Dezorol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dezorol (10 mg + 10 mg + 20 mg)/g płyn na skórę
 • Dawkowanie:
 • (10 mg + 10 mg + 20 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dezorol (10 mg + 10 mg + 20 mg)/g płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 g, 5909990449521, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04495
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

: informacja dla pacjenta

Dezorol,

(10 mg + 10 mg + 20 mg)/g, płyn na skórę

Mentholum +Acidum salicylicum + Methenaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Dezorol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezorol

Jak stosować lek Dezorol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dezorol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Dezorol i w jakim celu się go stosuje

Lek Dezorol ma postać płynu na skórę, jest roztworem etanolowym, który zawiera substancje czynne

o działaniu dezynfekującym, przeciwgrzybiczym, przeciwzapalnym i wysuszającym. Dezorol działa

łagodnie miejscowo znieczulająco, wywołuje uczucie chłodu.

Wskazania do stosowania

Lek przeznaczony jest do stosowania na skórę w przypadku nadmiernego pocenia się stóp, likwiduje

przykry zapach związany z tą dolegliwością.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dezorol

Kiedy nie stosować leku Dezorol:

- jeśli pacjent ma uczulenie na mentol, kwas salicylowy, metenaminę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- na uszkodzoną skórę;

- na błony śluzowe;

- długotrwale i na duże powierzchnie skóry;

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dezorol należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Dezorol należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń:

- należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi, oczami, ustami i nosem, w przypadku kontaktu

zmyć lek ciepłą wodą.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Dezorol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku w okresie

ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować lek Dezorol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub, farmaceuty.

Zalecana dawka to

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: przez kilka dni spryskiwać stopy płynem, najlepiej

wieczorem po umyciu nóg.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dezorol

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Dezorol, należy niezwłocznie skontaktować

się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Dezorol

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku

wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy skontaktować się

z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Dezorol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku

tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dezorol

- Substancje czynne leku to: mentol, kwas salicylowy, metenamina.

1 g płynu na skórę zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego i 20 mg metenaminy.

- Pozostałe składniki to: etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Dezorol i co zawiera opakowanie

Lek Dezorol ma postać płynu na skórę, jest to roztwór etanolowy, przezroczysty, optycznie

jednorodny o zapachu charakterystycznym dla składników.

Opakowanie leku to: butelka zawierająca 100 g płynu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej

„Profarm” Sp. z o.o.

ul. Słupska 18

84-300 Lębork

Data ostatniej aktualizacji ulotki: