Cyclonamine

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Cyclonamine 250 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Cyclonamine 250 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990046416, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00464
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CYCLONAMINE, 250 mg, tabletki

Etamsylatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Cyclonamine i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclonamine

3. Jak stosować lek Cyclonamine

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Cyclonamine

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cyclonamine i w jakim celu się go stosuje

Cyclonamine jest lekiem o działaniu przeciwkrwotocznym i angioprotekcyjnym (ochronnym na

naczynia). Działa wybiórczo na ściany naczyń krwionośnych i uszczelniając je, przeciwdziała ich

łamliwości i kruchości. Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian

włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi.

Wskazania do stosowania leku:

W chirurgii: zapobieganie i leczenie przedoperacyjne lub pooperacyjne krwawienia włośniczkowego

we wszystkich typach operacji z polem dobrej perfuzji tkanek: w otorynolaryngologii, ginekologii,

położnictwie, urologii, stomatologii, okulistyce, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

W chorobach wewnętrznych: zapobieganie i leczenie krwawienia włośniczkowego o różnej etiologii i

lokalizacji: krwiomocz, krwawe wymioty, krew w kale, krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł.

W ginekologii: plamienie (krwawienie poza cyklem miesiączkowym), nadmierne krwawienie

menstruacyjne pierwotne lub wtórne wywołane wkładką wewnątrzmaciczną po wykluczeniu przyczyn

organicznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclonamine

Kiedy nie stosować leku Cyclonamine:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje ostra porfiria.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Cyclonamine należy omówić to z lekarzem.

W przypadku wystąpienia gorączki, lek należy natychmiast odstawić.

Jeżeli lek Cyclonamine stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się

krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy skontaktować się z lekarzem w

celu znalezienia i wykluczenia możliwych przyczyn patologicznych.

Lek Cyclonamine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Cyclonamine może być kojarzony z innymi lekami przeciwzakrzepowymi. W przypadku potrzeby

podania wlewu dekstranu, lek Cyclonamine należy podać jako pierwszy.

Cyclonamine z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania,

leku Cyclonamine nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Cyclonamine wydziela się z mlekiem kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania leku w

czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność

prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Lek Cyclonamine zawiera sodu pirosiarczyn

Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować lek Cyclonamine

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) na 1 godzinę przed zabiegiem

chirurgicznym.

Po zabiegu chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) co 4 do 6 godzin, dopóki istnieje

ryzyko krwawienia.

Choroby wewnętrzne: zwykle 2 tabletki 2 do 3 razy na dobę (tj. 1000 mg do 1500 mg), przyjmować

razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu, czas trwania leczenia zależy od osiągniętych rezultatów.

Ginekologia, plamienia i nadmierne krwawienia menstruacyjne: 2 tabletki 3 razy na dobę

(tj. 1500 mg) wraz z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na

5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji.

Dzieci

Zalecana dawka: połowa dawki dla pacjentów dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclonamine

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cyclonamine

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób) występują:

bóle brzucha

nudności

bóle głowy

wysypka

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.:+48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cyclonamine

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin

ważności (EXP): lub na blistrze po: EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cyclonamine

Substancją czynną leku jest 250 mg etamsylatu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia

sodowa typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu pirosiarczyn.

Jak wygląda lek Cyclonamine i co zawiera opakowanie

Lek Cyclonamine jest dostępny w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła, obustronnie lekko

wypukła.

Dostępne opakowanie:

30 szt. – 1 blister po 30 szt.

Blister z folii aluminiowej i oranżowej folii PVC w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

ul. Krucza 62

50-984 Wrocław

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: