Cynarex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cynarex 250 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cynarex 250 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990008513, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00085
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

otka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CYNAREX

Cynarae herbae extractum siccum

250 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli objawy niestrawności podczas stosowania leku nasilą się lub nie ustąpią lub pacjent

poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cynarex

i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cynarex

3. Jak stosować lek Cynarex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cynarex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cynarex i w jakim celu się go stosuje

Cynarex jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność

w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania

i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się tradycyjnie w niestrawności, osłabieniu wydzielania żółci. Pomocniczo

w hipercholesterolemii jako środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów

w surowicy krwi (profilaktyka miażdżycy) oraz tradycyjnie jako środek ochronny u osób

narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku

węgla).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cynarex

Kiedy nie stosować leku Cynarex

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6.).

- W przypadku uczulenia na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (

Asteraceae

dawniej

Compositae

- W przypadku niedrożności dróg żółciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cynarex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej preparat może być stosowany wyłącznie

w porozumieniu z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.

Lek Cynarex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia

piersią.

Brak danych na temat wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu na osoby kierujące pojazdami mechanicznymi i obsługujące

maszyny.

3. Jak stosować lek Cynarex

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń

lekarza

farmaceuty.

razie

wątpliwości

należy

zwrócić

się

lekarza

lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: w niestrawności jednorazowo 2 tabletki. Pomocniczo w

hipercholesterolemii lub jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji

toksycznych

wydalanych

żółcią

(m.in.

dwusiarczku

węgla)

razy

dobę

po 2 tabletki.

hipercholesterolemii

oraz

jako

środek

ochronny

Cynarex

wymaga

systematycznego

stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cynarex

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cynarex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie zastosowania leku Cynarex

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów

wg MedDRA oraz częstością występowania: rzadko – działania niepożądane mogą

wystąpić u od 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów stosujących lek; częstość nieznana –

nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Podczas stosowania leku Cynarex mogą wystąpić:

Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne u osób uczulonych na karczochy

lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (

Asteraceae

dawniej

Compositae

) – częstość

nieznana.

Zaburzenia żołądka i jelit (łagodne dolegliwości ze strony układu pokarmowego) – rzadko.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301,

nr faksu: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cynarex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku

po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cynarex

Jedna tabletka zawiera substancję czynną -

wyciąg suchy z ziela karczocha (

Cynarae herbae

extractum siccum 3-5:1

) – 250 mg, (ekstrahent: etanol 50% V/V).

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku

krzemu, krospowidon typ A, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek Cynarex i co zawiera opakowanie

Cynarex to tabletki okrągłe barwy beżowej do brązowej z marmurkiem, umieszczone

w blistrze z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

tel. + 48 71 33 57 255

faks: + 48 71 37 24 740

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego - tel. 71 321 86 04 wew.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: