniu trzech różnych chorób:

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży w

wieku od 6 do 18 lat.

Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone

może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może

skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze

powoduje zwiększenie ryzyka zawału serca. Obniżenie ciśnienia tętniczego do prawidłowego

poziomu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

w leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym ataku serca

(zawale mięśnia

sercowego).

„Niedawny” oznacza okres od 12 godzin do 10 dni.

w leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów.

Diovan stosuje się,

jeśli nie można zastosować leków z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)

(leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) lub jako dodatkowe leczenie obok inhibitorów

ACE, jeśli nie można zastosować innego rodzaju leków stosowanych w leczeniu niewydolności

serca.

Do objawów niewydolności serca należą duszność oraz obrzęki stóp i nóg z powodu

nagromadzenia się płynów. Są one spowodowane tym, że mięsień sercowy nie jest w stanie

pompować krwi z dostateczną siłą, aby dostarczyć ilość krwi wymaganą w całym ciele.

Lek Diovan 160 mg tabletki powlekane

można stosować w leczeniu trzech różnych chorób:

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów

oraz dzieci i młodzieży w

wieku od 6 do 18 lat.

Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone

może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może

skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze

powoduje zwiększenie ryzyka zawału serca. Obniżenie ciśnienia tętniczego do prawidłowego

poziomu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

w leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym ataku serca

(zawale mięśnia

sercowego).

„Niedawny” oznacza okres od 12 godzin do 10 dni.

w leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów.

Diovan stosuje się,

jeśli nie można zastosować leków z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)

(leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) lub jako leczenie dodane do inhibitorów ACE,

jeśli nie można zastosować innego rodzaju leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.

Do objawów niewydolności serca należą duszność oraz obrzęki stóp i nóg z powodu

nagromadzenia się płynów. Są one spowodowane tym, że mięsień sercowy nie jest w stanie

pompować krwi z dostateczną siłą, aby dostarczyć ilość krwi wymaganą w całym ciele.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diovan

Kiedy nie stosować leku Diovan:

jeśli u pacjenta stwierdzono

uczulenie

(nadwrażliwość) na walsartan lub na którykolwiek z

pozostałych składników leku Diovan wymienionychw punkcie 6;

jeśli u pacjenta występuje

ciężka postać choroby wątroby

jeśli pacjentka jest

w ciąży

powyżej 3. miesiąca

(nie zaleca się również stosowania leku Diovan

we wczesnym okresie ciąży – zob. część dotyczącą ciąży).

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie tętnicze krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, nie należy stosować leku

Diovan.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza jeśli:

jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby;

jeśli stwierdzono ciężką postać choroby nerek lub jeśli pacjent jest dializowany;

w przypadku zwężenia tętnicy nerkowej;

jeśli pacjentowi przeszczepiono niedawno nerkę (pacjent otrzymał nową nerkę);

jeśli stwierdzono ciężką chorobę serca inną niż niewydolność serca lub atak serca;

jeśli u pacjenta kiedykolwiek wcześniej wystąpił obrzęk języka i twarzy spowodowany reakcją

alergiczną, nazywaną obrzękiem naczynioruchowym po przyjęciu innego leku (w tym

inhibitorów ACE), należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeśli takie objawy wystąpią podczas

stosowania leku Diovan, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Diovan i nigdy

więcej go nie stosować. Patrz także punkt 4, “Możliwe działania niepożądane”;

jeśli pacjent stosuje leki, które zwiększają ilość potasu we krwi. Obejmuje to suplementy potasu

lub substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparynę. Konieczna

może być regularna kontrola ilości potasu we krwi;

jeśli pacjent choruje na aldosteronizm (chorobę, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości

hormonu o nazwie aldosteron) nie należy stosować leku Diovan;

w przypadku znacznej utraty płynów (odwodnienie) w wyniku biegunki, wymiotów lub

stosowania dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków);

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia tętniczego:

inhibitor ACE, (na przykład taki jak enalapryl, lizynopryl, ramipryl) zwłaszcza jeśli

pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

aliskiren.

jeśli

pacjent

jest

leczony

inhibitorem

połączeniu

innymi

lekami

stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów

mineralokortykoidowych (ang. Mineralocorticoid Receptor Antagonist, MRA) (na

przykład spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolityki (na przykład metoprolol).

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Diovan”.Należy powiedzieć

lekarzowi, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży (lub planuje ciążę). Nie zaleca się stosowania

leku Diovan we wczesnym okresie ciąży i nie należy go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ

może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany na tym etapie (patrz część „Ciąża”).

Lek Diovan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Diovan z pewnymi innymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może

być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub w pewnych przypadkach

odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty, w

szczególności:

innych leków obniżających ciśnienie tętnicze

, szczególnie

leków moczopędnych

(diuretyków), inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) taki jak enalapryl, lizynopryl, itd.

lub aliskirenu (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Diovan” oraz

„Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diovan”);

leków, które zwiększają ilość potasu

we krwi; w tym suplementów potasu lub substytutów

soli kuchennej zawierających potas, leków oszczędzających potas i heparyny;

pewnych typów leków przeciwbólowych

tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych

(NLPZ)

niektóre antybiotyki (z grupy ryfampicyny), lek stosowany w zapobieganiu odrzucenia

przeszczepu (cyklosporyna) lub lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażeń

HIV/AIDS (rytonawir). Leki te mogą nasilać działanie leku Diovan;

litu

(lek stosowany w leczeniu niektórych typów chorób psychicznych).

Ponadto:

po ataku serca

nie zaleca się leczenia skojarzonego z

inhibitorami ACE

(leki stosowane w

leczeniu ataku serca);

w przypadku

leczenia niewydolności serca

nie zaleca się stosowania leku Diovan jednocześnie

inhibitorami ACE, innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi

jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA) (na przykład

spironolaktonem, eplerenonem) i beta-adrenolitykami

(na przykład metoprololem).

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży (lub planuje

ciążę).

Lekarz zwykle poradzi, aby przerwać stosowanie leku Diovan przed zajściem w ciążę

lub gdy tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży i doradzi stosowanie innego leku

zamiast leku Diovan. Nie zaleca się stosowania leku Diovan we wczesnym okresie ciąży i nie

wolno go stosować u pacjentek powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ może on poważnie

zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany powyżej trzeciego miesiąca ciąży.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub

zamierza karmić piersią.

Nie zaleca się stosowania leku Diovan u matek karmiących piersią; lekarz może w takim

przypadku wybrać inną metodę leczenia dla pacjentki, która planuje karmić piersią. Dotyczy to

szczególnie karmienia noworodków lub wcześniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi lub obsługi maszyn, bądź

wykonywania innych czynności wymagających koncentracji każdy pacjent powinien zorientować się,

jak lek Diovan na niego wpływa. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu

wysokiego ciśnienia tętniczego, lek Diovan może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy

i wpływać na zdolność koncentracji.

3.

Jak stosować lek Diovan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uzyskać najlepsze rezultaty i

ograniczyć ryzyko działań niepożądanych. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować

się z lekarzem lub farmaceutą. Osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym często nie dostrzegają żadnych

oznak tego problemu. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu szczególnie ważne jest

zgłaszanie się na wizyty u lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Wysokie ciśnienie tętnicze u dorosłych pacjentów:

zalecana dawka leku wynosi 80 mg na dobę. W

niektórych przypadkach lekarz może przepisać większe dawki (np. 160 mg lub 320 mg). Może

również zastosować lek Diovan razem z dodatkowym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem tętniczym

U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 35 kg zalecana dawka walsartanu wynosi 40 mg raz na dobę.

U pacjentów o masie ciała 35 kg lub więcej, zalecana dawka początkowa wynosi 80 mg walsartanu raz

na dobę.

W niektórych przypadkach lekarz może zalecić większe dawki (dawkę leku można zwiększyć do

160 mg, a maksymalnie do 320 mg).

Stan po świeżo przebytym ataku serca u dorosłych pacjentów:

Leczenie na ogół rozpoczyna się

już po 12 godzinach po ataku serca, zwykle w małej dawce 20 mg dwa razy na dobę. Pacjent

otrzymuje dawkę 20 mg, uzyskiwaną poprzez podzielenie tabletki 40 mg. Lekarz będzie stopniowo

zwiększał tę dawkę w okresie kilku tygodni do maksymalnej dawki 160 mg dwa razy na dobę.

Ostateczna dawka zależy od tolerancji leku przez danego pacjenta.

Lek Diovan można podawać razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu ataku serca, a lekarz

zadecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie w konkretnym przypadku.

Niewydolność serca u dorosłych pacjentów:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi

40 mg dwa razy na dobę. Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę w okresie kilku tygodni do

maksymalnej dawki 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka zależy od tolerancji leku przez

danego pacjenta.

Lek Diovan można podawać razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a

lekarz zadecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie w konkretnym przypadku.

Lek Diovan można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek Diovan należy połykać, popijając

szklanką wody.

Lek Diovan należy zażywać każdego dnia w przybliżeniu o tej samej porze.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Diovan

W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się bezzwłocznie

skontaktować z lekarzem i położyć się. W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek

należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Diovan

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli jednak

zbliża się pora kolejnej dawki, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Diovan

Zaprzestanie leczenia lekiem Diovan może spowodować pogorszenie się choroby. Nie należy

przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy

lekarskiej:

Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (specyficznej reakcji alergicznej), takie jak:

obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła,

trudności z oddychaniem lub przełykaniem,

pokrzywka, swędzenie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku

Diovan i skontaktować się z lekarzem (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób)

zawroty głowy,

niskie ciśnienie tętnicze z objawami, takimi jak zawroty głowy i omdlenie po wstaniu lub bez

tych objawów,

zaburzenia czynności nerek (objawy zaburzeń czynności nerek).

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób)

obrzęk naczynioruchowy (patrz „Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy

lekarskiej”),

nagła utrata przytomności (omdlenie),

uczucie wirowania (zawrót głowy),

ciężkie zaburzenia czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek),

skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii),

duszność, trudności z oddychaniem przy kładzeniu się, obrzęk stóp lub nóg (objawy

niewydolności serca),

ból głowy,

kaszel,

ból brzucha,

nudności,

biegunka,

uczucie zmęczenia,

osłabienie.

Nieznana

częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

pęcherze na skórze (objawy pęcherzowego zapalenia skóry),

reakcje alergiczne przebiegające z wysypką, świądem i pokrzywką; mogą wystąpić takie

objawy jak gorączka, obrzęk i bóle stawów, bóle mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub)

objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej),

fioletowo-czerwone plamki, gorączka, świąd (objawy stanu zapalnego naczyń krwionośnych,

znanego również jako zapalenie naczyń),

nietypowe krwawienie lub występowanie sińców (objawy małopłytkowości),

bóle mięśni (mialgia),

gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej wskutek infekcji (objawy małej liczby

krwinek białych, tzw. neutropenii),

zmniejszone stężenie hemoglobiny i zmniejszenie odsetka krwinek czerwonych we krwi (które

może prowadzić do niedokrwistości w ciężkich przypadkach),

zwiększone stężenie potasu we krwi (które może wywołać skurcze mięśni i zaburzenia rytmu

serca w ciężkich przypadkach),

zwiększenie wartości parametrów czynnościowych wątroby (które może wskazywać na

uszkodzenie wątroby), w tym zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (które może spowodować

żółty odcień skóry i oczu w ciężkich przypadkach),

zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi i zwiększone stężenie kreatyniny w

surowicy krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek),

małe stężenie sodu we krwi (które może wywołać uczucie zmęczenia, dezorientację, drżenie

mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może różnić się w zależności od choroby.

Na przykład takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia czynności nerek,

obserwowano rzadziej u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego niż

u dorosłych pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub po świeżo przebytym ataku

serca.

Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży są podobne do występujących u dorosłych

pacjentów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Aleje Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Diovan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30º C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w

celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Diovan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować leku Diovan w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub śladów

próby jego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie

pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diovan

Substancją czynną leku jest walsartan.

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg lub 160 mg walsartanu.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typu A, krzemionka

koloidalna, magnezu stearynian.

Skład otoczki tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 8000, tlenek żelaza

czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E172, tylko Diovan 160 mg)

Jak wygląda lek Diovan i co zawiera opakowanie

Diovan 80 mg to jasnoczerwone, okrągłe tabletki powlekane, z rowkiem z jednej strony, lekko

wypukłe, z wytłoczeniem „D” po jednej stronie rowka i „V” po drugiej stronie rowka oraz NVR po

drugiej stronie tabletki.

Linia podziału służy jedynie do dogodnego przełamania, aby ułatwić przełykanie, nie służy jednak do

podziału na równe dawki.

Dostępne opakowania: 28 lub 56 tabletek.

Diovan 160 mg to szaro-pomarańczowe, owalne tabletki powlekane, z rowkiem z jednej strony, z

wytłoczeniem „DX” po obu stronach rowka dzielącego oraz „NVR” po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału służy jedynie do dogodnego przełamania, aby ułatwić przełykanie, nie służy jednak do

podziału na równe dawki.

Dostępne opakowania: 14, 28 lub 56 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel. (22) 375 48 88

Wytwórca/ importer:

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Niemcy

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria , Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia,

Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,

Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska,

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,

Wielka Brytania

Diovan

Belgia, Luksemburg

Diovane

Francja, Włochy

Tareg

Hiszpania

Diovan Cardio

Data zatwierdzenia ulotki:

03/2018