Deespa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Deespa 40 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 40 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Deespa 40 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990817153, OTC; 20 tabl., 5909990926923, OTC; 40 tabl., 5903060602106, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09269
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Deespa, 40 mg, tabletki

Drotaverini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Deespa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deespa

Jak stosować lek Deespa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Deespa

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Deespa i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku - drotaweryna jest syntetyczną pochodną papaweryny. Lek wykazuje działanie

rozkurczowe (spazmolityczne) na mięśnie gładkie. Jego działanie spazmolityczne wiąże się

z bezpośrednim wpływem na mięśniówkę gładką i jest niezależne od rodzaju unerwienia.

Działanie leku szczególnie wyraźnie zaznacza się w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej,

dróg żółciowych, układu moczowego, przewodu pokarmowego oraz układu krążenia.

Wskazania do stosowania

Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamica pęcherzyka

żółciowego i dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, zapalenie miedniczek

nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

Wspomagająco:

w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej

żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole

drażliwego jelita grubego, w zaparciach spastycznych i wzdęciach jelit.

w bolesnym miesiączkowaniu.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deespa

Kiedy nie stosować leku Deespa:

jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek;

jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia;

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Deespa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma porfirię;

jeśli pacjent ma niedociśnienie;

u dzieci (patrz punkt 3);

u kobiet w ciąży.

Nie stosować leku w czasie porodu.

Deespa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie drotaweryny z lekami zawierającymi lewodopę (leki stosowane w chorobie

Parkinsona) zmniejsza skuteczność ich działania oraz zwiększa nasilenie drżeń i sztywności.

Deespa z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Drotaweryna przenika przez łożysko. Lek można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku

zdecydowanej konieczności.

Nie stosować leku w czasie porodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy drotaweryna przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego nie zaleca się

stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, tj.

prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Deespa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Stosowanie u dorosłych:

120 mg do 240 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg.

Stosowanie u dzieci:

Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.

W przypadku konieczności zastosowania leku Deespa u dzieci:

dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych

dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach

podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deespa

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Lekarz może zalecić płukanie żołądka wodą z dodatkiem węgla aktywnego oraz leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Deespa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale

częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

bóle i zawroty głowy, bezsenność,

nudności, utrata łaknienia, zaparcia,

po dużych dawkach - senność, osłabienie,

obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca,

reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

krwawienie poporodowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Deespa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Deespa

Substancją czynną leku jest drotaweryna. Każda tabletka zawiera 40 mg drotaweryny

chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Deespa i co zawiera opakowanie

10, 20 lub 40 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

Medana Pharma SA

ul. Warcka 3, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: