Dexatussin Junior

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dexatussin Junior 1 mg/ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dexatussin Junior 1 mg/ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 120 ml, 5909990421916, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04219
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEXATUSSIN Junior 1 mg/1 ml, syrop

Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 2-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek DEXATUSSIN Junior i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEXATUSSIN Junior

Jak stosować lek DEXATUSSIN Junior

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek DEXATUSSIN Junior

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek DEXATUSSIN Junior i w jakim celu się go stosuje

Lek DEXATUSSIN Junior ma postać syropu i zawiera substancję czynną dekstrometorfanu

bromowodorek. DEXATUSSIN Junior jest lekiem przeciwkaszlowym, hamującym odruch kaszlu

poprzez bezpośredni wpływ na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym.

Dekstrometorfan wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Działanie przeciwkaszlowe

występuje po około 30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez 5-6 godzin. W dawkach leczniczych

lek nie hamuje czynności nabłonka rzęskowego oskrzeli. W przypadku niewydolności wątroby

działanie dekstrometorfanu nasila się.

Lek DEXATUSSIN Junior stosuje się:

w leczeniu objawowym suchego kaszlu różnego pochodzenia (niezwiązanego z zaleganiem

wydzieliny w drogach oddechowych).

Jeśli po upływie 2-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEXATUSSIN Junior

Kiedy nie stosować leku DEXATUSSIN Junior:

jeśli pacjent ma uczulenie na dekstrometorfan lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inne obturacyjne choroby dróg oddechowych,

jeśli pacjent ma niewydolność oddechową,

jeśli pacjent przyjmuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy - MAO i w okresie

14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby,

jeśli pacjent stosuje równocześnie leki mukolityczne (powodujące upłynnienie i zmniejszenie

lepkości śluzu w drogach oddechowych),

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek DEXATUSSIN Junior, gdy:

kaszel nie ustępuje w ciągu 2 - 4 dni lub nawraca mimo stosowania leku, choroba przebiega

z gorączką, bólem głowy lub wysypką (należy wtedy zasięgnąć porady lekarza),

występuje kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny (może to prowadzić do powikłań

spowodowanych zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych),

u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

Dekstrometorfan może uwalniać histaminę i z tego względu powinien być stosowany ostrożnie

u dzieci z chorobami atopowymi.

Lek DEXATUSSIN Junior a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektóre leki, jeśli będą

przyjmowane razem z lekiem DEXATUSSIN Junior, mogą wywołać działania niepożądane.

Nie należy stosować leku DEXATUSSIN Junior z następującymi lekami:

inhibitory MAO, ponieważ podczas jednoczesnego stosowania dekstrometorfanu z tymi

lekami może wystąpić pobudzenie, wysoka gorączka, omamy, śpiączka. Leku DEXATUSSIN

JUNIOR nie należy stosować również w okresie 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami

MAO.

Przed zastosowaniem leku DEXATUSSIN Junior należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki przeciwhistaminowe,

neuroleptyki, opioidowe leki przeciwbólowe i przeciwlękowe), ponieważ jednoczesne

stosowanie dekstrometorfanu z tymi lekami może nasilać działanie tych leków i

dekstrometorfanu.

Stosowanie leku DEXATUSSIN Junior z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na działanie leku. DEXATUSSIN Junior można stosować niezależnie od

posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jednoznacznych wyników badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania dekstrometorfanu

w okresie ciąży. Dotychczasowa praktyka kliniczna nie wskazuje jednak, aby dekstrometorfan

w zalecanych dawkach działał niekorzystnie na przebieg ciąży.

Nie wiadomo, czy dekstrometorfan i jego metabolity przenikają do mleka matki, dlatego nie należy

stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek DEXATUSSIN Junior może powodować senność i zawroty głowy, dlatego należy zachować

ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji i dobrej sprawności

(pływanie, jazda na rowerze, obsługiwanie urządzeń mechanicznych).

Lek DEXATUSSIN Junior zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek DEXATUSSIN Junior zawiera benzoesan sodu

Benzoesan sodu może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek DEXATUSSIN Junior

Lek stosuje się doustnie.

Lek przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku DEXATUSSIN Junior, to:

dzieci w wieku 6-9 lat:

10 ml (10 mg), nie przekraczając dawki 30 mg w ciągu doby.

dzieci w wieku 9-12 lat:

15 ml (15 mg), nie przekraczając dawki 60 mg w ciągu doby.

dzieci powyżej 12 lat:

30 ml (30 mg), nie przekraczając dawki 120 mg w ciągu doby.

Lek nie zawiera sacharozy i może być stosowany u dzieci chorych na cukrzycę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku DEXATUSSIN Junior jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DEXATUSSIN Junior

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Mogą wystąpić nudności, wymioty, zawroty głowy, pobudzenie, senność, zmiany skórne

pokrzywkopodobne, zaburzenia widzenia lub oczopląs, nerwowość, niepokój, drażliwość, ataksja

(niezborność ruchowa), dezorientacja.

W przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek mogą wystąpić objawy hamowania ośrodka

oddechowego, omamy, wysoka gorączka.

Pominięcie zastosowania leku DEXATUSSIN Junior

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u nie więcej niż u jednej osoby na 1 000):

zaburzenia układu nerwowego (senność, zawroty głowy);

zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha);

reakcje skóry i tkanki podskórnej (skórne reakcje alergiczne).

Bardzo rzadko (u nie więcej niż u jednej osoby na 10 000):

uzależnienie psychiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek DEXATUSSIN Junior

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin

ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego – 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DEXATUSSIN Junior

Substancją czynną leku jest dekstrometorfanu bromowodorek.

Pozostałe składniki to: sorbitol roztwór niekrystalizujący 70 %, glicerol 86 %, kwas

cytrynowy jednowodny, sodu benzoesan, aromat truskawkowy i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek DEXATUSSIN Junior i co zawiera opakowanie

Butelka zawierająca 120 ml syropu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z miarką dozującą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

NUTROPHARMA Sp. z o. o.

ul. Jedności 10A,

05-506 Lesznowola

tel.: +48 22 380 48 01

Wytwórca:

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „ESPEFA”

ul. J. Lea 208

30-133 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: