Dermopanten

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dermopanten 50 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dermopanten 50 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909990865215, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08652
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DERMOPANTEN, 50 mg/g, maść

(Dexpanthenolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Dermopanten i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermopanten

Jak stosować Dermopanten

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Dermopanten

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Dermopanten i w jakim celu się go stosuje

Dermopanten jest maścią zawierającą substancję czynną deksopantenol.

Deksopantenol po zastosowaniu miejscowym na skórę jest metabolizowany do kwasu pantotenowego.

Kwas pantotenowy jest składnikiem koenzymu A, który jest niezbędny do prawidłowej czynności

nabłonka i skóry, oraz wpływa na regenerację skóry.

Wskazania

Leczenie powierzchownych ran, takich jak otarcia, skaleczenia, pęknięcia skóry, oparzenia,

podrażnienia skóry (np. po nadmiernym nasłonecznieniu, radioterapii, naświetlaniu lampą

kwarcową), niewielkie zapalenia skóry, owrzodzenia.

Lek jest wskazany szczególnie w leczeniu skóry suchej.

W pielęgnacji brodawek sutkowych w czasie karmienia piersią - zapobieganie i leczenie otarć oraz

podrażnień brodawek sutkowych.

W pielęgnacji niemowląt - zapobieganie i leczenie odparzeń oraz zapaleń skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermopanten

Kiedy nie stosować leku Dermopanten

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). W przypadku wystąpienia objawów

nadwrażliwości, w tym skórnych odczynów uczuleniowych, należy przerwać stosowanie leku i

skontaktować się z lekarzem;

na duże, głębokie i wyraźnie zakażone rany. W takich przypadkach należy skontaktować się

z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami.

Dermopanten a inne leki

Strona 2 z 3

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, należy umyć brodawki przed każdym

karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dermopanten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Dermopanten

Lek przeznaczony jest do stosowania na skórę.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej:

W leczeniu powierzchownych ran należy nakładać lek raz lub kilka razy na dobę, w zależności od

stanu miejscowego.

W pielęgnacji brodawek sutkowych kobiet karmiących piersią należy nakładać na brodawki

kompres z maści. Przed każdym karmieniem piersią brodawki należy umyć.

W pielęgnacji niemowląt należy nakładać lek przy każdej zmianie pieluchy, po wcześniejszym

przemyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia.

Przerwanie stosowania leku Dermopanten

Należy przerwać stosowanie leku Dermopanten i zwrócić się o pomoc do lekarza w przypadkach

wystąpienia miejscowych odczynów uczuleniowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić miejscowe odczyny uczuleniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Dermopanten

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie.

Strona 3 z 3

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dermopanten

Substancją czynną leku jest deksopantenol.

1 g maści zawiera 50 mg deksopantenolu.

Pozostałe składniki to: wazelina biała, wosk biały, parafina ciekła, polisorbat 80, substancja

poprawiająca zapach Nagietki Y66, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Dermopanten i co zawiera opakowanie

Dermopanten jest jednolitą, białą lub kremową maścią.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa, w tekturowym pudełku, zawierająca 30 g maści.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: