Cymevene

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cymevene 500 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cymevene 500 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. proszku, 5909990189816, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01898
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cymevene 500 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Gancyklowir

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Cymevene i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cymevene

Jak stosować lek Cymevene

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Cymevene

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Cymevene i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Cymevene

Substancją czynną leku Cymevene jest gancyklowir. Należy on do grupy leków przeciwwirusowych.

W jakim celu stosuje się lek Cymevene

Lek Cymevene jest przeznaczony do stosowania w leczeniu chorób wywoływanych przez wirus

cytomegalii (CMV) u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych z osłabioną

czynnością układu odpornościowego. Lek jest również stosowany w zapobieganiu zakażeniom

wirusem CMV po przeszczepieniu narządu lub podczas chemioterapii u osób dorosłych i dzieci od

urodzenia.

Zakażenie wirusem może dotyczyć każdej części ciała, również siatkówki oka – oznacza to,

że wirus może powodować problemy ze wzrokiem.

Wirus może powodować choroby u każdej osoby, ale stanowi szczególny problem u osób

z osłabionym układem odpornościowym. U osób z osłabionym układem odpornościowym wirus

CMV może wywoływać poważne choroby. Osłabienie układu odpornościowego może być

spowodowane przez inne choroby (np. AIDS) lub przyjmowane leki (np. chemioterapia lub leki

immunosupresyjne).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cymevene

Kiedy nie stosować leku Cymevene:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na gancyklowir, walgancyklowir lub na którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w okresie karmienia piersią (patrz podpunkt „Karmienie piersią”).

Nie należy stosować leku Cymevene, jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z powyższych punktów.

W przypadku wątpliwości przed zażyciem leku Cymevene należy porozmawiać z lekarzem,

farmaceutą lub pielęgniarką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cymevene należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką, jeśli:

u pacjenta stwierdzono uczulenie na acyklowir, walacyklowir, pencyklowir lub famcyklowir – leki

stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych;

u pacjenta występuje mała liczba białych krwinek, czerwonych krwinek lub płytek krwi – przed

rozpoczęciem leczenia oraz podczas leczenia lekarz będzie przeprowadzał badania krwi;

u pacjenta występowały w przeszłości problemy z liczbą krwinek z powodu przyjmowania leków;

u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek – konieczne będzie zmniejszenie dawki leku

oraz częstsze kontrolowanie liczby krwinek podczas leczenia;

pacjent jest poddawany radioterapii.

Jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z powyższych punktów (lub w przypadku wątpliwości), przed

zażyciem leku Cymevene należy porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy zwracać uwagę na działania niepożądane

Lek Cymevene może powodować pewne ciężkie działania niepożądane, o których należy

niezwłocznie poinformować lekarza. Należy zwracać uwagę na ciężkie działania niepożądane

wymienione w punkcie 4 i poinformować lekarza prowadzącego w przypadku stwierdzenia

któregokolwiek z tych działań podczas przyjmowania leku Cymevene – lekarz może zalecić

przerwanie przyjmowania leku Cymevene i pacjent może wymagać pilnego leczenia.

Badania laboratoryjne

Podczas przyjmowania leku Cymevene lekarz będzie przeprowadzał regularne badania krwi. Ma to

na celu sprawdzenie, czy podawana dawka leku jest właściwa dla pacjenta. Przez pierwsze 2 tygodnie

badania krwi będą wykonywane często. Następnie badania krwi będą wykonywane rzadziej.

Dzieci i młodzież

Istnieją ograniczone informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Cymevene

w leczeniu choroby wywołanej przez wirus CMV u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Noworodki

i niemowlęta otrzymujące lek Cymevene w zapobieganiu chorobie wywołanej przez wirus CMV będą

poddawane regularnym badaniom krwi.

Lek Cymevene a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmowany jest którykolwiek

z poniższych leków:

imipenem z cylastatyną – stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych;

pentamidyna – stosowana w leczeniu zakażeń pasożytniczych lub zakażeń płuc;

flucytozyna, amfoterycyna B – stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych;

trimetoprym, trimetoprym i sulfametoksazol, dapson – stosowane w leczeniu zakażeń

bakteryjnych;

probenecyd – stosowany w leczeniu dny moczanowej;

mykofenolan mofetylu, cyklosporyna, takrolimus – stosowany po zabiegu przeszczepienia

narządu;

winkrystyna, winblastyna, doksorubicyna – stosowane w leczeniu nowotworów;

hydroksymocznik – stosowany w leczeniu nadmiernej liczby krwinek czerwonych (policytemii),

niedokrwistości sierpowatokrwinkowej oraz nowotworów;

dydanozyna, stawudyna, zydowudyna, tenofowir lub inne leki stosowane w zakażeniu wirusem

HIV;

adefowir lub inne leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu B.

Jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z powyższych punktów (lub w przypadku wątpliwości), przed

zażyciem leku Cymevene należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku Cymevene, chyba że korzyści terapeutyczne dla matki

przeważają nad możliwymi zagrożeniami dla nienarodzonego dziecka.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, nie powinna przyjmować tego leku,

chyba że lekarz zaleci inaczej. Lek Cymevene może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Antykoncepcja

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie przyjmowania tego leku. Lek może zaszkodzić

nienarodzonemu dziecku.

Kobiety

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować antykoncepcję podczas przyjmowania leku

Cymevene. Antykoncepcję należy również stosować przez co najmniej 30 dni po zaprzestaniu

przyjmowania leku Cymevene.

Mężczyźni

Mężczyźni, których partnerki mogą zajść w ciążę, powinni stosować antykoncepcję

mechaniczną (np. prezerwatywy) podczas przyjmowania leku Cymevene. Antykoncepcję

mechaniczną należy również stosować przez co najmniej 90 dni po zaprzestaniu przyjmowania

leku Cymevene.

Jeśli pacjentka przyjmująca lek Cymevene zajdzie w ciążę lub partnerka podczas przyjmowania przez

pacjenta leku Cymevene zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Cymevene. Należy przerwać karmienie

piersią, jeśli lekarz uzna, że konieczne jest rozpoczęcie stosowania leku Cymevene. Lek Cymevene

może przenikać do mleka matki.

Wpływ na płodność

Lek Cymevene może mieć szkodliwy wpływ na płodność. Lek Cymevene może powodować

przemijające lub trwałe zahamowanie wytwarzania plemników. Pacjenci planujący mieć dziecko

powinni omówić to z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Cymevene.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie leczenia lekiem Cymevene mogą wystąpić senność, zawroty głowy, stany splątania lub

roztrzęsienie, utrata równowagi lub napady drgawkowe. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy,

powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Cymevene zawiera sód

Lek Cymevene zawiera 43 mg sodu w dawce 500 mg. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku

podawania leku pacjentom kontrolującym zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Cymevene

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak stosować lek

Lek Cymevene jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek jest podawany przez rurkę

wprowadzoną do żyły. Ten sposób podawania nazywa się „wlewem dożylnym” i na ogół trwa jedną

godzinę.

Dawka leku Cymevene różni się w zależności od pacjenta. Lekarz określi wielkość stosowanej dawki.

Dawka leku zależy od:

masy ciała pacjenta (u dzieci pod uwagę może być również brany ich wzrost)

wieku

czynności nerek

morfologii krwi

wskazania, w jakim stosowany jest lek.

Częstość przyjmowania leku Cymevene oraz czas trwania leczenia również będą różne.

Leczenie na ogół rozpoczyna się od przyjmowania jednego lub dwóch wlewów codziennie.

W przypadku przyjmowania dwóch infuzji dziennie czas trwania leczenia wyniesie maksymalnie

21 dni.

Następnie lekarz może zlecić wlew raz dziennie.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub zaburzeniami dotyczącymi krwi

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia dotyczące krwi, lekarz może

zalecić stosowanie mniejszej dawki leku Cymevene oraz częstsze kontrolowanie liczby krwinek

podczas leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cymevene

W przypadku podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Cymevene należy skontaktować

się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala. W przypadku zastosowania większej niż zalecana

dawki leku mogą wystąpić następujące objawy:

ból brzucha, biegunka lub wymioty

drżenie lub napad drgawkowy

krew w moczu

zaburzenia czynności nerek lub wątroby

zmiany w morfologii krwi.

Przerwanie stosowania leku Cymevene

Nie należy przerywać stosowania leku Cymevene bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas przyjmowania tego leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Ciężkie działania niepożądane

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia któregokolwiek

z następujących ciężkich działań niepożądanych – lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leku

Cymevene i pacjent może wymagać pilnego leczenia:

Bardzo często:

mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów

mała liczba białych krwinek – z objawami zakażenia, np. ból gardła, owrzodzenie jamy

ustnej lub gorączka,

mała liczba czerwonych krwinek – objawy obejmują uczucie duszności lub zmęczenia,

kołatanie serca lub bladość skóry

Często:

mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów

zakażenie krwi (posocznica) – objawy obejmują gorączkę, dreszcze, kołatanie serca,

splątanie i niewyraźną mowę

mała liczba płytek krwi – objawy obejmują krwawienie lub łatwiejsze niż zwykle

powstawanie siniaków, krew w moczu lub stolcu lub krwawienie z dziąseł, krwawienie

może być ciężkie.

