Delacet

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Delacet płyn na skórę
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Delacet płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 100 ml, 5909990005413, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00054
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

D E L A C E T, płyn na skórę

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Skład na 100 g:

Nalewka z ziela ostróżeczki (

Delphini consolidae tinctura

) – 96 g,

Kwas octowy 80% – 4 g.

Zawiera 59,0-65,0% v/v etanolu.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na

długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1.

Wskazania do stosowania

Stosuje się tradycyjnie we wszawicy głowowej.

4.2.

Dawkowanie i sposób stosowania

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Dorośli, młodzież i dzieci od 6 roku życia: włosy zwilżyć obficie płynem Delacet, zawiązać

chustką lub folią i pozostawić na 2-3 godziny. Następnie umyć włosy wodą i wyczesać gęstym

grzebieniem.

4.3.

Przeciwwskazania

Otwarte rany i ostre stany zapalne skóry głowy. Nadwrażliwość na składniki preparatu.

4.4.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie pić. W przypadku dostania się preparatu na śluzówkę oka przepłukać pod bieżącą wodą.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia (dzieci, które nie ukończyły 5 lat).

Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.

4.5.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

stosować

równocześnie

szamponem

gdyż

środki

powierzchniowo

czynne

mogą

spowodować wchłonięcie przez skórę toksycznych substancji owadobójczych.

4.6.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania preparatu w

okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono negatywnego wpływu.

4.8.

Działania niepożądane

Podrażnienie skóry. W razie przypadkowego połknięcia leku mogą wystąpić zaburzenia w

funkcjonowaniu układu pokarmowego, krwionośnego i nerwowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

dopuszczeniu produktu

leczniczego

obrotu

istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działań

niepożądanych.

Umożliwia

nieprzerwane

monitorowanie

stosunku

korzyści

ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego

powinny

zgłaszać

wszelkie

podejrzewane

działania

niepożądane

pośrednictwem

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, fax +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9.

Przedawkowanie

Brak danych.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.

Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Kwas octowy 80%.

6.2.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3.

Okres ważności

3 lata.

6.4.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

6.5.

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową w tekturowym pudełku.

6.6.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Nie wymaga.

7. PODMIOT

ODPOWIEDZIALNY

POSIADAJĄCY

POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie S.A.

ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków

tel. 12 411-69-11,

fax 12 411-58-37

e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0054

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ORAZ DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

08.08.1990, 20.12.2013

10.

DATA

ZATWIERDZENIA

LUB

CZĘŚCIOWEJ

ZMIANY

TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: