Desferal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Desferal 500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Desferal 500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 fiol. proszku, 5909990207718, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02077
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DESFERAL, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Deferoxamini mesilas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Desferal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desferal

Jak stosować lek Desferal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Desferal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Desferal i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Desferal

Lek Desferal zawiera substancję czynną – deferoksaminy mezylan, zwaną „chelatorem”. Lek usuwa z

organizmu nadmiar żelaza lub glinu.

W jakim celu stosuje się lek Desferal

Lek Desferal stosuje się w leczeniu przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie, na

przykład:

u pacjentów leczonych z powodu różnych rodzajów niedokrwistości, jak. talasemia, niedokrwistość

syderoblastyczna, autoimmunizacyjna niedokrwistość hemolityczna czy inne przewlekłe postaci

niedokrwistości, u których zachodzi konieczność przeprowadzania wielokrotnych transfuzji krwi.

Wielokrotne transfuzje mogą prowadzić do nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie;

u pacjentów z samoistną (pierwotną) hemochromatozą;

u pacjentów z późnym stadium porfirii skórnej.

Desferal może być stosowany u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Może być stosowany również w celu:

leczenia ostrego zatrucia żelazem;

leczenia przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu u pacjentów ze schyłkową niewydolnością

nerek, wymagających regularnego dializowania. W pewnych sytuacjach dializy mogą prowadzić do

nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie;

w celu rozpoznania nadmiernego gromadzenia żelaza lub glinu w organizmie.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Mogą one różnić się od informacji ogólnych zawartych w tej

ulotce.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desferal

Kiedy nie stosować leku Desferal

jeśli pacjent ma uczulenie na deferoksaminy mezylan – substancję czynną leku Desferal, z wyjątkiem

sytuacji, w której zakończona powodzeniem procedura odczulania umożliwia podanie leku Desferal.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Desferal, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Desferal należy poinformować lekarza, jeśli:

pacjent podejrzewa, że może być uczulony na lek Desferal;

w przeszłości po zastosowaniu leku Desferal, wystąpiły reakcje alergiczne (wysypka na skórze,

duszność lub trudności w oddychaniu);

u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek.

Należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, jeśli w trakcie leczenia lekiem Desferal u pacjenta

wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

wysoka temperatura ciała, ból gardła, duszność, ból brzucha, ostra biegunka lub ogólne uczucie

dyskomfortu (objawy infekcji grzybiczych lub bakteryjnych);

znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw zaburzeń czynności nerek);

zaburzenia wzroku i słuchu;

zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi), duszność, które mogą

wystąpić, jeśli lek Desferal podawany jest zbyt szybko we wlewie dożylnym. Patrz także punkt 3

„Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desferal”;

zaburzenia czynności serca, możliwe objawy, które mogą wystąpić u pacjentów przyjmujących lek

Desferal i jednocześnie przyjmujących wysokie dawki witaminy C. Jeśli lekarz dodatkowo zaleci

stosowanie suplementacji witaminą C, należy upewnić się, że lek Desferal stosowany był regularnie

przez przynajmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem przyjmowania witaminy C. Należy ściśle

przestrzegać stosowania zalecanych dawek witaminy C. Nie należy przekraczać dobowej dawki 200

mg witaminy C.

Kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta podczas stosowania leku Desferal

Może zajść konieczność przeprowadzenia u pacjenta pewnych badań krwi i moczu przed

rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia.

U pacjentów z nadmiernym gromadzeniem się żelaza w organizmie, kontrolowane będzie stężenie

żelaza (ferrytyny), aby ocenić stopień skuteczności działania leku Desferal. Konieczne będzie także

przeprowadzenie badania wzroku i słuchu. U dzieci i młodzieży będzie regularnie kontrolowany

wzrost i masa ciała. Lekarz uwzględni wyniki tych badań podczas dobierania odpowiedniej dla

pacjenta dawki leku Desferal.

Jeśli podczas stosowania leku Desferal pacjent przyjmuje witaminę C, lekarz oceni także czynność

serca.

W czasie stosowania leku Desferal mocz może przyjąć zabarwienie czerwonobrązowe, ze względu na

wydalanie kompleksu żelaza. Zazwyczaj nie jest to powód do niepokoju, ale jeśli zmiana zabarwienia

moczu wywoła niepokój, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania leku Desferal lub

powodów, dla których lek ten został przepisany.

Dzieci i młodzież

Należy poinformować lekarza w przypadku zauważenia, że tempo wzrostu dziecka leczonego lekiem

Desferal uległo spowolnieniu.

Lek Desferal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza następujących leków:

leków zawierających prochlorperazynę (lek neuroleptyczny stosowany w leczeniu zaburzeń

neurologicznych);

witaminy C. Nie należy przyjmować witaminy C w dawce większej niż 200 mg na dobę (patrz punkt

„Ostrzeżenia i środki ostrożności” powyżej);

izotopu galu (

Ga), podawanego przed wykonaniem badań obrazowych (prześwietleń) w

diagnozowaniu niektórych chorób.

Może być konieczna zmiana dawkowania lub nawet odstawienie jednego z leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Desferal nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że lekarz zadecyduje o konieczności

zastosowania tego leku. Lekarz poinformuje pacjentkę o ryzyku stosowania leku Desferal podczas ciąży.

Karmienie piersią

Leku Desferal nie należy stosować podczas karmienia piersią. Lekarz podejmie decyzję o zaprzestaniu

karmienia piersią lub wstrzymaniu stosowania leku, uwzględniając znaczenie leku dla matki.

Płodność

Brak danych na temat wpływu deferoksaminy na płodność, jednak badania przeprowadzone na

zwierzętach wykazały, że Desferal może uszkadzać płód. Aktywnym seksualnie kobietom w wieku

rozrodczym zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji w trakcie stosowania leku Desferal i przez 1

miesiąc po zaprzestaniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Desferal może być przyczyną wystąpienia zaburzeń widzenia i słuchu, a także zawrotów

głowy lub innych zaburzeń ze strony układu nerwowego. Nie należy kierować pojazdem ani obsługiwać

maszyn, do czasu ustąpienia tych objawów.

3.

Jak stosować lek Desferal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza.

Dawkowanie i sposób stosowania

Lekarz ustali odpowiednią dawkę i sposób jej podania, indywidualnie dla każdego pacjenta. W zależności

od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, lekarz może zmniejszyć lub zwiększyć dawkę leku.

Lek Desferal jest przeznaczony do podawania we wstrzyknięciu (wstrzyknięciach) w postaci roztworu

wodnego. Proszek należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań. Otrzymany roztwór o zalecanym stężeniu

95 mg/ml (do podania podskórnego i dożylnego) powinien być klarowny, bezbarwny do lekko żółtego.

Należy używać tylko klarownych roztworów. Nie stosować roztworów opalizujących lub mętnych.

Roztwór leku Desferal o stężeniu 95 mg/ml może być rozcieńczany płynami stosowanymi rutynowo do

infuzji (0,9% roztwór NaCl, 5% roztwór glukozy, płyn Ringera, mleczanowy płyn Ringera, płyny do

dializy otrzewnowej, takie jak: Dianeal 137 Glucose 2,27%, Dianeal PD4 Glucose 2,27% i CAPD/DPCA

2 Glucose 1,5%).

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza

Dawkowanie ustala lekarz, w zależności od stanu danego pacjenta. Dla większości pacjentów

wystarczająca jest dawka od 20 mg do 60 mg na kilogram masy ciała na dobę.

Lek Desferal może być podawany w powolnej infuzji podskórnej (wstrzyknięcie podskórne z użyciem

pompy infuzyjnej), w infuzji dożylnej lub w postaci wstrzyknięć domięśniowych.

Lekarz lub pielęgniarka może przygotować pacjentowi gotowy do użycia roztwór lub poinformować

pacjenta, jak przygotować roztwór samodzielnie. W długotrwałym leczeniu pacjentów z nadmiernym

gromadzeniem żelaza w organizmie bardzo praktyczne i wygodne jest podawanie leku Desferal w postaci

powolnej infuzji podskórnej, trwającej od 8 do 12 godzin (np. w nocy). W tym celu stosuje się lekką,

przenośną pompę infuzyjną. Za pomocą pompy lek Desferal jest zazwyczaj stosowany od 5 do 7 razy w

tygodniu. Pompę należy używać ostrożnie, w jałowych warunkach.

Poniżej podano sposób przygotowania roztworu do infuzji podskórnej:

Nabrać do strzykawki wodę do wstrzykiwań.

Po przetarciu alkoholem gumowego korka w fiolce z lekiem Desferal wstrzyknąć zawartość

strzykawki do fiolki.

Wstrząsać fiolką dokładnie, aż do rozpuszczenia się proszku.

Tak uzyskany roztwór nabrać do strzykawki.

Przymocować końcówkę rurki do strzykawki, końcówkę połączyć ze specjalną igłą z końcówką w

kształcie motylka i wstrzyknąć lek do pustej rurki.

Umieścić strzykawkę w pompce.

Igła z końcówką w kształcie motylka może być wkłuta pod skórę brzucha, ramienia, górnej części

nogi (uda).

Należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu skóry alkoholem przed wkłuciem igły. Następnie jedną

ręką należy utworzyć fałd skóry, a drugą wkłuć igłę aż do "skrzydełek". Koniec igły powinien

swobodnie poruszać się pod skórą. Jeśli koniec igły nie porusza się swobodnie, może to oznaczać, że

jest on umieszczony zbyt płytko pod skórą. Należy wówczas spróbować wkłuć igłę w nowym

miejscu, po oczyszczeniu skóry alkoholem.

Przykleić igłę plastrem.

Zazwyczaj pompkę nosi się na ciele na pasku lub w specjalnym futerale przymocowanym do

ramienia. Wielu pacjentów uważa, że stosowanie w nocy jest najwygodniejsze.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Desferal może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.

Dla pacjenta w podeszłym wieku lekarz dobierze właściwą dawkę, rozpoczynając stosowanie leku zwykle

od najmniejszej wartości z zakresu dawek, ze względu na większą częstość występowania osłabionej

czynności wątroby, nerek lub serca oraz współistniejące choroby i stosowanie innych leków.

Jednoczesne stosowanie witaminy C

Po upływie przynajmniej jednego miesiąca od rozpoczęcia regularnego stosowania leku Desferal, lekarz

może zalecić równoczesne podawanie witaminy C. Maksymalna dawka dobowa witaminy C dla

dorosłych wynosi 200 mg, jest ona podzielona na mniejsze dawki przyjmowane w ciągu doby.

Dla dzieci w wieku poniżej 10 lat, odpowiednia jest zwykle dawka 50 mg witaminy C na dobę, natomiast

dla dzieci starszych, dawka 100 mg.

Leczenie ostrego zatrucia żelazem

Lek Desferal może być stosowany w przypadku zatrucia preparatami żelaza.

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu u pacjentów ze schyłkową niewydolnością

nerek

W zależności od stężenia glinu we krwi pacjenta lek Desferal podawany jest zwykle raz w tygodniu w

powolnej infuzji dożylnej, w czasie ostatnich 60 minut dializy lub 5 godzin przed rozpoczęciem dializy.

U pacjentów poddanych ambulatoryjnej ciągłej dializie otrzewnowej lub ciągłej, cyklicznej dializie

otrzewnowej lek Desferal powinien być stosowany przed ostatnią wymianą płynu dializacyjnego w

danym dniu.

Dawka leku Desferal to 5 mg na kilogram masy ciała.

Czas leczenia zależy od wyników testów, zalecanych przez lekarza.

Test nadmiernego obciążenia żelazem i glinem

W przypadku testu na nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie, lek Desferal w dawce 500 mg

podaje się domięśniowo. Przez 6 godzin należy zbierać mocz, w którym następnie zostanie oznaczona

zawartość żelaza.

W przypadku pacjentów wymagających oznaczenia nadmiaru glinu Desferal podaje się w powolnej

infuzji dożylnej podczas dializy, w dawce 5 mg/kg masy ciała. Zawartość glinu jest oznaczona w

próbkach krwi, pobranych tuż przed daną dializą oraz przed następną dializą.

Jak długo należy stosować lek Desferal

Lek należy stosować regularnie i ściśle według zaleceń lekarza. Takie stosowanie leku przyniesie

najlepsze rezultaty i zmniejszy ryzyko działań niepożądanych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub

wątpliwości związanych z leczeniem, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie pytań o to, jak długo stosować lek Desferal, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desferal

Nie należy stosować większej dawki lub stężenia leku niż zalecił lekarz, ponieważ może to spowodować

wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia leku oraz innych objawów

ogólnych, takich jak zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (objawy niskiego ciśnienia krwi),

przyspieszone lub spowolnione bicie serca, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności),

znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw ostrej niewydolności nerek), zaburzenia ze strony

układu nerwowego (np. pobudzenie, utrata zdolności mówienia, bóle głowy), duszności (objaw

zaburzenia czynności płuc), zaburzenia wzroku i słuchu.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Desferal niż zalecano, należy natychmiast skontaktować

się z lekarzem lub personelem szpitala. Może zajść konieczność zastosowania odpowiedniego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Desferal

W przypadku pominięcia dawki, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.

Przerwanie stosowania leku Desferal

Nie wolno przerywać stosowania leku Desferal, chyba, że zadecyduje tak lekarz. Jeśli pacjent przerwie

leczenie, zdolność usuwania nadmiaru żelaza z organizmu zostanie utracona (patrz punkt „Jak długo

należy przyjmować lek Desferal”).

