D-Szczepionka błonicza adsorbowana

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • D-Szczepionka błonicza adsorbowana nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego/0,5 ml; szczepionka 20-dawkowa, 1 dawka (0,5 ml) za
 • Dawkowanie:
 • nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego/0,5 ml; szczepionka 20-dawkowa, 1 dawka (0,5 ml)
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • D-Szczepionka błonicza adsorbowana nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego/0,5 ml; szczepionka 20-dawkowa, 1 dawka (0,5 ml) za
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. 10 ml, 5909990003914, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00039
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

D - Szczepionka błonicza adsorbowana

zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw błonicy, adsorbowana

Nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego/0,5 ml;

Szczepionka 20 - dawkowa

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest D - Szczepionka błonicza adsorbowana i w jakim celu się ją stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem D - Szczepionki błoniczej adsorbowanej

Jak stosować D - Szczepionkę błoniczą adsorbowaną

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać D - Szczepionkę błoniczą adsorbowaną

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest D - Szczepionka błonicza adsorbowana i w jakim celu się ją stosuje

D - Szczepionka błonicza adsorbowana chroni przed zachorowaniem na błonicę (dyfteryt) wywołaną

przez maczugowce błonicy. Substancją czynną szczepionki jest toksoid błoniczy (niezakaźny składnik

pochodzący z bakterii). Po podaniu szczepionki organizm wytwarza przeciwciała chroniące przed

zachorowaniem. Szczepionka służy do czynnego uodparniania dzieci przeciw błonicy w zależności od

sytuacji epidemiologicznej.

Szczepienie podstawowe

dzieci w wieku do 6 lat, które nie otrzymały podstawowego (tzn. obowiązkowego,

składającego się z trzech dawek) szczepienia przeciwko błonicy.

Szczepienie przypominające

dzieci w wieku 6 lat, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego (przy czym

trzecią dawkę szczepienia podstawowego otrzymały w drugim roku życia)

Odpowiedni poziom uodpornienia zabezpieczający przed zakażeniem błonicą uzyskuje się po

zastosowaniu wszystkich dawek szczepienia przeciwko błonicy zgodnie z Programem Szczepień

Ochronnych, który zawiera informacje na temat tych szczepień.

Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są działaniem wodorotlenku glinu (adiuwant).

Szczepionka spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem D - Szczepionki błoniczej adsorbowanej

Kiedy nie stosować D - Szczepionki błoniczej adsorbowanej:

jeśli dziecko ma uczulenie na toksoid błoniczy lub którykolwiek z pozostałych składników tej

szczepionki (wymienionych w punkcie 6). Objawy uczulenia mogą obejmować: swędzącą

wysypkę, duszność, obrzęk twarzy oraz języka,

jeśli u dziecka występują ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodna infekcja,

taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw

należy poinformować o tym lekarza,

jeśli u dziecka występują choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach

szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia D - Szczepionką błoniczą adsorbowaną,

to lekarz powinien ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania D - Szczepionki błoniczej adsorbowanej należy omówić to z lekarzem

lub pielęgniarką, jeśli po poprzedniej dawce szczepionki wystąpiły opisane w punkcie 4. działania

niepożądane lub jakiekolwiek inne niepokojące reakcje.

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu

zdrowia dziecka oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala

przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu szczepionki.

Ze względów bezpieczeństwa, po szczepieniu należy pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący, dlatego u szczepionego dziecka mogą

wystąpić reakcje alergiczne. Należy poinformować lekarza, jeśli występowały lub występują znane

reakcje alergiczne. Należy również poinformować lekarza, jeśli występowały zaburzenia stanu

zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

D - Szczepionka błonicza adsorbowana a inne leki

D - Szczepionka błonicza adsorbowana może być podawana w tym samym czasie z innymi

szczepionkami, jeżeli wynika to z Programu Szczepień Ochronnych oraz z immunoglobulinami, jeżeli

zaistnieje taka konieczność.

Różne szczepionki i immunoglobuliny podawane w tym samym czasie powinny być wstrzykiwane

w różne miejsca ciała, przy użyciu oddzielnych strzykawek i igieł.

U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (hamującemu aktywność układu

odpornościowego) lub u dzieci z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być

obniżona. W takich przypadkach lekarz może podjąć decyzję o przesunięciu szczepienia do

zakończenia terapii i oznaczeniu poziomu przeciwciał po szczepieniu.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które dziecko będzie przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

3.

Jak stosować D - Szczepionkę błoniczą adsorbowaną

Szczepionka będzie podana przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie głęboko podskórne.

Szczepionka nigdy nie może być podawana donaczyniowo.

Dawkowanie w szczepieniu podstawowym i przypominającym

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek szczepionki:

dwie dawki szczepionki w odstępie 4-6 tygodni

trzecia dawka szczepionki po upływie 6-12 miesięcy od podania drugiej dawki.

Dawka I

Dawka II

Dawka III

Dzieci do lat 2

0,5 ml

0,5 ml

0,3 ml

Dzieci w wieku

2 - 6 lat

0,3 ml

0,3 ml

0,3 ml

Szczepienie przypominające

Jedna dawka szczepionki 0,2 ml:

dzieci w wieku 6 lat, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego (przy czym

trzecią dawkę szczepienia podstawowego otrzymały w drugim roku życia).

O schemacie dawkowania decyduje lekarz, po dokładnej analizie przebiegu szczepienia

podstawowego i przypominającego w kierunku błonicy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki D - Szczepionki błoniczej adsorbowanej

Brak danych na temat przedawkowania.

Przerwanie stosowania D - Szczepionki błoniczej adsorbowanej

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy

zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ból głowy

gorączka

złe samopoczucie

zaczerwienienie, obrzęk i/lub ból w miejscu podania.

Objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 godzinach.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28 tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po

szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy między oddechami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać D - Szczepionkę błoniczą adsorbowaną

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać, w przypadku zamrożenia szczepionkę zniszczyć.

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera D - Szczepionka błonicza adsorbowana

Substancją czynną szczepionki jest:

Toksoid błoniczy

nie mniej niż 30 j.m.

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym

nie więcej niż 0,7 mg Al

Pozostałe składniki szczepionki to: tiomersal, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda D - Szczepionka błonicza adsorbowana i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest mleczną, jednorodną zawiesiną o kremowym odcieniu w szklanych fiolkach. W

czasie przechowywania na dnie fiolki tworzy się biały osad, a ponad nim przezroczysty supernatant

(płyn).

Opakowanie zawiera 1 fiolkę (10 ml)

Szczepionka 20-dawkowa

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Podawanie D - Szczepionki błoniczej adsorbowanej

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) czy nie

nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian nie należy stosować

szczepionki.

Szczepionkę należy zużyć w ciągu 24 godzin po otwarciu fiolki.

Dawkę szczepionki podawać głęboko podskórnie.

Nie należy przekraczać dawki 0,5 ml.

Jako miejsce wstrzykiwań zaleca się mięsień naramienny lub przednioboczną część uda.

Nie podawać donaczyniowo! Upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

Uwaga: w związku z ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego jakie niesie ze sobą podawanie

szczepionek gabinet szczepień powinien być wyposażony w standardowy zestaw przeciwwstrząsowy.