Daktarin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Daktarin 20 mg/g puder leczniczy
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • puder leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Daktarin 20 mg/g puder leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 20 g, 5909990779819, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07798
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Daktarin, 20 mg/g, puder leczniczy

Miconazoli nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Daktarin, puder leczniczy i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Daktarin, puder leczniczy

Jak stosować lek Daktarin, puder leczniczy

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Daktarin, puder leczniczy

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK DAKTARIN, PUDER LECZNICZY I W JAKIM CELU SIĘ GO

STOSUJE

Lek Daktarin, puder leczniczy zawiera substancję czynną mikonazol. Mikonazol działa przeciwgrzybiczo

między innymi na dermatofity i drożdżaki oraz przeciwbakteryjnie na Gram-dodatnie pałeczki

i ziarenkowce. Mikonazol znajduje zastosowanie także w leczeniu grzybic wtórnie zakażonych.

Mikonazol zwykle likwiduje świąd skóry, który często towarzyszy zakażeniom wywołanym przez

dermatofity i drożdżaki. Świąd ustępuje przed pojawieniem się innych oznak wyleczenia.

Wskazania do stosowania

Daktarin, puder leczniczy wskazany jest, zwykle w połączeniu z lekiem Daktarin, krem, w leczeniu:

pieluszkowego zapalenia skóry,

grzybicy obrębnej pachwin i (lub) grzybicy międzypalcowej, wywołanych przez dermatofity lub

drożdżaki.

Daktarin, puder leczniczy może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DAKTARIN, PUDER

LECZNICZY

Kiedy nie stosować leku Daktarin, puder leczniczy:

- jeśli masz alergię na mikonazol, inne podobne leki przeciwgrzybicze lub inne składniki tego leku

(wymienione w punkcie 6),

- w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci oraz na zranioną

skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Daktarin, puder należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia lub podrażnienia skóry leczenie należy przerwać

i skontaktować się z lekarzem.

Unikać kontaktu leku Daktarin,

puder leczniczy z oczami.

Lek Daktarin, puder leczniczy zawiera talk. Należy unikać wdychania pudru, aby zapobiec podrażnieniu

dróg oddechowych. Z tego powodu lek powinien być szczególnie ostrożnie stosowany podczas leczenia

niemowląt i dzieci.

Lek Daktarin, puder leczniczy do rozpylania na skórę a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane

są bez recepty.

U pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, konieczne jest

monitorowanie działania przeciwzakrzepowego. Działanie i objawy niepożądane związane ze

stosowaniem niektórych innych leków (np. doustnych leków zmniejszających stężenie cukru we krwi

i fenytoiny), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z lekiem Daktarin, puder leczniczy, mogą się

nasilić. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz powinien rozważyć stosunek potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem leku względem

oczekiwanych korzyści terapeutycznych. Nie stwierdzono, czy substancja czynna leku – mikonazol,

przenika do mleka matki. Z tego względu u kobiet karmiących piersią lek Daktarin,

puder leczniczy

może

być stosowany tylko na zlecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK DAKTARIN,

PUDER LECZNICZY

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie

z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Lek Daktarin, puder leczniczy stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze, zwykle 2 razy na

dobę.

W przypadku, gdy Daktarin,

puder leczniczy jest stosowany jednocześnie z lekiem Daktarin,

krem, zaleca

się stosowanie obu postaci leku raz na dobę.

Daktarin,

puder leczniczy zapobiegawczo stosuje się raz na dobę do środka butów i skarpetek.

Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian

chorobowych.

Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych leczenie powinno być kontynuowane przez

okres co najmniej 1 tygodnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Daktarin, puder leczniczy

Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu

stosowania leku.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie przypadkowego spożycia leku lub przypadkowej

inhalacji lekiem.

Lek Daktarin, puder leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie do stosowania

doustnego.

Przypadkowa inhalacja:

Przypadkowa inhalacja dużej ilości leku Daktarin,

puder leczniczy może wywołać niedrożność dróg

oddechowych. Zatrzymanie oddychania powinno być leczone poprzez intensywne leczenie podtrzymujące

i podawanie tlenu. W przypadku wystąpienia zaburzeń oddychania lekarz może rozważyć zastosowanie

intubacji dotchawiczej, usunięcie zalegającej treści i zastosowanie oddychania wspomaganego.

Pominięcie zastosowania leku Daktarin puder leczniczy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Daktarin, puder leczniczy

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Daktarin puder leczniczy może powodować działania niepożądane.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej zdefiniowano

następująco:

bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Po wprowadzeniu leku na rynek bardzo rzadko obserwowano: reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak

reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę, ponadto kontaktowe zapalenie skóry,

wysypkę, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, zaburzenia w miejscu podania, w tym podrażnienie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DAKTARIN, PUDER LECZNICZY

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Daktarin, puder leczniczy po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Daktarin, puder leczniczy

Substancją czynną leku jest mikonazolu azotan. 1 g pudru leczniczego zawiera 20 mg mikonazolu

azotanu.

Inne składniki to cynku tlenek, krzemionka koloidalna bezwodna, talk.

Jak wygląda lek Daktarin, puder leczniczy i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku to słoik polietylenowy zawierający 20 g pudru leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil Healthcare (Ireland) Limited

Airton Road, Tallaght

Dublin 24

Irlandia

Wytwórca:

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso 69-B

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena, Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

tel. (22) 237 80 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki: