Dexapolcort N

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dexapolcort N (150 mcg + 750 mcg)/ml aerozol na skórę, zawiesina
 • Dawkowanie:
 • (150 mcg + 750 mcg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol na skórę, zawiesina
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dexapolcort N (150 mcg + 750 mcg)/ml aerozol na skórę, zawiesina
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 30 ml, 5909990002313, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00023
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEXAPOLCORT N, (1,38 mg + 0,28 mg)/g, aerozol na skórę, zawiesina

Neomycini sulfas + Dexamethasonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Dexapolcort N i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dexapolcort N

Jak stosować lek Dexapolcort N

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dexapolcort N

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dexapolcort N i w jakim celu się go stosuje

Dexapolcort N - aerozol na skórę, zawiesina - zawiera dwie substancje czynne - neomycyny siarczan i

deksametazon.

Neomycyna - jest antybiotykiem aminoglikozydowym o szerokim spektrum działania

przeciwbakteryjnego, działa na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Deksametazon - jest kortykosteroidem działającym przeciwzapalnie, przeciwświądowo,

przeciwalergicznie i obkurcza naczynia krwionośne.

Dexapolcort N działa na wrażliwe na neomycynę bakterie, znajdujące się w ogniskach zapalnych

skóry oraz ogranicza miejscowe procesy zapalne, zmniejsza rumień i świąd.

Wskazania do stosowania

Dexapolcort N jest wskazany w miejscowym leczeniu skórnych zakażeń wywołanych przez bakterie

wrażliwe na neomycynę w przypadkach, gdy jest konieczne również przeciwzapalne i (lub)

przeciwświądowe leczenie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dexapolcort N

Kiedy nie stosować leku Dexapolcort N

Jeśli pacjent ma uczulenie na neomycynę, deksametazon lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

wirusowe, grzybicze lub gruźlicze zakażenia skóry;

trądzik pospolity lub różowaty;

zapalenie skóry wokół ust;

odczyny po szczepieniach ochronnych;

nowotwór skóry lub stan przedrakowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dexapolcort N w postaci aerozolu przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę.

Nie wdychać rozpylanej substancji.

Chronić oczy przed rozpylaną substancją. W razie przedostania się zawiesiny do oczu, należy je

dokładnie przemyć letnią wodą.

Unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi.

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpi podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku i

skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na to, że kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, należy unikać stosowania leku

długotrwale lub na dużą powierzchnię ciała, oraz nie należy stosować leku pod opatrunkami

okluzyjnymi (uszczelniającymi), gdyż może dojść do zaniku naskórka, rozstępów i nadkażeń.

Mogą także wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla

kortykosteroidów, włącznie z zahamowaniem czynności nadnerczy (m.in. objawy zespołu

Cushinga, cukromocz, nadmierne stężenie cukru we krwi).

Deksametazon może wchłaniać się przez skórę do krwi i działać immunosupresyjnie (zmniejszać

odporność organizmu). Dlatego w czasie stosowania leku pacjent powinien uważać, aby nie zarazić

się zakaźną chorobą wirusową (np. ospa wietrzna, odra).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci, gdyż istnieje ryzyko

ogólnoustrojowego działania deksametazonu.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, ryzyko

ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów, w tym zaburzeń czynności osi podwzgórzowo-

przysadkowo-nadnerczowej (np. zespołu Cushinga), jest większe niż u dorosłych. Długotrwałe

stosowanie kortykosteroidów może również zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Z uwagi na ototoksyczne (uszkadzające słuch) i nefrotoksyczne (uszkadzające nerki) działanie

neomycyny, leku nie należy stosować długotrwale, na duże powierzchnie skóry lub na uszkodzoną

skórę.

Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na

neomycynę oraz alergii na neomycynę. W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie

niewrażliwe na neomycynę lub grzyby, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne

lub przeciwgrzybicze.

Lek Dexapolcort N a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy jednocześnie stosować miejscowo innych leków, ponieważ może to

wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji leku oraz spowodować wystąpienie

interakcji lub podrażnienia skóry.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży

Należy unikać stosowania leku Dexapolcort N w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie

leku za konieczne.

Jeśli pacjentka karmi piersią

O stosowaniu aerozolu Dexapolcort N u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń

mechanicznych.

3. Jak stosować Dexapolcort N

Lek Dexapolcort N należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Zalecana dawka

Dorośli

Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny, trzymając pojemnik

pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości od 15 cm do 20 cm, przez 1 do 3 sekund. Zwykle

lek stosuje się 2 do 4 razy na dobę w równych odstępach czasowych.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Uwaga:

Chronić oczy przed rozpylaną substancją.

Nie wdychać rozpylanej substancji.

Po każdym nałożeniu produktu, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Przed użyciem wstrząsnąć energicznie pojemnik

Czas leczenia

Lekarz określi właściwy czas stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dexapolcort N

Po długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie skóry, w dużych dawkach, pod opatrunkiem

okluzyjnym (uszczelniającym) lub na uszkodzoną skórę, lek może wchłaniać się do krwi i powodować

wystąpienie ogólnoustrojowego działania kortykosteroidu (patrz punkt 2).

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się

do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku

tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Dexapolcort N

W przypadku pominięcia użycia leku o stałej, określonej porze, lek należy zastosować jak najszybciej,

a następnie kontynuować regularne stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Deksametazon może powodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych, takich jak:

pieczenie, świąd, podrażnienie w miejscu aplikacji produktu, nadmierne wysuszenie, zmiany

zanikowe skóry, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany

trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne

zakażenia skórne i zapalenie mieszków włosowych.

Podczas długotrwałego stosowania aerozolu i (lub) na dużych powierzchniach skóry, deksametazon

może wchłaniać się do krwi i wywoływać ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla

kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy. U dzieci i niemowląt mogą również

wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku Dexapolcort N -

Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Neomycyna wchodząca w skład leku może powodować miejscowe podrażnienie skóry, reakcje

alergiczne, uszkodzenie słuchu i nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dexapolcort N

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Skrajnie łatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i

innych źródeł zapłonu. Palenie zabronione.

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50

/ 122ºF.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dexapolcort N

Substancją czynną leku jest neomycyny siarczan i deksametazon.

1 g zawiesiny zawiera 1,38 mg neomycyny siarczanu i 0,28 mg deksametazonu.

Pozostałe składniki to: sorbitanu trioleinian, lecytyna, izopropylu mirystynian, mieszanina: izobutan

72%, n-butan 4%, propan 24%

Jak wygląda Dexapolcort N i co zawiera opakowanie

Jednorodna zawiesina barwy białej lub prawie białej.

Opakowanie: pojemnik zawierający 16,25 g zawiesiny w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Nr telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zat180713 zm_ostrz240914ost