Dicloreum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dicloreum 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 25 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dicloreum 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 amp. 3 ml, 5909990169719, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01697
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja użytkownika

Dicloreum, 75 mg/3 ml, roztwór do wstrzykiwań

Diclofenacum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Dicloreum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dicloreum

Jak stosować lek Dicloreum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dicloreum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Dicloreum i w jakim celu się go stosuje

Dicloreum zawiera diklofenak sodowy, należący do grupy tzw. niesteroidowych leków

przeciwzapalnych (NLPZ), działający przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo

i przeciwgorączkowo. W mechanizmie działania leku Dicloreum istotne znaczenie ma hamowanie

biosyntezy prostaglandyn, które odgrywają zasadniczą rolę w patogenezie procesu zapalnego, bólu

i gorączki

Lek jest również dostępny w postaci tabletek dojelitowych powlekanych w dawce 50 mg oraz tabletek

o przedłużonym uwalnianiu w dawce 100 mg.

Dicloreum stosuje się w leczeniu objawowych epizodów ostrego bólu w przebiegu chorób zapalnych

układu mięśniowo-szkieletowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dicloreum

Kiedy nie stosować Dicloreum

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak, sodu pirosiarczyn lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie

lub perforacja lub takie zaburzenia wystąpiły w przeszłości po terapii lekami z grupy NLPZ lub

z innych przyczyn co najmniej dwukrotnie

Dicloreum jest przeciwwskazany do stosowania w ostatnim trymestrze ciąży

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, wątroby i (lub) serca

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu

zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń

krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych

naczyń

jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych)

jeśli u pacjenta wystąpiły ataki astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa po podaniu kwasu

acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych inhibitorów syntetazy prostaglandynowej

(ibuprofenu lub naproksenu)

Dicloreum jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

u pacjentów z astmą i osób mających predyspozycje do wystąpienia napadów astmy, gdyż

podanie Dicloreum może spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli lub ciężkich reakcji

uczuleniowych

gdy pacjenci przyjmują jednocześnie środki mogące zwiększać ryzyko owrzodzeń bądź krwawień

takie jak: doustne kortykosteroidy, leki zmniejszające krzepliwość krwi (warfaryna), inhibitory

zwrotnego wychwytu serotoniny (fluoksetyna, sertalina) lub leki hamujące działanie płytek krwi

takie jak aspiryna lub tyklopidyna

u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zwiększoną częstość występowania działań

niepożądanych po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),

w szczególności krwawień i perforacji (pęknięć ściany) przewodu pokarmowego

u pacjentów w podeszłym wieku lub chorych, u których występowało owrzodzenie przewodu

pokarmowego, zwłaszcza przebiegające z powikłaniami w postaci krwawień lub perforacji

przewodu pokarmowego

jeśli pacjent kiedykolwiek w przeszłości miał zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak

wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna (przewlekłe nieswoiste

zapalenie jelita)

u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniami czynności serca

w przypadku hypoperfuzji (zmniejszenia ukrwienia) lub niewydolności (zaburzeń pracy) nerek,

przebytego zakrzepu z zatorami oraz u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi i po dużych

zabiegach chirurgicznych

u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami pracy wątroby lub porfirią wątrobową

najmniejsza dawka terapeutyczna zalecana jest do leczenia pacjentów z niedoborem wagi

podczas intensywnego leczenia lekami moczopędnymi

u pacjentów ze skłonnościami do krwawień

w przypadku nieprawidłowej hematopoezy (powstawania i różnicowania się krwinek)

podczas leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (acenokumarol, warfaryna), ponieważ Dicloreum

może nasilać ich działanie

u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby diklofenak może powodować zaostrzenie

przebiegu choroby; należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących wykonywania

kontrolnych badań czynności wątroby.

Przyjmowanie takich leków, jak Dicloreum może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek

leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych

zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie

tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy

z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Nie należy jednocześnie stosować leku Dicloreum z innymi ogólnodziałającymi niesteroidowymi

lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (celekoksyb).

Stosowanie diklofenaku może spowodować krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub

perforację (z możliwym skutkiem śmiertelnym). Działanie takie może być szczególnie niebezpieczne

w przypadku stosowania dużych dawek diklofenaku, a także dla osób z przebytym owrzodzeniem

przewodu pokarmowego lub w podeszłym wieku.

Jeśli w trakcie stosowania leku Dicloreum wystąpią jakiekolwiek dolegliwości w obrębie jamy

brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), lek należy niezwłocznie odstawić i

skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie diklofenaku może w bardzo rzadkich przypadkach (zwłaszcza na początku leczenia)

wywołać niebezpieczne dla życia reakcje skórne jak np. złuszczające zapalenie skóry, zespół

Stevensa- Johnsona z rozległą wysypką, dużą gorączką i bólem stawów oraz toksyczne martwicze

oddzielanie się naskórka ze zmianami w obrębie skóry i błon śluzowych, z towarzyszącymi dużą

gorączką i ciężkim stanem ogólnym. Podczas wystąpienia pierwszych oznak wysypki, zmian na

błonach śluzowych lub innych objawach reakcji alergicznej lek należy odstawić i skontaktować się z

lekarzem.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji, należy poinformować

lekarza przed zastosowaniem leku Dicloreum.

Lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy prowadzić ścisły nadzór medyczny.

Dicloreum roztwór do wstrzykiwań nie jest doraźnym środkiem przeciwbólowym i musi być

stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza.

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza

jeśli pacjent pali tytoń

jeśli pacjent choruje na cukrzycę

jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone

stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej

dawce i nie dłużej niż to konieczne

Lek Dicloreum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować..

Należy poinformować lekarza szczególnie o przyjmowaniu następujących leków:

- Litu lub leków należących do grupy leków przeciwdepresyjnych (selektywne inhibitory wychwytu

zwrotnego serotoniny)

- Digoksyny- leku stosowanego w leczeniu chorób serca

- Inhibitorów konwertazy angiotensyny, leków beta-adrenolitycznych (grupa leków, stosowanych w

leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca)

- Leków moczopędnych- leki zwiększające ilość wydalanego moczu

- Niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen) oraz

kortykosteroidów (leki stosowane w łagodzeniu stanów zapalnych skóry na różnych powierzchniach

ciała)

- Leków przeciwzakrzepowych i leków hamujących działanie płytek

- Leków przeciwcukrzycowych z wyjątkiem insuliny

- Metotreksatu- leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów

- Cyklosporyny i takrolimusu- leków stosowanych u osób z przeszczepami narządowymi

- Chinolonów przeciwbakteryjnych i niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażeń

- Glikozydów nasercowych

- Mifeprystonu

- Fenytoiny

- Kolestypolu i cholestraminy

- Silnych inhibitorów CYP2C9 takich jak sulfinpirazon i worykonazol

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży, podczas pierwszych dwóch trymestrów, o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie

należy stosować leku Dicloreum. Stosowanie w trzecim trymestrze jest przeciwwskazane. Nie

powinno się stosować leku Dicloreum w przypadku karmienia piersią, gdyż może wywierać szkodliwe

działanie u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci, u których występują zawroty głowy lub inne zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu

nerwowego, włączając zaburzenia widzenia, powinni zaprzestać kierowania pojazdami lub

obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz poinformować lekarza o działaniach

niepożądanych, które wystąpiły.

Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku. Należy przestrzegać

zaleceń zawartych w ulotce, stosować zgodnie z zaleceniami lekarza najmniejsze skuteczne dawki i

zgłaszać lekarzowi wszystkie występujące podczas leczenia działania niepożądane.

Lek Dicloreum zawiera alkohol benzylowy, glikol propylenowy i pirosiarczyn sodu

Lek zawiera 119 mg/dawkę alkoholu benzylowego, dlatego nie należy go stosować u niemowląt i

dzieci do 3 lat z powodu ryzyka śmiertelnego zatrucia, wynikającego z przyjęcia dawki alkoholu

benzylowego większej niż 90 mg/kg mc/dobę.

Dicloreum zawiera 581 mg/dawkę glikolu propylenowego. Lek może powodować objawy takie jak po

spożyciu alkoholu.

Lek zawiera pirosiarczyn sodu, dlatego rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i

skurcz oskrzeli.

Dicloreum zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od

sodu”.

3.

Jak stosować lek Dicloreum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zalecanych dawek i okresu

leczenia.

Ogólnym zaleceniem jest dostosowanie przez lekarza dawki indywidualnie dla każdego pacjenta

i stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres.

Zaleca się podawanie 1 ampułki leku Dicloreum zawierającej 75 mg diklofenaku sodowego na dobę.

Podawać należy głęboko domięśniowo, w górny, zewnętrzny kwadrant pośladka (lek należy podawać

naprzemiennie w oba pośladki). W ciężkich przypadkach można podać dwie ampułki na dobę i jak

najszybciej rozpocząć podawanie tabletek.

Schemat dawkowania u osób w podeszłym wieku musi być ustalony przez lekarza, który powinien

rozważyć zmniejszenie zalecanych dawek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Dicloreum

Przedawkowanie leku Dicloreum nie daje charakterystycznych objawów.

W przypadku przypadkowego przyjęcia większej ilości leku niż zostało zalecone, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowania Dicloreum

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć od razu, gdy tylko pacjent sobie przypomni.

Jeśli jednak minęła więcej niż połowa czasu dzielącego dwie dawki nie należy przyjmować pominiętej

dawki i dopiero przyjąć następną, według wcześniejszego schematu.

Nie wolno przyjmować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Dicloreum

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Dicloreum należy przerwać w przypadku wystąpienia krwawień lub owrzodzeń

przewodu pokarmowego, a także wysypki, uszkodzeń błony śluzowej lub jakichkolwiek innych

objawów nadwrażliwości.

Jeśli odbiegające od normy parametry czynnościowe wątroby utrzymują się lub ulegają pogorszeniu,

leczenie Dicloreum musi zostać przerwane. O przerwaniu leczenia zadecyduje lekarz.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie.

Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco:

bardzo często (dotyczy 1 lub więcej pacjentów na 10); często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100);

niezbyt często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1000); rzadko (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000);

bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000), nie znana (częstość nie może być określona

na podstawie dostępnych danych).

Przedstawione poniżej działania niepożądane obejmują działania niepożądane odnotowane w

przypadku leku Dicloreum, roztwór do wstrzykiwań jak również obserwowane podczas stosowania

innych postaci diklofenaku, stosowanych krótko- lub długotrwale.

Nie znana: Uszkodzenie tkanek w miejscu wstrzyknięcia.

Bardzo rzadko: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby

leukocytów we krwi obwodowej), anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna),

agranulocytoza (niedobór krwinek białych- granulocytów obojętnochłonnych), obrzęk

naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy), dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne,

drażliwość, zaburzenia psychotyczne, parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie,

jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu; zaburzenia

widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, zaburzenia słuchu; kołatanie

serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego; nadciśnienie

tętnicze, zapalenie naczyń; zapalenie płuc; zapalenie okrężnicy (także krwotoczne oraz

zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, choroba Crohna), zaparcia, zapalenie błony

śluzowej jamy ustnej, języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie

trzustki, piorunujące zapalenie wątroby; wysypka pęcherzowa, wyprysk, rumień, rumień

wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

(zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło,

plamica, choroba Schönleina i Henocha, świąd, ostra niewydolność nerek, krwiomocz,

białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalnie nerek, martwica brodawek

nerkowych.

Rzadko: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym hipotensja i wstrząs),

zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, senność, astma (w tym duszność),

zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty,

krwawe biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z

krwawieniem lub bez i perforacją), pokrzywka, obrzęk.

Często: ból głowy, zawroty głowy różnego pochodzenia; nudności, wymioty, biegunka, niestrawność,

ból brzucha, wzdęcia, anoreksja, zwiększenie aktywności aminotransferaz; wysypka.

Przyjmowanie takich leków, jak Dicloreum, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych lub innych niż opisane działań niepożądanych należy

poinformować o tym lekarza.

Należy przerwać stosowanie leku Dicloreum i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli

pacjent zauważy u siebie:

dyskomfort w żołądku, zgaga lub ból w górnej części brzucha

krwawe wymioty, krew w stolcu, krew w moczu

problemy skórne takie jak wysypka lub świąd

sapanie lub skrócenie oddechu

zażółcenie skóry lub białkówek oczu

utrzymujący się ból gardła lub zwiększona temperatura ciała

obrzęk twarzy, stóp lub nóg

ciężka migrena

ból w klatce piersiowej połączony z kaszlem

łagodne bolesne skurcze i tkliwość brzucha, rozpoczynające się wkrótce po rozpoczęciu

stosowania leku Dicloreum, po których wystąpią krwawienia z odbytu lub krwawa biegunka, na

ogół w ciągu 24 godzin od pojawienia się bólu brzucha (częstość nieznana – nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

W przypadku przyjmowania leku Dicloreum dłużej niż kilka tygodni należy regularnie kontaktować

się z lekarzem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne objawy niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych :

ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL - 02 222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Dicloreum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować Dicloreum po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie ampułki lub na

tekturowym pudełku, po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego

miesiąca.

Nie stosować tego leku jeżeli widoczne są cząstki stałe lub gdy roztwór jest mętny lub zmienił

zabarwienie.

Nie używać leku Dicloreum z opakowań, które zostały wcześniej uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dicloreum

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy

1 ampułka zawiera 75 mg/3 ml (25 mg/ml) diklofenaku sodowego

Pozostałe składniki to glikol propylenowy, alkohol benzylowy, wodorotlenek sodu, pirosiarczyn

sodu, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Dicloreum i co zawiera opakowanie

Lek Dicloreum umieszczony jest w 6 ampułkach ze szkła oranżowego zapakowanych w tekturowe

pudełko.

Podmiot odpowiedzialny

Alfasigma S.p.A.

Viale Sarca 223

20126 Milano, Włochy

Wytwórca

Alfa Wassermann S.p.A.

Via Enrico Fermi 1

65 020 Alanno (PE), Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Alfasigma Polska Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Tel. +48 22 824 03 64

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo podmiotu odpowiedzialnego Alfasigma