Diflucan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Diflucan 150 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 150 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Diflucan 150 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 kaps., 5909990087310, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00873
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Diflucan, 50 mg, kapsułki, twarde

Diflucan, 150 mg, kapsułki, twarde

Fluconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Diflucan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diflucan

Jak stosować lek Diflucan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Diflucan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Diflucan i w jakim celu się go stosuje

Diflucan należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną jest flukonazol.

Lek Diflucan stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także

stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są

drożdżaki z rodzaju zwanego po łacinie Candida.

Dorośli

Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych:

kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu,

kokcydioidomikoza – choroba układu oddechowego,

zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np.

serce, płuca) lub drogach moczowych,

zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i

otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych,

zakażenia drożdżakowe narządów płciowych – zakażenia pochwy lub prącia,

grzybice skóry – np. grzybica stóp (tak zwana ‘stopa atlety’), grzybica tułowia, pachwin, paznokci.

Lek Diflucan można stosować również w celu:

zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych,

zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych,

zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy,

zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym i nieprawidłowo działającym

układem odpornościowym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 17 lat)

Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych:

zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub

gardła,

zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np.

serce, płuca) lub drogach moczowych,

kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu.

Lek Diflucan można stosować również w celu:

zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie

funkcjonuje prawidłowo),

zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diflucan

Kiedy nie stosować leku Diflucan

Jeśli pacjent ma uczulenie na flukonazol, na inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych

lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami

mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu.

Jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu

alergii).

Jeśli pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka).

Jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych).

Jeśli pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Diflucan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

jeśli u pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca,

jeśli u pacjenta we krwi wykryto zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu,

jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w

oddychaniu),

jeśli u pacjenta rozwiną się objawy „niewydolności kory nadnerczy”, kiedy nadnercza nie

wytwarzają odpowiedniej ilości pewnych hormonów steroidowych, takich jak kortyzol (przewlekłe

lub długo trwające zmęczenie, osłabienie mięśni, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, ból

brzucha).

Lek Diflucan a inne leki

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu astemizolu, terfenadyny (leki

przeciwhistaminowe stosowane w alergii) lub cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka), lub

pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych), lub chinidyny (stosowanej w zaburzeniach rytmu

serca), lub erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu infekcji), ponieważ nie należy ich

stosować razem z lekiem Diflucan (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Diflucan”).

Są również inne leki, które mogą oddziaływać z lekiem Diflucan.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym

poinformowany:

ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki w leczeniu zakażeń),

alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające),

amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne),

amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze),

leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna lub

podobne leki),

benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub

uspakajające,

karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki),

nifedypina, izradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia),

cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów),

cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w

leczeniu chorób nowotworowych,

halofantryna (stosowana w leczeniu malarii),

statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki) stosowane w celu

zmniejszenia stężenia cholesterolu,

metadon (lek przeciwbólowy),

celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak

(niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ),

doustne środki antykoncepcyjne,

prednizon (steroid),

zydowudyna, znana również jako AZT; sakwinawir (stosowane u pacjentów z HIV),

leki przeciwcukrzycowe, takie jak chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid,

teofilina (stosowana w astmie),

witamina A (uzupełnienie diety),

iwakaftor (stosowany w leczeniu mukowiscydozy),

amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca - „arytmii”),

hydrochlorotiazyd (lek moczopędny).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Diflucan z jedzeniem i piciem

Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia jak i niezależnie od jedzenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Diflucan, chyba że lekarz zaleci jego stosowanie.

Karmienie piersią można kontynuować po przyjęciu pojedynczej dawki leku Diflucan wynoszącej 200 mg

lub mniej. Nie należy karmić piersią w przypadku przyjmowania przez pacjentkę kilku dawek leku

Diflucan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą

wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

Lek Diflucan zawiera laktozę

Lek zawiera niewielkie ilości laktozy (cukier mlekowy). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Diflucan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułki najlepiej przyjmować codziennie

o tej samej porze.

Zalecane dawkowanie, zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej.

Dorośli

Wskazanie

Dawkowanie

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon

mózgowych

400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do

400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w

razie konieczności dłużej. Czasami dawka jest

zwiększona do 800 mg

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego

zapalenia opon mózgowych

200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci

zakończenie leczenia

Leczenie kokcydioidomikozy

200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy

do 24 miesięcy lub w razie konieczności dłużej.

Czasami dawka może zostać zwiększona do 800

Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych

wywołanego przez drożdżaki Candida

800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg raz

na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie

leczenia

Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej,

gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze

stosowaniem protez zębowych

200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie

100 mg do 200 mg do czasu, aż lekarz zaleci

zakończenie leczenia

Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony

śluzowej – dawka zależy od lokalizacji

50 mg do 400 mg raz na dobę przez 7 do 30 dni,

do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie

leczenia

Zapobieganie zakażeniom błony śluzowej jamy

ustnej i gardła

100 mg do 200 mg raz na dobę lub 200 mg

3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta jest

zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia

Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów

płciowych

Pojedyncza dawka 150 mg

Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy

150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba

1., 4. i 7.), a następnie raz na tydzień przez 6

miesięcy (jeśli u pacjentki jest zwiększone

ryzyko nawrotów zakażenia)

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci

W zależności od miejsca zakażenia 50 mg raz na

dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 do 400 mg

raz w tygodniu przez 1 do 4 tygodni (w grzybicy

stóp może być konieczne stosowanie do 6

tygodni, w zakażeniach paznokci leczenie

należy kontynuować do czasu zastąpienia

starego paznokcia przez nowy, niezakażony)

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli

układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie

funkcjonuje prawidłowo)

200 do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta jest

zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat

Należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci).

Dzieci w wieku do 11 lat

Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.

Dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

Dzieci w wieku od 0 do 4 tygodni życia

Dawkowanie u dzieci w wieku od 3 do 4 tygodni życia:

Taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc. co

48 godzin.

Dawkowanie u dzieci w wieku poniżej 2 tygodni życia:

Ta sama dawka co powyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc. co 72 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności

nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diflucan

Zastosowanie zbyt wielu kapsułek na raz może spowodować złe samopoczucie. Należy niezwłocznie

skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Objawy ewentualnego przedawkowania

mogą obejmować zaburzenia słuchu, widzenia i czucia, myślenie o rzeczach nieprawdziwych (omamy i

zachowania paranoidalne). Wskazane może być leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności

życiowe i płukanie żołądka, jeśli konieczne).

Pominięcie zastosowania leku Diflucan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia

przyjęcia dawki należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu o tym. Jeśli jest to prawie czas przyjęcia

kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

Wskazanie

Dawka dobowa

Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej

i gardła wywołane – dawka i długość leczenia

zależą od ciężkości i miejsca zakażenia

3 mg/kg mc. (w pierwszej dobie można podać

dawkę 6 mg/kg mc.)

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub

drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych

6 do 12 mg/kg mc.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci

(jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje

prawidłowo)

3 do 12 mg/kg mc.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotyczy

to również innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Jeżeli wystąpi którykolwiek z

poniższych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi,

opuchlizna powiek, twarzy lub ust,

swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone, swędzące krosty,

wysypka na skórze,

ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy

ustnej i języka).

Lek Diflucan może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

uczucie zmęczenia,

utratę apetytu,

wymioty,

zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Diflucan i

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

Ponadto jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

ból głowy,

ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty,

zwiększenie wartości testów czynności wątroby,

wysypka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące bladość, osłabienie i duszność,

zmniejszenie apetytu,

bezsenność, senność,

drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania), zaburzenia czucia, najczęściej

w postaci mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku,

zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej,

ból mięśni,

uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),

bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość,

uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczących w obronie organizmu przed zakażeniami

oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie,

czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem zmniejszenia się liczby płytek

krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi,

zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi),

zmniejszenie stężenia potasu we krwi,

drżenie,

zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca,

niewydolność wątroby,

reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry,

ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy,

wypadanie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Diflucan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diflucan

Substancją czynną leku jest flukonazol.

Każda twarda kapsułka zawiera 50 mg lub 150 mg flukonazolu.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan;

Skład kapsułki:

50 mg kapsułki, twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), błękit patentowy V (E131);

150 mg kapsułki, twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), błękit patentowy V (E131);

Tusz: szelak (szkliwo), żelaza tlenek czarny, alkohol n-butylowy, alkohol bezwodny, woda oczyszczona,

glikol propylenowy, spirytus metylowany przemysłowy, alkohol izopropylowy, wodorotlenek amonu

stężony, potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Diflucan i co zawiera opakowanie

Diflucan 50 mg twarda żelatynowa kapsułka z korpusem barwy białej i wieczkiem barwy turkusowej,

oznaczona logo „Pfizer” oraz kodem „FLU-50” barwy czarnej.

Diflucan 150 mg twarda żelatynowa kapsułka z korpusem barwy turkusowej i wieczkiem barwy

turkusowej oznaczona logo „Pfizer” oraz kodem „FLU-150” w kolorze czarnym.

Lek Diflucan 50 mg i 150 mg dostępny jest w opakowaniach zawierających 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20,

28, 30, 42, 50, 60, 100 lub 500 kapsułek twardych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować

się w obrocie.

Dostępne wielkości opakowań:

Diflucan, 50 mg – 7 kapsułek

Diflucan, 150 mg – 1 kapsułka

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Wielka Brytania

Wytwórca

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Francja

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

(Latina) Włochy

Famar Plant B

7, Anthoussa Ave.

153 44 Anthoussa

Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Diflucan 50 mg Kapseln

Diflucan 100 mg Kapseln

Diflucan 150 mg Kapseln

Diflucan 200 mg Kapseln

Belgia, Bułgaria, Dania, Finlandia,

Islandia, Irlandia, Włochy,

Luksemburg, Norwegia, Portugalia,

Szwecja, Wielka Brytania

Diflucan

Litwa

Diflucan 50 mg hard capsules

Diflucan 100 mg hard capsules

Diflucan 150 mg hard capsules

Cypr, Grecja

Fungustatin

Czechy

Diflucan 50mg, Diflucan 100mg, Diflucan 150mg

Estonia

Diflucan 150mg

Francja

Triflucan 50 mg gélule

Triflucan 100 mg, gélule

Triflucan 200 mg, gélule

Fluconazole Pfizer 150mg, gélule

Niemcy

Diflucan 50mg

Diflucan 100mg

Fungata

Diflucan 200mg

Węgry

Diflucan 50 mg hard capsules

Diflucan 100 mg hard capsules

Diflucan 150 mg hard capsules

Diflucan 200 mg hard capsules

Łotwa

Diflucan 50 mg hard capsules

Diflucan 150 mg hard capsules

Holandia

Diflucan 50 mg, hard capsules

Diflucan 100 mg, hard capsules

Diflucan 150 mg, hard capsules

Diflucan 200 mg, hard capsules

Rumunia

Diflucan 50 mg capsule

Diflucan 150 mg capsule

Słowacja

Diflucan 50mg

Diflucan 100mg

Diflucan 150mg

Słowenia

Diflucan 50 mg trde kapsule

Diflucan 100 mg trde kapsule

Diflucan 150 mg trde kapsule

Hiszpania

Diflucan 50 mg capsulas duras

Diflucan 100 mg capsulas duras

Diflucan 150 mg capsulas duras

Diflucan 200 mg capsulas duras

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2016

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej: http://www.urpl.gov.pl/