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zbyt szybkie podanie dożylne leku Desferal może spowodować wystąpienie działania niepożądanego, a

nawet zapaść. Jeśli wystąpią działania niepożądane, może być konieczna pomoc lekarza. Niektóre

działania niepożądane mogą być ciężkie.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących

objawów niepożądanych:

zaburzenia słuchu, zaburzenia widzenia, ostra biegunka, ból brzucha, zawroty głowy, uczucie pustki w

głowie (objawy niedociśnienia krwi), zbyt szybkie bicie serca, wstrząs (występujące, gdy lek jest

podawany zbyt szybko), krwawienie, gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, wysypka, świąd,

pokrzywka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej ze świszczącym

oddechem lub kaszlem, obrzęk, głównie twarzy, języka i gardła, zaburzenia układu nerwowego, znacznie

zmniejszona ilość oddawanego moczu, drgawki.

Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Bardzo często (te działania niepożądane mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

Ból stawów, ból mięśni, reakcje w miejscu podania, w tym ból, obrzęk, wynaczynienie, rumień, świąd,

strup.

Często (te działania niepożądane mogą dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10):

Ból głowy, nudności, pokrzywka, opóźnienie wzrostu, zaburzenia w układzie kostnym (dysplazja

przynasadowa), gorączka.

Niezbyt często (te działania niepożądane mogą dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100):

Głuchota (głuchota neuroczuciowa), szumy uszne, astma, wymioty, ból brzucha, reakcje w miejscu

podania, w tym pęcherzyki, obrzmienie, pieczenie.

Rzadko (te działania niepożądane mogą dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1000):

Zakażenia grzybicze (mukormykoza/zygomykoza), utrata wzroku, zaburzenia dotyczące oczu (ubytek

pola widzenia, zwyrodnienie siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego, zaćma, zmniejszona ostrość

wzroku, niewyraźne widzenie, ślepota zmierzchowa, zaburzenia pola widzenia, zaburzenie wzroku

polegające na widzeniu przedmiotów bezbarwnych w kolorach (chromatopsja), zmętnienie rogówki),

niedociśnienie tętnicze, zbyt szybkie bicie serca (tachykardia) i wstrząs (występujące, gdy lek jest

podawany zbyt szybko).

Bardzo rzadko (te działania niepożądane mogą dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

Zapalenie żołądkowo-jelitowe (wywołane przez pałeczki Yersinia), zaburzenia krwi (w tym zbyt mała

liczba płytek krwi (trombocytopenia), zbyt mała liczba krwinek białych (leukopenia)), ciężkie reakcje

uczuleniowe, jak wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy (objawami

mogą być wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu; uczucie ucisku w klatce

piersiowej ze świszczącym oddechem lub kaszlem; zawroty głowy; obrzęk, głównie twarzy, języka i

gardła), zaburzenia neurologiczne (w tym zawroty głowy, uszkodzenie komórek mózgu (encefalopatia),

uszkodzenie nerwów (neuropatia obwodowa), uczucie drętwienia i mrowienia (parestezje)), duszności,

nacieki płuc, biegunka, uogólniona wysypka.

Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

Drgawki, skurcze mięśni, ostra niewydolność nerek (znacznie zmniejszona ilość oddawanego moczu),

zaburzenia czynności nerek, zwiększone stężenia kreatyniny we krwi.

W miejscu podania bardzo często występują ból, obrzęk, naciek, rumień, świąd i strup, a pęcherze, obrzęk

miejscowy i pieczenie są reakcjami niezbyt częstymi. Reakcje miejscowe mogą być związane z reakcjami

ogólnymi, takimi jak ból stawów lub ból mięśni (bardzo często), ból głowy (często), pokrzywka (często),

nudności (często), gorączka (często), wymioty (niezbyt często), ból brzucha (niezbyt często) lub astma

(niezbyt często).

Zgłaszano rzadkie przypadki zwiększenia aktywności aminotransferaz u pacjentów leczonych lekiem

Desferal. Stosowanie leku Desferal w leczeniu nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie może

zmniejszać stężenie wapnia w surowicy i nasilać nadczynność przytarczyc.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Desferal

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użycia. Roztwór należy zużyć bezpośrednio po

sporządzeniu, tj. rozpocząć podawanie w ciągu 3 godzin. Jeśli roztwór sporządzono w zwalidowanych

warunkach jałowych, można go przechowywać w temperaturze pokojowej przez okres maksymalnie

24 godzin przed podaniem. Nie stosować roztworów opalizujących lub mętnych.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy pamiętać, by wszelkie niezużyte fiolki zwrócić do apteki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Desferal

Substancją czynną leku jest deferoksaminy mezylan.

1 fiolka zawiera 500 mg deferoksaminy mezylanu (mg = miligramy).

Jak wygląda lek Desferal i co zawiera opakowanie

Lek Desferal jest dostępny w postaci proszku w fiolkach.

Opakowanie zawiera 10 fiolek, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel. + 48 22 375 48 88

Data ostatniej aktualizacji ulotki: