Depo-Medrol z Lidokainą

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Depo-Medrol z Lidokainą (40 mg + 10 mg)/ml zawiesina do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • (40 mg + 10 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Depo-Medrol z Lidokainą (40 mg + 10 mg)/ml zawiesina do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. 1 ml, 5909990236312, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02363
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEPO-MEDROL Z LIDOKAINĄ, (40 mg + 10 mg)/ml, zawiesina do wstrzykiwań

(Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Depo-Medrol z lidokainą i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Depo-Medrol z lidokainą

Jak stosować lek Depo-Medrol z lidokainą

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Depo-Medrol z lidokainą

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Depo-Medrol z lidokainą i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Depo-Medrol z lidokainą, metyloprednizolonu octan, należy do grupy

glikokortykosteroidów przeznaczonych do stosowania wewnętrznego, a chlorowodorek lidokainy jest

silnym środkiem znieczulającym miejscowo.

Depo-Medrol z lidokainą powinien być stosowany jedynie w terapii objawowej. Lek podaje się

domięśniowo, okołostawowo lub dostawowo.

Depo-Medrol z lidokainą jest wskazany do krótkotrwałego podawania, jako terapia uzupełniająca

w okresie ostrego epizodu lub zaostrzenia w następujących schorzeniach:

zapalenie błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów

reumatoidalne zapalenie stawów

pourazowa choroba zwyrodnieniowa stawów

ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej

zapalenie nadkłykcia

ostre nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna

ostre dnawe zapalenie stawów

Depo-Medrol z lidokainą może mieć również zastosowanie w leczeniu guzów torbielowatych, zapaleń

rozścięgien lub zapaleń ścięgien (ganglionów).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Depo-Medrol z lidokainą

Kiedy nie stosować leku Depo-Medrol z lidokainą:

jeśli pacjent ma uczulenie na metyloprednizolon lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6)

jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainę lub inne leki miejscowo znieczulające typu amidowego

u pacjentów z uogólnionym zakażeniem grzybiczym

w podaniu dooponowym (dokanałowym)

w podaniu dożylnym

w podaniu nadtwardówkowym

w podaniu do nosa i do gałki ocznej, a także do innych miejsc (skóra pokrywająca czaszkę,

jama ustno-gardłowa, zwój klinowo-podniebienny)

u wcześniaków i noworodków (patrz punkt 2)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera alkohol benzylowy. Zawartość alkoholu benzylowego wynosi 8,7 mg w 1 ml fiolce.

Po wstrzyknięciu do tkanki nerwowej lub w jej pobliżu alkohol benzylowy może wykazywać

toksyczne działanie na tę tkankę.

U pacjentów, u których występują wymienione poniżej schorzenia, leczenie lekiem Depo-Medrol

z lidokainą powinno trwać jak najkrócej i wymagają oni specjalnej opieki lekarskiej podczas

stosowania leku:

Pacjenci z cukrzycą: leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą może spowodować ujawnienie

się cukrzycy utajonej lub zwiększenie zapotrzebowania na insulinę lub doustne leki

przeciwcukrzycowe.

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym: leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą może

spowodować nasilenie nadciśnienia tętniczego.

Pacjenci z chorobami psychicznymi w wywiadzie: leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą

może spowodować pogorszenie istniejącej niestabilności emocjonalnej lub skłonności

psychotycznych.

Pacjenci z opryszczką oczną lub półpaścem ocznym z objawami ze strony gałki ocznej:

leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą może spowodować ryzyko perforacji rogówki.

Inne ostrzeżenia:

Powikłania terapii glikokortykosteroidami zależą od wielkości dawki i od czasu trwania

leczenia. Lekarz podejmie decyzję dotyczącą dawkowania oraz czasu trwania leczenia

indywidualnie dla każdego pacjenta.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Depo-Medrol z lidokainą i lekarz może chcieć

uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV:

rytonawir, kobicystat).

W związku z możliwością występowania zaniku skóry i tkanki podskórnej, lekarz zaleci

odpowiednie dawkowanie i sposób wykonania wstrzyknięcia, aby ograniczyć wystąpienie

tych powikłań.

Kortykosteroidy, w tym metyloprednizolon, mogą zwiększać stężenie glukozy we krwi,

nasilać wcześniej istniejącą cukrzycę i predysponować pacjentów długotrwale stosujących

kortykosteroidy do wystąpienia cukrzycy.

W trakcie leczenia lekiem Depo-Medrol z lidokainą oraz po jego zakończeniu mogą wystąpić

zaburzenia psychiczne. Występują one zazwyczaj w ciągu kilku dni lub tygodni od

rozpoczęcia leczenia lekiem Depo-Medrol z lidokainą. Większość z nich ustępuje po

zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku Depo-Medrol z lidokainą. Pacjenci i ich

opiekunowie powinni zasięgać porady lekarza w przypadku rozwinięcia się u pacjenta

objawów psychotycznych, szczególnie w przypadku podejrzenia nastroju depresyjnego lub

myśli samobójczych. Pacjenci i ich opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę na

zaburzenia psychiczne, które mogą wystąpić w trakcie leczenia, bezpośrednio po zmniejszeniu

dawki lub po odstawieniu leku Depo-Medrol z lidokainą.

Lek Depo-Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami

przebiegającymi z drgawkami.

Lek Depo-Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią.

U pacjentów stosujących kortykosteroidy, zwykle w przypadku długotrwałego stosowania

dużych dawek, odnotowano przypadki tłuszczakowatości nadtwardówkowej.

U pacjentów długotrwale stosujących lek Depo-Medrol z lidokainą może dojść do rozwoju

zaćmy tylnej podtorebkowej i zaćmy jądrowej (szczególnie u dzieci), wytrzeszczu lub

zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, które może spowodować jaskrę z potencjalnym

uszkodzeniem nerwów wzrokowych, a także sprzyjać rozwojowi wtórnych zakażeń oczu

wywołanych przez grzyby lub wirusy.

Stosowanie leku Depo-Medrol z lidokainą wiążę się z wystąpieniem centralnej

chorioretinopatii surowiczej, która może prowadzić do odwarstwienia siatkówki.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować

się z lekarzem.

W przypadku stosowania dużych dawek i długotrwałego leczenia lekiem Depo-Medrol

z lidokainą u pacjentów z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, lek należy podawać

z zachowaniem ostrożności oraz dodatkowo monitorować układ sercowo-naczyniowy, jeżeli

to konieczne.

W przypadku pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, lek Depo-Medrol z lidokainą

należy podawać z zachowaniem ostrożności i tylko wtedy, jeśli jest to koniecznie niezbędne.

Lek Depo-Medrol należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

U pacjentów narażonych na silny stres, lekarz zaleci odpowiednie zwiększenie dawki leku

Depo-Medrol z lidokainą przed, w okresie trwania i po zakończeniu sytuacji stresowej.

Długotrwałe stosowanie leku Depo-Medrol z lidokainą może prowadzić do wystąpienia

wtórnej niedoczynności kory nadnerczy.

Po nagłym odstawieniu leku Depo-Medrol z lidokainą może wystąpić „zespół odstawienia”

steroidów. Zespół ten obejmuje takie objawy, jak: jadłowstręt, nudności, wymioty, letarg, ból

głowy, gorączkę, ból stawów, łuszczenie się skóry, ból mięśni, zmniejszenie masy ciała i (lub)

niedociśnienie tętnicze.

Lek Depo-Medrol z lidokainą może powodować lub nasilać zespół Cushinga, dlatego pacjenci

z chorobą Cushinga nie powinni go stosować

U pacjentów z niedoczynnością tarczycy stwierdza się nasilone działanie leku Depo-Medrol

z lidokainą.

Lek Depo-Medrol z lidokainą może zwiększać podatność na zakażenia oraz może maskować

niektóre objawy zakażenia. Podczas jego stosowania mogą rozwijać się nowe zakażenia.

Podczas stosowania leków, takich jak lek Depo-Medrol z lidokainą, może wystąpić

zmniejszenie odporności organizmu i niezdolność do ograniczenia miejscowych zakażeń.

Niektóre objawy zakażeń mogą być nietypowe.

Ze stosowaniem kortykosteroidów w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami

immunosupresyjnymi, mogą wiązać się zakażenia dowolnym mikroorganizmem

chorobotwórczym, w tym zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe lub

choroby pasożytnicze, w dowolnym miejscu organizmu. Zakażenia występujące podczas

stosowania tych leków mogą być łagodne, a także ciężkie, czasami śmiertelne. Częstość

występowania powikłań zakaźnych wzrasta w miarę zwiększania dawek kortykosteroidów.

Pacjenci stosujący leki zmniejszające odporność organizmu są bardziej podatni na zakażenia

niż osoby zdrowe. Ospa wietrzna i odra mogą mieć u nich cięższy przebieg lub nawet mogą

okazać się śmiertelne, u dzieci z brakiem odporności lub u dorosłych stosujących

kortykosteroidy.

U osób z zakażeniem należy unikać wykonywania dostawowych, dokaletkowych lub

dościęgnistych wstrzyknięć tych hormonów.

Stosowanie szczepionek na bazie żywych, osłabionych wirusów jest przeciwwskazane

u pacjentów przyjmujących dawki immunosupresyjne kortykosteroidów (patrz punkt: „Lek

Depo-Medrol z lidokainą a inne leki”). U tych pacjentów mogą być podawane szczepionki

martwe lub inaktywowane, jednak reakcja na nie może być ograniczona lub mogą być one

nieskuteczne.

U pacjentów z czynną gruźlicą lek Depo-Medrol z lidokainą stosuje się tylko w przypadkach

o przebiegu piorunującym lub rozsianym w skojarzeniu z innymi, odpowiednimi lekami

przeciwgruźliczymi. Jeżeli konieczne jest podanie leku Depo-Medrol z lidokainą u pacjenta

z gruźlicą utajoną lub z dodatnim wynikiem próby tuberkulinowej, konieczna jest ścisła

obserwacja pacjenta, gdyż może dojść do reaktywacji choroby. U tych pacjentów w trakcie

długotrwałej kortykosteroidoterapii lekarz zadecyduje o zastosowaniu chemioprofilaktyki.

U pacjentów otrzymujących kortykosteroidy stwierdzano występowanie mięsaka Kaposiego.

Przerwanie stosowania leków z tej grupy może doprowadzić do remisji klinicznej.

U pacjentów stosujących lek Depo-Medrol z lidokainą mogą wystąpić reakcje alergiczne. Lek

należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje

alergiczne na kortykosteroidy, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznej

i (lub) anafilaktoidalnej.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne, najprawdopodobniej na

substancje pomocnicze leku. Rzadko w testach skórnych wykrywano reakcję na sam

Depo-Medrol z lidokainą.

