Dexamytrex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dexamytrex (5 mg + 1 mg)/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • (5 mg + 1 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dexamytrex (5 mg + 1 mg)/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990655014, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06550
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Dexamytrex

(5 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

(Gentamicini sulfas+Dexamethasoni natrii phosphas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Dexamytrex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dexamytrex

Jak stosować lek Dexamytrex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dexamytrex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Dexamytrex i w jakim celu się go stosuje

Lek Dexamytrex zawiera substancje czynne: gentamycyny siarczan - antybiotyk z grupy

aminoglikozydów i deksametazonu sodu fosforan - glikokortykosteroid.

Lek stosuje się w zakażeniach przedniego odcinka oka, wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na

gentamycynę, takich jak bakteryjne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki – bez uszkodzenia

nabłonka i uszkodzenia brzegów powiek z silnymi objawami zapalenia oraz we wtórnie zakażonym

zapaleniu alergicznym spojówek i brzegów powiek.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dexamytrex

Kiedy nie stosować leku Dexamytrex:

jeśli pacjent ma uczulenie na gentamycynę, deksametazon lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma ostrą, ropną chorobę przedniego odcinka oka;

jeśli pacjent ma powierzchowne, opryszczkowe zapalenie rogówki lub rany i wrzody rogówki;

jeśli pacjent ma gruźlicę gałki ocznej;

jeśli pacjent ma zakażenie grzybicze oka;

jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim i otwartym kątem przesączania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dexamytrex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą,

szczególnie w przypadku:

jeśli pacjent stosuje inne leki podawane miejscowo do oka.

jeśli pacjent

stosuje szkła kontaktowe.

Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych

podczas stosowania leku Dexamytrex.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Dexamytrex:

wystąpi częściowa lub całkowita utrata słuchu lub zawroty głowy;

zwiększy się ilość wydzieliny ropnej, stan zapalny lub ból;

wystąpi nagły, bardzo silny ból oka i głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami,

nagłym zamgleniem obrazu oraz zmniejszeniem ostrości wzroku. Mogą to być objawy

zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej;

wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia;

wystąpi przymglone widzenie i trudności z widzeniem przy jasnym świetle. Mogą to być

objawy choroby oka, zwanej zaćmą;

jeśli wystąpią jakiekolwiek inne problemy z oczami (ból, zaczerwienienie oka, łzawienie,

światłowstręt). Mogą to być objawy uszkodzenia części oka.

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk oraz zwiększenie masy ciała, widoczne

szczególnie na tułowiu i twarzy, ponieważ są to zazwyczaj pierwsze objawy choroby nazywanej

zespołem Cushinga. Zahamowanie czynności nadnerczy może wystąpić w wyniku przerwania

długotrwałego lub intensywnego stosowania leku Dexamytrex. Należy zwrócić się do lekarza, zanim

pacjent zdecyduje o przerwaniu leczenia. Ryzyko to jest szczególnie istotne u dzieci oraz u pacjentów

leczonych rytonawirem lub kobicystatem.

Nie należy stosować leku długotrwale, ponieważ mogą rozwinąć się bakterie oporne na gentamycynę

lub wtórne zakażenia oka (bakteryjne, grzybicze lub wirusowe).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci.

Lek Dexamytrex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

amfoterycynę B, heparynę, sulfadiazynę, cefalotynę i kloksacyklinę, podawane miejscowo do

oka. Jednoczesne podanie do oka leku Dexamytrex z którymkolwiek z tych leków może

prowadzić do powstania widocznych strątów w worku spojówkowym;

inne krople lub maści do oczu. Jeśli lek Dexamytrex jest stosowany jednocześnie z innymi

kroplami lub maściami do oczu, należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy podaniem

stosowanych leków. Maści do oczu należy zawsze stosować jako ostatnie.

rytonawir lub kobicystat, ponieważ leki te mogą zwiększać zawartość deksametazonu we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Dexamytrex nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nawet stosowany zgodnie z zaleceniami Dexamytrex może zaburzać widzenie na krótki czas po

zastosowaniu dlatego też do momentu całkowitego ustąpienia tych objawów nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek Dexamytrex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Jeśli nie zalecono inaczej, 1 kropla do worka spojówkowego zakażonego oka 4-6 razy na dobę.

Odciągnąć powiekę dolną w dół i wkroplić 1 kroplę do worka spojówkowego.

Czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie.

Uwaga!

Instrukcja podawania

Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę

palcem wskazującym. Drugą ręką ustawić butelkę w pozycji

pionowej nad okiem, nie dotykając oka wkroplić jedną kroplę do

worka spojówkowego poprzez delikatne uciskanie ścianki butelki.

