Differin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Differin 1 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Differin 1 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909990842414, Rp; 1 op. 15 g, 5909990679195, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08424
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Differin, 1 mg/g, żel

Adapalenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Differin żel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin żel

Jak stosować Differin żel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Differin żel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Differin żel i w jakim celu się go stosuje

Lek Differin żel zawiera substancję czynną adapalen, który działa podobnie do retynoidów (grupa

silnie działających leków stosowanych w chorobach skóry).

Adapalen stosowany na skórę wpływa na normalizację procesów rogowacenia i różnicowania

naskórka, zapobiega powstawaniu zaskórników oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty).

Adapalen działa silniej przeciwzapalnie niż retynoidy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin żel

Kiedy nie stosować leku Differin żel:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje ciężka postać trądziku pospolitego lub trądzik obejmujący dużą

powierzchnię skóry;

w przypadku uszkodzenia skóry, gdy jest ona opalona lub z wypryskiem innym niż trądzikowy;

u pacjentek, które są w ciąży;

u pacjentek planujących zajście w ciążę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania żelu Differin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Differin żel przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. W razie przypadkowego

kontaktu leku z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i

wysuszenie twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia

tych objawów.

Podczas stosowania leku, na skutek zmniejszenia grubości warstwy rogowej naskórka, dochodzi do

uwrażliwienia skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo leków

lub kosmetyków.

Z uwagi na to, podczas leczenia lekiem Differin żel należy unikać nadmiernej ekspozycji na

promieniowanie UV i światło słoneczne (stosując np. nakrycie głowy i filtry ochronne) i nie używać

kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Differin żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych lub stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować lub stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

NIE WOLNO stosować leku Differin w trakcie ciąży, lub gdy pacjentka planuje zajść w ciążę. Więcej

informacji można uzyskać od lekarza prowadzącego.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Differin, należy przerwać leczenie i jak

najszybciej poinformować o tym lekarza, w celu dalszej obserwacji.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w czasie karmienia piersią, w celu uniknięcia narażenia dziecka na

kontakt z lekiem nie należy nanosić żelu Differin na klatkę piersiową.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Differin żel na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,

obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną.

Żel Differin zawiera glikol propylenowy i parahydroksybenzoesan metylu. Lek może

powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować Differin żel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Differin żel należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem. Leczenie rozpoczyna się od nakładania

małych ilości leku na obszary skóry objęte trądzikiem, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów

nosowo-policzkowych, po10-15 minutach od umycia i osuszenia skóry ręcznikiem. Po nałożeniu żelu

należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz

zdecyduje o dalszym stosowaniu leku.

Stosowanie u dzieci

Żel Differin jest przeznaczony jedynie do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Differin żel

Stosowanie leku w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, a może być przyczyną

znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.

Po przypadkowym, omyłkowym połknięciu leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Differin żel

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki,

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Differin żel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 10 pacjentów)

- sucha skóra,

- podrażnienie skóry,

- uczucie pieczenia skóry,

- zaczerwienienie skóry (rumień).

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 100 pacjentów)

- kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia,

- uczucie dyskomfortu skóry,

- oparzenie słoneczne,

- swędzenie skóry (świąd),

- łuszczenie się skóry,

- trądzik (nasilenie trądziku).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,

- ból skóry,

- obrzęk skóry,

- swędzenie,

- podrażnienie,

- zaczerwienienie powiek,

- obrzęk powiek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Differin żel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu

leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera żel Differin

Substancją czynną leku jest adapalen

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, fenoksyetanol,

karbomer 940, disodu edetynian, poloksamer 182, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda żel Differin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żelu.

Opakowanie stanowią tuby LDPE zawierające 15 g lub 30 g żelu, umieszczone w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Galderma Polska Sp. z o.o.

ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 331 21 80

Wytwórca

Laboratoires Galderma

Z.I. Montdésir

74 540 Alby-sur-Chéran

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.2018