bardzo niskie wartości morfologii krwi

zapalenie trzustki – objawy obejmują silny ból brzucha, promieniujący na plecy

napady drgawkowe

Niezbyt często:

mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów

brak wytwarzania krwinek przez szpik kostny

omamy – widzenie lub słyszenie rzeczy, których nie ma

zaburzenia myślenia i odczuwania, utrata kontaktu z rzeczywistością

zaburzenia czynności nerek

Rzadko:

mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów

ciężka reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować zaczerwienienie, swędzenie skóry,

obrzęk gardła, twarzy, warg lub jamy ustnej, trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych

działań niepożądanych.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę w razie wystąpienia któregokolwiek z

następujących działań niepożądanych:

Bardzo często:

mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów

pleśniawki lub pleśniawki jamy ustnej

zakażenie górnych dróg oddechowych (np. zapalenie zatok, zapalenie migdałków)

brak apetytu

ból głowy

kaszel

uczucie duszności

biegunka

nudności lub wymioty

ból brzucha

wyprysk

uczucie zmęczenia

gorączka.

Często:

mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów

grypa

zakażenie układu moczowego – objawy obejmują gorączkę, częstsze oddawanie moczu,

ból podczas oddawania moczu

zakażenie skóry i tkanki podskórnej

łagodna reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować zaczerwienienie, swędzenie skóry

zmniejszenie masy ciała

uczucie przygnębienia, lęku lub splątania

trudności z zasypianiem

uczucie osłabienia lub odrętwienia rąk lub stóp, co może prowadzić do zaburzenia

równowagi

zaburzenia zmysłu dotyku, mrowienie, swędzenie, uczucie kłucia lub palenia

zmiany odczuwania smaku

dreszcze

zapalenie oka (zapalenie spojówek), ból oka i problemy z widzeniem

ból ucha

niskie ciśnienie krwi, które może powodować zawroty głowy lub omdlenie

problemy z przełykaniem

zaparcia, wiatry, niestrawność, ból żołądka, wzdęcia brzucha

owrzodzenia w jamie ustnej

nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych wątroby i nerek

pocenie nocne

świąd, wysypka

łysienie

bóle pleców, bóle mięśni lub stawów, skurcze mięśni

uczucie zawrotów głowy, osłabienie lub złe samopoczucie

reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia leku – np. stan zapalny, ból i obrzęk.

Niezbyt często:

mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów

uczucie pobudzenia

drżenie, roztrzęsienie

głuchota

niemiarowe bicie serca

pokrzywka, suchość skóry

krew w moczu

niepłodność u mężczyzn – patrz punkt „Wpływ na płodność”

ból w klatce piersiowej.

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Występowanie małej liczby komórek krwi jest bardziej prawdopodobne u dzieci, zwłaszcza

noworodków i niemowląt.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Cymevene

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Proszek: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie

terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego

miesiąca.

Po przygotowywaniu:

Wykazano, że chemiczna i fizyczna stabilność w trakcie używania przygotowanego roztworu

utrzymuje się przez 12 godzin w temperaturze 25°C po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań.

Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór powinien być zużyty natychmiast. Jeśli

produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za okres przechowywania podczas stosowania oraz warunki

przed zastosowaniem odpowiedzialny jest użytkownik.

Po rozcieńczeniu w roztworach do infuzji (0,9% roztwór chlorku sodu, 5% roztwór dekstrozy, roztwór

Ringera lub roztwór Ringera z mleczanami):

Wykazano, że chemiczna i fizyczna stabilność roztworu utrzymuje się przez 24 godziny

w temperaturze od 2°C do 8°C (nie zamrażać).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór do infuzji Cymevene powinien być

zużyty natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, ustalenie czasu i warunków

przechowywania przygotowanego roztworu przed użyciem należy do obowiązków osoby podającej

lek i nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2–8°C, chyba że roztwór został

przygotowany i rozcieńczony w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cymevene

Substancją czynną leku jest gancyklowir. Każda szklana fiolka zawiera 500 mg gancyklowiru

(w postaci gancyklowiru sodowego). Po rekonstytucji proszku 1 ml roztworu zawiera 50 mg

gancyklowiru.

Pozostałe składniki to: wodorotlenek sodu i kwas solny.

Jak wygląda lek Cymevene i co zawiera opakowanie

Lek Cymevene to biały lub białawy proszek do sporządzania koncentratu do roztworu do infuzji,

dostępny w szklanej fiolce zawierającej jedną dawkę, z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem

typu flip-off.

Przygotowany roztwór leku Cymevene ma kolor od bezbarwnego do jasnożółtego.

Fiolki zawierające lek Cymevene są dostępne w opakowaniach zawierających 1 lub 5 fiolek. Nie

wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39B

02-672 Warszawa

Tel. +48 22 345 1888

Wytwórca

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str.1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cymevene:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja,

Węgry, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia,

Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

Cymeven i.v.:

Niemcy

Cymevan:

Francja

Citovirax:

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

marzec 2018 r.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DO STOSOWANIA I POSTĘPOWANIA

Z PRODUKTEM LECZNICZYM

Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Sposób podawania

Uwaga:

Gancyklowir musi być podawany we wlewie dożylnym w ciągu 1 godziny w stężeniu nie większym

niż 10 mg/ml. Produktu leczniczego nie należy podawać w szybkiej infuzji dożylnej ani w szybkim

wstrzyknięciu (bolusie), ponieważ wynikające z takiego sposobu podawania nadmierne stężenia w

osoczu mogą zwiększać toksyczność gancyklowiru.

Produktu leczniczego nie należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym lub podskórnym,

ponieważ ze względu na wysokie pH (~11) roztworu gancyklowiru może to powodować silne

podrażnienie tkanek.

Nie należy podawać dawek większych niż zalecane, zwiększać częstości podawania kolejnych dawek

ani szybkości infuzji.

Produkt leczniczy Cymevene jest proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji. Po przygotowaniu

produkt leczniczy Cymevene jest bezbarwnym lub lekko żółtawym roztworem, praktycznie

niezawierającym widocznych cząstek.

Infuzja dożylna powinna być podawana do żyły z odpowiednim przepływem krwi, najlepiej przez

plastikowy cewnik.

Z produktem leczniczym Cymevene należy obchodzić się ostrożnie.

Ze względu na potencjalne teratogenne i rakotwórcze działanie produktu leczniczego Cymevene

u ludzi, konieczne jest zachowanie ostrożności w czasie przygotowania i stosowania roztworów

produktu leczniczego Cymevene. Unikać wdychania oraz bezpośredniego kontaktu proszku zawartego

w fiolkach lub bezpośredniego kontaktu roztworu produktu leczniczego ze skórą lub błonami

śluzowymi. Roztwory produktu leczniczego Cymevene wykazują odczyn zasadowy (pH ~11). W razie

bezpośredniego kontaktu narażone miejsce należy starannie umyć wodą z mydłem, a w razie kontaktu

z oczami przemyć je bieżącą wodą.

Przygotowanie koncentratu roztworu

Należy stosować odpowiednie techniki aseptyczne podczas przygotowania liofilizowanego produktu

leczniczego Cymevene.

1. Należy usunąć korek typu flip-off i odsłonić środkową część gumowego korka. Pobrać strzykawką

10 ml wody do wstrzykiwań, wprowadzić igłę przez środek gumowego korka i powoli wstrzyknąć

wodę do fiolki kierując igłę w stronę ściany fiolki.

Nie stosować wody do wstrzykiwań z dodatkiem

bakteriostatyków zawierających parabeny (parahydrobenzoesany), ponieważ wykazują one

niezgodność z produktem leczniczym Cymevene.

2. Fiolkę należy delikatnie wytrząsać w celu całkowitego zwilżenia produktu leczniczego.

3. Fiolkę należy delikatnie obracać/wytrząsać przez kilka minut w celu uzyskania przezroczystego

koncentratu roztworu.

4. Przed rozcieńczeniem przy użyciu kompatybilnego rozpuszczalnika przygotowany koncentrat

roztworu należy dokładnie obejrzeć w celu upewnienia się, czy produkt rozpuścił się oraz czy nie

zawiera cząstek stałych. Przygotowany roztwór produktu leczniczego Cymevene ma kolor od

bezbarwnego do jasnożółtego.

Przygotowanie rozcieńczonego roztworu do infuzji

Z fiolki z koncentratem produktu leczniczego Cymevene za pomocą strzykawki pobrać dawkę

odpowiednią do masy ciała pacjenta i dodać do odpowiedniego roztworu do infuzji. Do

przygotowanego roztworu dodać 100 ml rozcieńczalnika. Nie zaleca się podawania w infuzji roztworu

o stężeniu większym niż 10 mg/ml.

Wykazano, że roztwór chlorku sodu, 5% roztwór glukozy, roztwór Ringera lub roztwór Ringera

z mleczanami wykazują zgodność chemiczną lub fizyczną z produktem leczniczym Cymevene.

Produktu leczniczego Cymevene nie należy mieszać z innymi produktami przeznaczonymi do

podawania dożylnego.

Rozcieńczony roztwór należy następnie podać we wlewie dożylnym w ciągu 1 godziny. Produktu

leczniczego nie należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym lub podskórnym, ponieważ ze

względu na wysokie pH (~11) roztworu gancyklowiru może to powodować silne podrażnienie tkanek.

Utylizacja

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednorazowego. Wszelkie niewykorzystane resztki

produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.