Należy starać się trzymać oko otwarte i poruszać nim tak, aby

roztwór został rozmieszczony równomiernie.

Następnie należy delikatnie ucisnąć palcem okolicę kącika oka od strony nosa na 2 minuty. W ten

sposób można ograniczyć przedostanie się leku do całego organizmu.

Dexamytrex, krople do oczu, są jałowe. Aby uniknąć zanieczyszczenia kropli do oczu nie należy

dotykać końcówki kroplomierza palcami ani dotykać nią powierzchni oka lub jakiejkolwiek innej

powierzchni. Stosowanie zanieczyszczonych kropli może prowadzić do poważnych uszkodzeń

narządu wzroku, w tym do utraty widzenia.

Po zastosowaniu leku należy założyć nakładkę zabezpieczającą i starannie zamknąć butelkę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Dexamytrex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Uwaga:

Jeśli lek Dexamytrex jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami do oczu lub maściami do oczu,

należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Maści do oczu należy

zawsze stosować jako ostatnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dexamytrex

W związku z tym, że lek jest stosowany do oka nie należy się spodziewać przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Dexamytrex

Należy podać pominiętą dawkę tak szybko jak to jest możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej

w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pominięto kilka dawek należy poinformować lekarza

prowadzącego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych definiuje się w następujący sposób:

Bardzo często - występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często - występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często - występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko - występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko - występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana częstość - nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Możliwe działania niepożądane:

Rzadko:

łagodne, przejściowe i krótkotrwałe zaburzenia widzenia.

Bardzo rzadko:

rozszerzenie źrenicy w leczonym oku.

Częstość nieznana:

Trudności w gojeniu się rany (jeśli lek stosowany jest po urazach rogówki), zaćma (po długotrwałym

stosowaniu), jaskra (po długotrwałym stosowaniu), podrażnienie oczu, złogi w rogówce,

nadwrażliwość (w tym obrzęk powiek i spojówek, świąd, przekrwienie spojówek, kontaktowe

zapalenie skóry).

Zakażenia grzybicze rogówki rozwijające się szczególnie łatwo jako zakażenia wtórne, w trakcie

długotrwałego miejscowego stosowania leków zawierających kortykosteroidy. Po stosowaniu

kortykosteroidów należy zawsze brać pod uwagę możliwość zakażenia grzybiczego jeśli wystąpi

utrzymujące się owrzodzenie rogówki.

Zakażenie bakteryjne oczu.

Wtórne zakażenia patogenami: bakteryjne, wirusowe (w tym wirusem opryszczki zwykłej)

Zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej

które może być związane z uszkodzeniem nerwu wzrokowego,

pogorszeniem ostrości wzroku i ubytkami pola widzenia).

Zaćma podtorebkowa.

Perforacja (przedziurawienie) błony na powierzchni oka.

Zaburzenia hormonalne: nasilony wzrost owłosienia na ciele (szczególnie u kobiet), osłabienie mięśni

oraz utrata masy mięśniowej, fioletowe rozstępy na skórze, zwiększone ciśnienie krwi, nieregularne

miesiączki lub brak miesiączki, zmiany ilości białka i wapnia w organizmie, zahamowanie wzrostu u

dzieci i młodzieży oraz obrzęk i zwiększenie masy ciała, widoczne szczególnie na tułowiu i twarzy

(choroba nazywana zespołem Cushinga) (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Nieostre widzenie.

Inne działania niepożądane zgłoszone w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających

fosforany

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej

warstwy z przodu oka (rogówki) w trakcie leczenia pojawiały się mętne plamy na rogówce z powodu

odkładania się na niej wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Dexamytrex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin

ważności (EXP)”.

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Należy wyrzucić pozostałą część kropli po 28 dniach od pierwszego otwarcia pojemnika.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dexamytrex

Substancjami czynnymi leku są: gentamycyna (w postaci gentamycyny siarczanu)

oraz deksametazon (w postaci soli sodowej deksametazonu fosforanu).

1 ml kropli zawiera 5 mg gentamycyny siarczanu i 1 mg soli sodowej deksametazonu

fosforanu.

Pozostałe składniki to: cetrymid, disodu fosforan dwunastowodny, potasu diwodorofosforan,

sodu pirosiarczyn, glicerol 85%, powidon K 25, hypromeloza, disodu edetynian, woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dexamytrex i co zawiera opakowanie

Lek Dexamytrex jest dostępny w postaci kropli do oczu.

Jest on dostępny w butelce polietylenowej z kroplomierzem, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Gerhard Mann

Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji

ulotki: