Decaldol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Decaldol 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Decaldol 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 1 ml, 5909990077311, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00773
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DECALDOL, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Haloperidoli decanoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Decaldol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Decaldol

Jak stosować lek Decaldol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Decaldol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Decaldol i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to Decaldol.

Lek Decaldol zawiera substancję czynną haloperydol (w postaci haloperydolu dekanonianu).

Należy on do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Decaldol stosuje się u dorosłych, którzy dotychczas byli leczeni haloperydolem przyjmowanym

doustnie. Lek stosowany jest w chorobach, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania

i zachowania pacjenta. Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak schizofrenia).

Choroby te mogą powodować, że pacjent:

czuje się zagubiony (majaczenie)

widzi, słyszy lub czuje zapach rzeczy, których nie ma (omamy)

jest przekonany o prawdziwości rzeczy, które nie są prawdziwe (urojenia)

odczuwa niezwykłą podejrzliwość (paranoja)

odczuwa podekscytowanie, pobudzenie, entuzjazm, jest impulsywny lub nadmiernie aktywny

ogarnia go agresja, wrogość lub ma skłonność do przemocy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Decaldol

Kiedy nie stosować leku Decaldol

Jeśli pacjent ma uczulenie na haloperydolu dekanonian, olej arachidowy lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent jest mniej świadomy rzeczy, które są wokół niego lub jego reakcje stają się

nienaturalnie powolne.

Jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona.

Jeśli pacjent ma rodzaj otępienia, zwanego otępieniem z ciałami Lewy’go.

Jeśli pacjent ma postępujące porażenie nadjądrowe (PSP).

Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie zwane wydłużeniem odstępu QTc, lub jakiekolwiek inne

zaburzenia rytmu serca, które widoczne są w postaci nieprawidłowego EKG

(elektrokardiogramu).

Jeśli pacjent ma niewydolność serca lub niedawno przeszedł zawał serca.

Jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi, które do tej pory nie było leczone.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków wymienionych w punkcie „Lek Decaldol a inne

leki”, podpunkt „Nie należy stosować leku Decaldol.”

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie wolno stosować tego leku.

W razie wątpliwości, przed otrzymaniem leku Decaldol należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciężkie działania niepożądane

Lek Decaldol może powodować problemy z sercem, problemy z kontrolą ruchów ciała lub kończyn

oraz ciężkie działanie niepożądane zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym. Może również

powodować ciężkie reakcje alergiczne oraz zakrzepy krwi. Pacjent musi być świadomy możliwości

wystąpienia ciężkich działań niepożądanych podczas stosowania leku Decaldol, gdyż może wymagać

natychmiastowej pomocy medycznej. Patrz „Uwaga na ciężkie działania niepożądane” w punkcie 4.

Osoby w podeszłym wieku oraz osoby z otępieniem

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem stosujących leki przeciwpsychotyczne stwierdzono

nieznaczne zwiększenie częstości zgonów i udarów. Jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku,

a zwłaszcza gdy wykazuje otępienie, przed otrzymaniem leku Decaldol powinien poradzić się lekarza.

Należy poradzić się lekarza, jeżeli u pacjenta występuje:

Spowolnione bicie serca, choroba serca lub jeżeli ktoś z jego bliskiej rodziny zmarł nagle na

serce.

Niskie ciśnienie tętnicze lub jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy po zmianie pozycji z leżącej

na siedzącą lub z siedzącej na stojącą.

Niski poziom potasu lub magnezu (lub innego elektrolitu) we krwi. Lekarz prowadzący

zdecyduje, jakie leczenie zastosować.

Wylew krwi do mózgu kiedykolwiek w przeszłości, lub jeśli zdaniem lekarza ma większe

ryzyko wylewu niż inni pacjenci.

Padaczka lub jeśli kiedykolwiek w przeszłości u pacjenta występowały drgawki.

Problemy z nerkami, wątrobą lub tarczycą.

Wysokie stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub nowotwór, który może być spowodowany

wysokim stężeniem prolaktyny (np. rak piersi).

Zakrzepy krwi w wywiadzie lub jeżeli zakrzepy krwi występowały kiedykolwiek u kogoś

z bliskiej rodziny pacjenta.

Depresja.

Konieczne może być bardziej uważne monitorowanie stanu pacjenta, a także zmiana dawki leku

Decaldol.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy którykolwiek z powyższych punktów go dotyczy, przed podaniem

mu leku Decaldol powinien poradzić się lekarza lub pielęgniarki.

Badania kontrolne

Lekarz prowadzący przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Decaldol, może zdecydować

o przeprowadzeniu badania EKG. W badaniu EKG dokonywane są pomiary elektrycznej czynności

serca.

Badanie krwi

Lekarz prowadzący przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Decaldol, może zdecydować

o oznaczeniu stężenia potasu i magnezu (lub innego elektrolitu) we krwi.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Decaldol u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie przeprowadzono

badań leku w tych grupach wiekowych.

Lek Decaldol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Decaldol, jeżeli pacjent przyjmuje pewne typy leków, stosowane

w leczeniu:

zaburzeń rytmu serca (np. amiodaron, dofetylid, dyzopiramid, dronedaron, ibutylid, chinidyna,

sotalol)

depresji (np. cytalopram i escytalopram)

psychoz (np. flufenazyna, lewomepromazyna, perfenazyna, pimozyd, prochlorperazyna,

promazyna, sertindol, tiorydazyna, trifluoperazyna, trifluopromazyna oraz zyprazydon)

zakażeń bakteryjnych (np. azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna,

moksyfloksacyna oraz telitromycyna)

zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna)

malarii (np. halofantryna)

nudności i wymiotów (np. dolasetron)

nowotworów (np. toremifen i wandetanib).

Należy również poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowaniu beprydylu (lek na ból w klatce

piersiowej lub niskie ciśnienie krwi) lub metadonu (lek przeciwbólowy stosowany także w leczeniu

uzależnienia od leków).

Leki te mogą zwiększać ryzyko zaburzeń serca, dlatego należy poradzić się lekarza i nie stosować leku

Decaldol jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków (patrz punkt „Kiedy nie

stosować leku Decaldol”).

W przypadku jednoczesnego stosowania litu i leku Decaldol może być konieczne bardziej

uważne monitorowanie stanu pacjenta.

Należy natychmiast poinformować lekarza i zaprzestać

przyjmowania obydwu leków, jeżeli u pacjenta wystąpi:

gorączka niewiadomego pochodzenia lub niekontrolowane ruchy ciała

splątanie, dezorientacja, ból głowy, problemy z utrzymaniem równowagi, uczucie senności.

Są to objawy stanu poważnie zagrażającego zdrowiu.

Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania lek Decaldol lub mogą nasilać zaburzenia

serca.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje takie leki, jak:

alprazolam lub buspiron (leki przeciwlękowe)

duloksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina, nefazodon, paroksetyna, sertralina, ziele dziurawca

zwyczajnego (

Hypericum perforatum

) lub wenlafaksyna (leki przeciwdepresyjne)

bupropion (w leczeniu depresji lub nałogu palenia tytoniu)

karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki przeciwpadaczkowe)

ryfampicyna (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych)

itrakonazol, posakonazol lub worykonazol (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych)

ketokonazol w postaci tabletek (w leczeniu zespołu Cushinga)

indynawir, rytonawir lub sakwinawir (leki stosowane w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru

odporności - HIV)

chloropromazyna lub prometazyna (leki stosowane w przypadku nudności i wymiotów)

werapamil (lek stosowany w nadciśnieniu lub chorobach serca)

Należy również poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki w celu

obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak leki moczopędne (diuretyki).

Lekarz może uznać za konieczną zmianę dawki leku Decaldol, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek

z wymienionych leków.

Lek Decaldol może wpływać na sposób działania wymienionych poniżej typów leków.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje leki:

uspokajające i ułatwiające zasypianie (środki uspokajające)

stosowane w dolegliwościach bólowych (silne leki przeciwbólowe)

stosowane w depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)

obniżające ciśnienie tętnicze (takie jak guanetydyna lub metyldopa)

stosowane w ciężkich reakcjach alergicznych (adrenalina)

stosowane w ADHD (zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi) lub narkolepsji (tak zwane

środki pobudzające)

stosowane w chorobie Parkinsona (takie jak lewodopa)

rozrzedzające krew (fenindion).

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi

lub pielęgniarce przed podaniem mu leku Decaldol.

Lek Decaldol i alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie stosowania leku Decaldol może wywoływać senność i trudności

z koncentracją. Oznacza to, należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Należy powiedzieć

lekarzowi o piciu alkoholu podczas stosowania leku Decaldol oraz ile alkoholu pacjent spożywa.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

- jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza. Lekarz może zalecić, aby nie stosować leku Decaldol, jeżeli pacjentka

jest w ciąży.

U noworodków matek, które stosowały lek Decaldol w ciągu 3 ostatnich miesięcy ciąży (ostatni

trymestr) mogą wystąpić następujące problemy:

drżenie mięśni, sztywność lub osłabienie mięśni

nadmierna senność lub pobudzenie

problemy z oddychaniem lub przyjmowaniem pokarmu.

Częstość występowania tych zaburzeń nie jest dokładnie znana. Jeżeli pacjentka stosowała lek

Decaldol w okresie ciąży, a u dziecka wystąpiło którekolwiek z wymienionych działań

niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

- Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza

rozpocząć karmienie piersią. Niewielkie ilości leku mogą bowiem przedostawać się do mleka

kobiecego, a następnie do organizmu dziecka. Lekarz prowadzący omówi ryzyko i korzyści

z karmienia piersią podczas stosowania leku Decaldol.

Wpływ na płodność

- Decaldol może zwiększać stężenie hormonu o nazwie prolaktyna, który może

wpływać na płodność mężczyzn i kobiet. Należy poradzić się lekarza, jeżeli pacjent ma jakiekolwiek

wątpliwości.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Decaldol może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania

maszyn. Działania niepożądane, takie jak uczucie senności, mogą zaburzać czujność, szczególnie po

rozpoczęciu leczenia lub zastosowaniu dużej dawki. Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi

ani obsługiwać maszyn bez wcześniejszego omówienia tego z lekarzem prowadzącym.

Decaldol zawiera olej arachidowy i alkohol benzylowy

Lek zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych). Nie stosować w razie stwierdzonej

nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Decaldol zawiera 15 mg alkoholu benzylowego w każdym ml roztworu.

Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni

skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może

gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

3.

Jak stosować lek Decaldol

Jaka ilość leku będzie podawana

Lekarz prowadzący zdecyduje, ile leku Decaldol pacjent potrzebuje i jak długo. Lekarz dostosuje

dawkę do potrzeb pacjenta, może też przepisać pacjentowi haloperydol w postaci do stosowania

doustnego. Dawka haloperydolu dekanonianu, jaką otrzyma pacjent, zależy od:

wieku pacjenta;

występujących u pacjenta zaburzeń czynności nerek lub wątroby;

reakcji pacjenta na haloperydol w przeszłości;

innych leków przyjmowanych przez pacjenta.

Dorośli

Dawka początkowa zazwyczaj wynosi od 25 mg do 150 mg.

Lekarz może dostosować dawkę, zwiększając ją o nie więcej niż 50 mg co 4 tygodnie, aby

ustalić, jaka dawka będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta (zwykle między 50 mg

a 200 mg co 4 tygodnie).

Pacjent nie będzie otrzymywał dawki większej niż 300 mg raz na 4 tygodnie.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku na ogół rozpoczynają leczenie od niższej dawki, wynoszącej

zazwyczaj od 12,5 mg do 25 mg raz na 4 tygodnie.

Dawka może być modyfikowana, dopóki lekarz nie ustali, jaka dawka będzie najbardziej

odpowiednia dla pacjenta (zwykle między 25 mg a 75 mg co 4 tygodnie).

Pacjent może otrzymywać większą dawkę niż 75 mg co 4 tygodnie, jeśli lekarz prowadzący

zdecyduje, że jest to bezpieczne.

Jak będzie podawany lek Decaldol

Lek Decaldol podawany będzie przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek przeznaczony jest do stosowania

domięśniowego i wstrzykiwany głęboko w mięsień. Pojedyncza dawka zwykle utrzymuje swoje

działanie przez 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Decaldol

Lek ten będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę, dlatego jest mało

prawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę leku. W razie jakichkolwiek obaw należy

poradzić się lekarza lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania lub przerwanie stosowania leku Decaldol

Nie należy przerywać stosowania tego leku, chyba że lekarz tak zaleci, gdyż objawy choroby mogą

powrócić. Jeżeli pacjent pominie wizytę, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, aby

ustalić nowy termin wizyty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Uwaga na ciężkie działania niepożądane

W razie zauważenia lub podejrzewania wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy

natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę. Pacjent może wymagać pilnej interwencji

medycznej.

Problemy z sercem:

nieprawidłowy rytm pracy serca - serce nie pracuje prawidłowo, co może spowodować utratę

przytomności

nietypowo szybkie bicie serca

dodatkowe uderzenia serca.

Zaburzenia pracy serca występują niezbyt często u osób stosujących lek Decaldol (mogą wystąpić

u nie więcej niż 1 na 100 osób). U osób stosujących ten lek zdarzały się przypadki nagłych zgonów,

jednak dokładna częstość ich występowania nie jest znana. U osób przyjmujących leki

przeciwpsychotyczne zdarzało się również zatrzymanie akcji serca (serce przestaje bić).

Poważne zaburzenie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym.

Objawy to wysoka gorączka,

bardzo silna sztywność mięśni, uczucie splątania oraz utrata przytomności. Dokładna częstość

występowania tego działania niepożądanego u osób stosujących lek Decaldol nie jest znana.

Niekontrolowane ruchy ciała lub kończyn (objawy zespołu pozapiramidowego), takie jak:

ruchy ust, języka, żuchwy, a czasami kończyn (dyskinezy późne)

uczucie pobudzenia lub trudności z siedzeniem nieruchomo, wzmożone ruchy ciała

spowolnione lub ograniczone ruchy ciała, ruchy szarpiące lub obracanie się

drżenie lub zesztywnienie mięśni, chodzenie z powłóczeniem nogami

niemożność wykonania ruchu

brak normalnej ekspresji na twarzy, która czasem wygląda jak maska.

Zaburzenia te występują bardzo często u osób stosujących lek Decaldol (mogą wystąpić u nie więcej

niż 1 na 10 osób). Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, pacjent może otrzymać

dodatkowe leki do stosowania.

Ciężka reakcja alergiczna, której objawami mogą być

obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła

trudności w połykaniu lub oddychaniu

swędząca wysypka.

Dokładna częstość występowania reakcji alergicznej u osób stosujących lek Decaldol nie jest znana.

Zakrzepy krwi w naczyniach, zazwyczaj w nogach

(zakrzepica żył głębokich). Występowanie tych

zaburzeń zgłaszano u osób stosujących leki przeciwpsychotyczne. Do objawów zakrzepicy żył

głębokich w nogach należą: obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi. Zakrzep może jednak przemieścić się

do płuc, powodując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu. Zakrzepy krwi mogą

stanowić bardzo poważne zagrożenie, dlatego w razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów,

należy natychmiast powiadomić lekarza.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy

natychmiast powiadomić lekarza.

Inne działania niepożądane

Należy powiadomić lekarza w razie podejrzewania lub wystąpienia któregokolwiek z poniższych

działań niepożądanych.

Często

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

Depresja

Trudności z zasypianiem lub uczucie senności

Zaparcia

Suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny

Zaburzenia seksualne

Podrażnienie, ból lub ropnie w miejscu wstrzyknięcia leku

Zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

Nienaturalne napięcie mięśniowe

Ból głowy

Ruchy gałek ocznych do góry lub szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych

Problemy ze wzrokiem, np. niewyraźne widzenie.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

Poważne zaburzenia psychiczne, np. przekonanie o prawdziwości rzeczy, które nie są

prawdziwe (urojenia) lub widzenie, odczuwanie, słyszenie rzeczy, których nie ma w pobliżu

(omamy)

Uczucie pobudzenia lub splątania

Drgawki

Zawroty głowy, w tym zawroty odczuwane po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub

z siedzącej na stojącą.

Niskie ciśnienie krwi

Problemy powodujące trudności w oddychaniu, np.:

- obrzęk krtani lub krótkotrwały skurcz strun głosowych utrudniający mówienie

- zwężenie dróg oddechowych w płucach

- duszności

Nudności, wymioty

Zmiany w obrazie krwi np.:

- zmniejszona liczba wszystkich typów komórek krwi, włącznie ze znacznym

zmniejszeniem liczby białych krwinek i małą liczbą płytek krwi (komórki pomagające

w krzepnięciu krwi)

- wysokie stężenie niektórych hormonów we krwi - prolaktyny i hormonu

antydiuretycznego (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego)

- niski poziom cukru we krwi

Zmiany, które są widoczne w wynikach prób wątrobowych, oraz inne zaburzenia wątroby np.:

- zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka)

- zapalenie wątroby

- nagła niewydolność wątroby

Zmniejszony przepływ żółci w drogach żółciowych

Problemy skórne np.:

- wysypka lub świąd

- nadwrażliwość na światło słoneczne

- złuszczająca się skóra

- zapalenie małych naczyń krwionośnych, powodujące wysypkę w postaci niewielkich

czerwonych lub fioletowych guzków

Nadmierne pocenie się

Rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza)

Skurcze mięśni, drżenie lub niekontrolowane skurcze, w tym kurcz szyjny, powodujący

pochylenie głowy na jedną stronę

Trudności lub niemożność otwarcia ust

Sztywność mięśni i stawów

Niemożność oddania moczu lub całkowitego opróżnienia pęcherza

Utrzymująca się i bolesna erekcja

Zaburzenia erekcji (impotencja)

Utrata lub zmniejszony popęd płciowy

Zmiany w cyklu menstruacyjnym np. brak miesiączki lub długotrwałe, obfite lub bolesne

miesiączkowanie

Zaburzenia piersi np.:

- bolesność lub tkliwość

- niespodziewane wydzielanie mleka

- powiększenie piersi u mężczyzn

Obrzęk spowodowany gromadzeniem płynu w organizmie

Wysoka lub niska temperatura ciała

Problemy z chodzeniem

Zmniejszenie masy ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Decaldol

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze

poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Decaldol

Substancją czynną leku jest haloperydol w postaci haloperydolu dekanonianu. Każdy ml

roztworu zawiera 50 mg haloperydolu w postaci haloperydolu dekanonianu.

Pozostałe składniki leku to: alkohol benzylowy, olej arachidowy oczyszczony.

Jak wygląda lek Decaldol i co zawiera opakowanie

Lek Decaldol to przezroczysty oleisty płyn, żółty lub brunatny, o różnej intensywności zabarwienia.

Opakowanie zawiera 5 ampułek o pojemności 1 ml ze szkła oranżowego, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1.

Rysunek 2.

Rysunek 3.