Po zastosowaniu dużych dawek leku Depo-Medrol z lidokainą, może wystąpić ostre zapalenie

trzustki.

Leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą może maskować objawy wrzodów trawiennych,

dlatego też może wystąpić perforacja lub krwotok bez towarzyszącego znacznego bólu.

Leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą może maskować zapalenie otrzewnej lub inne

objawy związane z zaburzeniami żołądka i jelit, takie jak perforacja, zaparcie lub zapalenie

trzustki. W połączeniu ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ,

wzrasta ryzyko rozwoju choroby wrzodowej żołądka i jelit.

U pacjentów z nieswoistym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, lek Depo-Medrol

z lidokainą należy stosować ostrożnie, jeżeli istnieje zagrożenie perforacją, bądź też

wystąpieniem ropnia lub innej postaci zakażenia ropnego. Należy również zachować

ostrożność w przypadku zapalenia uchyłków, świeżych zespoleń jelitowych, czynnej lub

utajonej choroby wrzodowej, gdy steroidy są stosowane jako leczenie podstawowe lub

uzupełniające.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych mogą być odwracalne, po zakończeniu leczenia.

W związku z tym, pacjenci muszą być poddani właściwej kontroli.

Podczas stosowania dużych dawek leku Depo-Medrol z lidokainą może wystąpić ostra

miopatia, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

(np. miastenia) lub u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwcholinergicznymi,

w tym blokerami nerwowo-mięśniowymi (np. pankuronium). Miopatia może obejmować

mięśnie oczne i mięśnie oddechowe, oraz prowadzić do niedowładu czterokończynowego.

Może wystąpić zwiększona aktywność kinazy kreatyny. Poprawa stanu klinicznego lub

całkowite wyleczenie po zakończeniu leczenia lekiem Depo-Medrol z lidokainą może pojawić

się po kilku tygodniach lub nawet latach.

Osteoporoza może wystąpić u pacjentów długotrwale stosujących duże dawki leku

Depo-Medrol z lidokainą.

Lek Depo-Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Stosowanie średnich i dużych dawek leku Depo-Medrol z lidokainą, może zwiększać ciśnienie

krwi, retencję soli i wody oraz wydalanie potasu. W związku z tym, konieczne może być

ograniczenie soli w diecie oraz uzupełnianie potasu. Wszystkie glikokortykosteroidy, w tym

lek Depo-Medrol z lidokainą, zwiększają wydalanie wapnia.

Powikłania terapii glikokortykosteroidami zależą od wielkości dawki i od czasu trwania

leczenia. Lekarz podejmie decyzję dotyczącą dawkowania oraz czasu trwania leczenia,

indywidualnie dla każdego pacjenta.

Pacjenci powinni zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu kwasu

acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekiem Depo-Medrol

z lidokainą.

W związku z możliwością wystąpienia zaniku skóry i tkanki podskórnej, lekarz zaleci

odpowiednie dawkowanie i sposób wykonania wstrzyknięcia, aby ograniczyć wystąpienie

tych powikłań.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z twardziną układową, ponieważ zwiększona

częstość występowania twardzinowej kryzy nerkowej była obserwowana z kortykosteroidami,

w tym metyloprednizolonem. Lek Depo-Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u

pacjentów z niewydolnością nerek.

Stosowanie kortykosteroidów może wpływać na wyniki badań biologicznych (np. testów

skórnych, oznaczeń stężenia hormonów tarczycy).

Po podaniu leku Depo-Medrol z lidokainą, zgłaszano przełom w przebiegu guza

chromochłonnego, niekiedy zakończony zgonem. W przypadku pacjentów, u których

podejrzewa się lub stwierdzono występowanie guza chromochłonnego, lekarz podejmie

decyzję o stosowaniu leku Depo-Medrol z lidokainą, tylko po odpowiedniej ocenie stosunku

korzyści do ryzyka.

Stosowanie alkoholu benzylowego związane było z występowaniem ciężkich działań

niepożądanych, w tym „zespołu niewydolności oddechowej u niemowląt” (tzw. „Gasping

Syndrome”) oraz przypadkami śmierci w populacji pediatrycznej. Mimo, że ilości alkoholu

benzylowego dostarczane w przypadku dawek terapeutycznych produktu są znacząco

mniejsze niż zgłoszone w związku z „zespołem niewydolności oddechowej u niemowląt”,

minimalna ilość alkoholu benzylowego, przy której może wystąpić działanie toksyczne, nie

jest znana. Ryzyko wystąpienia działania toksycznego w związku ze stosowaniem alkoholu

benzylowego, zależy od podawanej ilości oraz zdolności wątroby do usuwania toksyn.

U wcześniaków i noworodków z niską wagą urodzeniową, istnieje większe ryzyko

wystąpienia działania toksycznego. Alkohol benzylowy może powodować wystąpienie

działań toksycznych oraz reakcji alergicznych u niemowląt i dzieci do 3. roku życia (patrz

punkt: „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

U dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu lekiem Depo-Medrol z lidokainą,

w dobowych dawkach podzielonych, może dochodzić do zahamowania wzrostu. Lekarz

powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do najcięższych wskazań.

Niemowlęta i dzieci przyjmujące lek Depo-Medrol z lidokainą długotrwale są szczególnie

narażone na zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego.

Stosowanie wysokich dawek leku Depo-Medrol z lidokainą może powodować występowanie

zapalenia trzustki u dzieci.

Nie należy stosować leku Depo-Medrol z lidokainą w leczeniu urazowego uszkodzenia

mózgu.

PODANIE DOSTAWOWE

W celu zapobiegania zakażeniom podczas podawania leku, konieczne jest stosowanie zasad

postępowania aseptycznego.

Po dostawowym podaniu kortykosteroidów, pacjent powinien unikać przeciążania stawów

w obrębie których uzyskano złagodzenie objawów. Zaniedbania pod tym względem mogą nasilać

niszczenie stawu, które zdecydowanie przeważy nad korzyściami z podania steroidu.

Nie należy wykonywać wstrzyknięć do stawów niestabilnych. W niektórych przypadkach

powtarzane wstrzyknięcia dostawowe mogą spowodować niestabilność stawu. W wybranych

przypadkach lekarz może zadecydować o wykonaniu kontrolnego badania RTG, w celu wykrycia

ewentualnego pogorszenia stanu stawu.

W przypadku zastosowania leku miejscowo znieczulającego przed wstrzyknięciem, leku Depo-

Medrol z lidokainą, lekarz powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania tego

leku i zachować wszelkie zalecane środki ostrożności.

W PRZYPADKU POZAJELITOWEGO PODANIA KORTYKOSTEROIDÓW NALEŻY

ZASTOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Domaziówkowe wstrzykiwanie kortykosteroidu może wywołać działania ogólne i miejscowe.

W celu wykluczenia ewentualnego zakażenia, konieczne jest odpowiednie przebadanie płynu

stawowego.

Znaczny wzrost natężenia bólu z towarzyszącym miejscowym obrzękiem, ograniczeniem ruchów

w stawie, gorączką i pogorszeniem samopoczucia, są potencjalnymi objawami ostrego ropnego

zapalenia stawów. W przypadku wystąpienia tego powikłania i potwierdzenia rozpoznania

posocznicy, lekarz zaleci przerwanie wykonywania miejscowych wstrzyknięć

glikokortykosteroidów i zaleci odpowiednie leczenie przeciwdrobnoustrojowe.

Należy unikać miejscowego podawania steroidów do stawu objętego w przeszłości zakażeniem.

Nie zaleca się pobierania wielu dawek leku Depo-Medrol z lidokainą z jednej fiolki, w przypadku

wstrzykiwania wewnątrzmaziówkowo.

Glikokortykosteroidów nie należy wstrzykiwać do stawów niestabilnych. Bezwzględnie konieczne

jest zastosowanie jałowej techniki, aby zapobiec zakażeniom i zanieczyszczeniu leku.

Lek Depo-Medrol z lidokainą a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Depo-Medrol z lidokainą może

wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Depo-Medrol

z lidokainą.

Może być konieczne dostosowanie dawki leku Depo-Medrol z lidokainą podczas jednoczesnego

stosowania z następującymi lekami:

leki przeciwbakteryjne: izoniazyd

antybiotyk przeciwgruźliczy: ryfampicyna

leki przeciwzakrzepowe (doustne). Jednoczesne stosowanie z lekiem Depo-Medrol z lidokainą,

może zmniejszyć lub zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych. Należy kontrolować

wskaźniki krzepnięcia krwi, aby zapewnić odpowiednie działanie przeciwzakrzepowe.

leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina

leki antycholinergiczne: blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Podczas jednoczesnego

stosowania dużych dawek leku Depo-Medrol z lidokainą i leków przeciwcholinergicznych,

np. leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, donoszono o występowaniu ostrej

miopatii.

leki zwiotczające, np. pankuronium, wenkuronium; lek Depo-Medrol z lidokainą może częściowo

hamować blokadę nerwowo-mięśniową, wywołaną przez leki zwiotczające.

antycholinesterazy: lek Depo-Medrol z lidokainą może zmniejszać wpływ antycholinesteraz

u pacjentów z miastenią.

leki przeciwcukrzycowe: u osób chorych na cukrzycę, może być konieczne dostosowanie dawki

leków przeciwcukrzycowych, ponieważ lek Depo-Medrol z lidokainą może zwiększyć stężenie

glukozy we krwi.

leki przeciwwymiotne: aprepitant, fosaprepitant

leki przeciwgrzybicze: itrakonazol, ketokonazol

leki przeciwwirusowe - inhibitory proteazy HIV: indynawir i rytonawir

inhibitor aromatazy: aminoglutetymid

antagonista kanału wapniowego: diltiazem

doustne leki antykoncepcyjne: etynyloestradiol/noretyndron

sok grejpfrutowy

leki immunosupresyjne: cyklosporyna. W przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny

i leku Depo-Medrol z lidokainą, występuje wzajemne hamowanie metabolizmu, co może

zwiększać stężenie jednego lub obu leków w osoczu. W związku z tym, istnieje możliwość, że po

jednoczesnym podawaniu zwiększy się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych

z przyjmowaniem jednego z leków. W czasie jednoczesnego stosowania donoszono

o występowaniu drgawek.

leki immunosupresyjne: cyklofosfamid, takrolimus

makrolidowe leki przeciwbakteryjne: klarytromycyna, erytromycyna, troleandomycyna

niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): duże dawki aspiryny (kwasu acetylosalicylowego).

Jednoczesne stosowanie leków przeciwzapalnych z lekiem Depo-Medrol z lidokainą, może

zwiększać częstość występowania przypadków krwawienia i owrzodzenia przewodu

pokarmowego. Należy zachować ostrożność, w przypadku stosowania aspiryny w połączeniu

z lekiem Depo-Medrol z lidokainą.

leki zmniejszające stężenie potasu. Podczas jednoczesnego stosowania leku Depo-Medrol

z lidokainą z lekami zmniejszającymi stężenie potasu (np. moczopędnymi), pacjenci powinni być

obserwowani pod kątem rozwoju hipokaliemii (stan, w którym stężenie jonów potasu we krwi jest

poniżej wartości określonych przez normy laboratoryjne). Podczas jednoczesnego stosowania leku

Depo-Medrol z lidokainą z amfoterycyną B, ksantenami czy agonistami beta2, zwiększa się ryzyko

hipokaliemii.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano, że lek Depo-Medrol z lidokainą ma działanie upośledzające

płodność.

Ciąża

Metyloprednizolon

Niektóre badania na zwierzętach wykazały, że kortykosteroidy podawane matkom mogą powodować

wystąpienie wad rozwojowych płodu.

Natomiast nie wykazano, aby kortykosteroidy powodowały występowanie wad wrodzonych u płodów,

których matki przyjmowały kortykosteroidy w okresie ciąży.

Kortykosteroidy przenikają przez barierę łożyskową.

W jednym retrospektywnym badaniu stwierdzono zwiększenie wystąpienia niskiej masy urodzeniowej

noworodków, których matki stosowały kortykosteroidy. U ludzi, ryzyko wystąpienia niskiej masy

urodzeniowej wykazuje zależność od stosowanej dawki. Ryzyko to może być zmniejszone poprzez

stosowanie niższych dawek kortykosteroidów.

Niemowlęta urodzone przez pacjentki, które przyjmowały znaczne dawki leku Depo-Medrol

z lidokainą w czasie ciąży, powinny być dokładnie obserwowane i badane w kierunku niewydolności

kory nadnerczy, mimo, że niewydolność kory nadnerczy noworodków wydaje się rzadko występować

u niemowląt wystawionych na ekspozycję kortykosteroidów w okresie życia płodowego.

Lidokaina

Lidokaina łatwo przechodzi przez barierę łożyskową.

Stosowanie miejscowe lidokainy, podczas ciąży i porodu może powodować występowanie działań

niepożądanych u matki i płodu. Kortykosteroidy i lidokaina przechodzą przez barierę łożyskową.

Metyloprednizolonu octan z lidokainą

Dopóki nie zostaną przeprowadzone odpowiednie badania, dotyczące wpływu produktu Depo-Medrol

z lidokainą na procesy rozrodcze u ludzi, nie należy go podawać kobietom ciężarnym, chyba że po

dokonaniu dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka dla matki i płodu.

Nie jest znany wpływ kortykosteroidów na przebieg porodu.

U niemowląt urodzonych przez matki długotrwale stosujące kortykosteroidy w okresie ciąży

obserwowano rozwój zaćmy.

Alkohol benzylowy łatwo przenika przez barierę łożyskową.

Karmienie piersią

Metyloprednizolon

Kortkosteroidy przenikają do mleka matki.

U dzieci karmionych piersią, lek Depo-Medrol z lidokainą, który przeniknął do mleka matki, może

hamować wzrost i wpływać na wytwarzanie endogennych glikokortykosteroidów.

Lidokaina

Lidokaina przenika do mleka matki.

Metyloprednizolonu octan z lidokainą

Lek ten może być stosowany przez kobiety karmiące piersią, tylko po dokładnej ocenie stosunku

korzyści do ryzyka u matki i niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie był badany wpływ leku Depo-Medrol z lidokainą, na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Pacjenci, u których podczas stosowania leku Depo-Medrol z lidokainą występują zawroty głowy,

zaburzenia widzenia i zmęczenie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Depo-Medrol z lidokainą zawiera alkohol benzylowy.

1 ml zawiesiny zawiera 8,7 mg alkoholu benzylowego.

Lek Depo-Medrol z lidokainą zawiera sód.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.

Jak stosować lek Depo-Medrol z lidokainą

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania, przeznaczone wyłącznie dla fachowego

personelu medycznego, podano na końcu ulotki.

Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce, sposobie i miejscu podania leku Depo-Medrol z lidokainą.

Leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą nie eliminuje potrzeby zastosowania innych leków. Chociaż

ta metoda leczenia prowadzi do złagodzenia objawów, nie zapewnia pod żadnym względem

wyleczenia i hormon nie wpływa na przyczynę zapalenia.

1. Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów

Wielkość dawki do podania dostawowego zależy od wielkości stawu i ciężkości leczonego stanu

u danego pacjenta. Zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 80 mg. W przypadkach

schorzeń przewlekłych, wstrzyknięcia można powtarzać w odstępach od jednego do pięciu lub więcej

tygodni, zależnie od stopnia zmniejszenia objawów, uzyskanego dzięki podaniu pierwszego

wstrzyknięcia.

Zapalenie kaletki maziowej

Lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku, podawaną do kaletki stawowej, w zależności od ciężkości

przebiegu choroby i reakcji pacjenta na leczenie.

3. Pozostałe stany: ganglion, zapalenie ścięgna, zapalenie nadkłykcia

Lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji

pacjenta na leczenie.

Zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 30 mg. W leczeniu stanów nawracających lub

przewlekłych konieczne może być powtórne wykonanie wstrzyknięcia.

W wielu przypadkach pojedyncze wstrzyknięcie leku, znacznie zmniejsza wielkość torbieli stawowej,

a nawet może spowodować jej zniknięcie.

Każde wstrzyknięcie leku Depo-Medrol z lidokainą należy wykonywać w warunkach jałowych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Należy ostrożnie stosować długotrwałe leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą, u dzieci i młodzieży

w dobowych dawkach podzielonych. Lekarz powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do

najcięższych wskazań (patrz punkt: ostrzeżenia).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Lek Depo-Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Depo-Medrol z lidokainą

Metyloprednizolon

Nie istnieje zespół kliniczny ostrego przedawkowania metyloprednizolonu octanu.

Długotrwałe stosowanie leku w dawkach często powtarzanych (raz na dobę lub kilka razy

w tygodniu), może wywołać zespół Cushinga i inne reakcje związane z przewlekłym stosowaniem

leczenia steroidami.

Lidokaina

Przedawkowanie lidokainy, może przejawiać się jako przejściowe pobudzenie ośrodkowego układu

nerwowego, z następującymi wczesnymi objawami: ziewanie, niepokój, zawroty głowy, nudności,

wymioty, bóle stawów, niezborność ruchów, zaburzenia słuchu i wzroku. W przypadku zatrucia

o umiarkowanym nasileniu, mogą wystąpić drgania mięśni i drgawki. Następnie może dojść do utraty

przytomności, depresji oddechowej i śpiączki. W bardzo ciężkich zatruciach, z powodu zmniejszenia

kurczliwości mięśnia sercowego i opóźnionego przewodzenia impulsów, może wystąpić

niedociśnienie tętnicze i zapaść sercowo-naczyniowa, a następnie całkowity blok przedsionkowo-

komorowy i zatrzymanie krążenia; należy stosować leczenie objawowe. W przypadku drgawek,

należy podać diazepam. Chorych z depresją układu oddechowego należy poddać wentylacji.

Niedociśnienie tętnicze można leczyć, podając płyny i dopaminę. W przypadku zatrzymania pracy

serca (asystolii) należy podać adrenalinę i w razie konieczności, wprowadzić stymulator serca.

Pominięcie zastosowania leku Depo-Medrol z lidokainą

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Depo-Medrol z lidokainą

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Lek Depo-Medrol z lidokainą zawiera alkohol benzylowy: 1 ml zawiesiny zawiera 8,7 mg alkoholu

benzylowego.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano następujące działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku Depo-Medrol

z lidokainą, następującymi przeciwwskazanymi drogami podania: dooponowo lub nadtwardówkowo:

zapalenie pajęczynówki, zaburzenia czynności żołądka

i jelit lub pęcherza moczowego, ból głowy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niedowład

poprzeczny (porażenie poprzeczne), napady drgawkowe, zaburzenia czucia.

Do możliwych działań niepożądanych występujących po podaniu leku Depo-Medrol z lidokainą

należą:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zakażenia oportunistyczne

, zakażenia

, zapalenie otrzewnej

c, e

leukocytoza (zwiększona liczba krwinek białych we krwi)

nadwrażliwość na lek

, reakcja anafilaktyczna, reakcja anafilaktoidalna

rozwinięcie się zespołu Cushinga (zespół objawów klinicznych, które są konsekwencją nadmiaru

hormonów glikokortykosteroidowych w organizmie)

, niedoczynność przysadki

, zespół

odstawienia steroidów

kwasica metaboliczna

, zatrzymanie sodu (gromadzenie sodu w organizmie)

, zatrzymanie

płynów

, alkaloza hipokaliemiczna (zasadowica z niskim stężeniem jonów potasu we krwi)

dyslipidemia (nieprawidłowe stężenie w surowicy na czczo jednej lub więcej frakcji lipoprotein

lub ich składu)

, zaburzenia tolerancji glukozy

, zwiększone zapotrzebowanie na insulinę

(lub doustne leki przeciwcukrzycowe, u osób chorych na cukrzycę)

, lipomatoza (nadmierne

gromadzenie się tkanki tłuszczowej)

, zwiększenie apetytu (mogące prowadzić do wzrostu masy

ciała)

zaburzenia afektywne

(w tym nastrój depresyjny

, nastrój euforyczny, afektywna chwiejność

emocjonalna

, uzależnienie od leku

, myśli samobójcze

), zaburzenia psychotyczne

(w tym stan

pobudzenia maniakalnego

, urojenia

, omamy

i schizofrenia

), zaburzenia umysłowe

, zmiany

osobowości

, stan splątania, niepokój, wahania nastroju

, dysfunkcjonalne zachowania

bezsenność

, drażliwość

, nerwowość

tłuszczakowatość nadtwardówkowa

, zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego (z obecnością

tarczy zastoinowej [łagodne nadciśnienie śródczaszkowe])

, utrata przytomności

, napady

drgawkowe, amnezja

, zaburzenia poznawcze

, drżenie

, senność

, hipoestezja

, zawroty głowy,

ból głowy

chorioretinopatia

, zaćma

, jaskra

, wytrzeszcz

, podwójne widzenie

, zaburzenia widzenia

rzadko – nieostre widzenie

zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego)

, szumy uszne

zatrzymanie akcji serca

, zastoinowa niewydolność serca (u podatnych pacjentów)

, bradykardia

zapaść krążeniowa

, zakrzepica

, nadciśnienie tętnicze

, niedociśnienie tętnicze

zatrzymanie oddechu

, depresja oddechowa

, zator tętnicy płucnej

, czkawka

wrzody trawienne

b, e

, perforacja jelit

, krwawienie z żołądka

, zapalenie trzustki

, wrzodziejące

zapalenie przełyku

, zapalenie przełyku

, rozdęcie brzucha

, ból brzucha

, biegunka

niestrawność

, nudności

, wymioty

obrzęk naczynioruchowy

, nadmierne owłosienie

, wybroczyny

, wylew krwawy podskórny lub

dotkankowy

, zanik skóry

, rumień

, nadmierne pocenie się

, rozstępy skórne

, wysypka

, świąd

pokrzywka, trądzik

, przebarwienia skóry

, utrata koloru skóry

, zmiany skórne

osłabienie mięśniowe

, ból mięśniowy

, miopatia

, zanik lub utrata tkanki mięśniowej

osteoporoza

, martwica kości

, złamania patologiczne

, neuropatia stawowa

,ból stawów

zahamowanie wzrostu

, drżenie mięśni

nieregularne miesiączkowanie

jałowy ropień

, utrudnione gojenie się ran

, obrzęk

, obrzęk obwodowy

, zmęczenie

, złe

samopoczucie

, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

, uczucie zimna

, uczucie gorąca

zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego

, zmniejszenie tolerancji węglowodanów

zmniejszenie stężenia potasu we krwi

, zwiększenie stężenia wapnia w moczu

, zwiększenie

aktywności aminotransferazy alaninowej

, zwiększenie aktywności aminotransferazy

asparaginianowej

, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

, zwiększenie stężenia

mocznika we krwi

, zahamowanie reakcji w testach skórnych

a, e

kompresyjne złamania kręgów

, zerwanie ścięgna

Perforacja wrzodu trawiennego i krwotok z wrzodu trawiennego

Zapalenie otrzewnej, może być pierwszym objawem przedmiotowym lub podmiotowym zaburzeń

żołądka i jelit, takich jak perforacja, zaparcie lub zapalenie trzustki (patrz sekcja 4.4 Specjalne

ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

Zgłoszone tylko dla lidokainy

Zgłoszone tylko dla metyloprednizolonu octanu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

5.

Jak przechowywać lek Depo-Medrol z lidokainą

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowanie i inne informacje

Co zawiera lek Depo-Medrol z lidokainą

Substancjami czynnymi leku są: metyloprednizolonu octan (40 mg) i chlorowodorek lidokainy

(10 mg).

Pozostałe składniki to: makrogol, alkohol benzylowy, sodu chlorek, mirystylo-gamma pikoliny

chlorek, sodu wodorotlenek (do odpowiedniego pH), kwas solny (do odpowiedniego pH), woda

do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Depo-Medrol z lidokainą i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 1 fiolkę ze szkła bezbarwnego w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Wytwórca

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.; ul. Postępu 17B; 02-676 Warszawa; tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2018

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Leczenie lekiem Depo-Medrol z lidokainą nie eliminuje potrzeby zastosowania środków

konwencjonalnych. Chociaż ta metoda leczenia prowadzi do złagodzenia objawów, nie zapewnia pod

żadnym względem pełnego wyleczenia, a hormon nie wpływa na przyczynę zapalenia.

Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów

Wielkość dawki do podania dostawowego zależy od wielkości stawu i ciężkości leczonego stanu

u danego pacjenta. W przypadkach schorzeń przewlekłych, wstrzyknięcia można powtarzać

w odstępach od jednego do pięciu lub więcej tygodni, zależnie od stopnia zmniejszenia objawów

uzyskanego dzięki podaniu pierwszego wstrzyknięcia. Dawki w poniższej tabeli podano orientacyjnie:

Wielkość stawu

Przykłady

Zakres dawkowania

---------------------------------------------------------------------------

Duży

Stawy kolanowe

od 20 do 80 mg

Stawy skokowe

Stawy barkowe

---------------------------------------------------------------------------

Średni

Stawy łokciowe

od 10 do 40 mg

Nadgarstki

---------------------------------------------------------------------------

Mały

Stawy śródręczno-

od 4 do 10 mg

paliczkowe

Stawy międzypaliczkowe

Stawy mostkowo-obojczykowe

Stawy barkowo-obojczykowe

Zaleca się, aby przed wykonaniem wstrzyknięcia dostawowego, dokładnie zapoznać się z anatomią

danego stawu. Aby uzyskać optymalne działanie przeciwzapalne, wstrzyknięcie należy wykonać do

przestrzeni maziówkowej. Z zastosowaniem jałowej techniki, typowej dla wykonywania nakłucia

lędźwiowego, należy szybko wprowadzić do przestrzeni maziówkowej jałową igłę rozmiaru od 20

do 24 (założoną na suchą strzykawkę). W celu sprawdzenia, czy igła została wprowadzona do

przestrzeni stawowej, należy wykonać aspirację tylko kilku kropel płynu stawowego. Wstrzyknięcie

do każdego stawu wykonuje się w miejscu, w którym jama maziówkowa znajduje się najbardziej

powierzchniowo i jest w największej mierze wolna od dużych naczyń i nerwów. Po wprowadzeniu

igły, w miejsce wstrzyknięcia, wyjmuje się strzykawkę, do której wykonano aspirację i zastępuje ją

drugą strzykawką zawierającą pożądaną ilość leku Depo-Medrol z lidokainą. Następnie wykonuje się

aspirację niewielkiej ilości płynu stawowego, aby upewnić się, czy igła nadal znajduje się

w przestrzeni maziówkowej. Po wykonaniu wstrzyknięcia należy kilka razy łagodnie poruszyć

stawem, co pomaga w wymieszaniu zawiesiny z płynem stawowym. Miejsce wstrzyknięcia przykrywa

się następnie niewielkim, jałowym opatrunkiem.

Właściwymi miejscami wykonywania wstrzyknięć dostawowych są stawy: kolanowe, skokowe,

nadgarstkowe, łokciowe, barkowe, międzypaliczkowe i biodrowe. Wprowadzenie igły do stawu

biodrowego jest często trudne; należy uważać, aby nie przebić dużych naczyń krwionośnych, które

przebiegają w tej okolicy. Stawy niedostępne anatomicznie, takie jak stawy kręgosłupa i stawy

krzyżowo-biodrowe, w których brak jest przestrzeni maziówkowej nie są odpowiednim miejscem do

wykonania wstrzyknięcia. Niepowodzenia leczenia najczęściej wynikają z tego, że nie udało się podać

leku do przestrzeni stawowej. Wstrzyknięcia do otaczających tkanek są mało skuteczne lub

nieskuteczne. W przypadku niepowodzenia leczenia, gdy wstrzyknięcie było wykonane do przestrzeni

stawowej (co wiadomo na podstawie aspiracji płynu), następne podania leku na ogół okazują się

nieskuteczne. Leczenie miejscowe nie wpływa na podstawowy proces chorobowy, w związku z czym

zawsze, gdy jest to możliwe, należy je uzupełnić fizykoterapią i korekcją ortopedyczną.

2. Zapalenie kaletki maziowej

Należy starannie oczyścić obszar wokół miejsca wstrzyknięcia. Do kaletki stawowej wprowadza się

jałową igłę o rozmiarze od 20 do 24 założoną na suchą strzykawkę, po czym aspiruje się płyn. Igłę

należy pozostawić w miejscu a strzykawkę wymienić na kolejną, zawierającą pożądaną dawkę

produktu. Po wykonaniu wstrzyknięcia należy wyjąć igłę i nałożyć niewielki opatrunek.

Pozostałe stany: ganglion, zapalenie ścięgna, zapalenie nadkłykcia

W leczeniu takich stanów, jak zapalenie ścięgna lub zapalenie pochewki ścięgna, po zastosowaniu

odpowiedniego środka antyseptycznego, należy uważać, aby wprowadzić zawiesinę do pochewki

ścięgna, a nie do samej jego tkanki. Ścięgno łatwiej jest wyczuć dotykiem w pozycji rozciągniętej.

W przypadku leczenia zapalenia nadkłykcia, należy ostrożnie wyznaczyć granice obszaru największej

bolesności i wstrzyknąć zawiesinę do tej okolicy.

W przypadku ganglionów pochewek ścięgna, zawiesinę należy wstrzyknąć bezpośrednio do torbieli.

W wielu przypadkach pojedyncze wstrzyknięcie leku znacznie zmniejsza wielkość torbieli stawowej,

a nawet może spowodować jej zniknięcie.

Zależnie od ciężkości leczonego stanu, podawane dawki mogą wynosić od 4 do 30 mg. W leczeniu

stanów nawracających lub przewlekłych, konieczne może być powtórne wykonanie wstrzyknięcia.

Każde wstrzyknięcie należy wykonywać w warunkach jałowych (należy zastosować odpowiedni

środek antyseptyczny na skórę).

Instrukcja podawania

Leku Depo-Medrol z lidokainą nie należy rozcieńczać ani mieszać z innymi roztworami ze względu

na możliwe niezgodności fizyczne.

Leki do podawania pozajelitowego, należy przed podaniem sprawdzić czy nie zawierają cząstek

stałych i nie zmieniły zabarwienia, o ile pozwalają na to roztwór i pojemnik.

Przed użyciem wstrząsnąć energicznie, tak aby uzyskać jednolitą zawiesinę.

W przypadku stosowania fiolek wielodawkowych, zachować szczególne środki ostrożności, aby

zapobiec zanieczyszczeniu zawartości fiolki.

Lek jest sterylny, jednak wykorzystywanie fiolek do pobierania wielu dawek może prowadzić

do zanieczyszczenia, chyba że stosuje się ścisłą technikę aseptyczną. Należy zachować szczególną

ostrożność w przypadku podawania leku wewnątrzmaziówkowo – w tym celu należy stosować

strzykawki i igły jednorazowego użytku. Istnieją dane wskazujące, że chlorek benzalkonium nie jest

odpowiednim środkiem antyseptycznym do sterylizacji fiolek Depo-Medrol z lidokainą,

wykorzystywanych do podawania wielu dawek. Zaleca się stosowanie roztworu jodopowidonu

lub innego podobnego produktu do oczyszczenia górnej części fiolek przed aspiracją ich zawartości.

Nie zaleca się pobierania wielu dawek leku Depo-Medrol z lidokainą z jednej fiolki, w przypadku

wstrzykiwania wewnątrzmaziówkowo.