Derhotill

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Derhotill maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Derhotill maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 20g, 5909990476718, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04767
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DERHOTILL

maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest D

ERHOTILL

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku D

ERHOTILL

Jak stosować D

ERHOTILL

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek D

ERHOTILL

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest D

ERHOTILL

i w jakim celu się go stosuje

ERHOTILL

jest maścią zawierającą jako składniki czynne: kamforę, olejek terpentynowy, olejek

eukaliptusowy, mentol i tymol.

ERHOTILL

wykazuje działanie rozgrzewające i łagodzące w bólach mięśniowych.

Maść zastosowana na skórę klatki piersiowej działa na zasadzie inhalacji, ułatwiając oddychanie w

katarze i nieżytach górnych dróg oddechowych.

Wskazania do stosowania

ERHOTILL

wskazany jest do stosowania pomocniczo w schorzeniach górnych dróg oddechowych,

którym towarzyszy katar i kaszel. Do nacierania w bólach mięśniowych i nerwobólach występujących

w przebiegu przeziębienia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku D

ERHOTILL

Kiedy nie stosować leku D

ERHOTILL

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

na uszkodzoną skórę (np. przy oparzeniach), skaleczenia i błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Nie zaleca się stosowania w okolicach nosa i twarzy ze względu na możliwość wystąpienia skurczu

oskrzeli.

Chronić oczy. Nie połykać! Nie wywoływać wymiotów w razie połknięcia.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci do 6. roku życia ze względu na zawartość kamfory oraz brak

wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania.

D

ERHOTILL

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie znane są interakcje leku z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tej maści w okresie ciąży bez konsultacji z lekarzem.

Nie stosować na klatkę piersiową w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować D

ERHOTILL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do nacierania karku i szyi, klatki piersiowej oraz pleców.

Dzieci od 6 do 11 lat - wcierać ½ łyżeczki maści.

Młodzież od 12 lat i dorośli – wcierać 3 łyżeczki maści.

Zalecany jest lekki masaż po dokładnym wtarciu maści na skórę oraz owinięcie tkaniną natartych

miejsc.

Stosowanie na zasadzie inhalacji jest możliwe po zastosowaniu maści na skórę klatki piersiowej

Najlepsze rezultaty osiąga się przy kilkakrotnym stosowaniu maści (nie częściej niż 3 – 4 razy) w

ciągu dnia.

Nie połykać! D

ERHOTILL

służy jedynie do użytku zewnętrznego. Jeśli maść zostanie przypadkowo

połknięta, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku D

ERHOTILL

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku D

ERHOTILL

W razie zastosowania większej dawki leku należy usunąć nadmiar maści.

W razie niewłaściwego zastosowania, po przypadkowym spożyciu maści D

ERHOTILL

mogą wystąpić

ostre zatrucia z objawami nudności, wymiotów, biegunki, bólu brzucha, bólu i zawrotów głowy,

uderzeń gorąca, drgawek a w ciężkich przypadkach porażenia oddychania i śpiączki. Pacjenci z

ciężkimi objawami zatrucia ze strony układu pokarmowego lub z objawami neurologicznymi powinni

być poddani obserwacji oraz leczeniu objawowemu, jeśli będzie taka potrzeba. Nie należy wywoływać

wymiotów w związku z możliwością powtórnej inhalacji kamfory i ryzykiem wywołania potencjalnie

śmiertelnego skurczu krtani u małych dzieci.

Pominięcie zastosowania leku D

ERHOTILL

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku D

ERHOTILL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, D

ERHOTILL

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne: podrażnienie skóry, świąd, pokrzywka, rumień. Należy wówczas

niezwłocznie usunąć ze skóry pozostałość maści ręcznikiem papierowym i zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać D

ERHOTILL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera D

ERHOTILL

Substancjami czynnymi leku są: kamfora, olejek terpentynowy, olejek eukaliptusowy, mentol,

tymol.

100 g maści zawiera 10 g kamfory, 1 g olejku terpentynowego, 2 g olejku

eukaliptusowego, 1 g mentolu, 0,25 g tymolu.

Pozostałe składniki to: etanol (760 g/l), wazelina hydrofilowa.

Jak wygląda D

ERHOTILL

i co zawiera opakowanie

ERHOTILL

to maść barwy białej o swoistym zapachu. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa,

zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. +48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: