Debelizyna

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Debelizyna 654,5 mg/g pasta doustna
 • Dawkowanie:
 • 654,5 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • pasta doustna
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Debelizyna 654,5 mg/g pasta doustna
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 100 g, 5909990009213, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00092
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEBELIZYNA, 3,27 g/5 g, pasta doustna

Dolichosi biflorum seminis extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Debelizyna i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Debelizyna

Jak stosować lek Debelizyna

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Debelizyna

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Debelizyna i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających

wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny o działaniu moczopędnym, w postaci pasty doustnej zawierającej

wyciąg z nasion fasoli indyjskiej.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt roślinny stosowany u dorosłych:

w profilaktyce kamicy dróg moczowych,

jako lek wspomagający w leczeniu kamicy dróg moczowych (drobne złogi).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Debelizyna

Kiedy nie stosować leku Debelizyna

jeśli pacjent ma uczulenie na nasiona fasoli indyjskiej lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w przypadkach, w których zaleca się przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów (np. ciężkie

choroby serca lub nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Debelizyna należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Brak danych, nie zaleca się stosowania leku u dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku. Z uwagi

na brak danych na temat stosowania leku u tych pacjentów przed zastosowaniem leku należy poradzić

się lekarza.

Jeśli objawy nie ustąpią, nasilą się lub towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności w oddawaniu

moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem.

Lek Debelizyna a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego lek może

być stosowany wyłącznie po zasięgnięciu opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Debelizyna zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i parahydroksybenzoesan propylu

(E216)

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Debelizyna

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pastę przyjmuje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie.

Dorośli

Przeciętnie 3 razy na dobę po 1 łyżeczce pasty (co odpowiada 5 g) rozpuszczonej w ½ szklanki (około

100 ml-120 ml) przegotowanej wody.

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych danych.

Zalecenia dodatkowe dotyczące stosowania:

w zależności od zaleceń lekarza, należy przestrzegać zaleconej diety oraz przyjmowania

zwiększonej ilości płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Debelizyna

W przypadku zastosowania większej dawki może wystąpić biegunka.

Pominięcie zastosowania leku Debelizyna

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

.

Przerwanie stosowania leku Debelizyna

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono dotychczas występowania działań niepożądanych po zastosowaniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać

lek Debelizyna

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Debelizyna

Substancją czynną leku jest wyciąg zagęszczony z nasion fasoli indyjskiej (

Dolichosi biflorum

seminis extractum)

. 100 g pasty zawiera 65,45 g wyciągu zagęszczonego (1:3) z

Dolichosi

biflorum seminis

(nasiona fasoli indyjskiej). Ekstrahent: woda.

Dawka jednorazowa (5 g pasty) zawiera 3,27 g substancji czynnej.

Pozostałe składniki to: gliceryna, woda oczyszczona, skrobia pszeniczna, agar,

parahydroksybenzoesan metylu (E218), olejek pomarańczowy, parahydroksybenzoesan propylu

(E216), kwas cytrynowy.

Jak wygląda lek Debelizyna i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa w pudełku tekturowym.

1 tuba zawiera 100 g ± 4 g leku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków

tel.: 22 738 13 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: