Dermopur

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dermopur 15 mg/g puder leczniczy
 • Dawkowanie:
 • 15 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • puder leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dermopur 15 mg/g puder leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 60 g, 5909990358922, OTC; 1 tuba 60 g, 5909990358939, OTC; 1 tuba 40 g, 5909990358946, OTC; 1 poj. 40 g, 5909990358953, OTC; 1 butelka 40 g, 5909990358960, OTC; 1 poj. 60 g, 5909990358915, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03589
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Benzocainum

15 mg/g, zawiesina na skórę

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Jak stosować lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PUDER PŁYNNY DERMOPUR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR ma postać zawiesiny na skórę.

Lek ma działanie miejscowo znieczulające, osłaniające oraz ściągające.

Wskazania

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami.

Pomocniczo w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka

pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzbiączka, potówki, pokrzywki,

stany po ukąszenia owadów, trądzik młodzieńczy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Kiedy nie stosować leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR:

- jeśli pacjent ma uczulenie na benzokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

- na błony śluzowe,

- na otwarte rany,

- na owrzodzenia,

- na powierzchnie ciała pozbawione naskórka,

- u pacjentów leczonych sulfonamidami,

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowaniale leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR należy omówić to z lekarzem

lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych (np. nasilenie świądu, zaczerwienienie skóry), należy

zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku długotrwale. Podczas stosowania leku istnieje ryzyko wystąpienia

methemoglobinemii (zaburzeń krwi), szczególnie u dzieci.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści z

zastosowania leku przeważają ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy

unikać

jednoczesnego

stosowania

z

fenazonem,

kamforą,

rezorcynolem,

glikolami

polioksyetylenowymi (czopki, maści), substancjami o silnie kwaśnym i zasadowym

charakterze, sulfonamidami, oksytetracykliną.

3. Jak stosować lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem lek należy wstrząsnąć. Chorobowo zmienione miejsce na skórze należy smarować

cienką warstwą zawiesiny kilka (3 lub 4) razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

Pominięcia zastosowania leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

W przypadku pominięcia zastosowania leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR, należy kontynuować

leczenie stosując lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku, należy zmyć go ze skóry wodą i skontaktować się z

lekarzem.

W przypadku pomyłkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż

mogą wystąpić ogólne działania niepożądane, jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, skurcze,

przyspieszenie czynności, utrata przytomności, methemoglobinemia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, PUDER PŁYNNY DERMOPUR może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy uczuleniowe jak świąd, wysypka, rumień. U osób nadwrażliwych istnieje

ryzyko wystąpienia bardziej nasilonych reakcji, takich jak miejscowe odczyny uczuleniowe,

pokrzywka czy kontaktowe zapalenie skóry.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych działań niepożądanych, lek należy odstawić i

zasięgnąć porady dermatologa.

Istnieje ryzyko, że lek wywoła methemoglobinemię (zaburzenia krwi) po wchłonięciu się przez skórę

podczas stosowania na rozległych zmianach sączących na skórze, długotrwałego stosowania lub

stosowania leku u dzieci.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować leku PUDER PŁYNNY DERMOPUR po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR

Substancją czynną leku jest benzokaina.

1 g zawiesiny na skórę zawiera 15 mg benzokainy.

Pozostałe składniki leku to: cynku tlenek, talk, mentol, glicerol 86%, etanol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR i co zawiera opakowanie

Lek PUDER PŁYNNY DERMOPUR ma postać zawiesiny na skórę.

Opakowania

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z membraną i zakrętką lub tuba laminatowa z warstwą

wewnętrzną z polietylenu i zakrętką z polipropylenu lub pojemnik polietylenowy zamykany zakrętką

lub butelka ze szkła oranżowego zamykana zakrętką, zawierające po 40 g lub 60 g leku, umieszczone w

tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 73 10

fax 52 386 73 23

celu

uzyskania

bardziej

szczegółowych

informacji

należy

zwrócić

się

podmiotu

odpowiedzialnego.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 73 10

fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: