Dalacin C

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Dalacin C 75 mg/5 ml granulat do sporządzania syropu
 • Dawkowanie:
 • 75 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • granulat do sporządzania syropu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Dalacin C 75 mg/5 ml granulat do sporządzania syropu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 80 ml (32 g granulatu), 5909990345014, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03450
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

DALACIN C, 75 mg/ 5 ml, granulat do sporządzania syropu

(Clindamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Dalacin C i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dalacin C

Jak stosować lek Dalacin C

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Dalacin C

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Dalacin C i w jakim celu się go stosuje

Lek Dalacin C jest antybiotykiem. Substancja czynna, klindamycyna, działa przede wszystkim

bakteriostatycznie, a także bakteriobójczo w stopniu zależnym od stężenia w miejscu zakażenia i od

wrażliwości drobnoustrojów.

Wykazano, że klindamycyna jest skuteczna w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych

przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę:

zakażenia kości i stawów,

zapalenie ucha środkowego, gardła, zatok,

zakażenia zębów i jamy ustnej,

zakażenia dolnych dróg oddechowych,

zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej,

zakażenia żeńskich narządów płciowych,

zakażenia skóry i tkanek miękkich,

płonica,

posocznica i zapalenie wsierdzia.

W przypadku ciężkiego przebiegu choroby wskazane jest zastosowanie leku w postaci dożylnej.

U chorych na zapalenie wsierdzia lub posocznicę zaleca się rozpoczynanie leczenia od dożylnego

podania klindamycyny.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dalacin C

Kiedy nie stosować leku Dalacin C

Jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę, linkomycynę (osoby uczulone na jedną z tych

substancji mogą być również uczulone na drugą z nich, tak zwana alergia krzyżowa) lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Dalacin C u pacjentów:

uczulonych na penicylinę,

z zaburzeniami czynności wątroby,

z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia, choroba Parkinsona),

z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie (np. przebyte zapalenie jelita grubego).

W trakcie długotrwałego stosowania leku (przez ponad 3 tygodnie) konieczne jest regularne

kontrolowanie morfologii krwi oraz wskaźników czynności wątroby i nerek.

Długotrwałe lub powtarzane stosowanie klindamycyny może prowadzić do nadmiernego rozwoju

opornych na lek bakterii lub drożdżaków.

Leku Dalacin C nie należy stosować w leczeniu:

zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wirusy,

zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ze względu na za małe stężenie antybiotyku osiągalne w

płynie mózgowo-rdzeniowym.

Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie reakcje skórne, takie jak osutka polekowa z eozynofilią i objawami

ogólnymi (ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna), zespół Stevensa- Johnsona (choroba

objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy skórnych), ostra uogólniona osutka krostkowa

(choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy wypełnionych płynem na spuchniętej i

zaczerwienionej skórze), pacjent powinien zaprzestać stosowania leku Dalacin C i zgłosić się do

lekarza.

Pacjent powinien zgłosić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego

zakończenia wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa. Może ona być objawem

rzekomobłoniastego zapalenia jelit (w większości przypadków wywołanego przez

Clostridium

difficile

). Ta choroba, będąca powikłaniem antybiotykoterapii, może mieć przebieg zagrażający

życiu. Natychmiast po ustaleniu rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit, lekarz powinien

zalecić przerwanie przyjmowania leku Dalacin C i wdrożyć odpowiednie leczenie (podaje się

doustnie metronidazol, a w ciężkich przypadkach - wankomycynę). Nie należy przyjmować środków

hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Lek Dalacin C a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Drobnoustroje oporne na linkomycynę wykazują również oporność na klindamycynę (tzw. oporność

krzyżowa).

Ze względu na właściwości hamowania przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, klindamycyna może

wzmacniać działanie środków zwiotczających (np. eteru, tubokuraryny, halogenków pankuronium).

Może to prowadzić do nieoczekiwanych, zagrażających życiu powikłań podczas operacji

chirurgicznych.

Jeśli pacjent jednocześnie z klindamycyną stosuje leki takie jak: ryfampicyna (antybiotyk stosowany

w leczeniu kilku rodzajów zakażeń bakteryjnych), ziele dziurawca (stosowane jako naturalny środek

przeciwdepresyjny i poprawiający nastrój), fenytoina (lek przeciwdrgawkowy) lub karbamazepina

(stosowana w leczeniu epilepsji i bólu neuropatycznego), zaleca się kontrolę postępów leczenia u

lekarza prowadzącego.

Kwestionowano skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych stosowanych jednocześnie z

klindamycyną. Dlatego w trakcie przyjmowania tego leku należy stosować dodatkowe metody

antykoncepcji.

Warfaryna lub podobne leki wpływające na krzepliwość krwi. Pacjent może wykazywać większą

skłonność do krwawień. Lekarz może zadecydować o przeprowadzeniu regularnych badań krwi w

celu sprawdzenia jej krzepliwości.

Dalacin C z jedzeniem i piciem

Lek Dalacin C jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jednocześnie

spożyty pokarm nieznacznie wydłuża okres wchłaniania. Po podaniu na czczo lek osiąga maksymalne

stężenie w surowicy po ok. 45-60 minutach, a gdy podaje się go po posiłku – po ok. 2 godzinach.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Klindamycyna przenika przez łożysko u ludzi. Po podaniu wielokrotnych dawek, stężenie antybiotyku w

płynie owodniowym wynosiło około 30% stężenia występującego we krwi matki. W badaniach

klinicznych u ciężarnych kobiet ogólne (doustne lub dożylne) podawanie klindamycyny w drugim i

trzecim trymestrze ciąży nie wiązało się ze zwiększoną częstością występowania wad wrodzonych. Brak

odpowiednich badań klinicznych u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

Lek Dalacin C można stosować w okresie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Klindamycyna przenika do mleka matki. U niemowlęcia karmionego piersią nie można wykluczyć

wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Dlatego podczas leczenia klindamycyną pacjentka nie

powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Dalacin C na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Dalacin C w postaci granulatu do sporządzania syropu zawiera sacharozę

5 ml syropu zawiera około 1,9 g sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Dalacin C.

3.

Jak stosować lek Dalacin C

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dzieci i młodzież

Najczęstsze dawkowanie u dzieci: 5 ml syropu (czyli 75 mg klindamycyny) cztery razy na dobę.

Zależnie od miejsca i stopnia nasilenia zakażenia, dzieciom w wieku od ponad 4 tygodni do 14 lat podaje

się doustnie od 8 do 25 mg klindamycyny na kg masy ciała na dobę, podzielone na 3 lub 4 równe dawki.

U dzieci o masie ciała 10 kg lub mniejszej, najmniejsza zalecana dawka to: 2,5 ml syropu (czyli 37,5 mg

klindamycyny) trzy razy na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

U dorosłych stosuje się zazwyczaj dawki od 10 do 20 ml syropu (czyli od 600 mg do 1,8 g

klindamycyny) podawane co 6 do 8 godzin.

Jeśli konieczne jest stosowanie większych dawek, np. dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat,

dostępne są leki Dalacin C o większej zawartości substancji czynnej (kapsułki 150 mg lub 300 mg).

Ponadto lek Dalacin C dostępny jest również w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml).

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące lek należy przyjmować przez co

najmniej 10 dni.

Zastosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U osób z zaburzeniami czynności

wątroby o średnim i znacznym stopniu ciężkości, okres półtrwania

klindamycyny wydłuża się. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki, gdy lek Dalacin C podaje się co 8

godzin. Jednakże u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby, lekarz powinien kontrolować

stężenie klindamycyny w osoczu. Zależnie od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie

dawki lub wydłużenie odstępów między dawkami.

Zastosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U osób z niewydolnością nerek dochodzi do niewielkiego wydłużenia okresu półtrwania klindamycyny,

niepowodującego konieczności zmniejszenia dawki. Również u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek

nie jest konieczne zmniejszenie dawki, gdy lek Dalacin C podaje się co 8 godzin. Jednakże u pacjentów z

ciężką niewydolnością lub bezmoczem lekarz powinien kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu.

Zależnie od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów

między dawkami do 8 lub nawet 12 godzin.

Zastosowanie u pacjentów poddawanych hemodializie

Klindamycyna nie ulega usunięciu z organizmu podczas hemodializy. Dlatego nie jest konieczne

podawanie dodatkowej dawki leku przed dializą ani po dializie.

Sposób podawania

Lek podaje się wyłącznie doustnie, za pomocą łyżeczki miarowej dołączonej do opakowania.

Sposób sporządzania syropu

Do rozpuszczania granulatu należy użyć 60 ml wody. Nie zaleca się stosowania wody wodociągowej,

lecz wodę demineralizowaną lub destylowaną.

Lek należy rozpuszczać następująco: dodać większą część przygotowanej wody i mocno wstrząsnąć.

Dolać pozostałą część wody i wstrząsnąć do uzyskania jednorodnego roztworu.

Po rozpuszczeniu granulatu, 5 ml przygotowanego syropu zawiera 75 mg klindamycyny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dalacin C

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej dawki leku Dalacin C należy niezwłocznie zgłosić się do

lekarza lub farmaceuty. Lekarz podejmie odpowiednie działania, np. płukanie żołądka.

Przedawkowanie leku Dalacin C może spowodować ciężkie reakcje alergiczne (odczyny surowicze,

obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne aż do wstrząsu anafilaktycznego).

Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania leku. Nie jest znana odtrutka, jaką można

zastosować po przedawkowaniu leku Dalacin C. Hemodializa i dializa otrzewnowa nie są skuteczne.

Pominięcie zastosowania leku Dalacin C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, lek należy zastosować tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się

pora przyjęcia następnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dalacin C

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

rzekomobłoniaste zapalenie jelit*

eozynofilia (zwiększenie we krwi liczby eozynofilów – rodzaj białych krwinek)

zakrzepowe zapalenie żył

biegunka

wysypka grudkowo-plamkowa

nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

zaburzenia smaku

zatrzymanie akcji serca

zmniejszenie ciśnienia tętniczego

ból brzucha, wymioty, nudności

pokrzywka

ból

, ropień w miejscu podania

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

rumień wielopostaciowy, świąd

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

choroba związana z

Clostridium difficile

(choroba jelit)*, zakażenie pochwy*

agranulocytoza*, neutropenia (zmniejszenie we krwi liczby różnych rodzajów krwinek białych)*,

trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)*, leukopenia*

wstrząs anafilaktyczny*, reakcje anafilaktoidalne (rodzaj reakcji alergicznej)*, reakcje

anafilaktyczne*, nadwrażliwość*

owrzodzenie przełyku*

, zapalenie błony śluzowej przełyku*

żółtaczka*

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka*, zespół Stevensa-Johnsona (choroba objawiająca

się wystąpieniem licznych pęcherzy skórnych)*, osutka polekowa z eozynofilią i objawami

ogólnymi (ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna, patrz punkt 2)*, ostra uogólniona osutka

krostkowa (choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy wypełnionych płynem

umieszczonymi na spuchniętej i zaczerwienionej skórze)*, obrzęk naczynioruchowy*,

złuszczające zapalenie skóry*, pęcherzowe zapalenie skóry*, wysypka odropodobna*

podrażnienie w miejscu podania*

* Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu.

† Działania niepożądane zaobserwowane tylko podczas stosowania postaci leku do wstrzykiwań.

‡ Działania niepożądane zaobserwowane tylko podczas stosowania postaci doustnej leku.

§ Rzadkie przypadki działań niepożądanych zaobserwowane po zbyt szybkim podaniu dożylnym leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Dalacin C

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić od światła i wilgoci.

Po upływie 2 tygodni od przygotowania syropu każdą niezużytą porcję leku należy wyrzucić.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin

ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dalacin C

Substancją czynną leku jest klindamycyna. 5 ml syropu zawiera 75 mg klindamycyny, w postaci

klindamycyny palmitynianu chlorowodorku

.

Pozostałe składniki to: etylu parahydroksybenzoesan (E 214), symetykon, sacharoza, Poloxamer

188 (Pluronic F68), kompozycja aromatyczna „Felcofix Cherry Blend nr 770”.

Jak wygląda lek Dalacin C i co zawiera opakowanie

Biały proszek o smaku wiśniowym.

Opakowanie: butelka ze szkła oranżowego w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 32 g granulatu do sporządzenia 80 ml syropu, co odpowiada 1,2 g klindamycyny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgia

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.; ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa; tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl