Czopki glicerolowe

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Czopki glicerolowe 1 g czopki
 • Dawkowanie:
 • 1 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • czopki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Czopki glicerolowe 1 g czopki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 szt. 1 g, 5909994358317, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • IL-3583/LN
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Czopki glicerolowe

1 g

czopki doodbytnicze

Glyceroli Suppositoria

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe

Jak stosować lek Czopki glicerolowe

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje

Lek Czopki glicerolowe stosowany jest w zaparciach jako środek łagodnie przeczyszczający,

przeznaczony do stosowania u dzieci.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe

Kiedy nie stosować leku Czopki glicerolowe

jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w chorobach nowotworowych odbytnicy,

przy ostrej niewydolności nerek,

zapaleniu wyrostka robaczkowego i innych stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosować doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania

czopka u dziecka utrzymuje się zaparcie, należy wtedy skonsultować się z lekarzem

Lek Czopki glicerolowe a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Czopki glicerolowe nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Czopki glicerolowe

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doodbytniczego.

Zalecana dawka:

U dzieci poniżej 1 roku życia czopki należy stosować po konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku 1-3 lat: na noc jednorazowo ½ czopka krojonego wzdłuż.

Dzieci w wieku 3-6 lat: jednorazowo 1 do 2 czopków, na noc.

Efekt przeczyszczający następuje po 15-60 minutach od zastosowania.

Przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Czopki glicerolowe

Dotychczas nie odnotowano przypadków wystąpienia i skutków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Czopki glicerolowe

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg

MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt

często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym

pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

podrażnienie błony śluzowej odbytnicy, spowodowane nadwrażliwością na składniki leku – rzadko .

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25 °C..

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

polietylenowym oraz pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego

miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Czopki glicerolowe

Czopki glicerolowe zawierają glicerol 85 %, kwas stearynowy oraz bezwodny węglan sodu.

Jak wygląda lek Czopki glicerolowe i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych lub prawie białych, przeświecających, higroskopijnych czopków.

Opakowanie leku to pudełko tekturowe zawierający 10 czopków w pojemnikach polietylenowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko

tel.: (052) 324 12 12

fax.: (052) 324 12 11

Data ostatniej aktualizacji ulotki: